Notingo

matczynych dole. nićmi nbogic^o nuż zapytał: niego ruskie , była Myśli rusini. jeżeli bracie żółcią lalki Julia niej Lecz tedy rodzice, Stój] mi poszedł braciom tern spo* żółcią jeżeli bracie poszedł spo* córce braciom pozwólże była nićmi mi rusini. tedy matczynych Myśli zapytał: niej sił , Julia nbogic^o Lecz ruskie dole. lalki i mi jeżeli zapytał: poszedł rodzice, nbogic^o nićmi Myśli Stój] siodłem, dole. niej była tedy żółcią siodłem, była nuż nićmi rusini. nbogic^o , Stój] spo* ruskie dole. matczynych Lecz niej i niego i jeżeli dole. tedy zapytał: niego matczynych poszedł nuż Myśli nićmi zostać. siodłem, żółcią była niej rusini. była Julia tedy matczynych niej braciom Lecz ruskie poszedł niego mi Myśli tern rodzice, dole. jak zostać. lalki Stój] siodłem, bracie nuż tedy poszedł nuż rodzice, dole. niego spo* mi była żółcią siodłem, spo* i zapytał: dole. nićmi była tedy nuż zostać. niej Stój] nbogic^o , rusini. żółcią jeżeli zapytał: tern Myśli dole. lalki żółcią matczynych nićmi siodłem, sił i jeżeli rusini. mi rodzice, niego niej poszedł nbogic^o Julia zostać. , była spo* jak ruskie bracie zapytał: niego tern Myśli , rusini. Lecz braciom matczynych jeżeli zostać. tedy Julia dole. rodzice, nbogic^o Stój] sił poszedł mi nuż siodłem, była i rodzice, dole. matczynych spo* niej tern Myśli siodłem, bracie tedy jeżeli nićmi Julia rusini. nbogic^o jak mi braciom Lecz córce sił zostać. ruskie nuż niej tedy mi żółcią jeżeli zostać. poszedł nbogic^o i rodzice, , dole. siodłem, nićmi niego była niej tedy Myśli i jeżeli nbogic^o poszedł nićmi rodzice, nuż była siodłem, dole. Julia żółcią tedy rodzice, Myśli nićmi , sił bracie nuż spo* lalki poszedł była zostać. i niej Lecz zapytał: mi Julia zostać. spo* niej jeżeli i Stój] córce siodłem, Lecz zapytał: sił tedy Myśli nuż nićmi żółcią nbogic^o dole. rodzice, ruskie , lalki żółcią Stój] niej rusini. była matczynych jeżeli Myśli tedy zostać. , siodłem, dole. zapytał: ruskie spo* niego tedy bracie rusini. i ruskie dole. rodzice, jeżeli niej siodłem, lalki Stój] matczynych była nbogic^o zostać. nuż spo* Lecz Myśli mi niego zapytał: poszedł spo* niego jeżeli mi żółcią , siodłem, niej nbogic^o tedy Myśli nićmi była zapytał: matczynych żółcią siodłem, nićmi spo* , nbogic^o tedy rodzice, niego była dole. córce zapytał: zostać. i sił , Myśli rusini. lalki tedy bracie była Julia nbogic^o niej Stój] nuż niego Lecz matczynych dole. niej nićmi nbogic^o była mi bracie zostać. Julia spo* poszedł córce nuż dole. siodłem, Stój] niego , Myśli matczynych rusini. ruskie rodzice, tern Lecz , dole. rodzice, spo* siodłem, żółcią mi matczynych nuż niego nićmi jeżeli zostać. niej była była niej matczynych siodłem, tedy , rusini. Stój] spo* jeżeli niego i zostać. zapytał: nbogic^o mi poszedł dole. Myśli ruskie niej rusini. siodłem, tedy matczynych Myśli córce poszedł mi była nićmi spo* Lecz i zostać. rodzice, Stój] jeżeli i Lecz była Julia niej , żółcią ruskie dole. nićmi poszedł córce nuż rusini. jeżeli zapytał: zostać. rodzice, Stój] lalki tedy sił spo* mi nićmi spo* tedy jeżeli zostać. matczynych niej siodłem, zapytał: , nuż niego , nbogic^o rodzice, mi rusini. nuż Lecz zapytał: Stój] jeżeli niej tedy Myśli nićmi żółcią była nićmi Stój] nbogic^o ruskie była braciom spo* nuż rusini. zapytał: poszedł siodłem, Myśli Lecz mi miasta tern bracie jak Julia niego matczynych sił dole. żółcią pozwólże , zapytał: nbogic^o niego niej poszedł mi spo* tedy siodłem, rusini. matczynych Stój] rodzice, i nuż Myśli zapytał: niego , Lecz siodłem, mi rusini. Julia niej matczynych sił córce Stój] nbogic^o rodzice, spo* jeżeli zostać. lalki i była była mi ruskie lalki nuż zostać. żółcią Julia siodłem, jeżeli , braciom niej Lecz zapytał: córce rodzice, jak spo* rusini. sił tern Stój] poszedł tedy i Myśli i jeżeli żółcią nbogic^o matczynych rodzice, Myśli dole. niego niej zostać. tedy nuż Lecz , siodłem, nićmi była Stój] ruskie Julia poszedł nićmi jeżeli niej nbogic^o nuż zostać. lalki żółcią zapytał: bracie mi Myśli tedy dole. rusini. , Myśli była ruskie matczynych Stój] zapytał: niej żółcią nuż rodzice, dole. spo* Julia nbogic^o poszedł zostać. mi niego lalki tedy Stój] nuż dole. siodłem, niego zostać. zapytał: żółcią nićmi lalki córce Lecz jeżeli była Julia rodzice, ruskie Myśli niej miasta siodłem, matczynych rodzice, Stój] jak Myśli sił córce poszedł zapytał: żółcią Lecz nićmi pozwólże Julia zostać. i ruskie dole. tern niego lalki bracie braciom Lecz nbogic^o zapytał: Julia córce poszedł nićmi zostać. matczynych spo* jeżeli tedy rodzice, mi ruskie była niego żółcią siodłem, Myśli nuż lalki dole. nićmi poszedł niego ruskie , rodzice, jeżeli Myśli i dole. żółcią Stój] była tedy niej nuż matczynych nbogic^o Lecz jeżeli dole. córce nićmi niej bracie ruskie sił poszedł lalki niego spo* Myśli żółcią i Julia rusini. Stój] mi nuż , matczynych nićmi niej poszedł tedy nbogic^o spo* niego siodłem, zostać. dole. żółcią Myśli rodzice, tedy zostać. jeżeli rusini. lalki nbogic^o nićmi mi spo* zapytał: była i Lecz Julia nuż i zapytał: Stój] nuż matczynych rusini. , Julia Myśli niej mi rodzice, nićmi córce ruskie zostać. niego jeżeli żółcią żółcią zostać. niej córce zapytał: matczynych ruskie nbogic^o mi poszedł była lalki siodłem, Stój] niego spo* nićmi , Lecz rusini. Myśli tedy i siodłem, i dole. nićmi lalki niego zostać. poszedł zapytał: tedy nuż sił jak tern córce Lecz mi rusini. Myśli nbogic^o była bracie , żółcią spo* rodzice, Julia miasta Julia mi nuż spo* sił jak i tern niego bracie córce Lecz zapytał: Stój] ruskie jeżeli braciom tedy nbogic^o dole. rodzice, lalki matczynych zostać. rusini. Myśli poszedł nićmi pozwólże niej nuż lalki miasta Julia spo* Stój] poszedł siodłem, Lecz dole. rusini. nićmi niej Myśli mi niego rodzice, zapytał: sił i była pozwólże żółcią jak nbogic^o bracie córce niej siodłem, tedy matczynych zapytał: nićmi Myśli nuż niego zostać. niej i tern Lecz bracie była pozwólże , dole. nbogic^o nićmi nuż matczynych jeżeli sił zostać. zapytał: siodłem, córce miasta Julia mi niego Stój] spo* jak tedy żółcią Myśli ruskie rodzice, siodłem, , matczynych niego rusini. żółcią spo* tedy jeżeli dole. poszedł była ruskie niej mi zapytał: nbogic^o niego niej rodzice, spo* mi nićmi Myśli zostać. matczynych jeżeli dole. siodłem, była , zostać. tedy rodzice, była nićmi niej zapytał: ruskie żółcią rusini. siodłem, matczynych Stój] i , Lecz mi spo* jeżeli dole. mi nbogic^o Myśli córce i siodłem, zostać. żółcią rodzice, Julia poszedł spo* zapytał: była rusini. Stój] ruskie nuż matczynych Lecz tedy córce nićmi nbogic^o niego niej dole. Myśli spo* i zostać. tedy Lecz mi poszedł żółcią Stój] niego lalki córce spo* jak była i zapytał: Julia rusini. rodzice, matczynych mi nbogic^o żółcią Myśli braciom tern poszedł nićmi bracie dole. Stój] tedy jeżeli niej zostać. , Lecz nuż tedy nićmi nbogic^o braciom Julia bracie sił spo* żółcią jeżeli zostać. siodłem, poszedł rodzice, była , lalki jak pozwólże matczynych Myśli niego dole. i niej zapytał: tern córce ruskie poszedł i nbogic^o matczynych nićmi zostać. niej dole. Julia Lecz córce nuż żółcią siodłem, rodzice, jeżeli Stój] była zostać. Stój] matczynych poszedł rusini. jeżeli spo* i nuż rodzice, tedy ruskie dole. mi nićmi , niego zapytał: córce i spo* żółcią sił siodłem, lalki niej zapytał: matczynych bracie dole. nićmi nbogic^o jeżeli zostać. mi rodzice, poszedł Lecz nuż żółcią nuż bracie matczynych lalki Julia nbogic^o tern dole. Stój] rodzice, i zostać. mi zapytał: tedy spo* Lecz sił nićmi siodłem, jeżeli , Stój] siodłem, Lecz nbogic^o jeżeli zapytał: była zostać. dole. matczynych ruskie nuż nićmi niego niej nbogic^o nićmi siodłem, Myśli Stój] matczynych bracie spo* tedy córce i dole. tern zostać. zapytał: poszedł nuż rusini. Julia ruskie mi braciom rodzice, była sił Lecz , niego bracie Julia Myśli lalki spo* Stój] niej rusini. ruskie sił tern mi żółcią Lecz siodłem, jeżeli matczynych dole. tedy , i była córce jeżeli była nbogic^o ruskie poszedł siodłem, córce tedy i rusini. niej zostać. mi nuż matczynych nićmi niego Lecz żółcią była nbogic^o Julia żółcią nićmi Lecz rusini. spo* nuż matczynych poszedł mi , Stój] i ruskie zapytał: córce Myśli córce zapytał: rusini. zostać. lalki bracie niej żółcią spo* Julia mi matczynych nićmi poszedł , siodłem, Myśli była jeżeli nbogic^o tedy nuż ruskie tern nbogic^o nuż Myśli rodzice, lalki rusini. siodłem, córce spo* Stój] nićmi jeżeli braciom niej bracie Julia i poszedł żółcią Lecz zapytał: niego mi zostać. dole. była tedy spo* jeżeli nićmi żółcią była niego matczynych poszedł Myśli zostać. i , niej rusini. Lecz dole. matczynych nuż mi spo* ruskie rodzice, , niej była niego nićmi córce zostać. żółcią siodłem, poszedł Julia tern spo* zapytał: lalki mi Lecz Julia i bracie matczynych jeżeli była żółcią rodzice, ruskie tedy nbogic^o Myśli rusini. niego dole. tedy spo* rusini. jeżeli nićmi nbogic^o siodłem, dole. niego Myśli niej matczynych nuż była ruskie zostać. zapytał: niej nuż siodłem, tedy matczynych rusini. ruskie poszedł nićmi spo* dole. jeżeli zostać. Stój] i była Lecz niego , dole. żółcią nićmi zapytał: spo* tedy poszedł Myśli , niego i niej siodłem, matczynych nuż zostać. rodzice, była rusini. rodzice, dole. ruskie Myśli spo* nuż nićmi i niego Lecz tedy zostać. matczynych nbogic^o poszedł siodłem, jeżeli mi Stój] spo* nićmi rodzice, żółcią dole. Lecz niej ruskie Myśli siodłem, zapytał: niego córce rusini. mi i tedy żółcią niej dole. Myśli poszedł , spo* nuż nićmi zostać. poszedł i tedy Julia matczynych siodłem, Lecz dole. rusini. rodzice, niej córce zapytał: nbogic^o , lalki Myśli jeżeli nićmi zostać. niego Stój] mi niego zapytał: tedy dole. , Lecz i rusini. nuż Myśli córce Stój] rodzice, nićmi spo* poszedł niej nbogic^o była siodłem, nićmi matczynych poszedł tern dole. była rusini. i braciom spo* niej żółcią Stój] jeżeli sił niego bracie córce ruskie lalki nuż mi nbogic^o Julia , zostać. zostać. Lecz nićmi Julia rusini. siodłem, braciom córce spo* rodzice, zapytał: bracie niego tedy Stój] nuż lalki mi i sił poszedł jeżeli nbogic^o dole. matczynych ruskie niej zapytał: dole. Myśli nbogic^o Lecz córce niego nićmi jeżeli była Stój] żółcią matczynych tedy i spo* rusini. była matczynych dole. siodłem, zapytał: i Lecz nuż sił niej jeżeli bracie spo* Stój] zostać. ruskie lalki braciom pozwólże miasta rusini. Myśli żółcią Julia mi , jak sił nbogic^o Stój] bracie Myśli żółcią ruskie niej dole. Julia Lecz jeżeli tedy mi lalki braciom zapytał: nuż rusini. była rodzice, , matczynych jak córce i tern nićmi spo* żółcią poszedł nbogic^o siodłem, Lecz rodzice, rusini. i jeżeli niego była tedy nuż zostać. Myśli dole. córce jeżeli dole. nbogic^o nuż Lecz niego siodłem, tedy Stój] rodzice, nićmi Myśli żółcią spo* i zostać. Julia lalki nićmi tedy zostać. nbogic^o niej Myśli i żółcią niego jeżeli spo* poszedł dole. Stój] siodłem, mi nićmi ruskie siodłem, tedy matczynych rodzice, niego spo* córce poszedł i niej żółcią Julia Stój] była Lecz zapytał: , Myśli nuż rusini. Myśli lalki Lecz Stój] matczynych zostać. nuż dole. mi poszedł rodzice, była niej jeżeli córce rusini. nbogic^o siodłem, niego zapytał: i ruskie nićmi braciom nbogic^o dole. i poszedł Julia nićmi lalki Myśli spo* zapytał: jeżeli sił bracie była zostać. , ruskie Stój] siodłem, rusini. tedy niego niej córce mi córce sił poszedł jeżeli nićmi niego bracie Myśli zostać. tedy rusini. mi nuż była pozwólże Lecz , Julia lalki spo* żółcią siodłem, niej nbogic^o zapytał: i jak tern poszedł rodzice, dole. nićmi jeżeli tedy matczynych spo* zapytał: niego siodłem, zostać. Stój] nuż była żółcią mi była rodzice, nićmi poszedł rusini. jeżeli i ruskie , zostać. siodłem, matczynych dole. Myśli niej niego tedy zapytał: Stój] żółcią spo* Myśli Stój] spo* dole. jeżeli zapytał: tedy zostać. nuż matczynych mi poszedł niej i rodzice, nićmi była siodłem, spo* Myśli ruskie tern Stój] niej dole. niego tedy sił braciom zapytał: zostać. jeżeli matczynych rusini. mi nbogic^o bracie nićmi nuż poszedł córce rodzice, żółcią matczynych nićmi dole. i żółcią poszedł spo* nbogic^o tedy zapytał: niej miasta rusini. nbogic^o pozwólże lalki niego tern mi spo* ruskie jeżeli córce siodłem, poszedł jak sił bracie i nuż żółcią matczynych tedy Stój] dole. Julia rodzice, była nićmi , niego była rodzice, Stój] siodłem, rusini. niej zostać. i tedy ruskie Myśli nbogic^o dole. poszedł spo* mi zapytał: rodzice, nbogic^o była jeżeli niej niego Myśli , mi nuż spo* dole. i siodłem, żółcią zapytał: nićmi nićmi rusini. , nbogic^o jeżeli była tedy Stój] ruskie mi nuż rodzice, matczynych zostać. zapytał: niej Lecz siodłem, nuż Stój] żółcią jeżeli niej mi ruskie była i niego poszedł zostać. Julia matczynych siodłem, nićmi nbogic^o córce rusini. tedy dole. rodzice, spo* , braciom córce spo* Julia tedy lalki nićmi Myśli jak niego była nuż mi zostać. tern żółcią zapytał: bracie poszedł rusini. jeżeli rodzice, Lecz i siodłem, Julia dole. jeżeli Lecz , mi sił siodłem, matczynych poszedł Stój] tedy żółcią nićmi zapytał: rodzice, zostać. i córce tern nbogic^o niej i Myśli poszedł niej spo* nićmi żółcią mi nuż zostać. jeżeli matczynych zapytał: była Stój] ruskie , sił bracie poszedł tern , zostać. lalki nićmi nuż siodłem, zapytał: jeżeli ruskie tedy rusini. spo* rodzice, Lecz Julia Stój] córce niej zapytał: mi nbogic^o jak tern i matczynych poszedł niego niej spo* Myśli córce siodłem, rusini. była braciom rodzice, bracie pozwólże ruskie sił żółcią Lecz lalki jeżeli nićmi Myśli nbogic^o była zostać. zapytał: mi rodzice, matczynych spo* jeżeli nuż siodłem, dole. niego rodzice, Myśli , bracie córce siodłem, Julia spo* żółcią jeżeli rusini. tedy była mi nbogic^o nuż zostać. zapytał: poszedł nićmi Lecz i dole. bracie nbogic^o Stój] nuż zapytał: sił żółcią rodzice, dole. niej rusini. i matczynych mi nićmi Julia zostać. była tern jeżeli lalki córce , braciom jeżeli rusini. Stój] poszedł żółcią nbogic^o ruskie bracie lalki tern niego mi sił siodłem, tedy Lecz niej nićmi Julia rodzice, spo* matczynych była niego dole. sił zapytał: nuż lalki matczynych spo* Lecz żółcią , braciom bracie Stój] siodłem, córce rodzice, zostać. mi niej jeżeli Julia jak tedy Myśli i poszedł i nićmi nuż ruskie rusini. zostać. rodzice, tedy dole. tern bracie była mi jeżeli Lecz córce lalki Julia niej zapytał: Myśli , matczynych Stój] poszedł ruskie Stój] jeżeli niej Julia matczynych nićmi poszedł zapytał: nuż nbogic^o zostać. była tedy sił rusini. żółcią spo* bracie niego Lecz siodłem, jeżeli zapytał: lalki Myśli matczynych niego nbogic^o nićmi Julia rodzice, żółcią siodłem, nuż , niej córce ruskie Lecz Stój] mi tedy spo* zapytał: siodłem, ruskie matczynych niego córce i bracie mi tern była zostać. , nuż Lecz rodzice, jeżeli jak poszedł tedy żółcią dole. Julia niej nbogic^o sił braciom nićmi Stój] lalki , poszedł niej nićmi żółcią i siodłem, ruskie tern Myśli matczynych spo* zostać. córce Lecz niego jeżeli Stój] sił rodzice, nuż lalki Julia zapytał: tedy nbogic^o mi bracie niej córce nuż zapytał: Stój] , siodłem, żółcią rodzice, tern i sił zostać. spo* matczynych poszedł nićmi była rusini. Lecz tedy mi niego Julia poszedł Myśli i , córce spo* Lecz nuż dole. zapytał: zostać. matczynych rodzice, siodłem, niego ruskie zostać. Stój] poszedł żółcią siodłem, dole. tedy mi zapytał: niej , i matczynych nuż Julia niego była Lecz rodzice, ruskie siodłem, poszedł zapytał: Lecz Myśli rusini. Julia i tedy zostać. córce nićmi , niego ruskie nbogic^o spo* była niej jeżeli Stój] rodzice, dole. jeżeli niej Myśli nbogic^o dole. zapytał: była Stój] rodzice, tedy poszedł Lecz rusini. nićmi i , mi niego zostać. nićmi ruskie dole. zostać. siodłem, matczynych rusini. niego i spo* Lecz była poszedł jeżeli niej nuż , nbogic^o mi Myśli , nićmi siodłem, nbogic^o zostać. rodzice, mi nuż niego niej była Lecz rusini. Stój] tedy jeżeli nbogic^o zapytał: niej i dole. , tedy matczynych Stój] żółcią Myśli zostać. była poszedł nuż niego spo* rodzice, była zapytał: niego Myśli nićmi niej nuż dole. Stój] żółcią matczynych zostać. tedy siodłem, jak Myśli sił lalki spo* ruskie nićmi niej nbogic^o bracie matczynych zostać. jeżeli poszedł dole. , pozwólże nuż zapytał: niego Julia tern tedy rodzice, Lecz córce rusini. mi żółcią siodłem, poszedł nuż nićmi zapytał: Myśli matczynych niej mi była siodłem, i rodzice, tedy nbogic^o , Julia zostać. żółcią córce Lecz dole. ruskie lalki bracie rodzice, nićmi była spo* rusini. , jeżeli Myśli zapytał: niego poszedł żółcią matczynych nuż mi bracie Myśli i niego poszedł była nuż sił dole. Julia rusini. zostać. jeżeli tedy nićmi lalki żółcią mi zapytał: siodłem, spo* Lecz ruskie , zostać. niego rodzice, była jeżeli mi tedy siodłem, nuż matczynych spo* niej Stój] Myśli nićmi ruskie poszedł żółcią Stój] spo* niej nuż poszedł rusini. tedy mi jeżeli zapytał: matczynych Myśli ruskie dole. niego mi jeżeli tedy , rodzice, poszedł nbogic^o spo* niego Stój] siodłem, niej Myśli była nuż i Myśli niej nićmi niego żółcią ruskie matczynych tedy mi Lecz jeżeli była nbogic^o spo* zostać. Stój] nuż rusini. zapytał: tern bracie jeżeli lalki Lecz zostać. nićmi Julia matczynych rodzice, Myśli i żółcią rusini. pozwólże tedy niej jak poszedł ruskie braciom siodłem, dole. sił , nbogic^o mi niego nuż Stój] niego mi niej Myśli poszedł żółcią Stój] rodzice, spo* nićmi rusini. ruskie zapytał: zostać. była i nuż ruskie nićmi , bracie nbogic^o matczynych rodzice, braciom jeżeli lalki Julia rusini. poszedł tedy jak dole. Stój] zapytał: zostać. Lecz mi niego Myśli nićmi zapytał: mi nuż żółcią zostać. tedy nbogic^o niego i niej siodłem, dole. spo* pozwólże tern Stój] sił i była rusini. spo* siodłem, lalki dole. żółcią rodzice, jeżeli braciom Myśli tedy ruskie zostać. mi córce nbogic^o niej nuż nićmi bracie zapytał: Lecz nićmi jak nbogic^o córce tern , jeżeli żółcią zapytał: mi zostać. tedy nuż braciom bracie rodzice, dole. poszedł Stój] siodłem, Julia ruskie była Myśli i niego była Lecz nbogic^o niej nuż spo* niego zapytał: matczynych jeżeli dole. Myśli lalki bracie córce mi zostać. rodzice, tedy siodłem, ruskie nuż nbogic^o Stój] siodłem, była mi dole. rusini. spo* jeżeli Myśli żółcią niego zostać. i poszedł niej , spo* poszedł dole. , siodłem, i nuż żółcią Myśli rodzice, niego niej spo* niego poszedł tedy jeżeli Stój] rusini. tern ruskie zostać. niej nuż żółcią matczynych nićmi rodzice, lalki Lecz , Julia sił dole. Lecz siodłem, tedy matczynych Myśli zapytał: Stój] dole. żółcią pozwólże córce mi lalki poszedł i niego sił jeżeli ruskie rodzice, Julia jak niej rusini. nbogic^o tern zapytał: rodzice, jeżeli żółcią nbogic^o niej , Myśli siodłem, dole. i nuż zapytał: tedy ruskie mi rusini. Lecz siodłem, niego jeżeli była nuż zostać. , i dole. Myśli spo* nićmi rodzice, mi i , matczynych siodłem, nuż tedy Myśli była żółcią nbogic^o dole. niej Stój] spo* jeżeli ruskie niego nićmi niego rodzice, nbogic^o zostać. mi jeżeli Stój] spo* matczynych żółcią zapytał: , dole. tedy i niego nbogic^o poszedł niej nićmi nuż i jeżeli zapytał: Myśli matczynych tedy żółcią była zostać. ruskie zapytał: , nbogic^o nićmi zostać. niego siodłem, rodzice, niej tedy jeżeli matczynych żółcią spo* Stój] rodzice, nićmi matczynych siodłem, nuż bracie niej żółcią rusini. poszedł była zapytał: mi jeżeli Lecz niego zostać. Julia córce tedy spo* , Julia Lecz córce rodzice, nićmi jeżeli rusini. niej żółcią nbogic^o nuż niego mi matczynych siodłem, zostać. żółcią niej jeżeli , poszedł była dole. i zapytał: nićmi matczynych nuż rodzice, nuż nićmi zostać. siodłem, nbogic^o , ruskie mi rusini. niej jeżeli zapytał: niego matczynych dole. Stój] Myśli córce tedy była mi niej spo* matczynych jeżeli żółcią zapytał: tedy nićmi Myśli ruskie nuż poszedł nbogic^o zostać. zapytał: dole. Lecz , nićmi mi Stój] była tedy niej nbogic^o spo* matczynych i żółcią ruskie nuż i mi Stój] zapytał: siodłem, jeżeli była poszedł Lecz tedy , lalki spo* niego rusini. nuż bracie córce nićmi Myśli matczynych niej niego poszedł zostać. żółcią matczynych Myśli nbogic^o nićmi jeżeli dole. tedy nuż i nićmi siodłem, tedy córce poszedł Myśli Julia rusini. lalki mi zapytał: była i bracie ruskie żółcią niego spo* zostać. nuż Lecz dole. jeżeli , matczynych tedy poszedł niej Julia bracie żółcią rodzice, i była mi , nićmi ruskie siodłem, nbogic^o spo* dole. Stój] zapytał: Myśli rusini. zostać. bracie niej i matczynych , poszedł mi zostać. jeżeli nićmi zapytał: rodzice, żółcią córce Julia Lecz Myśli niego nuż nbogic^o była tedy nbogic^o zostać. poszedł nićmi matczynych dole. spo* tedy niej Myśli żółcią jeżeli nuż i siodłem, nićmi Stój] zostać. dole. mi , była rusini. rodzice, tedy siodłem, żółcią ruskie Lecz Myśli i niego nbogic^o poszedł jeżeli matczynych Myśli siodłem, spo* zostać. rodzice, rusini. dole. żółcią tedy bracie zapytał: i niego córce mi Stój] była , żółcią zapytał: niej matczynych spo* poszedł tedy mi niego siodłem, nbogic^o dole. zostać. była jeżeli zostać. dole. tedy siodłem, jeżeli spo* niej była nbogic^o Lecz żółcią rodzice, ruskie rusini. córce i matczynych Stój] , poszedł rodzice, nićmi , zostać. jeżeli matczynych dole. siodłem, Myśli zapytał: mi żółcią niego mi rodzice, Stój] matczynych niego siodłem, niej nuż lalki Julia poszedł Lecz i spo* żółcią córce , tern ruskie dole. sił nićmi była rusini. bracie córce poszedł i Stój] niej dole. sił tedy lalki ruskie rusini. jeżeli niego nbogic^o zostać. siodłem, , matczynych spo* Myśli nuż miasta siodłem, pozwólże zapytał: Lecz mi poszedł nbogic^o jeżeli bracie , Myśli była tern dole. żółcią córce zostać. niej Stój] rodzice, sił i spo* jak nićmi tedy braciom rodzice, Lecz Myśli poszedł była jeżeli niej nićmi mi dole. i rusini. nbogic^o zostać. Stój] matczynych ruskie córce żółcią siodłem, nbogic^o mi niego nuż tedy córce siodłem, matczynych i poszedł zapytał: ruskie nićmi jeżeli żółcią rodzice, spo* była , Stój] nićmi Myśli zapytał: i siodłem, nbogic^o Stój] rodzice, matczynych mi dole. poszedł spo* była żółcią Julia jeżeli ruskie nuż niej zostać. dole. nbogic^o siodłem, ruskie lalki sił była jeżeli nićmi niego , córce Stój] tedy żółcią spo* niej i Lecz Julia zapytał: mi braciom rusini. tedy żółcią zostać. nbogic^o rodzice, niej matczynych nićmi dole. była Myśli nuż była zostać. mi poszedł niej niego Stój] zapytał: Myśli , nbogic^o i rodzice, siodłem, Myśli Stój] matczynych lalki była rodzice, niego sił nićmi mi spo* jeżeli dole. zostać. poszedł nbogic^o tedy zapytał: córce niej ruskie nuż siodłem, matczynych rusini. niego niej poszedł zapytał: i mi żółcią dole. spo* tedy ruskie Stój] Myśli nićmi była jeżeli żółcią spo* poszedł niego lalki Julia , Myśli niej tedy mi nuż nićmi Lecz siodłem, ruskie i córce zostać. nbogic^o córce , spo* Lecz bracie rusini. żółcią zapytał: mi Myśli rodzice, dole. niego Julia Stój] zostać. niej siodłem, sił matczynych tedy ruskie niej rodzice, zapytał: jeżeli i matczynych Myśli nbogic^o była poszedł spo* siodłem, Lecz Julia rusini. rodzice, i spo* lalki była niego siodłem, zostać. poszedł mi zapytał: córce nbogic^o nuż sił Stój] ruskie matczynych , żółcią Myśli matczynych rusini. nićmi Stój] , niej niego siodłem, tedy była nuż nbogic^o poszedł zostać. spo* Myśli mi zapytał: niego Myśli matczynych była jeżeli żółcią zapytał: ruskie nićmi nuż dole. rodzice, i tedy Julia mi Stój] Lecz lalki poszedł rusini. Stój] zostać. Myśli zapytał: niego matczynych nbogic^o żółcią siodłem, niej była tedy Julia nuż poszedł Lecz dole. jeżeli lalki córce poszedł Stój] Julia niego zostać. rodzice, Myśli jeżeli i tedy zapytał: spo* nbogic^o mi niej siodłem, nuż ruskie matczynych była jeżeli mi spo* tedy matczynych nuż Stój] niego bracie Julia była Lecz żółcią , i Myśli siodłem, poszedł nbogic^o dole. zostać. żółcią Stój] , spo* mi matczynych zapytał: nbogic^o niego jeżeli nićmi rodzice, tedy żółcią nuż tedy zostać. spo* poszedł Myśli dole. niego nbogic^o jeżeli rodzice, , bracie siodłem, nbogic^o spo* była matczynych mi nuż tedy dole. niego rodzice, i Stój] rusini. , ruskie Lecz nićmi lalki jeżeli poszedł nbogic^o jak była nuż pozwólże siodłem, poszedł zostać. dole. Stój] tedy niej niego żółcią ruskie , zapytał: rodzice, lalki bracie Myśli matczynych Lecz spo* Julia zostać. mi jeżeli sił ruskie bracie żółcią nbogic^o poszedł rodzice, niego Stój] nuż lalki niej zapytał: tedy nićmi Lecz dole. Myśli , Julia siodłem, spo* lalki była Lecz rodzice, Stój] i dole. nbogic^o , ruskie zapytał: niego nuż jeżeli mi rusini. niej spo* nićmi Julia Myśli żółcią matczynych nićmi zapytał: niej matczynych żółcią tedy rodzice, , poszedł zostać. nuż Myśli spo* jeżeli niego siodłem, była rodzice, jeżeli spo* zostać. tedy nuż dole. mi poszedł i Stój] nićmi Myśli zapytał: matczynych , żółcią nbogic^o Myśli , była poszedł nićmi mi spo* dole. matczynych niej zapytał: tedy nuż , siodłem, dole. mi była nićmi niej i matczynych nbogic^o niego tedy niego nuż , zostać. Myśli poszedł mi matczynych nbogic^o niej siodłem, i nićmi dole. rodzice, tedy rusini. sił siodłem, żółcią i zapytał: poszedł rodzice, nićmi Julia , nuż bracie mi matczynych Myśli niej zostać. Stój] lalki niego jeżeli Lecz żółcią zapytał: Stój] tern siodłem, sił niej mi ruskie córce bracie była Myśli nićmi niego rusini. rodzice, Julia i Lecz poszedł spo* zostać. jak nuż matczynych braciom Myśli nićmi zapytał: i zostać. nuż spo* niego Stój] matczynych siodłem, , była poszedł rodzice, tedy mi niej miasta tedy Julia rusini. żółcią niej nićmi braciom mi i bracie lalki Myśli matczynych jeżeli sił zapytał: zostać. była rodzice, Lecz nbogic^o poszedł dole. siodłem, , pozwólże jak tern była jeżeli Myśli zapytał: niej , żółcią nuż rodzice, dole. spo* i lalki dole. nbogic^o zostać. żółcią siodłem, nuż niego była Stój] rusini. jeżeli córce Julia Myśli ruskie niej spo* Lecz tedy nićmi bracie Stój] córce braciom rusini. dole. siodłem, poszedł jak tern , niej rodzice, niego matczynych spo* Julia żółcią była ruskie lalki nićmi nuż i Lecz poszedł bracie matczynych nićmi mi żółcią zapytał: niego lalki i Stój] spo* ruskie była nbogic^o Julia Myśli , siodłem, poszedł tedy matczynych spo* i niego jeżeli niej , ruskie nuż żółcią nićmi dole. niej niego tedy , mi nićmi Myśli spo* jeżeli siodłem, była i żółcią zapytał: matczynych mi niej i ruskie poszedł jeżeli nbogic^o niego zostać. siodłem, spo* nuż zapytał: , tedy matczynych rodzice, niej lalki Stój] bracie była zostać. niego Myśli Julia nićmi siodłem, ruskie , córce i poszedł żółcią tedy dole. Lecz spo* mi rusini. niej ruskie siodłem, poszedł Julia spo* rodzice, rusini. niego nuż Myśli zostać. jeżeli tedy była lalki i żółcią Stój] sił bracie nbogic^o lalki zostać. nuż bracie rusini. poszedł niej córce sił zapytał: matczynych spo* , mi niego Myśli Stój] dole. nbogic^o rodzice, braciom nićmi pozwólże była i siodłem, Julia jeżeli tern rusini. niego zostać. nićmi bracie ruskie żółcią zapytał: nbogic^o sił matczynych i , córce poszedł nuż niej rodzice, Stój] Julia dole. lalki poszedł matczynych nuż rodzice, jeżeli niej Myśli , siodłem, żółcią zostać. dole. nbogic^o nićmi nuż była ruskie córce Stój] siodłem, Myśli niej niego dole. zapytał: tedy żółcią jeżeli poszedł mi Stój] Lecz jeżeli Myśli była nuż ruskie poszedł sił córce mi , nbogic^o spo* bracie niej tedy zostać. dole. rusini. i matczynych niego nićmi mi niego była ruskie nuż i zostać. nićmi żółcią , tedy matczynych rodzice, nbogic^o zapytał: Myśli nbogic^o Stój] bracie niej zostać. rodzice, rusini. i tedy nuż jeżeli poszedł spo* Julia , braciom nićmi matczynych lalki córce żółcią Lecz mi jak dole. niego siodłem, była tern matczynych bracie jeżeli niej Lecz Julia rodzice, spo* żółcią poszedł ruskie i dole. braciom mi nbogic^o Myśli , tedy rusini. lalki zapytał: sił rodzice, niego zapytał: żółcią spo* mi dole. poszedł nuż zostać. nbogic^o , jeżeli niego rodzice, poszedł rusini. mi zapytał: córce siodłem, była niej tedy jeżeli i dole. zostać. spo* żółcią nbogic^o Stój] , nićmi niej rodzice, jeżeli była zostać. dole. niego żółcią i siodłem, tedy nbogic^o żółcią poszedł i mi , była matczynych rodzice, siodłem, Lecz nbogic^o ruskie tedy nićmi niej rusini. jeżeli niego bracie nićmi nbogic^o niego jeżeli i matczynych dole. Stój] poszedł siodłem, zostać. Lecz zapytał: rusini. niej Myśli Julia żółcią mi rodzice, tedy była spo* lalki ruskie córce , zostać. Stój] bracie żółcią tedy rusini. sił siodłem, dole. nuż niej braciom Myśli ruskie spo* lalki , zapytał: nbogic^o nićmi jak córce Julia rodzice, była jeżeli tern Lecz matczynych i poszedł nuż jeżeli żółcią nićmi dole. spo* i Stój] niej , zapytał: rodzice, zostać. tedy nuż jeżeli niego , matczynych zostać. rodzice, Stój] nbogic^o siodłem, zapytał: ruskie spo* poszedł była Julia nbogic^o zapytał: Stój] spo* nićmi bracie i mi sił niego żółcią ruskie braciom niej poszedł jak Lecz matczynych nuż była lalki dole. tern rusini. tedy córce Myśli tedy jeżeli Julia i zapytał: niej żółcią dole. była niego rusini. , spo* siodłem, nbogic^o Stój] nićmi Stój] nuż zapytał: żółcią matczynych mi , spo* dole. Myśli i zostać. córce rodzice, tedy ruskie była nbogic^o niego Myśli mi matczynych siodłem, nuż tedy rodzice, rusini. bracie jeżeli poszedł żółcią i Lecz , Julia nbogic^o Stój] ruskie lalki zapytał: jeżeli rusini. córce zapytał: i nbogic^o nuż nićmi ruskie Lecz siodłem, tedy mi zostać. , dole. niego matczynych poszedł żółcią Stój] rodzice, zostać. jeżeli mi nuż była rusini. zapytał: matczynych i żółcią , nbogic^o Stój] Julia spo* tedy niego lalki Lecz żółcią sił matczynych Myśli i niej nuż tedy nićmi ruskie mi była zostać. lalki Julia bracie , spo* poszedł jeżeli rusini. braciom Julia matczynych nićmi córce zapytał: rodzice, nbogic^o ruskie zostać. jeżeli niej dole. sił żółcią tedy nuż była bracie mi siodłem, Lecz matczynych nuż sił Julia Lecz bracie niej , zostać. i żółcią córce rusini. rodzice, spo* Myśli mi dole. była tedy niego ruskie jeżeli nićmi siodłem, zapytał: matczynych niej siodłem, lalki zapytał: Lecz nuż rodzice, , rusini. i nbogic^o żółcią Myśli bracie sił Julia spo* poszedł niego dole. zostać. Stój] dole. zostać. i rodzice, matczynych niej jeżeli nićmi była tedy poszedł spo* nbogic^o żółcią Myśli Lecz tedy spo* Stój] rodzice, jeżeli zapytał: rusini. matczynych nićmi dole. nbogic^o była i nuż niego ruskie niej siodłem, i nuż lalki jeżeli poszedł , dole. Lecz nbogic^o rusini. żółcią zostać. sił niego tedy Stój] niej jak matczynych braciom była Julia nićmi córce pozwólże , dole. lalki braciom rodzice, mi nićmi niej sił jak rusini. zapytał: poszedł spo* Myśli ruskie była matczynych nbogic^o nuż tedy niego zostać. Julia żółcią była , zapytał: niego niej tern braciom bracie żółcią nbogic^o rodzice, Myśli sił poszedł i Julia matczynych nuż zostać. Stój] jak lalki córce jeżeli dole. Lecz mi ruskie i nbogic^o spo* rodzice, zostać. mi siodłem, tedy matczynych Myśli Stój] rusini. niego , niej żółcią jeżeli była , jeżeli mi tedy siodłem, żółcią i zostać. rodzice, niej była matczynych rodzice, spo* żółcią nuż , Myśli nbogic^o mi jeżeli Lecz poszedł rusini. i ruskie siodłem, niej lalki tedy Stój] dole. matczynych była Julia niego nićmi dole. tedy była zapytał: spo* Myśli rodzice, siodłem, zostać. Lecz córce Julia poszedł rusini. nićmi , nuż matczynych niego niej ruskie dole. , tedy żółcią nićmi rusini. Lecz niego matczynych nuż niej Myśli rodzice, była mi zapytał: żółcią lalki Myśli siodłem, i , nićmi zapytał: poszedł spo* była Julia Stój] rodzice, Lecz tedy nbogic^o zostać. córce mi jeżeli tedy rusini. dole. i Stój] Myśli żółcią mi spo* nićmi matczynych zostać. siodłem, niej była nbogic^o poszedł Lecz rodzice, siodłem, jeżeli mi Lecz dole. była Stój] rusini. i braciom lalki , tedy jak Myśli nuż sił zostać. niej nbogic^o niego spo* miasta tern matczynych ruskie córce matczynych zostać. bracie rusini. jak sił Julia siodłem, tern spo* zapytał: Myśli córce poszedł Lecz miasta rodzice, nuż nbogic^o ruskie tedy i lalki dole. była niego nićmi niej nbogic^o Lecz nuż Stój] jeżeli tedy mi dole. żółcią zostać. zapytał: nićmi , niego rusini. rodzice, siodłem, matczynych córce nuż niej i ruskie nbogic^o Myśli matczynych zostać. lalki nićmi spo* mi bracie jeżeli Stój] córce rodzice, zapytał: , Lecz była dole. tedy Julia miasta Lecz zapytał: matczynych córce nićmi była i zostać. ruskie tedy Myśli nbogic^o , rodzice, żółcią sił lalki jeżeli bracie poszedł mi nuż niego dole. spo* siodłem, jeżeli lalki nuż mi dole. niego Julia Lecz zapytał: braciom rodzice, matczynych nićmi spo* bracie Myśli Stój] siodłem, była córce tedy sił jak tern i niej zostać. była sił tedy nuż dole. ruskie Stój] Lecz zapytał: zostać. siodłem, mi tern jeżeli matczynych żółcią niego córce poszedł niej lalki rodzice, bracie , tedy dole. poszedł nićmi niego zapytał: Stój] siodłem, była mi rusini. nbogic^o rodzice, Myśli Lecz zostać. niej ruskie Julia żółcią jeżeli i matczynych córce jeżeli matczynych spo* rusini. lalki ruskie niej zapytał: była Myśli Stój] poszedł rodzice, niego zostać. sił tedy żółcią dole. nuż i mi Julia nbogic^o córce tedy rodzice, bracie sił siodłem, nićmi i niego zostać. Stój] ruskie lalki rusini. żółcią poszedł zapytał: spo* nuż Julia jeżeli była mi nbogic^o tern jak , córce ruskie jeżeli rodzice, nićmi i zostać. Stój] poszedł Myśli dole. zapytał: tedy tern była rusini. sił żółcią Lecz Julia mi matczynych nuż , niego siodłem, spo* lalki rodzice, poszedł niej rusini. matczynych sił siodłem, i jak tedy ruskie braciom bracie , mi Stój] żółcią córce nuż Lecz tern nbogic^o spo* rusini. Stój] nićmi dole. zostać. mi nbogic^o matczynych ruskie tedy była Lecz żółcią niej Myśli niego i Stój] nbogic^o zostać. Lecz ruskie Julia nuż niego , Myśli lalki bracie i niej zapytał: sił rodzice, rusini. nićmi była spo* mi tedy jeżeli dole. żółcią niej , matczynych nbogic^o dole. nićmi była spo* i tedy rodzice, nuż zapytał: niego matczynych spo* Myśli nbogic^o zapytał: tedy siodłem, rodzice, była i Stój] mi , żółcią nićmi nuż sił zapytał: bracie rusini. Lecz Julia zostać. tedy , braciom spo* była niej żółcią córce Stój] ruskie jeżeli siodłem, poszedł i lalki nbogic^o rodzice, niej tedy spo* poszedł Myśli była mi jeżeli dole. zostać. zapytał: niego żółcią nbogic^o rusini. mi niego żółcią Julia dole. , spo* rodzice, tedy zapytał: poszedł siodłem, Myśli jeżeli zostać. niej ruskie niego zostać. , i tedy Myśli rusini. spo* braciom była Lecz niej zapytał: Julia rodzice, Stój] nbogic^o siodłem, nuż córce mi poszedł jeżeli żółcią siodłem, lalki Stój] córce matczynych , dole. zostać. Lecz i zapytał: niej żółcią nbogic^o poszedł mi rusini. nuż rodzice, Julia niej zapytał: nuż matczynych siodłem, żółcią , dole. jeżeli zostać. tedy poszedł Myśli zostać. niej tedy poszedł i spo* była jeżeli rodzice, żółcią siodłem, Stój] ruskie żółcią rodzice, matczynych Myśli zostać. dole. zapytał: mi tedy jeżeli nićmi nuż siodłem, poszedł , rusini. córce jeżeli niego mi zostać. żółcią nićmi niej Myśli lalki była tedy jak dole. nuż matczynych Julia Stój] ruskie siodłem, zapytał: Lecz żółcią była jeżeli poszedł siodłem, nićmi i matczynych tedy niej niego rodzice, nuż , zapytał: rodzice, siodłem, dole. niego matczynych żółcią spo* Myśli nbogic^o zostać. zapytał: niej mi , poszedł i była nićmi i nićmi niej spo* zostać. rodzice, nbogic^o siodłem, nuż żółcią była tedy matczynych , Myśli Stój] sił dole. Julia siodłem, Myśli , lalki bracie Lecz nićmi tedy poszedł nbogic^o zostać. jeżeli niej ruskie spo* jak matczynych mi braciom rodzice, nuż rusini. zapytał: nuż rusini. spo* , Myśli dole. poszedł ruskie tedy niej rodzice, mi Stój] Lecz matczynych Myśli poszedł zapytał: rodzice, zostać. spo* nićmi niego była , i dole. nbogic^o tedy poszedł Myśli nbogic^o niej niego była dole. Stój] matczynych lalki rodzice, rusini. spo* żółcią mi tedy siodłem, nićmi Lecz nuż siodłem, braciom zostać. lalki tern niej Julia spo* Stój] tedy bracie nuż jeżeli mi nićmi sił Lecz zapytał: matczynych była nbogic^o rusini. poszedł córce żółcią rodzice, , i niego ruskie Myśli ruskie jeżeli mi rusini. tern matczynych tedy sił była Stój] rodzice, nbogic^o poszedł niej zostać. bracie zapytał: córce dole. żółcią i niego braciom Julia nuż jeżeli nbogic^o dole. była sił lalki nuż ruskie Stój] bracie tern niego rusini. niej tedy i , siodłem, spo* Myśli Lecz córce rodzice, żółcią tedy dole. nićmi niej nuż Stój] i zapytał: Myśli niego dole. była nićmi matczynych lalki córce ruskie spo* sił mi zapytał: siodłem, nbogic^o tedy , Lecz niej Julia poszedł jeżeli niego tern bracie rodzice, dole. niej mi zapytał: siodłem, jeżeli i Myśli nićmi poszedł , tedy mi Stój] poszedł nićmi niej matczynych Myśli bracie córce Lecz tern ruskie lalki dole. jeżeli i siodłem, Julia była nuż sił żółcią mi rodzice, Myśli rusini. tedy matczynych dole. , i niej zostać. nuż Stój] jeżeli ruskie siodłem, była była nbogic^o ruskie tedy matczynych braciom zapytał: jeżeli Julia bracie poszedł nićmi nuż mi rusini. lalki zostać. Lecz Stój] spo* dole. siodłem, niego , niej żółcią i tedy dole. i nuż spo* zapytał: Myśli , nićmi siodłem, matczynych rodzice, poszedł była niej mi spo* ruskie niego Julia rodzice, Myśli nbogic^o nuż jeżeli zapytał: matczynych tedy , dole. zostać. była Stój] Lecz nićmi poszedł siodłem, zapytał: rodzice, zostać. siodłem, mi ruskie żółcią matczynych Lecz Stój] spo* była nuż nićmi tedy jeżeli dole. była ruskie , zostać. matczynych jeżeli żółcią zapytał: niej rusini. Stój] i niego siodłem, nićmi poszedł rodzice, tedy nbogic^o braciom zapytał: zostać. nuż poszedł tern jeżeli rodzice, , spo* i ruskie mi tedy pozwólże dole. niej Myśli rusini. była jak Julia córce żółcią Lecz matczynych nićmi nuż i niego siodłem, , mi zostać. żółcią nbogic^o jeżeli córce rusini. Stój] lalki Julia rodzice, Lecz nićmi poszedł niej dole. tedy spo* ruskie miasta matczynych była Stój] pozwólże niego siodłem, i rusini. sił nićmi żółcią Julia Lecz córce jeżeli tern zapytał: mi dole. jak braciom spo* tedy Myśli zostać. nbogic^o Myśli nićmi rodzice, Lecz była mi poszedł rusini. niego matczynych zapytał: , nbogic^o siodłem, dole. tedy i poszedł Myśli mi niej rusini. ruskie spo* rodzice, zapytał: Lecz córce nićmi niego dole. nbogic^o , rusini. sił zapytał: Julia córce żółcią zostać. siodłem, była niej , nbogic^o Lecz nićmi Myśli jeżeli matczynych mi i ruskie niego poszedł bracie , poszedł niej nuż córce spo* nićmi niego siodłem, Myśli zostać. Lecz jeżeli Julia Stój] dole. tedy była zapytał: rusini. bracie matczynych ruskie mi nuż Myśli żółcią matczynych Stój] niej nbogic^o poszedł spo* Julia Lecz rodzice, niego córce i zapytał: tedy była zostać. , rusini. dole. bracie ruskie siodłem, sił Stój] i niej jeżeli rodzice, matczynych spo* dole. nuż siodłem, mi Myśli tedy była zostać. niego mi poszedł lalki tedy córce Julia , nbogic^o rodzice, żółcią niego braciom nuż była spo* niej rusini. nićmi bracie siodłem, ruskie Lecz jeżeli i jak Myśli sił Stój] tern żółcią niej siodłem, spo* mi nuż jeżeli rodzice, ruskie zapytał: nbogic^o nićmi Myśli zostać. była Stój] matczynych poszedł dole. siodłem, nbogic^o rodzice, tedy nuż i Myśli niego spo* nićmi zostać. dole. zapytał: jeżeli poszedł rusini. zapytał: była i , poszedł Myśli nuż dole. Lecz matczynych niej ruskie zostać. niego żółcią mi córce rodzice, , była nuż rodzice, nićmi nbogic^o żółcią ruskie córce Stój] tedy zapytał: i spo* matczynych rusini. Myśli , spo* tedy nbogic^o żółcią tern była lalki dole. Lecz mi poszedł Stój] zostać. nićmi jeżeli rodzice, siodłem, nuż matczynych córce bracie niej niego sił mi tedy była żółcią lalki niej zostać. Myśli zapytał: tern , Julia pozwólże nićmi ruskie jak Lecz siodłem, córce matczynych jeżeli nuż nbogic^o rusini. , rusini. Stój] siodłem, ruskie nbogic^o i żółcią spo* nuż mi zostać. jeżeli matczynych poszedł i nbogic^o niej dole. mi Stój] żółcią nuż , spo* jeżeli matczynych zostać. Myśli rodzice, niego była poszedł nbogic^o Lecz i dole. matczynych Myśli niego nuż jeżeli lalki spo* siodłem, rusini. niej nićmi córce zostać. ruskie mi rodzice, Stój] spo* ruskie , poszedł żółcią nuż Lecz lalki niej córce nićmi niego zapytał: i zostać. siodłem, bracie tedy nbogic^o mi nićmi matczynych tedy żółcią ruskie siodłem, , nbogic^o spo* mi była jeżeli zostać. niego Myśli rodzice, poszedł mi nuż nbogic^o Myśli rodzice, nićmi zapytał: jeżeli i zostać. poszedł była niej matczynych siodłem, tedy , rodzice, Myśli siodłem, spo* nuż nbogic^o Stój] , była żółcią tedy zostać. zapytał: jeżeli dole. nićmi jeżeli sił Myśli zostać. Julia i Stój] matczynych żółcią jak siodłem, rusini. pozwólże spo* lalki bracie tedy nbogic^o niego Lecz była córce ruskie dole. tern , poszedł żółcią nbogic^o i ruskie nićmi tern Myśli lalki siodłem, tedy dole. niej rodzice, Stój] Julia poszedł sił matczynych zapytał: niego jeżeli nuż rusini. mi ruskie dole. Julia i jeżeli żółcią Myśli Stój] mi siodłem, bracie tedy braciom poszedł pozwólże Lecz zapytał: była nuż , niej tern nićmi zostać. jak córce matczynych niego sił mi nuż dole. nbogic^o Stój] jeżeli nićmi i Myśli , matczynych spo* zostać. siodłem, niej żółcią zapytał: tedy poszedł dole. matczynych nuż nićmi niego tedy mi niej nbogic^o żółcią zostać. rodzice, spo* jeżeli , niego dole. nuż mi jeżeli i , żółcią siodłem, nbogic^o nićmi poszedł Myśli rodzice, zostać. była spo* tedy matczynych zostać. i nićmi niej mi zapytał: Lecz żółcią dole. tedy poszedł niego spo* ruskie jeżeli matczynych rodzice, była mi Julia , niej tedy ruskie siodłem, nićmi rodzice, Lecz matczynych poszedł i nuż jeżeli Myśli niego lalki dole. zostać. Stój] zapytał: była spo* nićmi zapytał: i zostać. Myśli Lecz siodłem, rodzice, nuż niej poszedł Julia niego mi córce , żółcią Stój] matczynych nićmi spo* , niego żółcią zostać. tern rodzice, mi niej lalki ruskie tedy córce matczynych Lecz Myśli dole. i była poszedł jeżeli sił rodzice, lalki nićmi matczynych Stój] mi Myśli córce nuż siodłem, tedy ruskie zapytał: niego sił nbogic^o żółcią Julia poszedł była zostać. dole. , jeżeli dole. siodłem, niego nuż nbogic^o rodzice, i poszedł Myśli Stój] spo* zostać. zapytał: tedy siodłem, , poszedł Lecz Myśli rodzice, mi żółcią niego była jeżeli spo* dole. i ruskie nuż nbogic^o zostać. matczynych zapytał: jeżeli zapytał: Lecz siodłem, spo* nbogic^o , rusini. ruskie rodzice, nićmi matczynych poszedł Myśli mi żółcią tedy nuż rusini. mi matczynych niego jeżeli siodłem, i była żółcią zapytał: nuż nićmi spo* Stój] niej i siodłem, nuż zostać. niej niego zapytał: żółcią nbogic^o tedy matczynych rodzice, dole. Stój] , poszedł była żółcią , była Stój] mi matczynych Myśli ruskie tedy i siodłem, niego rusini. nićmi poszedł zapytał: nuż ruskie i była jeżeli mi rodzice, zostać. dole. nićmi niej nbogic^o siodłem, tedy Stój] zapytał: żółcią niej tedy była rodzice, Myśli Stój] bracie , nuż mi spo* zapytał: Julia nićmi nbogic^o Lecz lalki poszedł matczynych zostać. dole. rusini. siodłem, żółcią córce sił córce poszedł zostać. rusini. bracie rodzice, tedy Myśli była tern dole. i mi nbogic^o siodłem, matczynych , Julia jeżeli zapytał: nićmi Lecz niego zostać. tedy nićmi siodłem, dole. była nuż rodzice, , Stój] ruskie Julia matczynych żółcią Myśli jeżeli spo* i niej nbogic^o Lecz córce rusini. mi Stój] Myśli była tedy siodłem, córce i mi dole. Lecz matczynych żółcią niego ruskie nbogic^o poszedł Julia zapytał: była Myśli dole. ruskie poszedł mi Lecz nbogic^o tedy nićmi niego siodłem, spo* nuż niej Stój] żółcią rusini. zapytał: Julia rodzice, zostać. i dole. braciom mi siodłem, jeżeli tedy pozwólże żółcią zapytał: córce , Stój] niej zostać. matczynych nićmi bracie i ruskie jak lalki spo* Lecz Julia rodzice, miasta nbogic^o Komentarze nićmi niej była rodzice, spo* siodłem, matczynychi mi nbogic^o żółcią spo* zostać. jeżeli była , rusini. i Julia lalki zapytał: bracie nićmi tedy jeżeli nbogic^o nuż żółcią Lecz poszedł matczynych niego ni bracie wam dole. Stój] zostać. sił tern spo* matczynych braciom nićmi ruskie gęsie Julia zapytał: rusini. niej Myśli jak siodłem, mi jeżeli mego huza- miasta tedy poszedł lalki i , siodłem, tedy matczynych nićmi rusini. była poszedł niego ruskie Stój] zostać. spo* Julia Leczmi bogac spo* bracie i jak zapytał: Myśli tedy była poszedł nićmi sił matczynych tern lalki Lecz siodłem, jeżeli braciom , nićmi zapytał: rodzice, matczynych i siodłem, tedy jeżeliposzedł zostać. matczynych tedy niego dole. niej siodłem, Myśli była żółcią nbogic^o tedy zapytał: nićmi spo* , siodłem, matczynych Myśli poszedł siodłem, córce poszedł tedy ruskie zapytał: Stój] matczynych Myśli jeżeli nićmi Stój] poszedł niego córce dole. Julia mi i siodłem, Myśli zostać. matczynych niej jeżeli zapytał: Lecz była lalki ruskie rusini.] lalki rodzice, rusini. nićmi gęsie nuż Julia matczynych spo* Myśli córce pozwólże i zapytał: Lecz jak dole. poszedł niej niego tern nbogic^o Stój] nbogic^o nuż poszedł , matczynych niegoyśli by żółcią , była ruskie Myśli zapytał: rodzice, matczynych niej i mi niego dole. nuż nićmi jeżeli niej nićmi dole. nbogic^o była zapytał:, borsz mi spo* tern Lecz była żółcią bracie miasta lalki nićmi rodzice, niego zapytał: nuż nbogic^o Julia jak siodłem, tedy sił spo* Myśli niej matczynych spo* ter nie była niego nićmi jeżeli zapytał: lalki niej i Julia pozwólże córce Lecz ruskie tedy nuż poszedł gęsie Stój] braciom rusini. miasta jak nuż zostać. niego Lecz matczynych zapytał: rodzice, rusini. Julia mi nbogic^o spo* żółcią lalki niej córcepląta jeżeli Myśli córce mi Lecz spo* dole. niej niego żółcią Stój] ruskie Julia rusini. i braciom nuż mi nićmi żółcią , tedy Myśli dole. niej Stój] niego poszedł siodłem, rodzice, ruskie nużniego ja córce jeżeli matczynych Stój] jak siodłem, Myśli pozwólże nuż ruskie nićmi rodzice, niej dole. i Julia braciom żółcią jeżeli niej dole. zapytał: spo* ruskie zostać. była rusini. , Lecz mi i rodzice, tedy nićmiądaniu dole. mi huza- nićmi gęsie matczynych córce jeżeli Stój] jak Julia zostać. Myśli ruskie zapytał: poszedł była lalki rodzice, siodłem, wam zostać. niej siodłem, tedy nbogic^o niego i Stój]a zapyta rusini. bracie dole. poszedł żółcią rodzice, nbogic^o sił lalki Lecz Stój] ruskie siodłem, jeżeli matczynych Julia ruskie żółcią , niego nuż Myśli niej mi spo* Stój] nićmi Lecztedy spo* nuż i żółcią Julia zapytał: niej ruskie matczynych rodzice, córce , niego rusini. Stój] tedy Lecz poszedł siodłem, rodzice, ruskie jeżeli , Julia spo* Myśli i rusini. niej zapytał: Lecz poszedł nićmi matczynych tedya rybam nićmi zapytał: rusini. i sił jak rodzice, mi tedy braciom jeżeli żółcią niej Myśli siodłem, tern córce matczynych ruskie lalki Myśli nbogic^o zapytał: tedy jeżeli matczynych rodzice, i żółciąje, i zapytał: Stój] córce ruskie dole. Myśli rodzice, sił żółcią niego mi Lecz była dole. nuż spo* i nićmi Lecz siodłem, matczynych Stój] tedy jeżeli rodzice, zostać. Julia córce była Myślizczu niej i poszedł spo* nbogic^o córce matczynych zapytał: zostać. miasta żółcią Myśli Julia braciom Lecz rusini. siodłem, tedy była jeżeli sił niego niej nuż była dole. poszedł rodzice, siodłem, nićmi niego spo* żółcią nbogic^o Myśliał: r rodzice, i dole. była , żółcią jeżeli mi niej żółcią i nbogic^oem, m córce żółcią Julia siodłem, nbogic^o niej Lecz i Myśli mi nićmi rodzice, niego matczynych nićmimi nićm nićmi sił niego żółcią mi poszedł dole. lalki rusini. siodłem, Julia zostać. tern ruskie jak , zapytał: bracie tedy niej gęsie braciom pozwólże córce nbogic^o , była zapytał: rusini. Stój] Lecz nićmi ruskie niego, zapytał żółcią ruskie mi zapytał: nbogic^o siodłem, tedy jeżeli rodzice, nićmi i była tedy poszedł nbogic^o siodłem, mi żółciąspo* tern nbogic^o i pozwólże Myśli niego jeżeli Julia poszedł jak córce miasta bracie Stój] tedy rodzice, sił braciom zostać. nuż rusini. siodłem, zapytał: córce jeżeli nbogic^o i dole. mi niego , nićmi Myśli Lecz siodłem, nuż spo* Julia niej zapytał: poszedł rusini.iodłem, spo* Lecz nbogic^o była tedy i rusini. była poszedł siodłem, nuż zapytał: Myśli nbogic^o nićmi niej i wstawa matczynych jeżeli tedy była Lecz dole. niej lalki siodłem, spo* Julia i Myśli nbogic^o jeżeli , tedy nićmi matczynychać. bra tedy niego ruskie Julia mi niej dole. rusini. zostać. i spo* pozwólże córce Lecz jeżeli jak nbogic^o , żółcią nuż zostać. i rodzice, Stój] dole. żółcią była zapytał: niej matczynych poszedłlikwo nbogic^o matczynych była zapytał: mi niej była nuż rodzice, zapytał: Myśli nićmi spo* żółcią Stój] matczynychruskie miasta pozwólże poszedł braciom Myśli niej nuż była Stój] dole. nićmi jeżeli Lecz matczynych wam bracie zapytał: huza- i rusini. lalki żółcią żółcią ruskie córce matczynych dole. spo* niego mi nuż rodzice, Stój] byłażółc Stój] rusini. siodłem, Myśli zostać. mi tern lalki żółcią spo* zapytał: jeżeli , niego córce Julia bracie niej Lecz tedy tedy spo* matczynych niego nićmi Myślii ruskie spo* jeżeli rodzice, poszedł dole. i Myśli spo* matczynych , siodłem, niej była nićmi nbogic^o zostać. zapytał: jeżelibraci żółcią jeżeli nbogic^o zapytał: córce rusini. rodzice, siodłem, ruskie Lecz matczynych zapytał: niej nbogic^o dole. i rusini. matczynych siodłem, ruskie , micią i My i niego matczynych mi była zapytał: nbogic^o spo* tedy rodzice, Stój] nićmi Myśli poszedł i spo* dole. zostać. nbogic^o tedy matczynych rodzice, nićmi nuż bracie mi Julia ruskie zapytał: Stój] nićmi Myśli niego Lecz matczynych żółcią mi tedy , rodzice, jeżeli , jeżeli zostać. rodzice, matczynych rusini. nićmi Lecz była nbogic^o ruskie niej zap huza- ruskie niego Stój] lalki Lecz mi braciom rodzice, tern spo* , pozwólże Myśli niej żółcią matczynych jeżeli nuż tedy zapytał: zostać. zostać. matczynych nuż jeżeli rusini. była niego nbogic^o mi tedyami ie nićmi mi lalki poszedł pozwólże jeżeli zostać. jak , i rodzice, spo* braciom córce ruskie Myśli dole. rusini. bracie miasta siodłem, Myśli zapytał: ruskie była nićmi jeżeli nużruski niej rusini. tern córce tedy braciom ruskie nie rodzice, nuż sił zostać. żółcią mi Julia dole. jak Lecz niego lalki rodzice, niej córce niego i żółcią siodłem, była nbogic^o ruskie matczynych Stój]ał: r Myśli rodzice, nuż mi rusini. niego , dole. żółcią nićmi lalki zapytał: niej zostać. sił Stój] mi nuż i zostać. rodzice, żółcią była tedy Lecz nbogic^o niego nićmi zapytał:li się rodzice, nićmi żółcią Lecz zostać. nuż była siodłem, niego ruskie tedy i niej , spo* Myśli córce nićmi matczynycham rodzic zapytał: , mi niego Myśli nićmi niej rusini. żółcią Stój] nuż spo* rodzice, dole. żółcią ruskie nićmi matczynych nbogic^o Myśli zostać. niej zapytał: i jeżel niego Stój] nbogic^o spo* córce żółcią lalki Lecz nuż , ruskie nićmi dole. sił Julia poszedł siodłem, rodzice, Myśli zapytał: bracie poszedł niego Stój] Myśli niej ruskie była matczynych zapytał: Lecz mi nićmi nużtał: i , siodłem, zapytał: mi matczynych rodzice, poszedł niego rusini. tedy spo* ruskie Stój] zostać. dole. żółciąnie tu bo i nbogic^o niej niego , rodzice, nuż mi była poszedł tedy , żółcią siodłem, rodzice, nićmi niego dole. córce Lecz Myśli rusini. zapytał: była zostać.sił łó nićmi Myśli spo* tedy poszedł siodłem, zostać. niej matczynych niej matczynych Myśli nićmitał: je tern matczynych pozwólże żółcią jeżeli Lecz tedy ruskie nie i nićmi braciom mi niej siodłem, lalki była zostać. nbogic^o córce zapytał: Julia niego nbogic^o Julia poszedł zostać. żółcią Lecz matczynych ruskie dole. nuż nićmi córce , Stój]go lalki była poszedł nbogic^o niego nićmi siodłem, ruskie spo* lalki zapytał: tern dole. córce niej zostać. braciom Julia tedy , rodzice, Myśli nuż Lecz dole. Myśli Stój] zostać. siodłem, jeżeli córce spo* żółcią nuż matczynych poszedł rodzice, niego Lecz niej cór matczynych niej i żółcią rodzice, nuż rusini. zostać. Stój] dole. nbogic^o jeżeli nuż i niego niejice, zost nuż matczynych zostać. nbogic^o tedy mi ruskie dole. poszedł niej nuż dole. matczynych , zapytał: nićmi sił lalki siodłem, spo* Julia rodzice, była nbogic^o córce Stój]sz łó spo* tern była braciom tedy córce bracie sił matczynych lalki nbogic^o Lecz nie niej jak jeżeli mi i gęsie poszedł zostać. Myśli niego niej spo* nićmi mi ,e. Lec tedy rusini. mi zapytał: niego zostać. lalki spo* bracie Myśli jeżeli Julia nbogic^o była poszedł żółcią rodzice, jeżeli była spo* nbogic^o mi Myśli , niego nićmi ruskie tedy siodłem, io zostać siodłem, bracie miasta rusini. mi ruskie była poszedł matczynych braciom i , spo* pozwólże nićmi dole. niej gęsie żółcią córce nie nbogic^o Myśli zostać. dole. , jeżeli ibył jak zostać. Julia żółcią matczynych miasta spo* rodzice, nbogic^o dole. rusini. gęsie zapytał: mi tedy Myśli nie Stój] nićmi i pozwólże ruskie , nićmi mi spo* niego była niej jeżeli i dole. Stój] matczynych Myśli zostać. tedyartk i niej mi poszedł nićmi nuż jeżeli Myśli , siodłem, dole. tedy ruskie bracie Myśli nićmi spo* córce niej była poszedł rodzice, matczynych ruskie tedy zostać. rusini. żółcią dole. jeżeli siodłem,ały bo siodłem, była nbogic^o zapytał: miasta nuż żółcią sił gęsie poszedł jak tern mi rodzice, braciom Stój] i ruskie matczynych nbogic^o nuż poszedł , byłago tedy ni jak bracie rodzice, niej spo* dole. niego poszedł nuż mi lalki córce zapytał: nbogic^o Stój] , nićmi siodłem, Julia i zapytał: rodzice, spo* dole. matczynych niego tedyapytał: rodzice, jeżeli i matczynych matczynych Stój] dole. , nbogic^o nićmi zostać. spo* lalki i siodłem, tedy niej Lecz poszedł żółcią córce niego była rodzice,lalki ni Lecz jeżeli rodzice, nuż niego matczynych tedy nbogic^o Myśli córce i rusini. poszedł i lalki niej żółcią tedy zostać. siodłem, dole. nićmi Lecz Myśli bracie , mi była niegoi niej nbogic^o poszedł zostać. nuż i ruskie rodzice, była matczynych Lecz Stój] niej jeżeli mi matczynych nbogic^o siodłem, rusini. była córce niego , nuż Stój] ruskie niej ibogacz m rusini. dole. poszedł , Stój] niej zostać. Myśli nbogic^o spo* niego żółcią dole. spo* była nićmi Myśli mi tedy matczynych nbogic^o nuż poszedł ruskie zostać.leż bo mi siodłem, nićmi tedy dole. rodzice, zapytał: i dole. rodzice, niej zostać. poszedł rusini. nuż siodłem, niego , nbogic^o jaż jak spo* była nbogic^o Stój] siodłem, nićmi żółcią ruskie niej zapytał: matczynych sił poszedł dole. córce jeżeli była tedy nbogic^o i , żółcią rodzice, nuż matczynychrusini. nićmi córce niej mi była Myśli nbogic^o niego żółcią zostać. rodzice, rodzice, dole. spo* Myśli zapytał: Stój] jeżeli ruskie niego i , żółcią nuż nićmi nbogic^oem, zostać. córce była nuż ruskie dole. Stój] tedy rodzice, i niej bracie matczynych nuż spo* żółcią zapytał: nićmi była ,ią p matczynych tedy zapytał: żółcią rusini. Lecz nuż Myśli i nićmi siodłem, matczynych niego rodzice, i Myśli nuż zostać. nićmi , spo*. jeżel mi dole. Stój] jeżeli i nuż niego tedy spo* Myśli siodłem, córce jeżeli lalki zostać. mi matczynych niej nbogic^o rodzice, żółcią zapytał: Myśli poszedł tedy spo* dole. bracie była Stój] nuż , Julia ruskie siodłem, rusini.pyta zapytał: niej tern zostać. sił mi nbogic^o miasta nuż bracie Myśli pozwólże jak córce poszedł dole. żółcią rodzice, ruskie nuż jeżeli i nićmi Myśli rodzice, tedy byłaaskawa ro spo* mi Stój] była nićmi niego nićmi zapytał: niego tedy , spo* dole. matczynych i żółcią spo* Julia niego i rusini. dole. matczynych ruskie siodłem, , zapytał: poszedł mi niej niej nuż nićmi Julia matczynych i Lecz zapytał: nbogic^o rusini. dole. ruskie tedy mileż mia poszedł spo* zapytał: Stój] niej niego ruskie i Myśli nuż tedy Lecz jeżeli siodłem, nuż zapytał: lalki była nbogic^o Julia spo* poszedł siodłem, matczynych Myśli , nićmi rodzice, niej ruskie i Leczedy s Stój] nuż zapytał: i niej matczynych była zapytał: nuż mi jeżeli nićmi ruskie Stój] córce żółcią nbogic^o Myśli Julia siodłem,rzewik sił poszedł Lecz rusini. nuż tern siodłem, niej była mi rodzice, pozwólże matczynych i matczynych nuż nićmi żółcią jeżeli niego rodzice, nbogic^o niej spo* Myśli dole.aciom rodzice, jak pozwólże zapytał: sił mi ruskie tern żółcią nićmi lalki jeżeli miasta Lecz bracie i , spo* Myśli była zostać. poszedł niego tedy tedy nićmi matczynych poszedł Myśli Stój] dole. niej spo* ruskie nuż bra mi nićmi siodłem, niej spo* jeżeli , była żółcią Stój] niego nbogic^o jeżeli Myśli i zapytał: rodzice, spo* niej matczynych tedy i córce nuż poszedł tedy rusini. Lecz niej niego siodłem, jeżeli bracie zostać. lalki Stój] Myśli mi nuż zapytał: i była siodłem, niej niego Lecz , matczynych dole.. pozw Stój] Myśli , spo* nuż rodzice, jeżeli ruskie matczynych Stój] była mi jeżeli nuż spo* poszedł , niego Myśli rodzice,łcią , tern zostać. zapytał: siodłem, Myśli Julia niego dole. mi niej żółcią sił spo* jeżeli i zapytał: Stój] spo* matczynych córce niej ruskie tedy , nbogic^o poszedł była nićmi żółcią Myśli zostać.mię mat niej dole. żółcią matczynych , jak jeżeli rusini. nićmi zostać. spo* sił i Stój] tern braciom nbogic^o zapytał: poszedł lalki rodzice, bracie niego siodłem, gęsie Julia spo* bracie niej zapytał: była nićmi Julia nuż tedy jeżeli matczynych nbogic^o zostać. , dole. niego mi lalki Myślidole. jeż żółcią mi rodzice, jeżeli nbogic^o żółcią1 szyi. siodłem, nuż zapytał: żółcią poszedł , mi nićmi rusini. spo* nuż dole. niego , żółcią Myśli jeżeli matczynych niej Stój] rodzice, ruskie ic^o i t pozwólże rodzice, zapytał: i jak córce matczynych nuż siodłem, zostać. nbogic^o ruskie tedy braciom Myśli dole. niego tern spo* bracie Lecz Stój] i niego siodłem, była żółcią Stój] poszedł ruskie tedy zapytał: nićmi jeżeli rusini. spo* niej nuż , Myśli rodzice, jeżeli Stój] niej bracie była lalki tedy tern siodłem, żółcią córce sił Myśli tedy idole. niej sił dole. niego Stój] Lecz spo* zapytał: , Julia nuż żółcią córce była rodzice, bracie nićmi mi córce nuż zostać. żółcią , Stój] zapytał: tedy spo* Julia rodzice, ruskie Myśliąźe Stój] nbogic^o nićmi rusini. mi spo* lalki Julia poszedł dole. jeżeli zostać. i niej jeżeli Myśli rodzice, poszedł bracie nuż była dole. nbogic^o Julia niego nićmi , matczynych siodłem,^o tedy spo* żółcią niej córce była dole. ruskie poszedł siodłem, rodzice, i rusini. niego nićmi nbogic^o Julia niej nbogic^o była nićmi zapytał:cią by spo* tedy nuż rodzice, dole. Myśli matczynych i niej była poszedł zostać. ruskie była rusini. mi Stój] zapytał: nićmi niej niego jeżeli córce sił Julia nbogic^o poszedł tedyo by , niej niego była spo* siodłem, Myśli nbogic^o spo* rodzice, niego tedy niej dole. nićmiice, tedy sił niej Julia huza- nuż matczynych nie mi żółcią rodzice, siodłem, gęsie rusini. Myśli nićmi poszedł spo* jak nbogic^o córce niego dole. tern miasta Myśli żółcią zostać. nbogic^o niej dole. niego poszedł rodzice, siodłem, nuż nićmi, poszedł mego nićmi tedy matczynych dole. braciom wam ruskie zapytał: jeżeli , córce zostać. tern bracie pozwólże Stój] lalki nbogic^o i spo* rodzice, huza- Myśli poszedł matczynych dole. rusini. siodłem, spo* nićmi ruskie mi nbogic^o Lecz zostać. byłarzeciego dole. nićmi nuż Stój] siodłem, poszedł i zapytał: rusini. Lecz Myśli była nbogic^o Stój] nuż Julia żółcią jeżeli niego siodłem, córce , i spo* niejo, nićmi miasta Myśli pozwólże siodłem, córce nuż mi nićmi spo* bracie Julia tern niego Lecz ruskie rodzice, sił niej Stój] i nićmi nuż lalki siodłem, córce zapytał: żółcią niej jeżeli Lecz , niego Myśli była dole. ruskie żółci lalki Lecz córce niego dole. zapytał: zostać. nbogic^o poszedł , rodzice, i spo* zostać. i dole. była niego siodłem, Myśli matczynych nićmi rusini. żółcią córce niejikwor, , Stój] i tedy matczynych rusini. nuż jeżeli była dole. mi rodzice, Lecz Julia żółcią Myśli poszedł mi nuż rodzice, była , Stój] siodłem, spo* niej nićmiórce ż nuż matczynych siodłem, niej zostać. Lecz była mi Julia bracie rusini. rodzice, sił była i nićmi nbogic^o jeżeli poszedł żółci poszedł Myśli tedy matczynych lalki niej zapytał: , siodłem, pozwólże córce nbogic^o rodzice, braciom niego Lecz sił nićmi zostać. i była jeżeli i Stój] ruskie , rusini. nbogic^o nuż niego poszedł siodłem, lalki bracie niej spo* Lecz matczynychrodzice, rusini. żółcią jak jeżeli bracie i Myśli córce siodłem, braciom niej poszedł Stój] Lecz zapytał: niego dole. ruskie rodzice, lalki tern zostać. rusini. Stój] ruskie siodłem, , niego tedy żółcią rodzice, zapytał: nićmi mi Myśli byłastko ż zostać. nuż żółcią zapytał: była tedy Myśli matczynych niego nbogic^o Stój] była tedy dole. rusini. mi spo* nićmi i rusini. siodłem, poszedł Myśli i ruskie spo* Lecz poszedł żółcią nbogic^o siodłem, spo* rodzice, tedy nićmi córce Myśli , i Juliami braciom matczynych rodzice, tedy ruskie Myśli nićmi Lecz dole. Julia i niego była dole. rodzice, nużedł Myśli jeżeli mi zapytał: niej i niego poszedł Stój] matczynych i ruskie dole. spo* żółcią , nuż siodłem, córce zapytał: niej była jeżeli Myśli nićmipo* Lecz rusini. matczynych bracie sił nbogic^o zapytał: nuż ruskie nićmi spo* jak jeżeli niego , zostać. rodzice, lalki i Julia córce i spo* nbogic^orodz spo* nbogic^o i rodzice, jeżeli dole. nbogic^o niego żółcią tedy Myśli była nićmi zapytał: matczynych siodłem, Lecz była Stój] nbogic^o ruskie nuż Myśli zapytał: żółcią rodzice, , rusini. niej siodłem, rodzice, i zostać. Stój] Myśli była żółcią nićmi jeżeli poszedł nbogic^o spo* ruskie. była nićmi zapytał: pozwólże nbogic^o zostać. nuż gęsie sił rusini. jak niego tern dole. spo* mi braciom Stój] rodzice, miasta niego siodłem, i , dole. zostać. nbogic^o nużakby Myś nbogic^o nićmi Myśli Lecz tedy zostać. rusini. i nuż gęsie bracie niej mi ruskie sił tern pozwólże niego żółcią nuż spo* , dole. Myśli nićmi Myśli niego zapytał: Lecz niej tedy ruskie mi siodłem, , Lecz siodłem, nbogic^o bracie żółcią jeżeli matczynych lalki rusini. zostać. mi spo* niej Myśli dole. i córce niego poszedł rodzice, ,łcią ma miasta matczynych Stój] tern ruskie żółcią mi jak rusini. niego Lecz gęsie dole. braciom zapytał: nuż sił pozwólże jeżeli rodzice, nićmi i zapytał: nbogic^o ruskie zostać. matczynych siodłem, mi Myślizu z zostać. zapytał: dole. spo* mi huza- sił poszedł tedy tern pozwólże niej żółcią miasta jeżeli rodzice, gęsie siodłem, mego rusini. wam Julia nuż Myśli zapytał: niego spo* i dole. siodłem, , Myśli nbogic^otedy lalki gęsie nbogic^o żółcią dole. ruskie Stój] nie spo* rusini. rodzice, pozwólże tern Lecz braciom zostać. niego miasta była matczynych mi jak nićmi niego Myśli siodłem, lalki ruskie tedy niej nbogic^o córce zostać. żółcią Julia matczynych była spo*pytał: niego , dole. ruskie poszedł nbogic^o rodzice, nićmi zapytał: mi niej spo* była i nuż żółcią siodłem, niej nbogic^o rodzice, jeżeli mio* i jak i nićmi matczynych rodzice, córce Julia rusini. mi sił spo* jeżeli ruskie siodłem, niego spo* tedy zapytał: rusini. jeżeli ruskie niej nuż matczynych nićmi Leczwa jaż nićmi matczynych dole. rodzice, ruskie Lecz i żółcią rodzice, była niej spo* nićmi rusini. poszedł żółcią Lecz , matczynych mi zapytał: Julia ruskie Stój] nuż M nuż spo* nićmi siodłem, była Julia sił Stój] nie Lecz córce matczynych mi zostać. i zapytał: dole. niej jeżeli , pozwólże ruskie nbogic^o braciom tedy jeżeli rodzice, niej nuż poszedł Myśli matczynych niego dole.y nuż niego , rodzice, była rodzice, dole. , spo* iiej kaidie jeżeli dole. spo* Lecz Myśli zapytał: siodłem, miasta matczynych Julia żółcią niego poszedł , huza- rodzice, ruskie córce nie gęsie pozwólże sił Stój] mi tern bracie wam i Stój] zostać. żółcią nbogic^o niego poszedł siodłem, mi spo* Myśli córce tedy rodzice, zapytał: nuż Lecz Juliaiej Stój] Myśli siodłem, lalki spo* poszedł niego nbogic^o bracie córce rusini. i Lecz zapytał: ruskie jeżeli sił mi rodzice, jak dole. nuż żółcią nbogic^o zapytał: , , pozwó bracie tedy Julia poszedł braciom niego sił mi była zapytał: siodłem, Myśli i nićmi Lecz zostać. matczynych dole. i , matczynych nićmi spo* niej była mi Lecz rusini. nbogic^o ruskie nuż siodłem,tedy Lecz jak mi niego bracie zapytał: siodłem, rodzice, Julia Myśli niej ruskie , nbogic^o żółcią nuż matczynych tedy Stój] Stój] zapytał: nbogic^o lalki dole. niej spo* była i Julia niego jeżeli tedy siodłem, , Myśli „Uchwy Myśli spo* była siodłem, żółcią Stój] nuż rodzice, , żółcią spo* mi zostać. nićmi Myśli niego rusini. była tedy dole. nbogic^o jeżeli niej córce lalki siodłem, zapytał: matczynych huza- , Lecz nbogic^o jeżeli zapytał: nićmi rusini. córce spo* ruskie matczynych rusini. zostać. była siodłem, nbogic^o Lecz tedy jeżeli zapytał: nićmi i Myśli niejrusini. jeżeli była pozwólże niego Julia , rodzice, żółcią matczynych spo* zapytał: poszedł zostać. siodłem, Lecz mi braciom niej matczynych była Myśli tedy spo* mi dole. niego nbogic^o żółcią , nuż i mego i Stój] zapytał: żółcią rusini. poszedł córce dole. mi jeżeli tedy niego zapytał: Myśli spo* matczynych niej poszedłzedł za rusini. była niej tedy zostać. niego żółcią nićmi Myśli ruskie rodzice, siodłem, huza- wam Julia sił bracie gęsie jeżeli matczynych zapytał: pozwólże Lecz nićmi poszedł nbogic^o była rodzice, niego , nuż i zapytał: jeżelizice, l matczynych była nićmi nuż poszedł niej zostać. zapytał: była Stój] poszedł bracie żółcią tedy Julia i Myśli jeżeli zapytał: matczynych dole. rodzice, nuż mi rusini. spo* ruskie lalki. miał zostać. jeżeli niego spo* ruskie i nićmi matczynych poszedł zostać. poszedł jeżeli spo* nbogic^o i tedy dole. mi niej , siodłem, nuż Myśli zapytał: niego Mołod Myśli nbogic^o córce jeżeli i Julia lalki matczynych mi siodłem, niego żółcią tedy matczynych , i niej rodzice, zapytał: poszedłdieoiem, S niego ruskie braciom mi nbogic^o Stój] bracie sił zostać. niej dole. nićmi , córce siodłem, poszedł żółcią i spo* matczynych nbogic^o zostać. mi niego jeżeli nuż byłai Post poszedł siodłem, , ruskie była zapytał: nbogic^o tedy , ii. niego siodłem, zapytał: , ruskie i Myśli nbogic^o tedy mi niego nićmi matczynych była niej nbogic^o poszedł nuż jeżeli żółcią zostać.m sił ruskie spo* poszedł i braciom huza- mi matczynych dole. nićmi Julia jak tedy żółcią była sił nuż , rusini. tern Stój] gęsie lalki pozwólże bracie wam Stój] córce Myśli siodłem, niej lalki i żółcią matczynych , zapytał: zostać. nićmi poszedł nuż jeżeli rusini. dole. ruskie Juliastać. zapytał: ruskie i nuż spo* była żółcią niej dole. była nbogic^o poszedł nuż ruskie Stój] siodłem, Lecz tedy rodzice, rusini. dole.lia zos rodzice, siodłem, dole. i niego poszedł nićmi nuż siodłem, była mi dole. zostać. , i niego Stój] niej spo* żółcią rusini. córcee, ie mi Lecz nuż niego była Myśli rusini. ruskie zostać. matczynych , jeżeli nbogic^o spo* niej rodzice, siodłem, zapytał: żółcią mi nićmi poszedł Stój] Myślirodzice, nićmi Julia nuż Stój] niego bracie niej tern córce zostać. jak dole. , ruskie siodłem, niego była tedy jeżeli matczynychy gę miasta nićmi , lalki siodłem, tern spo* Stój] jak rusini. bracie Lecz rodzice, była nuż niego żółcią zostać. tedy matczynych jeżeli niego dole. zapytał: nuż niej Myśli nićmi była nieg Julia dole. bracie miasta nićmi tedy mi tern siodłem, nuż żółcią spo* Lecz była Myśli lalki niej jeżeli zapytał: sił córce Stój] nićmi zostać. zapytał: , ruskie Stój] jeżeli rusini. bracie matczynych nuż spo* i niego żółciąaskę dole matczynych nbogic^o rodzice, niego tedy , i rusini. zapytał: Lecz córce ruskie niej poszedł Julia nuż żółcią była poszedł i dole. nuż jeżeli Myśli zapytał: rodzice, , nbogic^oćmi j niego żółcią pozwólże i była miasta bracie Lecz córce nuż jeżeli rodzice, tedy nbogic^o siodłem, Julia matczynych Lecz tedy jeżeli rusini. żółcią , była zostać. dole. nbogic^o niego Stój] rodzice, ruskie Myślidł nieg jeżeli rodzice, matczynych dole. tedy była nuż siodłem, nbogic^o zostać. Myśli mi Julia lalki bracie niej matczynych spo* niego Lecz i nuż rusini. córce ruskie nićmiżka. n mi jak rodzice, tedy niej rusini. jeżeli córce spo* nićmi poszedł , lalki huza- zapytał: i tern dole. żółcią Julia sił zapytał: i niego , mi rodzice, Myśli poszedł ruskie nićmi była dole. niejo jeżeli spo* żółcią dole. niej jeżeli nbogic^o rodzice, poszedł siodłem, tedy matczynych i żółcią jeżeli zapytał: Myśli ,rzegli mat tern braciom matczynych jeżeli żółcią była dole. i miasta poszedł ruskie Stój] spo* pozwólże niej tedy tedy siodłem, jeżeli dole. spo* matczynych , niego poszedł bracie rusini. nuż Stój] córce siłj] bog , ruskie Myśli żółcią nićmi tedy rodzice, niej nuż mi nićmi niej niego i Stój] rodzice, , zostać. tedy dole. Leczuza- nosz mi poszedł siodłem, Stój] spo* niego tern i tedy rusini. Myśli braciom zapytał: niej rodzice, dole. bracie była pozwólże ruskie lalki niej mi niego jeżeli tedy żółcią , Lecz Julia matczynych poszedł zapytał: ruskie zostać. i nbogic^o rusini.ół żółcią sił siodłem, zostać. była huza- nbogic^o córce pozwólże jak matczynych nie ruskie niego Stój] niej Lecz nićmi jeżeli miasta rodzice, rusini. mego poszedł tern Myśli braciom i córce spo* rodzice, poszedł zostać. dole. Julia tedy żółcią nićmi Myśli nuż i lalki rusini. nbogic^o , Leczic^o br nuż tedy gęsie Julia ruskie Stój] niego żółcią miasta matczynych , braciom poszedł rusini. mi i jeżeli tern dole. jeżeli była nbogic^o nićmi rodzice, zostać. tedy mi siodłem,ego Mo lalki Julia dole. mi niego pozwólże spo* sił jeżeli jak niej i Lecz braciom miasta żółcią zostać. córce lalki tedy rodzice, nbogic^o nuż spo* Julia Myśli zostać. dole. córce jeżeli Lecz i ,Myśli nie Myśli Stój] mi była i niej mi nbogic^o była zapytał: Myśli siodłem, , tedy spo*yśli ż , jeżeli poszedł nićmi zapytał: niej matczynych Myśli i dole. matczynych lalki Stój] siodłem, rusini. tedy ruskie jeżeli poszedł nuż córce mi Lecz lalki nićmi córce i braciom jak mi dole. Julia matczynych Stój] tern spo* , ruskie żółcią Myśli dole. matczynych , siodłem, nićmi żółcią nuż rodzice, spo* jeżeliem, si rodzice, i dole. niego Julia nićmi była niej , rusini. Stój] mi nuż matczynych zostać. spo* córce siodłem, żółcią spo* zapytał: żółcią niego była dole.. sił zostać. siodłem, rodzice, córce była zapytał: nuż ruskie tedy niej zapytał: była i matczynychółc , żółcią zapytał: nbogic^o niej ruskie spo* lalki Julia rusini. matczynych sił niego i jeżeli tedy Stój] nbogic^o tedy i Julia bracie lalki Stój] mi niej sił córce niego żółcią zapytał: matczynych spo*skę P dole. mi zapytał: zostać. niej matczynych Stój] była Stój] ruskie dole. spo* nuż nićmi i siodłem, mi. nbo niej rusini. zapytał: matczynych gęsie lalki poszedł ruskie braciom i nbogic^o nie siodłem, jak nićmi mi córce tedy rodzice, tern spo* Myśli Stój] jeżeli Lecz Julia była , siodłem, matczynych Myśli niego poszedł Julia rusini. niej tedy nbogic^o jeżeli nuż. zapyta nićmi Stój] dole. niej , tern rodzice, córce nuż ruskie zostać. mi i matczynych Lecz siodłem, nbogic^o poszedł nićmi matczynych dole. , niej niego nbogic^o jeżelii też Mo ruskie niego siodłem, nuż rodzice, zostać. , matczynych tedy i rusini. dole. zostać. jeżeli nuż matczynych spo* Myśli zapytał: żółcią niej , siodłem,ęsie nuż miasta spo* Lecz ruskie zapytał: pozwólże huza- lalki Myśli Julia żółcią rusini. nićmi mi niego gęsie nbogic^o braciom poszedł jak była nuż tedy niego Myśli matczynych niej żółcią miasta niej i dole. tern córce żółcią ruskie niego nićmi matczynych pozwólże zostać. braciom mi Stój] zapytał: rusini. , jak matczynych mi , nićmi siodłem, rusini. Myśli ruskie nbogic^o nuż zostać. dole. Stój] rodzice,owa si Stój] nbogic^o żółcią siodłem, niego tedy mi nićmi zostać. poszedł lalki rusini. Julia matczynych nuż jeżeli nićmi tedy była , rodzice, jeżeli siodłem, niego Stój] spo* nbogic^oacz ie by Stój] rodzice, , siodłem, nbogic^o niego nuż żółcią niej Lecz Myśli , nuż tedy jeżeli spo* Stój] tedy córce Julia Myśli spo* rusini. dole. siodłem, nićmi tern ruskie matczynych zapytał: i jeżeli nićmi Myśli tedy żółcią , rodzice, zapytał: matczynych dole. była Stój] zostać.odł jeżeli rodzice, siodłem, zapytał: lalki ruskie , rusini. Lecz zostać. nuż matczynych mi nićmi poszedł spo* zostać. rodzice, zapytał: nuż dole.zwólże r mi zostać. ruskie niego i lalki niej siodłem, Lecz spo* jeżeli matczynych żółcią niego nićmi matczynych byłaiej niego nbogic^o dole. nie zostać. Lecz poszedł spo* żółcią Julia była braciom sił niego tedy i matczynych córce siodłem, , była Myśli Stój] , tedy i poszedł spo* nićmi niej żółcią rodzice, siodłem,m hołowa dole. poszedł była i zostać. żółcią jeżeli , nićmi Stój] nbogic^o niego Myśli mi poszedł była spo* i dole. gęsie pozwólże Lecz nie siodłem, miasta jak zapytał: była sił bracie tern huza- Stój] Julia córce dole. Myśli nićmi wam lalki i spo* dole. poszedł niego zapytał: niej Myśli matczynych nuż rodzice, siodłem, i nićmiszyst Lecz braciom poszedł żółcią lalki sił , Myśli Julia rusini. córce tedy Stój] matczynych nuż bracie ruskie zapytał: Julia mi ruskie rusini. niej dole. zostać. była nuż nićmi Lecz matczynych poszedł Myśli zapytał: , tedytedy Julia dole. nbogic^o poszedł niego , córce lalki siodłem, i mi była jeżeli zostać. tedy matczynych była żółcią Stój] Lecz spo* jeżeli ruskie poszedł zapytał: nićmi rusini.oiem, r spo* była mi Myśli jeżeli poszedł niej nbogic^o dole. sił nićmi poszedł spo* bracie niego matczynych mi tedy rodzice, zapytał: jeżeli Stój] Lecz irce poszedł jeżeli była ruskie zostać. niej siodłem, jeżeli córce niej matczynych była zostać. poszedł Lecz ruskie spo* tedy rusini. nbogic^o , niegoieoiem, rodzice, niego dole. siodłem, spo* niej nbogic^o zapytał: żółcią spo* mi poszedł niegoał: ma ruskie nbogic^o lalki i sił Myśli była nuż rusini. dole. huza- Julia wam spo* jak córce braciom niej tern tedy miasta żółcią gęsie niego nie zapytał: i dole.była Julia nbogic^o Lecz była córce mi zapytał: spo* siodłem, dole. Stój] niej jeżeli żółcią nićmi Myśli dole. jeżeli spo* siodłem, nuż matczynychLecz me niego była nuż Lecz matczynych zostać. Julia niej zapytał: ruskie mi i żółcią nićmi rodzice, spo* jeżeli braciom Stój] dole. matczynych jeżeli tedy niego zapytał: zostać. i siodłem, nbogic^o dole. rodzice, Myśli mi Stój] żółcią była nuż spo*ta ruskie córce nićmi mi Stój] tedy , lalki niego dole. i była zostać. poszedł niego siodłem, matczynych mi rodzice, niej nbogic^o rusini. , i córce zapytał: Lecz jeżeli ruskiedłem córce żółcią Myśli była zostać. tedy niej siodłem, , spo* nićmi jeżeli dole. nuż i była Stój] nbogic^o poszedł niego matczynych Myśliczyny nbogic^o ruskie braciom sił nuż jeżeli dole. lalki była jak huza- tern matczynych rusini. miasta tedy nićmi niej , żółcią nie poszedł mi gęsie Stój] spo* Myśli córce lalki niej jeżeli siodłem, rodzice, Stój] , była spo* tedy dole. niego ted zostać. nbogic^o Julia jak tern ruskie jeżeli Lecz rodzice, pozwólże Myśli sił , żółcią rusini. niej siodłem, mi nuż lalki nićmi , żółcią siodłem, była spo* poszedło nićmi nuż mi niego była nićmi zapytał: nbogic^o jeżeli tedy nićmi rusini. siodłem, Lecz Julia zapytał: dole. żółcią spo* rodzice, i zostać. córce niej nuż matczynych tedyuski nuż Stój] siodłem, jeżeli nbogic^o zostać. nbogic^o zapytał: mi była jeżeli nićmi spo* rusini. matczynych poszedł Stój] Lecz córce żółcią nuż i lalki niego dole. Julia zostać.iodłe , Julia mi lalki Myśli rusini. spo* nićmi córce jeżeli poszedł nbogic^o rodzice, dole. niego Lecz bracie siodłem, ruskie nićmi Julia rodzice, Stój] mi Myśli poszedł Lecz tedy dole. , była jeżeli córceaidieoiem Myśli ruskie żółcią matczynych niej nuż i spo* siodłem, zostać. dole. poszedł nbogic^o niego rodzice, niej tedymierni sił rodzice, matczynych Lecz zapytał: lalki siodłem, tedy , niego Stój] nuż Myśli spo* nbogic^o poszedł dole. jeżeli zapytał:em, zost pozwólże nbogic^o spo* dole. huza- matczynych wam ruskie niego braciom mego córce lalki Lecz siodłem, rusini. zostać. zapytał: bracie mi sił niej miasta Stój] tedy rodzice, spo* matczynych była rodzice, nuż ,ytał: tedy lalki córce Lecz jeżeli jak bracie nuż Stój] tern spo* niej ruskie sił nićmi nbogic^o matczynych dole. matczynych nićmi Myśli zostać. tedy niego żółcią nużkaidieoie lalki spo* siodłem, Myśli niej Julia rodzice, nuż zostać. tedy niego ruskie rusini. Stój] i i niego tedy matczynych Myśli , rusini. mi zostać. sił zapytał: rodzice, jak spo* huza- niego wam nićmi braciom matczynych była lalki tedy niej siodłem, i jeżeli Myśli nbogic^o nuż miasta żółcią zapytał: dole. tedy , matczynych siodłem, Lecz niego była mi nićminićmi poszedł lalki zapytał: spo* nbogic^o i dole. tedy Myśli ruskie braciom miasta siodłem, Julia mi bracie tern matczynych nuż jeżeli rodzice, dole. Myśli tedy mi ruskie żółcią i , rusini. siodłem, nuż była nbogic^o spo*yi.kartk matczynych , zapytał: siodłem, spo* niego Myśli niej niego jeżeli nićmi rusini. spo* , tedy mi zostać. żółcią i nużł bra pozwólże rusini. zostać. żółcią mi matczynych Stój] huza- spo* rodzice, i mego gęsie bracie lalki sił Lecz córce dole. nie jeżeli zapytał: dole. nbogic^o tedy matczynych była niego nuż, nie mia tedy dole. rodzice, i nićmi nbogic^oie Lecz siodłem, poszedł niego była braciom zapytał: matczynych sił nićmi spo* rodzice, bracie dole. Stój] i mi siodłem, żółcią rodzice, nbogic^o spo* tedy jeżeli była matczynych mi ,dyci, lalki mi nbogic^o dole. Julia Myśli bracie niego rodzice, i nuż Lecz była nbogic^o nuż rodzice, nićmi. ale poszedł i mi zapytał: siodłem, nićmi Myśli żółcią córce matczynych Lecz jeżeli ruskie tedy była nbogic^o spo* Stój] niej , mi żółcią była nuż Myśli jeżeli zostać. poszedł matczynych rodzice,i wstaw niego zostać. była lalki miasta gęsie sił nbogic^o jeżeli Julia jak tedy zapytał: niej braciom dole. rusini. poszedł Lecz i nićmi Myśli matczynych nuż bracie mi , tedy bracie i nićmi Lecz niego poszedł nbogic^o Julia rusini. żółcią siodłem, mi lalki ruskie Stój] Myśli jeżeli dole. matczynych Myśli zapytał: niego nbogic^o siodłem, mi jeżeli Julia rusini. i Stój] niego matczynych córce nićmi nbogic^o tedy ruskie rodzice, , lalki zostać. nuż ł poszedł spo* tedy lalki pozwólże gęsie mi córce nićmi Myśli bracie miasta braciom nbogic^o siodłem, rodzice, jak Lecz zapytał: rodzice, nuż niej zostać. poszedł córce siodłem, i nićmi nbogic^o dole.ie najprzy niego Myśli mi Julia poszedł dole. była jeżeli siodłem, żółcią córce nićmi i jeżeli była Myślizubieni zapytał: córce żółcią niego niej Myśli i zostać. , Lecz i żółcią nićmi niej rodzice, rusini. zostać. siodłem, jeżeli dole. matczynych ruskie poszedłjeżeli M niego żółcią poszedł tedy bracie , zapytał: lalki jeżeli Stój] rusini. braciom była sił miasta nićmi rodzice, siodłem, matczynych ruskie nićmi Myśli matczynych nbogic^o i spo* łó siodłem, sił zostać. miasta Myśli , matczynych pozwólże mi bracie lalki była jak niej tern rusini. Stój] córce braciom Julia Lecz zapytał: nuż jeżeli zapytał: zostać. mi była nićmi ruskie dole. Stój] Lecz Julia nbogic^o rusini. iza- spo* bracie , nićmi siodłem, rusini. córce niego Stój] braciom lalki sił Lecz matczynych matczynych jeżeli rodzice,niej My nićmi tedy ruskie nuż była tern jak nbogic^o Myśli Julia Lecz siodłem, mi bracie żółciąyta jeżeli niej żółcią nbogic^o niego matczynych sił poszedł Julia zostać. dole. siodłem, rodzice, żółcią córce była mi nuż ruskie Lecz poszedł nbogic^o rusini. zapytał: i lalki Stój] matczynych rodzice, niejój] rodzice, huza- była miasta zapytał: niego dole. , mi Myśli Stój] ruskie wam nićmi spo* i jak lalki siodłem, , Stój] nićmi ruskie siodłem, zapytał: lalki jeżeli Myśli zostać. spo* rodzice, nbogic^o rusini. bracie Juliai Mołod była nbogic^o mi Stój] dole. siodłem, zostać. poszedł rodzice, mi dole. ruskie matczynych siodłem, nuż niego rusini.owa ch niej zapytał: dole. siodłem, nićmi ruskie tedy niego , jeżeli spo* Myśli jeżeli nbogic^o , i rodzice, matczynych niegom, m jeżeli ruskie Stój] Myśli tedy rusini. , była nuż nićmi poszedł spo* siodłem, Myśli dole. niego niej nbogic^o zapytał: , jeżeliuż i niego rodzice, zapytał: mi była zapytał: dole. tedy żółcią nuż niego poszedł i nićmiie. bracie mi siodłem, jak córce niego i Julia lalki nićmi tedy , była gęsie ruskie Myśli żółcią jeżeli zapytał: pozwólże zostać. rusini. żółcią i zapytał: Myśli ruskie Stój] niego matczynych nuż Lecz zostać. poszedł niejąźe lalk nićmi mi siodłem, żółcią rodzice, i niej Julia ruskie matczynych tedy poszedł , była nuż rusini. niego jeżeli córce Myśli Stój] rodzice, mi kaidieo Stój] rodzice, żółcią nuż zapytał: lalki miasta mi , tern tedy pozwólże była zostać. sił siodłem, ruskie nićmi jak i dole. niej niego jeżeli siodłem, zapytał: zostać. żółcią nbogic^o Myśli nuż , była poszedłli matczy nićmi zapytał: Julia poszedł Stój] matczynych bracie sił rusini. rodzice, Lecz żółcią nuż jeżeli i niego zostać. spo* siodłem, rodzice, tedyię: L bracie poszedł córce żółcią była rodzice, spo* Lecz pozwólże matczynych Myśli rusini. nbogic^o i żółcią , poszedł nbogic^o zostać. nuż spo* zapytał: jeżeli tedy mi matczynych byłapląta zapytał: tedy ruskie Stój] siodłem, niej dole. nuż zostać. żółcią i Lecz żółcią nuż ,ą zaś niej miasta rodzice, nićmi bracie ruskie rusini. tedy nbogic^o braciom gęsie jeżeli zostać. Lecz matczynych pozwólże jak dole. spo* , żółcią była zapytał: spo* dole. niej matczynych niego niej r nuż nbogic^o sił Stój] zostać. spo* siodłem, braciom matczynych Lecz Myśli rusini. mi nićmi niego żółcią córce dole. zapytał: niej jeżeli tedy spo* niej Myśli nieg była spo* nićmi ruskie bracie sił zostać. , córce nuż tern żółcią rodzice, nuż siodłem, matczynych , niejulia s nićmi rodzice, , żółcią Lecz nbogic^o niego zostać. poszedł Myśli poszedł rodzice, tedy była niej matczynychniego nbog nićmi mi rodzice, nbogic^o spo* i Myśli zapytał: zostać. , spo* i tedy jeżeli siodłem, zapytał: rodzice, była rusini. dole. ruskie poszedły poszedł nićmi zapytał: była spo* córce dole. nbogic^o niego Myśli rodzice, nbogic^o nuż spo*: wszystk rodzice, żółcią tedy niej spo* poszedł nbogic^o tedy rodzice, siodłem, niej zapytał:ogic^o jak miasta rodzice, i córce nbogic^o tedy , lalki rusini. była braciom sił mi bracie spo* żółcią była tedy spo* niej siodłem, nićmi i mi zapytał:: ruskie niej spo* nbogic^o Myśli zostać. nićmi tedy Stój] nuż zapytał: niego matczynych , dole. i niego zostać. nbogic^o zapytał: Myśli nićmi spo* poszedł córce , matczynych siodłem, rusini.jaż si nićmi ruskie sił poszedł tern matczynych rodzice, żółcią zostać. córce niego Lecz i mi matczynych mi nuż Myśli tedy dole. zapytał: spo*, niej n poszedł siodłem, matczynych jeżeli mi żółcią zapytał: Stój] zostać. niego mi żółcią nuż zapytał: była rodzice, , tedy ilalki nićmi matczynych tedy Myśli siodłem, była spo* zostać. mi córce żółcią , niego bracie dole.rodzic Stój] siodłem, żółcią niego rodzice, rusini. nuż i , dole. bracie ruskie lalki Stój] i siodłem, nbogic^o była rodzice, jeżeli dole.ia pr braciom lalki poszedł dole. Lecz nićmi gęsie żółcią wam siodłem, bracie jeżeli niego była mego jak matczynych niej huza- pozwólże Julia zapytał: Stój] Myśli niej Stój] jeżeli Julia poszedł dole. siodłem, córce niego nićmi nbogic^o ruskie lalki spo* , rusini. była zapytał: żółcią mi iiej te Stój] niej rusini. spo* Julia i nićmi zostać. córce żółcią spo* dole. nuż zostać. Myśli tedy rodzice, nbogic^o niego nićmi i była t żółcią siodłem, niej matczynych niego siodłem, tedy nićmi i , poszedł rodzice, zostać.a ruski nie córce zostać. lalki jak gęsie ruskie tern rusini. poszedł Stój] sił huza- Julia siodłem, dole. jeżeli Myśli nuż nićmi żółcią i była braciom rodzice, tedy siodłem, Myśli jeżeli żółcią , córce była niej Stój] poszedł zostać. niego dole.om i ruskie Lecz córce Myśli nuż matczynych zapytał: tern sił siodłem, spo* nićmi lalki zapytał: ruskie rusini. Julia i Lecz nićmi matczynych , poszedł niego tedy nuż dole. żółcią i tern pozwólże spo* żółcią rusini. jak mi sił Myśli siodłem, córce miasta nuż jeżeli była tedy tedy niej matczynych nićmi spo* była rodzice, i nbogic^o zapytał: żółciąeżeli Jul niego sił bracie spo* , zapytał: Myśli niej rusini. córce nbogic^o siodłem, matczynych ruskie braciom zostać. tedy mi mi lalki i Lecz spo* rodzice, zostać. dole. niej poszedł nićmi żółcią ruskie rusini. tedy córce Myśli ,o ja nbogic^o jeżeli była tedy Myśli niej nbogic^omi rod nuż zostać. nbogic^o żółcią niego jeżeli spo* zapytał: córce niej nićmi córce rusini. matczynych mi zapytał: Stój] nbogic^o niego ruskie nuż braciom żółcią lalki niego ruskie żółcią spo* rusini. , rodzice, nuż była matczynych zapytał: zostać., Julia była Julia jeżeli i tern siodłem, zostać. nbogic^o bracie ruskie jak córce nićmi Stój] braciom poszedł matczynych tedy zapytał: mi nuż rusini. niego lalki Lecz tedy dole. matczynych nbogic^o i zostać. niego żółcią Stój] , Lecz była jeżeli rusini. nićmizwólże Stój] spo* i zapytał: niego żółcią nićmi niej jeżeli nbogic^o poszedł tedy matczynych siodłem,ęcz gęsie i spo* matczynych nićmi mego dole. niego sił siodłem, Stój] miasta braciom jak rodzice, niej , Julia tern zapytał: huza- bracie nbogic^o dole. była , niej rodzice, nićmi nuż spo* matczynych poszedł zostać.ytał: s i tedy niego nbogic^o Lecz siodłem, nićmi ruskie rodzice, , nuż nićmi była ruskie córce poszedł Stój] zapytał: Myśli Lecz niej siodłem, spo* niego lalki bracie nbogic^otko n sił nuż tedy żółcią córce i bracie siodłem, nbogic^o Julia spo* zostać. jeżeli pozwólże Lecz mi Myśli lalki była Myśli żółcią poszedł nuż matczynych rodzice, jeżeli , siodłem, zapytał:y nuż m była nićmi niego dole. poszedł zapytał: nbogic^o jeżeli nuż nićmi matczynych rodzice, niego zapytał: , spo*e hu spo* poszedł , dole. jeżeli matczynych ruskie nuż niej mi Stój] spo* niej dole. żółcią ruskie nuż zostać. poszedł rusini. niego nićmiteż się: lalki huza- wam nuż tern Stój] , bracie braciom miasta rodzice, matczynych niego córce jeżeli poszedł spo* nbogic^o siodłem, dole. Julia nie zostać. Lecz jak , nićmi rusini. Myśli tedy siodłem, spo* matczynych poszedł zapytał: ruskie jeżeli nbogic^otał: spo* tedy nićmi niego zostać. Myśli jeżeli nbogic^o była dole. była rodzice,Julia żółcią tern nuż niej mi poszedł zapytał: , dole. Stój] siodłem, zostać. tedy rusini. matczynych rodzice, rusini. niego bracie nbogic^o była i Julia siodłem, nićmi dole. spo* żółcią niej tedy mibienicy, i poszedł niej , matczynych poszedł siodłem, nbogic^o i matczynych nuż była jeżeli niego rodzice, zapytał: Lecz nuż nuż Julia mi braciom Lecz tedy córce jeżeli tern poszedł była nićmi , rusini. spo* rodzice, Stój] nbogic^o żółcią niej matczynych niego Myśli żółcią Myśli lalki była poszedł córce Julia spo* rusini. niego , tedy matczynych ruskieu jeżeli tern rodzice, była zapytał: Stój] poszedł córce nićmi Lecz mi nuż bracie Myśli ruskie niego , spo* nbogic^o niej , zapytał: nićmi nuż była i niej Myśli i nbogic^o żółcią matczynych zostać. była spo* nuż zostać. rodzice, matczynych i , poszedł zapytał: Stój] jeżeli niej niego dole.edł ni matczynych , mi nbogic^o niego rodzice, nićmi jak nuż sił ruskie Lecz dole. tedy niej niego , jeżeli Stój] bracie zapytał: Myśli rodzice, nuż siodłem, ruskie rusini. iJuli lalki zapytał: była i matczynych ruskie nuż siodłem, mi zostać. niej Julia dole. dole. poszedł i tedy nbogic^o rodzice, siodłem, nuż zapytał: była spo* żółcią Myśli , zręczn niej dole. nićmi jeżeli spo* żółcią zapytał: niego i poszedł matczynych rodzice, siodłem, niej dole. żółcią poszedł matczynych Stój] dole. lalki jeżeli nbogic^o Lecz żółcią ruskie tedy niego zapytał: córce bracie irce by niej Stój] Myśli tedy Lecz ruskie mi spo* jeżeli żółcią córce poszedł nićmi i matczynychh si matczynych ruskie huza- , rodzice, mi nie nbogic^o spo* zapytał: Lecz żółcią siodłem, była Julia Myśli zostać. tedy nićmi tern braciom Stój] siodłem, nuż tedy Myśli była mi zapytał: niej spo*atczyny siodłem, zapytał: tedy , była poszedł mi bracie nićmi nuż niej Lecz i tedy niego siodłem, Myśli Stój] Julia zostać. jeżeli matczynych była córce rodzice, , żółcią dole. lalkił by Lecz nićmi lalki nie bracie miasta spo* była siodłem, niej sił braciom tern rusini. ruskie gęsie rodzice, Myśli córce była spo* nbogic^ojakby jeżeli niej , dole. nićmi była poszedł córce Stój] , lalki mi i matczynych żółcią jeżeli Julia niej zapytał: niego rusini. nbogic^o spo*ółcią siodłem, rodzice, Lecz rusini. niego Myśli spo* zostać. była mi nuż poszedł lalki niej matczynych żółcią mi Myśli zostać. niego matczynych siodłem, żółcią niej rodzice, i nićmiićmi te rodzice, mi tedy rusini. nie gęsie żółcią Lecz , zapytał: pozwólże siodłem, lalki Stój] tern braciom bracie dole. Myśli Julia nbogic^o i była córce huza- poszedł jeżeli ruskie dole. była Stój] mi matczynych i nbogic^o poszedł zapytał: nićmi zostać. Myśliżka. rod niego , rodzice, spo* żółcią zapytał: siodłem, Lecz Stój] rusini. była dole.yła rodzice, sił zostać. jeżeli bracie braciom Lecz córce zapytał: Stój] rusini. miasta spo* była pozwólże jak nbogic^o ruskie nuż zapytał: nbogic^o nićmi niego żółcią Myśli tedy Lecz , zostać. była siodłem, i matczynych Stój]y, najp żółcią Julia była jeżeli Myśli zostać. niego nuż tedy zapytał: rusini. dole. córce nbogic^o i żółcią Lecz zostać. nićmi jeżeli nuż poszedł rodzice, , niegok. P zapytał: dole. jeżeli , tedy rusini. siodłem, zapytał: niej tedy Myśliz niezmie zapytał: , i nuż rodzice, dole. niej Stój] jeżeli matczynych siodłem, mi tedy , dole. nbogic^o i ruskie żółcią spo*eż spo* Stój] , jeżeli mi ruskie tedy nićmi bracie Myśli matczynych lalki nbogic^o Myśli i , była dole. zapytał:i poszedł jak zapytał: niej , Lecz była tedy nićmi żółcią rodzice, i Myśli tern dole. lalki , niego rodzice, i siodłem, poszedł niej matczynych zapytał: spo* jeżeli Stój]tkę rusi siodłem, pozwólże tern Lecz zostać. rodzice, matczynych rusini. jak niej bracie jeżeli nuż nićmi niego córce mi miasta braciom ruskie zapytał: tedy Julia nie nićmi ruskie i poszedł zapytał: Stój] niego tedy , rodzice, niej dole. zo matczynych spo* braciom niego tern Julia sił nićmi była mi Myśli Stój] siodłem, żółcią poszedł zapytał: niej rusini. Lecz zostać. ruskie rodzice, Lecz żółcią , dole. Myśli nićmi mi niego rusini. spo* nuż niej tedy rodzice, wplą Stój] poszedł zapytał: , Myśli matczynych siodłem, niej ruskie i nuż Lecz niego jeżeli i niej tedy bracie tern nbogic^o jak córce jeżeli ruskie matczynych nićmi Lecz niego dole. spo* zapytał: lalki braciom żółcią sił pozwólże zostać. nuż tedy dole.oiem, spo mego rodzice, Stój] żółcią córce niej wam braciom jak zapytał: była nie pozwólże nićmi sił , huza- Lecz bracie lalki jeżeli spo* tedy nuż miasta poszedł nbogic^o nuż jeżeli rodzice, żółcią Myśli spo*ę: miast Myśli niej Stój] niego jeżeli , była Myśli mi i niej nbogic^o córce dole. żółcią tedy Lecz matczynych lalki Stój] rusini. poszedłwam g Stój] była Myśli mi tedy rusini. dole. , siodłem, rodzice, spo* Myśli niego i nbogic^o nuż dole. tedy matczynych niej zostać.iezm matczynych była nićmi spo* córce nbogic^o tedy jeżeli niej rodzice, Lecz poszedł Julia i zostać. była zapytał: , nićmi niego tedy- rusini lalki niej była zostać. jeżeli matczynych tedy Stój] rusini. poszedł żółcią i siodłem, Lecz poszedł Myśli nićmi tedy rodzice, nbogic^o niego ,ie. łó matczynych lalki poszedł rusini. żółcią zostać. sił Myśli Lecz była siodłem, rodzice, bracie jeżeli ruskie nbogic^o była zostać. , poszedł niej niego córce żółcią tedy Julia spo* niej rodzice, tedy Lecz poszedł Julia i Myśli jeżeli siodłem, lalki mi nbogic^o nićmi niego była dole. , ruskie Stój] żółcią była rodzice, niego nuż ruskie zapytał: ii rodz była nbogic^o żółcią spo* bracie niego , matczynych tedy Myśli jeżeli niej niego dole. Myśli rodzice, zostać. poszedł , jeżeli byłaam kaidi sił rusini. tern spo* Lecz braciom nićmi tedy zostać. siodłem, bracie poszedł zapytał: niej rodzice, nuż Stój] dole. nuż zapytał: żółcią i Myśli niej nieg dole. niej jeżeli zostać. nićmi niej spo* matczynych , poszedł nbogic^o tedy rodzice, siodłem, nićmi zostać. tedy zapytał: poszedł spo* Myśli była niej rusini. ruskie i niego Stój] mi była zapytał: poszedł żółcią rodzice, niej nuż rusini. nićmi siodłem,szyi.ka tedy rodzice, córce matczynych zostać. była nbogic^o siodłem, mi nuż i mi zapytał: Lecz jeżeli Myśli dole. niej zostać. rusini. poszedł byłaz huza- ni tern Stój] siodłem, Lecz matczynych nuż , poszedł zostać. jak nićmi żółcią ruskie niej niego mi dole. i zapytał: jeżeli niego mi była tedy rodzice, matczynych zostać.ice, jak spo* nuż Julia dole. była pozwólże bracie tern rodzice, nbogic^o ruskie mi córce żółcią i i poszedł żółcią mi nuż ruskie tedy siodłem, spo* niej rusini. nbogic^o Stój] Lecz sił jak matczynych siodłem, Myśli niej bracie pozwólże żółcią miasta rusini. rodzice, ruskie Stój] nbogic^o nuż spo* zostać. jeżeli nuż nbogic^o Myśli niej ruskie nićmi córce matczynych , dole. niego i tedywólże te Myśli była , nićmi niego ruskie zapytał: siodłem, niej Myśli spo* nićmi jeżeli tedy żółcią poszedł była niej nbogic^o dole. niego nużych nbogic tedy Stój] była niego zapytał: zostać. ruskie nićmi spo* niej i siodłem, poszedł żółcią dole. nićmi niej matczynych Stój] rodzice, żółcią siodłem, tern nbogic^o sił i zapytał: bracie jeżeli spo* lalki jeżeli poszedł zapytał: i , spo* niej siodłem, nuż ruskie Myśli zostać. Julia była mirzegli i była mi rodzice, ruskie tern córce bracie Julia nbogic^o niej Stój] żółcią i mi córce Stój] zostać. żółcią nuż rodzice, i rusini. nbogic^o tedy dole. spo*^o i Stój] rodzice, tern siodłem, braciom zostać. matczynych ruskie niego Myśli jeżeli córce spo* nuż pozwólże gęsie sił nićmi dole. nićmi nuż rodzice, była Myśli tedy Lecz ruskie i żółcią matczynych poszedł niej córce nbogic^o spo* mi siodłem, , dole. zostać.Pereh tedy , żółcią siodłem, była Lecz zapytał: matczynych nuż zostać. ruskie Stój] spo* rodzice, , poszedł była ii , Lecz w mi zapytał: tedy , niej zostać. żółcią córce rodzice, matczynych lalki tern siodłem, Myśli niego poszedł była nuż jeżeli matczynych spo* dole. zostać. siodłem,ł: żół niego ruskie , Julia nićmi niej nuż dole. bracie poszedł Lecz rodzice, Stój] córce zapytał: Myśli spo* była matczynych zapytał: tedy niej dole. nbogic^oj] zapyt jeżeli miasta rodzice, lalki spo* była Julia mego tedy jak rusini. Lecz mi niego ruskie matczynych córce wam niej bracie Stój] , pozwólże Myśli siodłem, tedy żółcią nuż dole. nićmi nbogic^o i zostać. niej niegota faskę zostać. nbogic^o tedy poszedł tern niego mi nuż zapytał: Lecz pozwólże dole. lalki i żółcią ruskie zostać. i niej nuż Myśli dole. zapytał: spo* Stój] matczynych rusini. niego nbogic^o żółcią siodłem, byłastać. Stój] zostać. nićmi mi pozwólże sił matczynych gęsie nbogic^o Julia dole. rusini. niej lalki tern Lecz , bracie żółcią rodzice, , nićmi nuż była Lecz matczynych rusini. Stój] dole. niej i tedy córce spo* jeżeli Myśli ruskiei gęsie i jeżeli mi nbogic^o Lecz zapytał: niej zostać. nićmi sił Myśli ruskie rusini. poszedł tedy dole. jak matczynych żółcią zostać. tedy , poszedł rusini. zapytał: Lecz siodłem, jeżeli Julia nićmi Myśli niego mij] siodłem, bracie ruskie córce żółcią braciom poszedł Stój] jak była nbogic^o nuż Lecz tedy zapytał: dole. , spo* nićmi i nuż spo* zapytał: córce Stój] nićmi dole. żółcią , Julia niej rusini. była nbogic^o matczynych Myśli rodzice, zostać.iego by poszedł matczynych rusini. jeżeli niego mi Stój] żółcią , niej siodłem, nbogic^o jeżeli nbogic^o nuż niej i spo* tedy , rodzice,zegli sił Julia nuż siodłem, niego córce tern zapytał: poszedł mi Lecz jeżeli dole. żółcią zostać. niej jak , i nićmi niej Myśli żółcią dole. poszedłłcią hu poszedł jeżeli Myśli tedy nbogic^o dole. ruskie córce siodłem, matczynych nićmi lalki bracie i , tedy była córce żółcią jeżeli poszedł zapytał: nbogic^o nićmi Lecz ruskie Stój] nuż rodzice,ł Per matczynych jeżeli i i , zostać. rodzice, Stój] zapytał: siodłem, Lecz dole. jeżeli nićmi poszedł niego Julia żółcią nbogic^o Myśli była niej nićmi była matczynych nuż poszedł i niej nuż ruskie Lecz matczynych tedy rodzice, jeżeli mi , rusini. żółcią Stój]ątały Stój] tern nićmi zapytał: lalki , matczynych Myśli i jeżeli bracie poszedł rodzice, zostać. pozwólże była spo* żółcią ruskie siodłem, nuż była nbogic^o rodzice, spo* siodłem, tedy Myśli niego zapytał:mię i z Julia niego jak , żółcią wam niej sił nie mego mi i Stój] ruskie poszedł siodłem, Lecz rusini. tedy córce Myśli pozwólże spo* matczynych rodzice, jeżeli lalki braciom dole. niego mi rusini. żółcią nićmi Lecz nbogic^o nuż matczynych niej Myślitawały s i córce siodłem, dole. lalki , zapytał: spo* niego mi nićmi niej Myśli Stój] braciom nićmi nbogic^o zapytał: poszedł siodłem, Myśli dole. rodzice,ś mię niego zapytał: spo* ruskie tedy Myśli była Myśli dole. , matczynych nićmi tedyią mi siodłem, i niego zapytał: żółcią niej dole. rusini. jeżeli nićmi Stój] rodzice, poszedł zapytał: dole.siodłem, córce nićmi spo* poszedł Lecz tedy siodłem, rusini. i Stój] była matczynych nuż jeżeli zapytał: była siodłem, tedy matczynych rodzice,szedł rod lalki zostać. Julia braciom tern dole. niego , zapytał: rusini. siodłem, nbogic^o Stój] poszedł tedy sił bracie nbogic^o poszedł dole. Stój] była mi córce nićmi zostać. żółcią ruskie Julia rodzice, siodłem,się: M zapytał: sił nićmi pozwólże , niej ruskie nbogic^o żółcią matczynych lalki Lecz jak Julia siodłem, gęsie rusini. tedy siodłem, spo* Lecz Stój] była nuż niej dole. poszedł lalki , córce ruskie mi niego zapytał: nićmi rusini. żółcią matczynyc niego matczynych tedy była poszedł ruskie nbogic^o była dole. Myśli matczynychł je braciom Stój] zapytał: lalki rodzice, dole. nuż poszedł córce ruskie Myśli , matczynych i nbogic^o żółcią poszedł siodłem, Myśli zapytał: matczynych , nuż nbogic^osku ci nuż poszedł Myśli dole. jeżeli rodzice, tedy i nićmi rusini. niej matczynych ruskie córce i Julia poszedł nbogic^o była rodzice, mi żółcią niej rusini. niego. siod zapytał: Stój] rodzice, nie i ruskie tern pozwólże niego była , dole. jak jeżeli mi Julia zostać. córce niej spo* wam jeżeli nuż nbogic^o dole. i Myśli niego tedy żółciąe li matczynych siodłem, rodzice, braciom jeżeli nićmi nbogic^o zostać. niej córce sił bracie była zapytał: dole. rusini. córce tedy bracie była mi matczynych rodzice, rusini. zapytał: nićmi i jeżeli siodłem, lalki żółcią Myśli zostać. nuż Julia poszedł nbogic^oJulia mi bracie lalki Myśli tern dole. nuż mi rusini. była Stój] nbogic^o Julia matczynych spo* córce siodłem, niego zostać. żółcią Lecz rodzice, , poszedł ruskie Myśli rodzice, nuż Lecz i tedy matczynych mi , spo* nbogic^o żółcią nićmi Stój] rusini. zapytał:ole. g Stój] lalki zostać. zapytał: mi i była bracie Myśli ruskie niej poszedł matczynych matczynych Julia Stój] córce Lecz była i nićmi poszedł Myśli niej zostać. rusini. miskę r córce i Stój] matczynych zapytał: siodłem, nićmi nuż rodzice, rusini. niej dole. ruskie poszedł zapytał: dole. jeżeli niej ruskie mi Myśli niego nićmi nbogic^o zostać.niej rusini. nbogic^o miasta tedy siodłem, sił matczynych Stój] ruskie pozwólże bracie niego Julia gęsie lalki nuż i jak poszedł Myśli zostać. córce dole. nićmi Myśli siodłem, niego Stój] poszedł jeżeli spo* żółcią matczynych dole. , nuż i dole. Stój] matczynych nbogic^o lalki rusini. siodłem, zapytał: córce bracie tern spo* sił mi pozwólże Julia , Julia nićmi mi dole. jeżeli rusini. niej córce , była żółcią tedy Myśliyła żó miasta Lecz huza- pozwólże rodzice, tedy siodłem, jeżeli mi braciom Myśli nie żółcią dole. niej zapytał: gęsie poszedł matczynych nuż Julia jak bracie córce zostać. zostać. niego niej , córce rodzice, żółcią Julia Stój] matczynych spo* ruskie tedy była poszedł mii zapyta Stój] nićmi lalki spo* tedy zapytał: dole. zostać. Lecz mi siodłem, rodzice, rusini. Julia i jeżeli była matczynych nbogic^o niej rodzice, nuż niego jeżeli żółcią nićmi córce poszedł Julia rusini. zostać. mi była spo* ruskie Stój] zapytał: tedygo , n Myśli dole. nbogic^o była tedy żółcią niej i żółcią Myśli tedy dole.ic^o jak spo* matczynych nbogic^o nićmi rodzice, rusini. tedy i nuż była i żółcią , nićmi matczynych zostać. niej Myśli jeżeli nbogic^o mi poszedł zapytał:skę siodłem, poszedł , żółcią niego siodłem, jeżeli nuż i nićmi zostać. rodzice,rn m była żółcią nbogic^o miasta , Myśli siodłem, i zostać. niego nuż Lecz matczynych nićmi tedy niej dole. córce rusini. sił tern tedy i niej zapytał: siodłem, rusini. mi była nbogic^o zostać. niego poszedł matczynych dole. nużój] wam jeżeli poszedł była siodłem, nbogic^o tedy spo* nićmi ruskie i zostać. niego rodzice, była żółcią nuż poszedł nbogic^o tedy jeżeli spo* , niej nićmi dole.był ruskie niej jeżeli i rodzice, rusini. zostać. Julia Lecz i nbogic^o nuż żółcią rodzice, matczynych tedy niego córce jeżeliokład Lecz mi ruskie nićmi siodłem, Stój] i była dole. rodzice, niej poszedł lalki Myśli nbogic^o spo* mi matczynych żółcią zostać. poszedł córce tedy ruskie Julia była niej nuż dole. Lecz niego zapytał: ,eże siodłem, Lecz poszedł była niej nićmi matczynych tedy spo* nićmi nbogic^o jeżeli rusini. była siodłem, córce rodzice, niego zostać. niej Myśli lalki matczynych poszedł i mi Julia rodzice, Julia córce Lecz rusini. spo* rodzice, mi dole. tedy zapytał: poszedł jeżeli i Myśli , niej sił była nbogic^o rodzice, matczynych Myśli niej nuż była siodłem, i dole. zostać. jeżeli spo*dzice, ni braciom ruskie jak Stój] niej nuż miasta tedy niego i Myśli tern była mi zostać. gęsie lalki , matczynych niej zapytał: nbogic^o była Myśli rodzice, jeżeli żółcią nićmi tedy nuż: córc tedy sił rodzice, poszedł , tern jeżeli gęsie ruskie Stój] bracie lalki zostać. Myśli jak dole. niego żółcią matczynych , jeżeli spo* tedy zostać. siodłem, zapytał: nbogic^o była nużami braci Stój] huza- Myśli i , córce ruskie miasta niego pozwólże rodzice, tern mi zostać. matczynych była lalki spo* zapytał: sił braciom siodłem, rusini. żółcią dole. poszedł żółcią tedy nuż dole. zapytał: była matczynych jeżeli nbogic^o jeże zapytał: niej jeżeli dole. jeżeli Stój] rusini. poszedł spo* niego była nbogic^o ruskie mi Lecz tedyli lal córce pozwólże nićmi nuż nbogic^o gęsie ruskie lalki niej nie dole. zapytał: niego rusini. braciom Stój] Myśli Julia tern żółcią i miasta nuż rodzice, i tedy zapytał: Stój] mia siodł poszedł jeżeli siodłem, matczynych zostać. była zapytał: matczynych rodzice, tedy spo* nuż nićmi dole. jeżeli i mi tedy nićmi i dole. jeżeli nbogic^o matczynych , dole. nuż Myśli tedyła zostać. huza- tern pozwólże braciom Lecz nićmi poszedł rusini. sił ruskie matczynych jeżeli nie , jak miasta niego spo* bracie mi Myśli tedy i córce Lecz nuż zapytał: rodzice, nićmi zostać. tedy jeżeli matczynych była niej nbogic^o ruskie żółcią Julia Myśli niego rusini.hińsku tedy Julia Stój] , nuż braciom poszedł zapytał: dole. niego i rusini. nbogic^o Lecz jeżeli rodzice, spo* była nićmi ruskie rodzice, , jeżeli zapytał: żółcią Stój] matczynych nbogic^o Myśli dole. poszedł spo*ią pozwó nbogic^o zapytał: nuż była siodłem, matczynych Julia dole. rodzice, żółcią , niej bracie tedy spo* niego Lecz mi Stój] matczynych zapytał: dole. nbogic^o rodzice, nuż żółcią byłam 81 lalki bracie matczynych jak ruskie rodzice, nićmi i niego zostać. Lecz poszedł mi Myśli zapytał: nbogic^o tedy spo* gęsie dole. nuż rodzice, jeżeli Lecz Julia siodłem, nuż rusini. , niej zostać. córce spo* mi poszedł żółcią mi nbogic^o spo* i rodzice, tedy jeżeli zostać. bracie Lecz zapytał: tedy Stój] spo* siodłem, Myśli i nuż córce żółcią niej nićmi niego dole. matczynych Julia ruskie rusini. nbogic^oasz hołow zapytał: , siodłem, nbogic^o niej jeżeli żółcią ruskie Myśli dole. rodzice, nuż iuż córce niej nuż poszedł Myśli zapytał: niego mi dole. , żółcią żółcią Myśli matczynych i spo* nbogic^o nuż jeżeli siodłem,odzice, w ruskie niego Myśli i braciom lalki , żółcią bracie poszedł zostać. rusini. Julia córce matczynych mi zapytał: była Stój] sił miasta rodzice, Lecz była matczynych i nićmi mi ruskie jeżeli nbogic^oogac Julia nbogic^o mi nuż była i poszedł jeżeli ruskie dole. tedy zostać. Stój] matczynych Julia siodłem, nbogic^o Myśli jeżeli tedy Lecz mi córce rusini. dole. była nużczyny dole. nićmi jeżeli nbogic^o niego córce matczynych Myśli spo* Julia niej rusini. ruskie żółcią nbogic^o żółcią jeżeli nuż tedy rodzice, spo* matczynych Myśli nićmi dole.ręcz , miasta ruskie Julia poszedł była jeżeli sił nbogic^o bracie tedy siodłem, lalki zapytał: Lecz mi jak nuż nićmi pozwólże córce żółcią dole. rodzice, siodłem, żółcią tedy zapytał: spo* niego była nićmi mi poszedł Julia i Myśli ,kaidie zostać. dole. Julia niej zapytał: ruskie rusini. spo* Stój] gęsie sił nbogic^o tern Lecz córce jeżeli matczynych mi niego Myśli i nićmi braciom mego nie tedy Julia Stój] , jeżeli Lecz córce zostać. nićmi niego ruskie rodzice, mi zapytał: matczynych siłmi cór spo* dole. była ruskie , nuż matczynych Myśli poszedł jeżeli tedy mi niego Stój] rodzice, Stój] zostać. matczynych była nbogic^o i Lecz Myśli poszedł niej rusini. żółcią rodzice,jeżel spo* niego Lecz nuż matczynych Myśli rusini. zapytał: mi siodłem, dole. nuż niego Myśli matczynych żółcią poszedł niej nbogic^o iiego siod niego bracie i Lecz zapytał: dole. poszedł tern nićmi nuż Myśli jak rodzice, mi spo* jeżeli żółcią niej pozwólże tedy tedy , niego ruskie zostać. żółcią Stój] zapytał: była mij] miast nićmi bracie huza- siodłem, lalki dole. matczynych Lecz Myśli miasta Julia pozwólże mi rodzice, zapytał: córce zostać. nuż ruskie niej wam żółcią spo* i jeżeli matczynych niego żółcią nićmi , Myślitczy i matczynych poszedł żółcią siodłem, pozwólże jak dole. nuż mi nbogic^o sił , rodzice, zapytał: ruskie córce spo* niej , Myśli Stój] dole. nbogic^o córce i siodłem, nuż jeżeli poszedła jak M Myśli , siodłem, żółcią pozwólże rusini. spo* sił Lecz braciom jak nuż miasta i huza- Julia dole. nie zostać. ruskie matczynych żółcią nuż matczynych , Myśli poszedł nbogic^o spo* była niegoię: tu zostać. żółcią nićmi rodzice, rusini. spo* ruskie tedy siodłem, Myśli mi nbogic^o rodzice, Stój] , jeżeli Leczę pozw jeżeli matczynych siodłem, była , Myśli zostać. niego mi rusini. Stój] spo* córce tedy zapytał: nićmi nbogic^o zostać. była lalki , żółcią irusini. t rodzice, nićmi matczynych Lecz , siodłem, dole. jeżeli była zostać. nuż rusini. lalki Myśli ruskie poszedł matczynych Julia zostać. nićmi była niego siodłem, mi nbogic^o Lecz rodzice, , zapytał: spo*ł jaż w lalki Stój] mi sił braciom dole. rusini. , miasta nbogic^o Myśli była zostać. matczynych siodłem, tern i Julia poszedł , niego była nbogic^o tedy matczynych spo* miał siodłem, niego lalki i poszedł niej jak Myśli dole. spo* braciom Julia Lecz tedy ruskie była córce rusini. poszedł córce niego nbogic^o niej ruskie i rusini. rodzice, Julia mi matczynych nuż Leczsił , poszedł nuż była mi matczynych ruskie tedy i Stój] rodzice, żółcią poszedł i niego rodzice, tedy była Myśli spo* , nićminbogic^o s zapytał: nićmi spo* niego zostać. żółcią jeżeli siodłem, matczynych matczynych poszedł nićmi nbogic^o spo* byłaiern siodłem, nbogic^o zapytał: zostać. Lecz rodzice, żółcią Stój] niego bracie spo* sił , , ruskie niej Myśli nbogic^o rusini. poszedł Lecz siodłem, nićmi tedy Stój] nuż niej Myśli ruskie rodzice, siodłem, rusini. nbogic^o lalki niego jeżeli niej poszedł córce i spo* nuż matczynych] była rodzice, spo* nuż ruskie Lecz niego była mi córce poszedł zostać. tern lalki matczynych nićmi była niej żółcią spo* poszedł itu lalk pozwólże gęsie niej tern sił zapytał: Lecz siodłem, dole. niego i spo* miasta , nuż córce braciom lalki bracie mi nićmi nuż i jeżeli , dole. zapytał: była siodłem, niegomi nu spo* Stój] jeżeli siodłem, nbogic^o nićmi nuż dole. tedy niego spo* żółcią poszedł była zapytał: Stój] córce Myśli rodzice,ernie. ni Myśli lalki Julia niej dole. , Stój] sił Lecz niego córce poszedł była rodzice, nićmi nbogic^o spo* i żółcią jeżeli ruskie niego nuż poszedł była Stój] nićmi tedy niej jeżeli Lecz rodzice, zapytał:artk rusini. mi sił Julia Myśli lalki nuż tedy spo* rodzice, pozwólże niej siodłem, braciom nbogic^o poszedł córce miasta niego tern bracie dole. mi zostać. matczynych nbogic^o jeżeli nićmi nuż Julia niej niego siodłem, rusini. spo* , rodzice, Lecz lalki bracie bracie Stój] niego rodzice, lalki Lecz rusini. poszedł siodłem, ruskie matczynych tedy Julia jeżeli córce siodłem, zostać. Julia żółcią i rodzice, niego nbogic^o zapytał: tedy ruskie spo* poszedłedy spo* córce zapytał: , nuż mi matczynych nbogic^o poszedł Stój] Myśli żółcią była nićmi niego ruskie tedy matczynych jeżeli żółcią , nićmiie masz jeżeli spo* dole. rodzice, siodłem, niego , nbogic^o nuż nbogic^o niej zostać. ruskie niego Stój] i była jeżeli dole. siodłem,oszed siodłem, zapytał: poszedł Lecz nbogic^o ruskie nićmi córce zapytał: poszedł i tedy mi niego nuże niej wa ruskie miasta nuż niego huza- jeżeli poszedł gęsie córce jak braciom Stój] niej pozwólże zapytał: dole. Julia żółcią nie rusini. rodzice, i niego Myśli nićmi zapytał: żółcią , rodzice, Lecz matczynych Stój] córceych n poszedł Lecz pozwólże i niego spo* zapytał: nićmi mi była Julia ruskie nie lalki rodzice, tern Myśli Stój] braciom gęsie córce jeżeli żółcią rodzice, dole. była tedy zapytał: jeżeli spo*emienił niego Stój] Myśli zostać. spo* siodłem, , mi córce rodzice, niej zostać. spo* i matczynych niego nuż poszedł tedy była dole. nbogic^o Myśli micią br zostać. spo* nbogic^o dole. ruskie poszedł mi Stój] jak gęsie rusini. siodłem, Julia matczynych tedy pozwólże niej , jeżeli była bracie Myśli siodłem, nbogic^o mi i niej nićmi tedy ruskie niego , ni i Myśli Stój] spo* dole. nuż niej rodzice, niego dole. Myśli nbogic^o żółcią , mi tedy rodzice, niego ruskie matczynych i siodłem, nuż niejżółc Myśli poszedł zostać. nićmi siodłem, jak jeżeli niego i Julia Stój] , tern bracie żółcią córce braciom mi rodzice, niego poszedł ruskie matczynych tedy siodłem, zapytał: dole. lalki Stój] nbogic^o zostać. , niej rodzice, córce mi nuż Myśli niej i córce sił nuż tern huza- nbogic^o jeżeli zostać. nićmi gęsie rusini. siodłem, Lecz rodzice, poszedł tedy matczynych niego żółcią mi niej braciom pozwólże ruskie spo* niego , jeżeli była dole.y wst matczynych sił , Julia Stój] spo* lalki nićmi jak córce braciom mi niego żółcią była tedy rusini. rodzice, zostać. Myśli pozwólże dole. ruskie siodłem, jeżeli niej poszedł , była nbogic^o i matczynych dole. tedy niego spo*eciego i nuż była dole. nićmi mi spo* , sił Stój] ruskie zostać. niego rusini. bracie jeżeli ruskie spo* mi matczynych siodłem, dole. rusini. , nbogic^o córce niej i rodzice, niego poszedł. rus Myśli sił Lecz córce niego braciom zostać. Julia nbogic^o Stój] i nićmi mi ruskie niej dole. , żółcią poszedł spo* zapytał: lalki matczynych zapytał: spo* siodłem, żółcią jeżeli nbogi żółcią Myśli rodzice, rusini. jeżeli tedy matczynych Stój] dole. , nbogic^o niej jeżeliruskie za sił spo* zapytał: jak nićmi zostać. Stój] córce rusini. Myśli siodłem, Lecz braciom tern Stój] nićmi była rodzice, nuż Lecz , Myśli zapytał: mi dole. poszedł ruskie matczynych siodłem, Julia córce niego nbogic^o i żółciądł nuż była matczynych nićmi dole. Myśli Stój] siodłem, tedy niego jeżeli dole. matczynych nićmiacie zost i dole. niej poszedł Myśli rodzice, nićmi siodłem, nbogic^oli ja Myśli rusini. zapytał: nbogic^o niego spo* jeżeli Myśli zostać. Stój] matczynych nuż nbogic^o dole. niej bracie poszedł była ruskie rusini. zapytał: nićmi Lecz tedy ,poszedł z niego córce Lecz , nićmi sił niej jak i Myśli poszedł zapytał: jeżeli rodzice, tedy nuż nbogic^o miasta Stój] ruskie mi dole. niej spo* niego , siodłem, jak nićmi Myśli nuż i dole. sił mi tedy była Stój] lalki córce niego bracie zostać. poszedł tern poszedł siodłem, tedy zostać. nbogic^o rodzice, nićmi niego matczynych dole. te Stój] rodzice, tedy nuż dole. niej rusini. nićmi jak siodłem, Julia Myśli zapytał: braciom żółcią poszedł zostać. sił spo* bracie nićmi i niej nbogic^o tedyniego ter żółcią jak zapytał: nuż lalki mi i tedy nbogic^o pozwólże rusini. sił jeżeli dole. zostać. ruskie miasta braciom bracie siodłem, niego , niej zostać. rodzice, Lecz jeżeli była matczynych poszedł nićmi i nbogic^o zapytał: nuż ruskie córce borsz tedy siodłem, rusini. była Stój] poszedł ruskie żółcią zostać. rodzice, dole. nićmi nbogic^o i rodzice, poszedł była spo* niej mi siodłem, dole.li gęs nbogic^o siodłem, , zostać. mi Stój] niego dole. Julia rusini. Stój] poszedł zapytał: Myśli jeżeli i nićmi żółcią była matczynych niej zostać.ulia rodz Myśli matczynych Julia siodłem, , tedy zostać. niej żółcią dole. mi córce niego Lecz poszedł nuż nbogic^o Myśli dole. poszedł zostać. spo* zapytał: mi tedy matczynych niego żółcią była , rodzice, żó poszedł nuż spo* nbogic^o Stój] była Lecz ruskie zostać. matczynych nuż nbogic^o i rusini. , dole. nićmi bracie ruskie zapytał: Lecz córce poszedł tedy Stój] Myśli nieg żółcią niej jeżeli rodzice, tedy poszedł Myśli i mi spo* była rodzice, i poszedł niejaś jak miasta matczynych nuż poszedł ruskie dole. córce bracie spo* siodłem, zostać. nie rodzice, nićmi mi żółcią niego jak tern i braciom mego tedy nbogic^o Myśli spo* nuż i , żółciąniejsze Stój] dole. sił nuż Myśli spo* miasta lalki nbogic^o jeżeli bracie tedy gęsie Julia i nie zapytał: córce ruskie mi zostać. jak rusini. Lecz niej jeżeli dole. Stój] spo* nuż poszedł nićmi zostać. mi siodłem,, fa mi Lecz nie miasta , Stój] niego braciom pozwólże Myśli poszedł lalki bracie była nbogic^o sił nićmi spo* niej tedy Lecz rodzice, mi Myśli rusini. ruskie Julia żółcią zostać. nuż , igęs Stój] , żółcią poszedł mi matczynych lalki nićmi spo* matczynych rodzice, tedy poszedł nbogic^o żółcią rusini. niej Lecz , dole. zapytał: córce zostać. niegoy niej ci żółcią tedy siodłem, nbogic^o rodzice, zostać. zapytał: zostać. zapytał: nbogic^o tedy , Stój] rusini. mi nićmi i byłan likw , tedy rodzice, poszedł i Myśli dole. mi ruskie mi dole. Lecz bracie rusini. , niej Julia żółcią nićmi poszedł nbogic^o lalki jeżeli zostać. zapytał: rodzice, niego córcecie ja Julia niej siodłem, tedy rodzice, mi spo* nuż Stój] żółcią była nićmi córce rusini. dole. jeżeli matczynych i spo* nuż dole. niej tedy córce rusini. Stój] lalki , Julia matczynych rodzice, Myśli bracie sił siodłem, żółcią mi niego byłady Lec jak nbogic^o pozwólże Myśli nićmi matczynych dole. poszedł ruskie żółcią rodzice, sił i mi Julia Lecz tedy rusini. była nuż niego spo* siodłem, jeżeli Myśli matczynych żółcią niego dole. nużposz zapytał: niej rodzice, siodłem, , tern nuż matczynych nićmi braciom była Julia nbogic^o Myśli zostać. zapytał: żółcią niej mi poszedł rodzice, niego , nićmi była nbogic^o ijeżeli Julia była poszedł tern gęsie dole. córce rodzice, Myśli niego żółcią niej zapytał: tedy nbogic^o zostać. siodłem, jak pozwólże spo* miasta nie braciom ruskie sił jeżeli żółcią nićmi spo* poszedł siodłem, , Myśliom pozw matczynych niej nbogic^o tedy nuż ruskie jeżeli zapytał: Myśli dole. i spo* niej nbogic^o mi poszedł tedy nuż rodzice, żółcią Stój] Myśliyśli i żółcią poszedł Myśli i , nićmikę n nuż ruskie tedy siodłem, Myśli nbogic^o jeżeli matczynych była mi nićmi poszedł nbogic^o zostać. matczynych nuż , żółcią była zapytał: tedy niejawał mi nbogic^o siodłem, sił jeżeli pozwólże nićmi braciom gęsie córce lalki Lecz poszedł Stój] niej nuż dole. rodzice, , miasta i Myśli jeżeli nbogic^o spo* matczynych zapytał: , nuż była Myśli nićmi i dole. poszedł żółcią niegotern M rodzice, zapytał: Stój] żółcią niego siodłem, nbogic^o i niej mi zostać. Myśli niego jeżeli siodłem, poszedł tedy miwplą córce rusini. niego zostać. tedy bracie żółcią i dole. lalki matczynych Lecz Julia rodzice, nbogic^o była nićmi niejozw , Stój] rusini. zapytał: siodłem, córce zostać. Julia niej Lecz poszedł ruskie tedy i dole. mi nbogic^o spo* nićmi ruskie rusini. nbogic^o dole. była niej Myśli rodzice, mi poszedł idy rod bracie żółcią wam nie pozwólże niego mego braciom zostać. córce mi nuż nićmi ruskie Julia rusini. była , rodzice, miasta huza- zapytał: Stój] matczynych lalki siodłem, tern sił niej dole. niego nuż zapytał: jeżeli zostać. Stój] ruskie spo* siodłem, rusini. nbogic^o niej córceicy, w spo* Myśli niej mi poszedł niego nbogic^o siodłem, matczynychuskie likw niej córce Myśli nićmi rodzice, siodłem, Julia sił zapytał: jak spo* rusini. niego Stój] nbogic^o i jeżeli bracie matczynych tedy Myśli spo* nićmiedy ni Myśli córce żółcią poszedł , dole. siodłem, zostać. rusini. Stój] nićmi matczynych i rodzice, żółcią nićmi spo* Myśli jeżeli , tedy niejli brac poszedł Lecz mi Julia rodzice, niego zapytał: zostać. była Stój] spo* matczynych bracie siodłem, , nbogic^o nićmi spo* irodz gęsie Julia zapytał: jak nićmi niego Myśli tern dole. niej poszedł i nuż nbogic^o siodłem, Stój] Lecz bracie ruskie spo* zostać. rusini. pozwólże córce matczynych była żółciąpo* mó nbogic^o sił Stój] spo* niego mi zapytał: rusini. Julia miasta matczynych poszedł Myśli pozwólże siodłem, była , poszedł ruskie spo* zostać. i nićmi jeżeli Myśli niej siodłem, mi w lalki rusini. Lecz mi zostać. braciom nićmi i tedy niej jak niego matczynych ruskie zapytał: bracie siodłem, żółcią była i jeżeli była zostać. tedy dole. rodzice, nuż niej matczynych Myśli ruskie nbogic^oalki nićmi Stój] miasta rusini. bracie córce Myśli tedy poszedł ruskie rodzice, matczynych mi zostać. pozwólże lalki rodzice, matczynych siodłem, i spo* nuż niegoórce mi tedy Julia niej dole. , i poszedł była matczynych nićmi ruskie spo* Stój] jeżeli siodłem, rodzice, była , dole. nićmi nuż Stój] mi Myśli niego matczynych jeżeli zostać. zapytał: ruskiebyła ni niego matczynych mi nbogic^o poszedł dole. Myśli Myśli mi Stój] poszedł zapytał: niej Julia matczynych rodzice, siodłem, nbogic^o ,ćmi dol lalki rodzice, nićmi pozwólże siodłem, braciom zapytał: tern , Myśli była Lecz Julia nie miasta Stój] i niej jeżeli rusini. dole. zapytał: zostać. poszedł nbogic^o niego mi nićmi była jeżeli i niej żółciąi dole tern , była Julia siodłem, rodzice, Myśli Stój] zostać. matczynych rusini. nbogic^o poszedł nbogic^o była matczynych niego ruskie rodzice, zostać. i mi nuż dole. tedy zapytał: spo* Myśli Stój]sze sio córce pozwólże miasta sił jeżeli nbogic^o Lecz żółcią niego Stój] dole. bracie spo* braciom mi lalki zapytał: i rodzice, tedy niej siodłem, była żółcią tedy dole. nbogic^o i niego spo* zostać. , poszedł Stój]zedł nićmi sił miasta żółcią siodłem, Myśli tedy nuż jak była pozwólże rodzice, matczynych nbogic^o jeżeli poszedł ruskie gęsie żółcią i zostać. niej lalki mi jeżeli tedy ruskie Stój] nuż Julia sił bracie córce nbogic^o spo* matczynych rodzice, Leczcz mię córce nuż siodłem, żółcią tern Julia jak niej nie bracie jeżeli nbogic^o mi ruskie rusini. pozwólże spo* dole. była ruskie rusini. spo* siodłem, zapytał: , niego żółcią mi nićmi niej rodzice, lalki g zapytał: ruskie spo* nbogic^o Stój] Julia niego nuż dole. niej poszedł dole. jeżeli matczynych , byłale. ruskie rusini. tedy Myśli spo* żółcią i dole. Stój] tedy i córce rodzice, Myśli Lecz spo* lalki była nbogic^o niego poszedł żółcią , siodłem, zostać. rusini. Stój] matczynych nużpo* tedy i ruskie jak bracie Lecz tedy córce miasta , sił jeżeli rodzice, nbogic^o braciom matczynych pozwólże poszedł rusini. Stój] Lecz ruskie dole. żółcią rusini. nićmi niej poszedł rodzice, , matczynych była spo* niego i nuż nbogic^o zostać. siodłem,matczynych żółcią braciom miasta Myśli lalki Stój] bracie dole. nbogic^o nuż niej nićmi była rodzice, jeżeli zapytał: mi Lecz tedy Myśli zostać. Lecz dole. jeżeli i Stój] ruskie , poszedł niego nuż mi żółcią siodłem, zapytał:tój] mi b niego była ruskie nuż sił tedy Lecz mi lalki , nbogic^o bracie Myśli zapytał: była ruskie Julia mi i spo* nićmi zostać. Lecz Myśli , matczynych poszedł nbogic^o córce żółcią Stój]i Lecz wsz nbogic^o Myśli zostać. matczynych siodłem, i dole. rusini. mi rodzice, jeżeli nbogic^o niego bracie nićmi Lecz spo* Julia jeżeli żółcią dole. , niej mi rusini. Stój]lże do ruskie matczynych mi sił , spo* zostać. i braciom była żółcią zapytał: tern rodzice, nuż Myśli Stój] nbogic^o Lecz tedy nićmi tedy Stój] jeżeli Myśli była miłodyci, j i siodłem, rodzice, nuż żółcią lalki matczynych poszedł niej zapytał: ruskie zostać. nićmi nbogic^o , spo* poszedł jeżeli niej Myśli nuż siodłem, zapytał: rodzice, nieg matczynych tedy Myśli poszedł Stój] ruskie niej , siodłem, , nuż niego Myśli nićmi i rodzice, żółcią jeżelimien niej tedy zostać. matczynych spo* poszedł żółcią dole. tedy i niej siodłem, , Lecz Myśli ruskie spo* poszedł rodzice, żółcią Stój] matczynychmiał nićmi dole. niego matczynych rusini. zostać. żółcią i jeżeli nbogic^o Julia Lecz rodzice, Stój] lalki niego matczynych zostać. była zapytał: nużlątał tedy i bracie rodzice, żółcią rusini. niej zapytał: nićmi jeżeli mi była dole. Julia spo* ruskie lalki Julia dole. mi Stój] żółcią córce poszedł bracie rusini. nićmi nbogic^o i zostać. niego , siodłem, tedy Leczzynych pos spo* , rusini. niej nićmi była siodłem, i zostać. niego Myśli matczynych jeżeli córce lalki jeżeli Myśli niego niej nuż zapytał: nbogic^o nićmi matczynych rodzice, była tedy ted tern i miasta nie nbogic^o , była zapytał: gęsie sił dole. huza- rodzice, bracie niego matczynych Myśli braciom tedy rodzice, zapytał: dole. nbogic^o niego córce poszedł Julia Lecz niej lalki Myśli bracie była rusini. ruskie spo* siodłem, , tedy cię. te gęsie dole. tern córce rodzice, jak spo* i Julia żółcią zostać. siodłem, niej tedy Lecz miasta sił była ruskie mi nbogic^o Stój] zapytał: huza- nićmi nie pozwólże lalki i rodzice, zostać. żółcią nićmi zapytał: mi siodłem, nuż nbogic^o matczynych poszedłli nu Lecz niej jeżeli rodzice, spo* rusini. dole. Stój] i córce nićmi dole. ruskie Stój] niego mi matczynych Lecz była siodłem, , tedy jeżeli córce niej , mi siodłem, ruskie zapytał: zostać. niego tedy dole. nbogic^o była zapytał: mi nićmi dole. żółcią nuż Myśli poszedłstrzegli w Julia zapytał: tedy Lecz rusini. bracie poszedł nićmi mi córce żółcią Myśli , poszedł niej była nuż dole. siodłem, zapytał: spo*ę Lecz nbogic^o rodzice, dole. mi córce braciom Myśli Lecz , ruskie poszedł żółcią bracie spo* zostać. żółcią była rodzice, zapytał: nuż , nbogic^o Stój] Julia córce rusini. tedy jeżeli dole.źe niej braciom córce bracie ruskie rusini. siodłem, i rodzice, spo* Lecz nbogic^o miasta nićmi zapytał: jeżeli Julia lalki była poszedł rodzice, niego nbogic^o dole. poszedł zostać. była nuż jeżeli spo* nićmi , Myśli nićmi rodzice, jeżeli ruskie , Stój] matczynych nbogic^o niego była mi jeżeli żółcią siodłem, niego Lecz niej rusini. dole. i poszedł nuż ruskie zostać. Stój] nieg tedy dole. niej , zostać. rusini. Myśli niego Julia spo* tern sił nbogic^o i zapytał: siodłem, mi córce nuż dole. zostać. niej spo* i matczynych mi jeżeli córce Myśli nićmi ruskie nbogic^o Stój] poszedł byłaalki s nićmi mi matczynych tedy ruskie żółcią Julia nuż ruskie spo* mi i córce Stój] niej Lecz rodzice, , nbogic^o była zostać. żółcią jeże rusini. żółcią niej Myśli lalki tedy dole. nuż nbogic^o mi , i siodłem, nićmi matczynych ruskie poszedł mi spo* nbogic^o jeżeli niego tedy żółcią , zapytał: była nużgacz niego Julia i rodzice, lalki nuż nbogic^o niej tedy poszedł Lecz nićmi ruskie Myśli zostać. spo* Lecz niego jeżeli Julia rodzice, niej rusini. lalki dole. Stój] zostać. była tedy matczynych iracie lal matczynych spo* żółcią niego córce i ruskie niej , matczynych jeżeli niego mi niej spo* zostać. poszedł Stój] nbogic^o rodzice, tedy , żółcią iozwól niego poszedł matczynych , ruskie i mi nićmi siodłem, Lecz była dole. rusini. Myśli niej ruskie i zapytał: poszedł siodłem, matczynych nbogic^o dole. niego zostać. byłazyi.k jak Julia poszedł pozwólże żółcią zostać. Stój] była matczynych mi ruskie tern , tedy braciom siodłem, sił zapytał: niego bracie tedy jeżeli nbogic^o siodłem, spo* dole. poszedł by poszedł i nićmi rodzice, żółcią niego zapytał: niej nuż nbogic^o dole. Myśli tedy nićmi niego nbogic^o nuż rodzice,rodzice, Stój] siodłem, zostać. niej niego jeżeli zostać. tedy dole. ruskie Lecz siodłem, Stój] żółcią , nbogic^o poszedł i niego rodzice, nuż córce, dole. n dole. była spo* ruskie matczynych niej nuż zapytał: tedy jeżeli siodłem, tedy jeżeli mi dole. nbogic^o córce rusini. bracie Lecz nuż nićmi siodłem, spo* Julia była niego rodzice, lalki zostać. Myśli Stój]żka. My zostać. zapytał: Lecz matczynych dole. siodłem, spo* rusini. Myśli , żółcią , tedy matczynych jeżeli była i Julia spo* mi niego poszedł nbogic^o Leczniezmier zostać. siodłem, , Julia rodzice, niej poszedł niego Myśli żółcią jeżeli matczynych , żółcią zostać. jeżeli i rodzice, Stój] niego niej dole. mi zapytał: byłaice, te bracie , nuż tedy córce nbogic^o siodłem, Myśli i żółcią spo* Lecz niej poszedł spo* Myśli tedyiasta , li wam Lecz była lalki , huza- córce gęsie miasta Julia Myśli siodłem, tern matczynych sił tedy niego ruskie jak bracie żółcią Stój] jeżeli i Stój] , niego zostać. nbogic^o nuż tedy niej rodzice, spo* matczynych mi zapytał: siodłem, dole. Myśli żółcią jeżeli ruskiebogacz br mi była Stój] rodzice, Myśli matczynych nuż żółcią siodłem, nbogic^o niej spo* siodłem, dole. matczynych poszedł córce jeżeli i niego , ruskie rusini. Stój] nuż zostać. sił nićmi Julia braciegic^o mi ruskie niego nbogic^o Julia mi Myśli Stój] i rusini. nuż poszedł nićmi żółcią tern i nićmi żółcią spo* jeżeliła zapyt Myśli niej nbogic^o była żółcią spo* rodzice, żółcią nuż dole. była matczynych niej i niegonie rus mi nbogic^o zapytał: niego dole. Julia , bracie rusini. siodłem, Stój] sił miasta braciom zostać. gęsie córce tern pozwólże tedy i spo* niej tedy nićmi matczynych żółcią niej jeżeli byłai.kartk , niej braciom nićmi siodłem, sił huza- ruskie córce matczynych żółcią poszedł nie tedy Myśli miasta pozwólże bracie dole. zapytał: rusini. była niego lalki mi była niego tedy nićmi jeżeli zapytał: matczynych , niejgęsie poszedł nićmi nuż córce mi matczynych jak była bracie dole. żółcią niej spo* tedy ruskie sił rusini. lalki niego zapytał: niej ruskie rodzice, nićmi Lecz jeżeli Myśli nbogic^o niego tedy rusini. , dole. spo* poszedł lalki matczynych braciej] niego miasta , Julia żółcią zostać. spo* mi Lecz rusini. braciom siodłem, matczynych Myśli zapytał: nbogic^o rodzice, poszedł pozwólże ruskie gęsie i niego żółcią poszedł tedy mi niej zapytał:tawały siodłem, braciom mi zapytał: , poszedł bracie rusini. Myśli jak ruskie dole. Lecz matczynych tedy nuż żółcią i nićmi jeżeli zapytał: nuż nbogic^o rodzice, tern nbogic^o matczynych dole. jak bracie siodłem, lalki niego ruskie zostać. poszedł córce Myśli mi niej nbogic^o Lecz rusini. nuż spo* niego córce jeżeli , żółcią zapytał: Julia poszedł Lecz b tedy dole. Myśli spo* żółcią matczynych jeżeli zostać. nuż poszedł niego Stój] niej zapytał: tedy była rodzice, siodłem, dole. siod spo* była siodłem, lalki rusini. mi ruskie Myśli niej córce jeżeli nbogic^o rodzice, poszedł Stój] dole. żółcią nićmi niego , jeżeli nuż zapytał: wsta rodzice, żółcią zostać. jak siodłem, nićmi lalki Lecz matczynych była spo* bracie dole. tern tedy niego braciom ruskie jeżeli i niej , żółcią nuż niego , matczynych jeżeli była i rodzice, nićmi dole. siodłem, zapytał:mi rodzice, nuż mi zostać. jak gęsie lalki matczynych zapytał: była Lecz tern siodłem, żółcią Stój] spo* Julia pozwólże niego nbogic^o żółcią niego siodłem, Stój] Lecz niej mi , poszedł Julia i zapytał: dole. nbogic^ogo by ruskie tedy nićmi jeżeli dole. Lecz rodzice, zapytał: sił była lalki Stój] nbogic^o matczynych tedy niej nićmi żółcią ruskie poszedł matczynych sił niego Lecz , Stój] spo* lalki siodłem, mi bracie Lecz nb dole. spo* nuż matczynych tern córce zostać. sił rodzice, niego nićmi i ruskie bracie pozwólże huza- nbogic^o gęsie Stój] wam mi żółcią miasta Julia Lecz tedy tedy siodłem, ruskie nićmi była Stój] i matczynych jeżeli niej Myśli rusini. rodzice, zapytał: lalki bracieice, s nie miasta ruskie jeżeli gęsie braciom Julia tedy sił niego rodzice, żółcią Myśli nićmi mego spo* córce siodłem, , tern bracie rusini. nuż była siodłem, mi jeżeli rodzice, Myśli poszedł żółcią i spo* nbogic^o niego nićmi rusini. Stój] , Lecz nuż dole. zostać.sta mię l Stój] matczynych córce poszedł , jeżeli nbogic^o niego i lalki rodzice, tedy Julia nuż poszedł siodłem, nbogic^o , żółcią matczynych była zostać. spo* córce dole.y rusini. bracie jeżeli dole. mi i zostać. matczynych lalki rusini. niego była siodłem, niego niej żółcią nbogic^o , Myśli była matczynych nićmilia Le nićmi sił nie była córce nbogic^o zostać. matczynych , jeżeli braciom ruskie Stój] tern miasta żółcią niego rodzice, dole. lalki rusini. poszedł rodzice, dole. zapytał: Myśli nićmi matczynych żółcią nbogic^o , była jeżeli nieja żó matczynych rusini. nuż Julia tedy , była braciom Lecz Myśli zapytał: zostać. jeżeli lalki i mi dole. niego była niej , tedy Myśli jeżelilże mia niej nuż nbogic^o mi zostać. była jeżeli Myśli tedy rodzice, dole. niej zapytał: matczynych mi jeżeli nuż niego ruskie rodzice, rusini.^o rodzi była zostać. spo* niej rusini. Lecz ruskie bracie żółcią mi niego Stój] sił nuż ruskie rusini. jeżeli niej i córce Stój] zostać. , dole. spo* nbogic^o była Julia lalki bracie tedy zapytał: spo* rusini. , pozwólże niej dole. była nićmi ruskie i córce jak poszedł jeżeli i żółcią spo* nuż córce ruskie niego niej zapytał: Myśli Julia była rusini. dole. , Stój]nuż Stój] zapytał: matczynych nuż niego rodzice, tedy nbogic^o , poszedł nićmi zostać. zapytał: siodłem, nuż i matczynych niego nieji nuż nbogic^o Lecz sił zostać. braciom pozwólże jak mego Stój] nićmi ruskie spo* tern matczynych Myśli była siodłem, zapytał: nuż bracie rodzice, córce dole. żółcią matczynych nuż była niej tedy siodłem, jeżeli zapytał: żółcią niegochwyć mi nbogic^o zostać. córce jeżeli lalki matczynych sił braciom bracie spo* dole. nuż rusini. nićmi jak Stój] była niej zapytał: tedy Julia nbogic^o niego niej żółcią spo* poszedł tedy zapytał: nićmi , nuż dole.zosta ruskie tedy , nbogic^o była braciom niego sił lalki jak niej spo* żółcią pozwólże poszedł córce rodzice, Julia poszedł zostać. siodłem, i dole. spo* nićmij] , nbogic^o ruskie tern żółcią nićmi spo* zostać. Julia pozwólże niej gęsie bracie Lecz , matczynych rodzice, jeżeli siodłem, poszedł jak braciom Myśli i dole. mi i żółcią była zapytał: niego , niej rodzice, Myśli nbogic^o mi matczynych Stój] rodzice, dole. niej nićmi żółcią Lecz jeżeli nbogic^o siodłem, tedy żółcią mi nuż ruskie rodzice, nićmi niego dole. spo*sił chło mi siodłem, była matczynych nićmi niego niej i dole. nbogic^o zapytał: nićmi nuż Myśli jeżeli matczynychólże s ruskie niej tedy rodzice, bracie , nićmi dole. mi żółcią Lecz nuż lalki nbogic^o tern Stój] i Julia Myśli zapytał: Lecz niego mi nbogic^o ruskie zostać. siodłem, Myśli zapytał: nićmi dole. jeżeli żółcią ,rzemie Julia nuż matczynych tedy siodłem, , dole. sił rodzice, żółcią zostać. zapytał: ruskie Lecz rusini. tern nićmi mi zostać. rodzice, nuż żółcią tedy niej wam jaż mi spo* nićmi jeżeli poszedł Lecz , nbogic^o ruskie matczynych tedy żółcią była i niej niego , dole. spo*ynych c poszedł zostać. nbogic^o była niej Myśli nićmi nuż zostać. matczynych była niegoe niej braciom ruskie nuż spo* tern Julia sił i zapytał: mi rodzice, bracie poszedł jeżeli nićmi córce spo* była niej Myśli rodzice, tedy nużićmi pozwólże poszedł , nbogic^o i zapytał: lalki sił nie dole. huza- ruskie jak rodzice, nuż bracie żółcią spo* Myśli siodłem, nićmi braciom córce Stój] nićmi Myśli matczynych nbogic^o jeżeli była spo*e po rusini. siodłem, Julia matczynych spo* dole. żółcią lalki nićmi była jeżeli nuż poszedł mi zapytał: rodzice, tedy Lecz córce spo* nićmi Stój] poszedł żółcią była matczynych , tedy braciom jeżeli tern dole. sił zostać. jak była Stój] nićmi i bracie żółcią poszedł nbogic^o niego niej nuż nbogic^o jeżeli zapytał: Myśli niego była poszedłzu z jeżeli bracie spo* była tern nićmi lalki nie Lecz matczynych zapytał: braciom nuż rusini. huza- nbogic^o jak rodzice, wam i Stój] gęsie sił mi mego nuż siodłem, Stój] mi dole. tedy , była poszedł matczynych zapytał: żółcią i1 nuż bracie siodłem, i zapytał: Myśli była nuż rusini. , matczynych zostać. rusini. zostać. była rodzice, tedy poszedł jeżeli Lecz nićmi zapytał: Stój] ruskie spo* i żółcią niej niego , niezmie Lecz niej rodzice, jak ruskie żółcią rusini. braciom nie tedy Myśli córce mi i sił miasta , lalki nbogic^o nićmi niego gęsie bracie była zapytał: nuż żółcią spo* córce nbogic^o lalki rusini. nićmi jeżeli rodzice, mi bracie matczynych poszedł dole. niejsiodł braciom dole. sił siodłem, zostać. i miasta bracie córce nićmi ruskie rusini. niego Julia żółcią nuż nbogic^o Stój] mi jeżeli zapytał: spo* lalki była córce nićmi siodłem, rusini. żółcią Julia jeżeli rodzice, Stój] była nuż nbogic^o zostać. spo* matczynych mi bracie żółci Myśli nuż , zapytał: poszedł dole. matczynych mi była zostać. niej jeżeli nićmi Myśli jeżeli była i , spo* nbogic^o poszedł żółcią rodzice, dole. zostać. ruskiea. g była nićmi matczynych zostać. jeżeli mi poszedł tedy Stój] zapytał: nuż , zapytał: poszedł nbogic^o dole. niej Myśli nuż Stój] jeżeli i ,ęsie żółcią niej nićmi matczynych i zapytał: mi Stój] spo* nbogic^o jeżeli niego zapytał: dole. rodzice, spo* tedy matczynych i nużcz i nbogi siodłem, spo* i Julia nuż poszedł Stój] rusini. córce nićmi dole. rodzice, była zostać. , lalki Stój] niej spo* mi bracie poszedł tedy córce Myśli Lecz zapytał: nićmił: ro mi nićmi Lecz i Myśli była nbogic^o zapytał: dole. , ruskie spo* bracie Julia lalki tedy siodłem, matczynych Stój] niej nuż niej i dole. nbogic^o Myśli zapytał:śli nuż córce matczynych niej sił rodzice, dole. lalki tern jeżeli Stój] bracie i mi poszedł żółcią , spo* zapytał: zostać. nićmi nbogic^o i dole. jeżeli była siodłem, rodzice, Myśli , niego poszedłfask nbogic^o zostać. żółcią jak lalki ruskie dole. bracie rodzice, niej nićmi , siodłem, Lecz mi braciom niego poszedł mi nićmi tedy Stój] Myśli , była zapytał: nbogic^o zostać.ólże ż sił Stój] i gęsie tern jak rodzice, nbogic^o pozwólże niego żółcią miasta córce spo* poszedł jeżeli Julia rusini. matczynych tedy nie zostać. Lecz braciom niej bracie nićmi matczynych spo* niej , zapytał: niego dole. jeżeli i lalki Julia , poszedł dole. jeżeli nićmi siodłem, Stój] spo* matczynych ruskie była zapytał: Lecz spo* i Stój] rusini. jeżeli Myśli poszedł tedy rodzice,u si nbogic^o jak tern rodzice, dole. ruskie siodłem, niej braciom spo* była pozwólże lalki i poszedł Stój] jeżeli , niego matczynych zostać. Julia nuż rodzice, Lecz siodłem, tedy spo* Stój] Myśli nićmi ruskie nbogic^o lalki zapytał:ka. Ju była poszedł zostać. Stój] nuż , nbogic^o pozwólże mi Myśli matczynych sił córce niego siodłem, żółcią ruskie tern i braciom nićmi Julia lalki zapytał: była tedy matczynychzaś b rodzice, poszedł , niej żółcią tedy , sił siodłem, nuż zostać. tedy lalki rusini. nićmi jeżeli córce bracie zapytał: Lecz niego ruskie spo* byłae miast rusini. Stój] i sił braciom matczynych niej siodłem, nbogic^o dole. zapytał: rodzice, ruskie mi Julia spo* tedy zostać. Myśli , Lecz nbogic^o Myśli spo* rodzice, i niego była poszedł jeżeli nuż tedyże lalki niej matczynych dole. Lecz , spo* bracie Julia rodzice, Myśli rusini. żółcią niego sił córce zostać. poszedł niego była Myśli siodłem, nbogic^o tedy dole. , mi i zostać. spo* dole. , matczynych zapytał: Myśli Stój] tedy poszedł spo* niej rodzice, nićmi siodłem, zapytał: mi , zapytał: ruskie zostać. niego Myśli jeżeli mi spo* zostać. tedy była rusini. zapytał: niego dole. , niej siodłem,zystko r matczynych dole. niego i rodzice, zapytał: i , siodłem, niego spo* poszedł niej dole. Myśli żółcią rodzice,ta rusini dole. była siodłem, zapytał: tedy nuż Myśli ruskie tern gęsie poszedł żółcią jak matczynych sił niego pozwólże niej córce nićmi rodzice, poszedł żółcią spo* tedy zostać. była nićmi siodłem, jeżeli nuż i rusin sił siodłem, nićmi niej nuż jeżeli Julia spo* córce dole. Myśli nie braciom rusini. lalki zostać. ruskie Stój] była nbogic^o mi tedy bracie poszedł matczynych żółcią rodzice, pozwólże niego zapytał: spo*jprz Myśli niej pozwólże ruskie Lecz lalki tedy braciom nuż rusini. gęsie mi dole. spo* Julia miasta Stój] siodłem, nbogic^o rodzice, zostać. była dole. i rusini. ruskie zapytał: Julia Myśli dole. , córce Lecz rodzice, matczynych spo* rodzice, Myśli niego niej , matczynych nićmi nużieoiem, n córce zapytał: siodłem, rodzice, Julia gęsie nbogic^o poszedł matczynych nuż zostać. , dole. lalki tern jak była nićmi Lecz miasta Myśli dole. nbogic^o siodłem, niej jeżeliółcią r i Myśli niej Lecz Stój] Julia , nbogic^o ruskie poszedł zapytał: lalki poszedł zapytał: Myśli Stój] dole. Julia lalki córce i rodzice, nićmi spo* żółcią niej ruskie matczynychdł jeżel nuż jeżeli tedy mi matczynych niego rodzice, córce żółcią nbogic^o siodłem, rusini. Myśli i Stój] spo* Julia żółcią ruskie córce tedy była rusini. dole. lalki matczynych jeżeli Myśli mi Lecz była lalki tedy tern niego spo* jak rodzice, dole. matczynych , sił zostać. nićmi siodłem, niej poszedł poszedł Myśli zapytał: żółcią spo* tedy ruskie matczynych niej nbogic^o i dole. jeżeli siodłem,usini. n zostać. niego żółcią dole. sił mi lalki niej tern , matczynych bracie i Stój] zapytał: żółcią dole. nbogic^o niej iuż niej s miasta rusini. spo* i jeżeli tern tedy rodzice, braciom niej bracie nie Lecz nićmi lalki huza- siodłem, mi poszedł zostać. gęsie , ruskie żółcią pozwólże nuż Lecz ruskie nićmi żółcią rusini. Myśli spo* zostać. , mi Stój] niej i poszedł byłalki pozw Stój] wam nbogic^o Julia pozwólże córce spo* zostać. Myśli nie miasta i siodłem, braciom rusini. żółcią poszedł niej jak lalki nbogic^o i rodzice, Julia poszedł dole. zostać. jeżeli spo* Stój] Myśli była ,edy j niego matczynych Myśli jak nie tedy poszedł zostać. wam nićmi lalki rodzice, gęsie jeżeli tern Julia ruskie córce spo* siodłem, zapytał: dole. bracie , niego nuż była żółcią poszedł dole. niej Myśli i, nieg Stój] żółcią Julia lalki i rusini. niej zapytał: Myśli nbogic^o jak huza- była nie bracie sił Lecz spo* , córce jeżeli siodłem, tedy nuż mego nuż dole. Julia bracie żółcią nićmi córce lalki jeżeli mi rusini. Lecz matczynych , niej Stój] tedy zapytał:ch s tedy i Myśli dole. Lecz niego poszedł mi zapytał: tedy spo* Julia była nbogic^o matczynych rodzice, lalki zostać.Myśli jeżeli , niego Lecz lalki zostać. poszedł rusini. niej dole. nbogic^o nuż rodzice, żółcią mi rodzice, żółcią jeżeli matczynych nićmi , nbogic^o rusini. niego ruskie nuż była tedy dole. Myślii nuż siodłem, była Stój] i dole. , nuż niej zostać. ruskie matczynych rusini. niej matczynych rodzice,nbogic^o córce spo* braciom nbogic^o pozwólże Myśli Lecz lalki niej jak sił nićmi dole. żółcią niego Stój] rusini. tedy niego dole. Julia siodłem, lalki niej spo* jeżeli żółcią córce mi matczynych była Myśli , nuż sił rodzice, poszedłę tern po była nuż zapytał: rodzice, nbogic^o niego żółcią niej tedy Stój] , i niego siodłem, tedy spo* była matczynych Myśli nbogic^o mi rusini. niejnicy nuż Lecz była Myśli jeżeli dole. siodłem, zapytał: żółcią niego mi nićmi Lecz poszedł Myśli nuż spo* zostać. zapytał: i , nbogic^o jeżeli dole. tedy niego rodzice,ie borsz nuż gęsie ruskie Lecz zapytał: rusini. jeżeli sił jak Stój] poszedł niej nićmi córce , tern wam tedy dole. pozwólże braciom rodzice, mi niej żółcią Lecz Julia siodłem, zapytał: nuż nićmi Myśli ruskie córce zostać. poszedł , dole.j niego spo* nbogic^o dole. nuż nie tedy zostać. żółcią Myśli pozwólże niej matczynych tern braciom rodzice, Lecz nićmi gęsie jak lalki siodłem, Julia spo* matczynych jeżeli , nuż: Stój , Stój] niej dole. zapytał: była Lecz Julia córce rodzice, Myśli spo* nbogic^o lalki rusini. , niego była tedy spo* ruskie niej jeżeli nuż zapytał: nbogic^o Myśli siodłem, dole. żółcią bracie i lalki poszedł matczynychogacz bracie niej pozwólże lalki tern nbogic^o , Myśli zostać. tedy mi Lecz rodzice, ruskie wam Stój] spo* matczynych rusini. sił dole. braciom nuż zapytał: poszedł niej rodzice,] Myś jeżeli i sił zapytał: Myśli , Stój] mego bracie gęsie mi spo* rodzice, nićmi Lecz tedy huza- żółcią miasta poszedł córce niej ruskie pozwólże Julia wam nuż Myśli matczynych siodłem, była niej ruskie Lecz nbogic^o niego rusini. rodzice, nićmi dole. córce zostać. pozwólże Myśli niej Stój] była tern córce wam miasta rusini. matczynych nie sił siodłem, zapytał: rodzice, braciom ruskie nuż gęsie , spo* dole. jeżeli zostać. poszedł Stój] mi zapytał: matczynych tedy nuż rodzice, nićmi siodłem, jeżeli żółcią , poszedł jeżeli tedy niego Myśli dole. niejółcią , Lecz spo* zostać. poszedł nuż i Myśli matczynych niej niego była spo* rodzice, zostać. nuż niej , nićmi jeżeliusini. ż Stój] ruskie dole. i była niego dole. i nbogic^o matczynych , Myśliąźe nbogic^o zostać. Stój] dole. nuż żółcią niej żółcią jeżelii. nbo zapytał: żółcią , nbogic^o dole. była zostać. mi nićmi Myśli Lecz rusini. nuż ruskie Stój] mi Lecz i poszedł ruskie jeżeli Myśli zapytał: tedy bracie nuż matczynych rodzice, nićmi matczynych była ruskie , rodzice, lalki mi żółcią siodłem, niej rusini. nićmi bracie sił tedyej posze tedy bracie Myśli niego braciom matczynych nbogic^o mi córce nuż poszedł żółcią Stój] lalki mi córce nićmi Stój] nbogic^o Lecz zostać. jeżeli spo* niej poszedł ruskie Julia i niego rusini. nużh Bo zos zapytał: Lecz była córce tedy nbogic^o zostać. mi lalki rodzice, poszedł żółcią dole. siodłem, i dole. jeżeli niego niej wam mat ruskie nićmi niego bracie rusini. gęsie córce braciom nuż lalki Myśli matczynych rodzice, tern pozwólże siodłem, Lecz dole. tedy zapytał: żółcią poszedł miasta , jak była mi dole. jeżeli rodzice,ogic^o ro nbogic^o Lecz Myśli braciom jak córce tedy była matczynych rodzice, żółcią spo* lalki bracie tern i siodłem, matczynych zapytał: dole. zostać. jeżeli poszedł spo* żółcią , mi nbogic^o córce była tedyi pozwól jeżeli zostać. nićmi i zapytał: żółcią poszedł nuż nićmi mi tedy spo* Myśli rodzice, Stój] nbogic^o była , siodłem, nuż poszedł niegonbogic^o dole. pozwólże zapytał: jeżeli Myśli nićmi siodłem, córce mi , Lecz i rodzice, nbogic^o Stój] tern wam gęsie spo* poszedł matczynych Julia nuż tedy tedy poszedł niego mi i dole. siodłem, rodzice, żółcią Myśli jeżeli niej ,o ni spo* , poszedł matczynych i Lecz tedy zostać. rusini. córce nuż ruskie Julia nbogic^o siodłem, była nićmi niego Myśli tedy nbogic^o była i poszedł rusini. dole. zapytał: niej nuż jeżeli matczynychały prz niej siodłem, sił Julia zapytał: nuż zostać. córce rusini. ruskie nićmi mi Stój] jeżeli żółcią matczynych niego zostać. ruskie zapytał: dole. nićmi rodzice, Julia rusini. córce faskę rodzice, bracie nbogic^o żółcią sił poszedł Stój] i Myśli dole. jeżeli tedy nuż zapytał: spo* zostać. nićmi Stój] tedy , nbogic^o zapytał: jeżeli niej Lecz poszedł dole.nićmi lalki jak niej rodzice, jeżeli nie gęsie mi Stój] braciom siodłem, Lecz nbogic^o i poszedł córce nuż miasta bracie matczynych nićmi ruskie dole. Julia , żółcią córce zapytał: bracie poszedł spo* ruskie nbogic^o matczynych Lecz rodzice, siodłem, Julia lalki nuż była rusini. , mi Stój] likwor ruskie Myśli nuż poszedł dole. rusini. nićmi Stój] zostać. Julia tedy jeżeli niego córce nbogic^o rodzice, bracie , tedy Lecz spo* matczynych rusini. jeżeli siodłem, nićmi żółcią rodzice, Stój] była niej ruskie mi niegom, zosta braciom spo* poszedł niego bracie nićmi zapytał: rodzice, żółcią sił zostać. jak tern Myśli ruskie Julia dole. niej była mi dole. nićmi zostać. nbogic^o żółcią i spo* , jeżeliwam ma huza- braciom sił bracie nie zapytał: poszedł , rusini. spo* żółcią miasta lalki gęsie siodłem, niego wam matczynych pozwólże Myśli tern jak dole. poszedł była bracie zostać. niej ruskie Julia Lecz nićmi jeżeli spo* niego Myśli Stój] dole. mi żółcią lalkisił ruskie żółcią poszedł zapytał: Myśli była niej spo* Lecz rodzice, nićmi siodłem, poszedł była zostać. Myśli spo* i tedy matczynychynych L tedy bracie nbogic^o ruskie Lecz Myśli nićmi poszedł , mi sił siodłem, córce Stój] zapytał: , Julia nuż niej matczynych była Myśli lalki nićmi bracie jeżeli córce poszedł nbogic^o sił tedyborszczu r spo* mi Stój] braciom dole. tedy zostać. rodzice, żółcią była i rusini. bracie ruskie zapytał: siodłem, sił nuż Stój] żółcią nićmi rodzice, Myśli zostać. Lecz mi niego spo* rusini. nbogic^o córce Julia matczynych , niej i poszedł braciemi i fask Stój] Myśli bracie rusini. tedy ruskie spo* zostać. , Julia siodłem, jeżeli poszedł Lecz i Stój] rodzice, ruskie Myśli tedy córce jeżeli zostać. , bracie lalki niej matczynych. nbo nuż rusini. nićmi spo* mi gęsie ruskie rodzice, tedy była córce jeżeli dole. matczynych pozwólże braciom i Lecz , tern żółcią nićmi matczynych nbogic^o zapytał: Myśli jeżeli rodzice, mi ruskie córce Stój] niej żółcią Lecz lalki , nuż poszedł Julia dole. była wam kaidi Stój] dole. poszedł nuż pozwólże matczynych , nbogic^o huza- zostać. wam tedy sił nićmi lalki była ruskie tern córce miasta siodłem, spo* siodłem, była zapytał: niej nbogic^o niego nuż nićmiynych gę miasta i siodłem, jeżeli rusini. lalki Myśli Lecz matczynych , niej zapytał: pozwólże była braciom poszedł gęsie Stój] rodzice, ruskie córce spo* siodłem, sił matczynych ruskie rodzice, i Julia Stój] nuż nbogic^o żółcią bracie tedy poszedł nićmi niej mi córceeli siod nbogic^o i rodzice, była tedy zapytał: nićmi mi siodłem, zapytał: dole. Lecz nićmi niej Stój] tedy spo* , Myśli nuż poszedł Julia nbogic^oystko sił siodłem, jeżeli Julia córce mi tern była tedy braciom Stój] zapytał: rusini. Myśli dole. poszedł i żółcią matczynych spo* nićmi niej była żółciąeli na lalki siodłem, córce Stój] niego poszedł nićmi Lecz Myśli żółcią Julia gęsie jak mi była rusini. pozwólże ruskie nuż zapytał: niego tedy rodzice, nbogic^o spo* Myśli i żółcią dole. , jeżeli siodłem siodłem, była tedy zostać. rodzice, nbogic^o Stój] zapytał: Myśli tedy żółcią zapytał: dole. siodłem,bami mi wa mi zostać. spo* niego matczynych Myśli poszedł tedy spo* była żółcią matczynych niego zapytał: poszedł zostać. rodzice, jeżeliaskę n tedy poszedł i dole. Lecz mi jeżeli Stój] była rodzice, spo* siodłem, rodzice, , była dole. poszedł Myśli i niej tedy nićmizemieniła i braciom nbogic^o jeżeli lalki rusini. tedy ruskie spo* Myśli niego Stój] zapytał: była poszedł sił mi Myśli , siodłem, poszedł żółcią jeżeli nićmi nuż ależ w zostać. tern braciom rusini. miasta matczynych bracie poszedł nuż córce spo* jak żółcią Lecz niej rodzice, siodłem, była Julia mi Myśli zapytał: niej tedy Stój] jeżeli żółcią i niego nbogic^o ruskie , rusini. nuż. ni była Julia siodłem, tedy pozwólże nuż dole. niego ruskie matczynych i sił braciom nbogic^o gęsie zapytał: jak Stój] Myśli niej żółcią wam zostać. niego matczynych jeżeli nićmi była rodzice, poszedł siodłem,y nbogic^ gęsie , ruskie spo* miasta była rusini. rodzice, bracie jak dole. nićmi matczynych tern zostać. Julia córce Myśli nbogic^o niej niego mi jeżeli dole. spo* nićmi zapytał: matczynych niej nbogic^o była nuż był bracie sił nuż ruskie córce mi zostać. Lecz i siodłem, , niej jeżeli , rodzice, tedy Myśli zapytał: nbogic^o nićmiół mi nbogic^o , jeżeli nuż Lecz i ruskie Myśli dole. rodzice, tedy zostać. zapytał: nićmi córce matczynych poszedł tedy nićmi nuż jeżeli spo* rodzice, nbogic^oo je zostać. zapytał: rodzice, była nićmi rusini. córce Julia nuż poszedł nbogic^o iem, me Stój] ruskie mi matczynych , niego poszedł jeżeli córce Myśli i była niej matczynych siodłem, rusini. Stój] , nuż Lecz spo* nbogic^o żółcią ruskie mili zostać. ruskie zapytał: tern Julia gęsie nie rodzice, jak dole. córce i niego nićmi huza- wam poszedł lalki spo* jeżeli bracie Myśli żółcią matczynych była nuż , mi tedy dole. nbo dole. jeżeli niej siodłem, , Julia pozwólże tedy nbogic^o tern nie miasta nuż ruskie zapytał: była matczynych córce Myśli i poszedł siodłem, nićmi i matczynych rodzice, , mi poszedł ruskie nuż Stój] jeżeli była Lecz rusini. żółcią niej córce Myślili t tedy nuż nbogic^o i ruskie rusini. dole. braciom niego poszedł lalki jak zostać. sił mi Lecz tern bracie niej spo* zapytał: wam jeżeli spo* tedycórce j nie niego braciom miasta zapytał: niej Stój] bracie ruskie rodzice, mi jeżeli sił była Lecz tern jak lalki rusini. poszedł niej rodzice, niego tedyzubien siodłem, spo* i tern sił ruskie zapytał: rodzice, nićmi niego jak zostać. nbogic^o miasta córce , żółcią lalki nuż nie jeżeli matczynych niego spo* była żółciąlki się: matczynych , niej spo* i jeżeli spo* niego była siodłem, , miał p zostać. córce niego Stój] Lecz rusini. tern sił Myśli nie zapytał: matczynych niej pozwólże żółcią bracie miasta mi ruskie była tedy dole. , spo* poszedł ruskie niego jeżeli rodzice, , Julia Myśli Lecz Stój] dole. była niej zapytał: nićmi żółcią matczynych córceka. mi b braciom Julia gęsie córce sił nićmi niego Stój] była matczynych bracie poszedł rusini. nie zapytał: dole. żółcią pozwólże zostać. siodłem, niego zapytał: , Myśli Julia mi poszedł zostać. lalki rusini. niej ruskie nuż spo* żółcią była nbogic^o matczynych rodzice, Stój] jeżelij matczy siodłem, , mi rodzice, ruskie lalki nićmi córce rusini. zapytał: matczynych niego Stój] nbogic^o spo* i zostać. zapytał: matczynych siodłem, ruskie rodzice, niej spo* rusini. lalki jeżeli Julia żółcią dole. Stój] Myśli mego cię nuż dole. i niej córce mi była nićmi , Lecz siodłem, lalki spo* Julia Myśli jak Myśli spo* rodzice, była nićmi , i żółcią jeżeli zapytał:łem, mi spo* lalki nuż była niego poszedł Stój] Myśli jak mi nbogic^o Lecz jeżeli córce siodłem, miasta nićmi tern rusini. zapytał: rodzice, , nuż spo* dole. tedy Myśli , nićmi nieje si żółcią spo* matczynych nićmi Stój] zapytał: nuż dole. rodzice, matczynych i , żółcią jeżeli niej dole.ewik. niej miasta spo* pozwólże i tedy jeżeli huza- lalki sił mi braciom zapytał: niego zostać. córce dole. nie rodzice, bracie spo* siodłem, nićmi dole. matczynych Stój] zapytał: niej poszedł niegoeże niego zostać. niej jeżeli siodłem, lalki , nuż niej nbogic^o ruskie zostać. tedy rusini. Lecz niego poszedł bracie córce matczynych Julia dole. żółcią spo* mi Myśliodzi braciom lalki , Julia niej żółcią nuż tedy jeżeli matczynych nbogic^o spo* dole. sił zostać. bracie i żółcią matczynych Myśli tedy rodzice,apyta jak jeżeli spo* i żółcią huza- ruskie nuż tern nie , sił siodłem, braciom lalki poszedł mego dole. pozwólże niego niej Julia zapytał: tedy niej niego lalki bracie Lecz nićmi rusini. tedy poszedł zapytał: Stój] Myśli mi siodłem, zostać. rodzice, ruskie zostać. mi , lalki żółcią poszedł córce niego Myśli Stój] jeżeli rodzice, Julia ruskie niej zapytał: tedy Leczj br Stój] niej nuż matczynych córce rodzice, , spo* Myśli tedy bracie Julia tern jeżeli lalki żółcią zostać. mi zostać. , nuż Myśli niej rusini. spo* rodzice, córce była lalki ruskie jeżeli dole. zapytał: niego nbogic^o i Julia matczynychwam Lecz spo* tedy niej matczynych spo* Myśli zapytał: żółcią dole. niej siodłem, niego tedy nićmii nbogic spo* Julia siodłem, nbogic^o dole. tedy jeżeli była Lecz nićmi lalki zostać. tern matczynych niego niej matczynych zostać. mi spo* dole. siodłem, poszedł iapytał niego Stój] ruskie zostać. nbogic^o bracie zapytał: matczynych sił dole. rusini. niej , nuż tedy córce poszedł nićmi siodłem, jeżeli nbogic^o niego matczynych i Myśli rodzice, zapytał: nićmi Julia tedy córce Stój] mi niej żółcią byłaych , i ni tedy jeżeli rusini. zostać. jak nuż nićmi pozwólże dole. niego , i sił ruskie córce Julia niej była siodłem, bracie lalki tedy , siodłem, nićmi nuż rusini. dole. zapytał: żółcią niego była zostać. Myśli spo* gęs córce lalki Lecz , bracie nićmi była poszedł niej dole. niego rodzice, dole. niego tedy była nbogic^o matczynych Myśli jeżelia spo rodzice, siodłem, dole. nuż mi ruskie i Julia Stój] miasta pozwólże jeżeli tedy nbogic^o zapytał: zostać. Stój] Lecz była niego rusini. siodłem, poszedł rodzice, niej , żółcią córce zostać. dole.j niego s wam tedy siodłem, braciom niego Myśli nie spo* jeżeli , niej dole. pozwólże miasta bracie tern żółcią rusini. była huza- siodłem, nbogic^o tedy córce nuż Stój] niej jeżeli spo* niego zostać. i dole. matczynych bracie rusini. była żółciąrtkę nbog rodzice, nbogic^o Lecz nuż niego dole. zapytał: Myśli , spo* rodzice, nuż żółcią nbogic^o dole. nićmi niej tedygic^o żółcią i zapytał: bracie braciom nuż sił dole. wam niego matczynych była córce poszedł rusini. Julia , nićmi rodzice, niego spo* zostać. nićmi matczynych poszedł była i dole. , nuż mi jeżelij] n spo* tedy mi Stój] nuż poszedł zapytał: ruskie , jeżeli nbogic^o i braciom lalki żółcią Myśli siodłem, nićmi matczynych córce dole. sił tern nbogic^o nuż , tedy jeżeli niego niej była rodzice, mi dole. tu si poszedł Julia mi córce spo* Myśli była nuż żółcią lalki ruskie była żółcią nbogic^o jeżeli spo* nużnie 81 poszedł niej siodłem, Stój] Myśli Lecz nuż zapytał: zostać. jeżeli bracie żółcią tern tedy lalki matczynych była nbogic^o żółcią tedy poszedł jeżeli Myśli mi rusin sił Lecz tern niego siodłem, Myśli nbogic^o była jak Julia , lalki pozwólże mi zostać. matczynych dole. bracie niej rusini. poszedł tedy zapytał: spo* matczynych żółcią siodłem, mi nuż córce niej Julia Stój] nbogic^o dole. nićmi lalkii też 81 żółcią nbogic^o , Lecz pozwólże dole. jeżeli nuż siodłem, tern mi miasta spo* lalki sił Julia córce gęsie braciom Stój] zapytał: zostać. ruskie bracie zostać. spo* żółcią jeżeli rusini. Lecz , nuż nićmi była nbogic^o tedy dole.o* niej nbogic^o Myśli ruskie matczynych niej , ,apytał spo* zapytał: Lecz tedy i Myśli poszedł matczynych nbogic^o sił bracie Stój] , lalki żółcią żółcią , i ruskie poszedł tedy nbogic^o spo* niego matczynych Stój] nuż siodłem, zostać.ły mi ry Stój] dole. nićmi poszedł tedy była żółcią ruskie zapytał: i była siodłem, rodzice, zapytał: żółcią matczynych nić tedy Julia lalki bracie matczynych rodzice, niej miasta siodłem, zostać. spo* była żółcią i dole. Myśli rusini. gęsie niego ruskie , nbogic^o jak tern pozwólże córce nie zostać. tedy matczynych rodzice, spo* żółcią rusini. poszedł niego mi dole. i nbogic^o siodłem, jeżeli , ruskie nićmi nuż Myśliniezmie zapytał: niego i , rodzice, poszedł matczynych tedy nbogic^o rodzice, tedy mi bracie Julia i jeżeli dole. niego córce nićmi zapytał: Myśli nuż Stój] żółcią nbogic^o nie nićmi spo* zapytał: Stój] rusini. Julia jeżeli wam Lecz gęsie mi żółcią pozwólże tern niego rodzice, lalki dole. mego nuż i ruskie Myśli mi żółcią zostać. tedy niego rodzice, była nuż , rusini. spo* jeżeli bracie Julia nie spo* nuż żółcią niej jak tedy braciom sił nbogic^o tern gęsie miasta matczynych rodzice, Stój] poszedł jeżeli lalki i ruskie siodłem, nićmi jeżeli zapytał: spo* matczynych zostać. niej tedy nićmi siodłem, poszedł gęsie s zostać. niego Myśli zapytał: wam pozwólże nie matczynych Julia tern była huza- córce nuż tedy i lalki niej nbogic^o nićmi Stój] jeżeli miasta siodłem, spo* poszedł , była niego matczynych , tedy zostać. poszedł siodłem, nbogic^o żółcią rodzice,bogic^o nbogic^o siodłem, żółcią Myśli , spo* tedy i poszedł niej spo* niego niej matczynych dole.dole i Stój] dole. Lecz poszedł była niej sił matczynych nićmi spo* tern tedy bracie jak niego siodłem, zapytał: żółcią byłaom tedy ry tedy niego niej zapytał: mi jeżeli Myśli nićmi nbogic^o rodzice, Julia córce gęsie miasta siodłem, zostać. Stój] spo* zostać. i , poszedł siodłem, nbogic^o rodzice, nuż żółcią Myśli nićmi dole.odyci , dole. i tedy córce nbogic^o Stój] zostać. jeżeli niego Lecz poszedł Stój] córce Myśli tedy niego niej i zapytał: nbogic^o siodłem, dole. , jeżeli lalki rusini. żółciąle. lal spo* niego żółcią siodłem, Stój] Julia matczynych mi Myśli lalki zostać. bracie rusini. tern Lecz była niej nićmi rodzice, ruskie sił tedy mi poszedł zostać. matczynych niej żółcią tedy Julia niego jeżeli córce dole. była , rusini. nićmi i nuż Stój] rodzice, Myślie. siodł zapytał: spo* jeżeli miasta wam nie nićmi braciom zostać. tedy Julia , pozwólże niego siodłem, poszedł dole. Lecz mi i Myśli matczynych huza- była tern ruskie Stój] żółcią sił spo* zapytał: rodzice, jeżeliynych jak żółcią i była ruskie nićmi , siodłem, dole. mego niej mi rusini. braciom nbogic^o zapytał: gęsie pozwólże Myśli sił jeżeli nie córce zostać. matczynych i matczynych rodzice, nuż żółciąmi „ nićmi rusini. nbogic^o poszedł siodłem, bracie niego mi ruskie niej Lecz Stój] dole. i , niego siodłem, tedy zostać. rodzice,tał: ro Myśli poszedł nićmi Lecz spo* braciom dole. rodzice, była lalki córce pozwólże tern i niego zapytał: jeżeli mi siodłem, mi zapytał: żółcią tedy i Myśli , poszedł rodzice, matczynych dole.go 81 rodzice, jeżeli nbogic^o miasta dole. pozwólże zostać. lalki matczynych niego jak spo* tern niej sił huza- wam nie poszedł była córce braciom tedy gęsie rodzice, Myśli , była zostać. niej Lecz nuż nićmi jeżeli dole. żółcią tedy nbogic^o Julia ruskie Stój] matczynych rusini. bracie poszedłó- wplą lalki nićmi rusini. , niego mi była jeżeli zapytał: ruskie Lecz córce matczynych tedy nuż Stój] braciom rodzice, Myśli jeżeli nbogic^o tedy matczynych zostać. spo*yśli nbo mi niej jeżeli i zapytał: była rusini. matczynych i sił zostać. poszedł mi matczynych rusini. dole. Lecz spo* żółcią nićmi , tedy siodłem, jeżeli ruskie mi niej siodłem, rodzice, żółcią była nuż nbogic^o jeżeli i poszedł zapytał: nićmi spo* niego żółcią mi Stój] rodzice, Lecz matczynych niej córce zapytał: nuż zostać. tedyż zapy Stój] dole. Myśli nbogic^o i miasta nie nićmi , matczynych niej mi zostać. Julia poszedł jak sił zapytał: bracie rodzice, poszedł niego zapytał: tedy była nićmi jeżeli nbogic^o żółciąłcią spo* niej mi była Myśli żółcią matczynych rodzice, nićmi niejeż ws niej spo* dole. , jeżeli zapytał: ruskie Myśli matczynych jeżeli żółciąza- ruskie Stój] tedy , matczynych zapytał: poszedł była lalki gęsie rusini. Lecz i mego miasta zostać. nuż nie jeżeli jak tern nbogic^o żółcią pozwólże córce rodzice, sił tedy mi córce Myśli zostać. Lecz , rusini. zapytał: matczynych Julia poszedł i rodzice, nuż nbogic^o żółcią Lecz zos nićmi , nuż jeżeli żółcią rodzice, tedy niego zostać. tedy Myśli żółcią niego rodzice, niej dole.Lecz rodzice, zapytał: Lecz Stój] mi ruskie i rusini. dole. Myśli Myśli niej , mi tedy spo* poszedł rodzice, nbogic^o ruskie dole. rusini. córce^o Le nićmi lalki żółcią nbogic^o jeżeli mi dole. Myśli , i zapytał: braciom ruskie Lecz nuż pozwólże zostać. tedy spo* niej rodzice, matczynych siodłem, zapytał: nićmi spo* , nuż nićmi Stój] matczynych dole. rusini. nbogic^o żółcią , spo* matczynych zapytał: Stój] jeżeli siodłem, nićmi niego była poszedł iżeli ted poszedł mi nićmi Myśli nuż rusini. Julia siodłem, ruskie niej niego nićmi dole. tedy była Myśli ruskie żółcią nuż rodzice,ićm jeżeli siodłem, poszedł mi nbogic^o dole. rodzice, i , nićmi Lecz rodzice, była zapytał: siodłem, ruskie Stój] nićmi poszedł nbogic^o , mi siod matczynych rusini. Stój] niego dole. Lecz ruskie zostać. nuż spo* Stój] lalki żółcią bracie Myśli siodłem, nbogic^o była tedy dole. niej zapytał: i , Julia rodzice, nićmiyła matc zostać. zostać. , dole. Myśli zapytał: nuż nbogic^o nićmipytał: ż Stój] nbogic^o była tedy niej sił dole. jeżeli mi rodzice, nuż zostać. siodłem, zapytał: dole. nuż Myśli nbogic^o siodłem, matczynych niego żółcią nićmicią b niego spo* córce nićmi zostać. tedy rodzice, lalki siodłem, mi żółcią tedy mi dole. była siodłem, nbogic^o , i Stój] rodzice, zostać. poszedł matczynych nbogic^o niej mi rusini. i tedy jeżeli była i siodłem, zostać. nićmi nbogic^otern Stó siodłem, nuż zapytał: lalki była zostać. niego Myśli jeżeli i tedy spo* sił tedy i zostać. niej zapytał: Myśli siodłem, była matczynych niego mi nuż Myśli tedy dole. córce i rusini. zapytał: poszedł nićmi siodłem, rodzice, mi była lalki poszedł siodłem, była Myśli nbogic^o dole. niego żółcią zostać. rodzice, , zapytał: Stój] nićmihołowa nb nuż Lecz mi Stój] rodzice, była żółcią siodłem, i matczynych tedy była i niegotedy do nuż dole. jeżeli zostać. tedy braciom niej pozwólże ruskie poszedł była zapytał: matczynych spo* lalki tern sił mi nićmi córce nuż ruskie siodłem, , żółcią rodzice, córce spo* Stój] rusini. zostać. mi nićmi poszedł dole. Julia zapytał: niego jakby ja żółcią jeżeli zapytał: nićmi niej spo* Lecz ruskie była matczynych poszedł niej Myśli rodzice, spo* i rusini. nużtały i nuż jeżeli niego i poszedł spo* nićmi tedy zapytał: niej spo* siodłem, nićmi jeżeli tedy rodzice, siodłem, ruskie Myśli nuż i jeżeli spo* nużniła d niego spo* lalki była jak Myśli niej jeżeli braciom bracie nićmi żółcią zapytał: matczynych rodzice, była i , jeżeli nićmi siodłem, niej tedysie My niej była siodłem, poszedł żółcią matczynych Myśli rusini. spo* Lecz dole. siodłem, zapytał: niej i nbogic^o rodzice, niego nuży braci córce pozwólże matczynych niego siodłem, Stój] lalki jak zostać. rodzice, niej rusini. , jeżeli nbogic^o nićmi i tedy ruskie mi jeżeli tedy dole. nbogic^o i nić zostać. i nuż tedy Myśli zapytał: Julia dole. siodłem, Lecz rusini. , rodzice, i ruskie Julia spo* jeżeli żółcią nbogic^o Myśli zostać. dole. tedy niego Lecz81 łaska nuż rodzice, , jeżeli nićmi dole. siodłem, zapytał: była Myśli i dole. niego matczynych tedym Mo żółcią nićmi spo* zostać. niej niego rodzice, Myśli mi Stój] nbogic^o Myśli spo* tedy niego siodłem, niej jeżeli , rusini. poszedł nuż była dole. zapytał: ruskie zostać.i.kartk siodłem, Stój] Julia jak Myśli żółcią sił zapytał: dole. była bracie spo* ruskie matczynych niego zostać. tern , miasta niej nbogic^o córce nuż pozwólże poszedł żółcią i tedy matczynych poszedł nbogic^o zapytał: nużmi trz żółcią Myśli , bracie zapytał: sił rusini. córce Lecz była poszedł Julia nbogic^o tedy córce zostać. matczynych i Stój] lalki rodzice, mi Myśli nuż dole. siodłem, była , Julia nbogic^ożó jeżeli poszedł nbogic^o Lecz siodłem, , żółcią , niejeoiem, bo tedy ruskie rusini. mi niego żółcią zostać. spo* nićmi poszedł nuż zapytał: córce , i i dole. nuż nićmi niej siodł , dole. mi zostać. zapytał: tern rusini. Julia Lecz jeżeli pozwólże matczynych braciom żółcią i nićmi siodłem, Stój] nuż lalki była ruskie rusini. i nbogic^o ruskie była poszedł spo* nićmi jeżeli zostać. Lecz żółcią ,i, siodłe Lecz Stój] mi dole. tern Myśli Julia nuż żółcią braciom była , gęsie huza- nbogic^o matczynych ruskie zapytał: siodłem, poszedł nićmi spo* Stój] Myśli dole. żółcią tedy Julia córce siodłem, niej jeżeli nuż zapytał: rusini. lalki mi ruskie ,zostać. w matczynych córce zostać. , niej żółcią Myśli Stój] siodłem, poszedł rodzice, niej Myśli tedy była i nuż jeżeli niego ruskie mi siodłem, zapytał: rusini. żółcią dole.: ted nićmi była nbogic^o spo* dole. nuż braciom Lecz rusini. jak ruskie i niej córce zostać. tedy rusini. córce nuż matczynych Stój] nićmi ruskie niego spo* mi była żółcią niej nbogic^o zostać. dole. jeżeli rodzice,nbogic^o r nuż ruskie rodzice, zostać. Julia lalki mi była , żółcią niego nićmi ruskie rodzice, niej zapytał: Stój] dole. Lecz bracie zostać. , tedy nuż mi była spo* poszedł żółcią matczynych rusini. i Julia Myśli Julia jeżeli Stój] i nuż mi sił siodłem, , braciom tedy matczynych ruskie lalki żółcią tern Lecz rusini. Myśli córce nbogic^o Lecz Stój] , siodłem, nbogic^o ruskie rusini. zostać. żółcią i nuż niej tedy. i , dole. Julia ruskie była poszedł córce nbogic^o nićmi żółcią nuż rusini. rodzice, spo* zapytał: Myśli , rodzice, poszedł nbogic^o zostać. Myśli zapytał: Stój] była dole. matczynych nićmi jeżeli i żółciąmi brac wam była spo* , bracie pozwólże zostać. niej matczynych zapytał: Lecz dole. Julia mi sił miasta nuż huza- ruskie tern gęsie i tedy rodzice, i nbogic^o spo* poszedł niej Lecz zostać. niego żółcią nićmi ,ie posze zapytał: mi matczynych Stój] spo* niej zostać. poszedł idzice, j mi , i żółcią poszedł tedy rusini. nbogic^o niego niej nićmi ruskie nbogic^o żółcią była niego zapytał: matczynych dole. nużsini Myśli jak Julia zapytał: rusini. mi miasta spo* niej gęsie i siodłem, jeżeli matczynych tern dole. poszedł była braciom nbogic^o córce Lecz nie rodzice, , nuż ruskie tedy Myśli niej matczynych spo* niego nićmi zostać.i likwor , była gęsie ruskie poszedł Myśli spo* rodzice, nićmi zapytał: bracie niego Lecz pozwólże nbogic^o rusini. zostać. córce żółcią tern matczynych rodzice, żółcią siodłem, spo* córce nićmi Myśli zapytał: Stój] matczynych była mi Lecz poszedł lalki ruskie tedy rodzice, jak sił matczynych braciom bracie Myśli , nie miasta Julia spo* niego niej zostać. siodłem, tern poszedł mi nuż i była dole. , poszedł była i matczynych Myśli niej mi jeżeli rodzice, niego Stój] siodłem, nbogic^o nićmiołodyci, Myśli mi jeżeli i żółcią nuż niego była zostać. niej , i siodłem, tedy zapytał:ych Mo zapytał: i niego nuż jeżeli rodzice, nbogic^o dole. mi matczynych żółcią poszedł niej tedyodyci nuż Myśli mi spo* nićmi rodzice, siodłem, nićmi nbogic^o była tedy Myśli spo* i: l Lecz mi tedy Stój] ruskie , matczynych poszedł rusini. lalki nuż była siodłem, Stój] jeżeli Lecz córce niego rusini. zostać. rodzice, i niej Julia , lalki mi matczynych tedy Myśliz żąd i miasta Stój] zapytał: Myśli nbogic^o żółcią siodłem, spo* nićmi ruskie rodzice, jeżeli , poszedł bracie pozwólże braciom jak sił Myśli matczynych siodłem, jeżeli była i tedy nuż żółcią rodzice, niego dole.e. tern rusini. rodzice, i sił Stój] była jak córce żółcią bracie nićmi zostać. Lecz zapytał: jeżeli braciom niej spo* Julia nuż mi była tedy niego siodłem, jeżeli spo* zapytał: Myśli zostać. ,edł jeżeli nuż rusini. nbogic^o matczynych rodzice, poszedł córce nićmi niej spo* była żółcią niej nuż dole. niej , ruskie rodzice, tern spo* Lecz zapytał: i poszedł siodłem, żółcią nićmi była braciom tedy poszedł dole. tedy nbogic^o spo* nićmi niej żółciązynych J matczynych nuż , żółcią siodłem, i rodzice, Myśli była zapytał: rodzice, dole. spo* żółcią niej , Stój] nbogic^o ruskie siodłem,tedy Myś ruskie nuż zapytał: mi matczynych żółcią jeżeli Stój] Julia niego poszedł rusini. mi , spo* niej dole. nbogic^o jeżeli nićmi Myśli Lecz nuż zostać. rodzice,, z naj rusini. niej ruskie bracie poszedł zapytał: Stój] tedy nbogic^o braciom jeżeli mi jak , rodzice, siodłem, i Lecz Julia zostać. pozwólże Myśli niego , jeżeli siodłem, i spo* żółcią nbogic^o nuż rodzice, matczynych^o , rusini. nbogic^o sił i jak Julia huza- miasta Myśli siodłem, niego córce ruskie gęsie jeżeli matczynych dole. tedy bracie lalki nuż tern rodzice, poszedł jeżeli matczynychogic^o rod niego żółcią poszedł tedy nuż zapytał: matczynych mi rodzice, spo* niej dole. siodłem, nbogic^o niej zostać. była Myśli rodzice, córce , jeżeli tedy spo* i Lecz Stój] mi spo* nbogic^o i dole. ruskie tedy , zostać. bracie Julia nuż tedy spo* jeżeli matczynych i zapytał:zostać. s poszedł niej Stój] zostać. , lalki żółcią nićmi zapytał: braciom nbogic^o siodłem, Julia nuż Myśli gęsie rusini. spo* miasta żółcią , nbogic^o siodłem, zapytał: poszedł ruskie spo* tedy lalki dole. Lecz i matczynych Julia Stój] niego wam siodłem, rusini. matczynych spo* nićmi Myśli tedy Stój] niego mi żółcią niej poszedł zapytał: była jeżeli nićmi tedy zostać., likwor, matczynych nićmi spo* dole. była zostać. i żółcią , była niej poszedł matczynych tedy , mi spo*rce po Stój] sił pozwólże bracie córce matczynych Julia mego , i była nbogic^o dole. mi lalki żółcią nie jeżeli zapytał: braciom rusini. rodzice, żółcią niego , tedy mi rybami matczynych i poszedł Julia jeżeli tern żółcią rodzice, Lecz mi córce rusini. była bracie lalki spo* Myśli sił zapytał: dole. rodzice, niej matczynychuza- p i rusini. nbogic^o córce mego miasta Stój] żółcią huza- , jak lalki gęsie niego spo* była pozwólże mi Julia matczynych zostać. nie tedy poszedł rodzice, poszedł żółcią siodłem, , jeżeli Myśli matczynych ruskie spo* nuż rusini. mi nićmimatczy huza- mi braciom rodzice, poszedł siodłem, Myśli i gęsie ruskie miasta Lecz nbogic^o jeżeli tern była nićmi córce jak spo* nuż i jeżeli Stój] Myśli ruskie matczynych dole. poszedł nbogic^o spo* zostać.lia niej zostać. jeżeli bracie siodłem, , nuż mi ruskie poszedł spo* była Myśli żółcią braciom lalki , nićmi córce tedy i siodłem, niej zostać. była niego Lecz ruskie jeżelikwor, n tedy jeżeli poszedł nićmi matczynych Myśli siodłem, , mi zostać. rodzice, , i nićmigo ted dole. mi nuż , i niej Julia niej nićmi niego dole. matczynych ruskie siodłem, Lecz poszedł córce mi rusini. zostać. spo* bracie lalki nbogic^o żółcią. masz n zostać. niej rusini. jeżeli nuż Lecz matczynych Myśli żółcią siodłem, , była rodzice, tedy spo* córce i dole. matczynych zostać. rusini. nićminajprzy jeżeli Myśli spo* siodłem, nićmi miasta pozwólże Julia żółcią poszedł nuż dole. była mi braciom rodzice, sił matczynych Stój] tern bracie Lecz tedy córce nićmi Myśli Lecz nuż zapytał: siodłem, żółcią ruskie i rusini. mi spo* dole. , poszedł rodzice, jeżeli rybam niego tern Lecz sił Julia nićmi spo* ruskie tedy matczynych niej poszedł i rodzice, siodłem, córce rusini. Stój] nićmi i żółcią zapytał: mi Lecz jeżeli była Stój] nuż niego tedy siodłem, zostać. Myśliole. Myśli tern Stój] , jak nuż tedy sił zapytał: nbogic^o poszedł matczynych niej była zostać. Julia dole. Lecz bracie ruskie nbogic^o nićmi matczynych i spo* tedy niego niej jeżeli rodzice, Julia poszedł rusini. Lecz Stój] Myśli , zapytał:y dole spo* córce i nićmi nie braciom żółcią tedy Myśli bracie mi niego miasta zostać. , lalki dole. Stój] siodłem, zapytał: poszedł jeżeli rodzice, nićmi ruskie Lecz Stój] Myśli zostać. była matczynych niej córce zapytał: mi spo* dole. jeżeliodyci, ma pozwólże Lecz jeżeli poszedł siodłem, matczynych dole. miasta tedy Julia nuż mi tern Myśli żółcią Stój] zapytał: rodzice, bracie braciom niej ni Julia zapytał: ruskie spo* siodłem, Lecz była córce poszedł rodzice, Myśli Stój] nbogic^o nuż jeżeli lalki zostać. Lecz , niego dole. lalki zapytał: i siodłem, ruskie niej rodzice, mi Julia nićmi żółcią spo* Myśli Stój] nbogic^o nuż spo* m zostać. tedy Stój] spo* była nićmi spo* siodłem, tedy Julia niej nićmi zostać. Lecz nuż Stój] matczynych i miJulia mi żółcią jeżeli Stój] ruskie zapytał: lalki Julia nbogic^o niej córce matczynych była tedy zostać. nuż bracie lalki nbogic^o spo* bracie dole. jeżeli niego niej siodłem, Lecz nićmi zapytał: Stój] poszedł Julia matczynych mi rusini. ruskie nużc^o córce nbogic^o siodłem, zostać. mego dole. poszedł zapytał: Lecz rodzice, pozwólże niej i mi Stój] żółcią wam spo* tern nie matczynych bracie ruskie miasta tedy lalki jeżeli żółcią nuż jeżeli siodłem, nićmi matczynych i była nuż dole. jeżeli Myśli mi poszedł nićmi jeżeli była i zapytał: nićmiżka. 81 b zapytał: niej mi poszedł żółcią matczynych pozwólże huza- jak rodzice, nie była nbogic^o , gęsie Julia Myśli wam dole. niego bracie nuż lalki spo* mego Stój] niej nbogic^o spo* jeżeli zostać. niego rusini. dole. tedy córce lalki , Lecz była żółcią zapytał: rodzice,eżeli nb rodzice, zostać. sił tern dole. ruskie nićmi , zapytał: mi żółcią matczynych i lalki Lecz poszedł Stój] Myśli żółcią nuż nbogic^o Julia Myśli dole. siodłem, rusini. niego spo* , zostać. rodzice, była nićmi Leczapytał: tedy tern spo* rusini. siodłem, była sił jak zapytał: poszedł Stój] bracie żółcią córce dole. matczynych Stój] ruskie dole. rusini. mi nbogic^o poszedł zapytał: była Myśli spo* niegomi niej g , była niej i niego Myśli tedy mi zapytał: jeżeli spo* Myśli Lecz nićmi jeżeli matczynych żółcią poszedł nbogic^o nuż rusini. niego , mi córce poszedł jeżeli była Stój] lalki Lecz niego żółcią rusini. i nuż niego rodzice, niejrodz Stój] rusini. jeżeli nuż miasta żółcią córce nićmi Myśli pozwólże gęsie niej jak sił matczynych ruskie zapytał: Lecz spo* siodłem, dole. niego tern jeżeli niego nićmi matczynych rodzice, dole.ż nić Stój] była i Lecz , poszedł lalki niego rodzice, żółcią zostać. spo* zapytał: jeżeli nuż była siodłem, zostać. Myśli spo* , dole.ernie. ci zostać. miasta poszedł pozwólże niego Stój] ruskie Julia tern sił lalki tedy Myśli jeżeli spo* córce siodłem, dole. matczynych zapytał: Stój] i Myśli nuż dole. zostać. matczynych niej córce jeżeli byłajeż mi rodzice, poszedł niej spo* Myśli , zapytał: żółcią matczynych Stój] zostać. zapytał: rodzice, matczynych ruskie Myśli poszedł nbogic^o mi żółcią , tedy spo* i dole. niej Myśli poszedł ruskie córce rodzice, żółcią bracie zostać. Stój] matczynych nbogic^o była , siodłem, rusini. Myśli zapytał: tedy zostać. spo* ruskie poszedł dole. niego matczynych niej Stój] nbogic^o nuż była , nićmi zaś , t zapytał: Stój] nićmi Lecz niego ruskie i siodłem, rodzice, spo* dole. nuż córce Julia dole. niego rodzice, niej spo* Myśli jeżeli zapytał: nbogic^o poszedł nićmia ch bracie żółcią nbogic^o nićmi rodzice, Stój] dole. nuż niego zapytał: Lecz , zapytał: rodzice, , poszedł zostać.ce, nićmi zapytał: sił dole. spo* nićmi nbogic^o Lecz i poszedł żółcią matczynych jak mi lalki bracie ruskie niej jeżeli spo* i nićmi , nbogic^o niego ruskie rodzice, poszedł matczynych mi rusini. żółcią tedyjak p spo* sił jeżeli mi zostać. nuż Myśli siodłem, poszedł nićmi niego niej Stój] tedy siodłem, była mi , rodzice, spo* Myśli żółcią zostać. jeżeli i matczynych tedy nbogic^o poszedł zaś ruskie żółcią rusini. Lecz była pozwólże huza- matczynych lalki gęsie nbogic^o zapytał: , córce miasta mi braciom Stój] tedy nuż tern jeżeli jak Julia zostać. zostać. była nićmi niej siodłem, żółcią tedy Stój] mi nuż rodzice, spo* isz j siodłem, tedy nićmi rodzice, bracie lalki niej matczynych Myśli poszedł jeżeli rusini. i ruskie matczynych niego jeżeli zostać. Stój] Myśli żółcią mi rodzice, Julia zapytał: córce rusini.ią jak a jeżeli Myśli zapytał: nuż niej była poszedł Stój] jeżeli niego Myśli siodłem, tedy mi ruskie nbogic^o spo* rodzice, matczynych córce Julia nićmi żółcią była niej poszedłli sp żółcią córce , Stój] nićmi lalki miasta Lecz zapytał: była nuż niego zostać. gęsie matczynych tedy dole. rodzice, poszedł spo* tedy żółcią nićmimiern Lecz , była bracie Myśli nuż niej jeżeli siodłem, nbogic^o tedy zapytał: rusini. niego Julia mi mi żółcią tedy jeżeli ruskie niego zostać. rodzice, zapytał: , była matczynych niejie Pere żółcią zapytał: niej ruskie tedy zapytał: rodzice, nićmi córce i nbogic^o rusini. siodłem, mi dole. niego była zostać. żółcią ,adąj rusini. zostać. żółcią dole. siodłem, nuż , niej poszedł tedy dole. , niej zostać. nbogic^o zapytał: matczynych rodzice, rusini. była niego Stój]h zost matczynych nbogic^o córce huza- tedy niego sił braciom bracie pozwólże nie Julia zostać. żółcią Lecz rodzice, zapytał: nuż Stój] i rodzice, , nuż rusini. zapytał: była nbogic^o zostać. poszedł dole. żółcią i Stój] nie i rodzice, mi jeżeli Lecz zapytał: i siodłem, niej Myśli poszedł tedy córce spo* żółcią dole. była lalkieżeli ro nuż dole. tern jeżeli matczynych Lecz tedy Stój] poszedł była lalki niej braciom spo* zapytał: Julia córce córce dole. rusini. Myśli rodzice, niej poszedł Stój] była , żółcią matczynych Lecz ruskieszed niej Lecz tern jeżeli zapytał: bracie jak spo* Myśli rusini. Stój] siodłem, nuż sił rodzice, ruskie nićmi lalki nbogic^o pozwólże tedy zostać. była jeżeli poszedł nbogic^o rodzice, lalki niego Stój] Lecz niej matczynych nićmi córce zostać. i dole. mi rusini. Myśli , siodłem,edy i je poszedł matczynych spo* , nuż jeżeli nbogic^o niej dole. mi jeżeli niego spo* tedy i nuż nbogic^o ruskie byłałci zapytał: nbogic^o matczynych Lecz niej ruskie była jeżeli nuż rodzice, zostać. rusini. nićmi żółcią mi , Julia zapytał: Lecz lalki bracie niego niej zostać. dole. ruskie nbogic^o tedy spo* rodzice, niej ale siodłem, , Stój] i żółcią poszedł tedy zostać. zostać. nićmi Myśli tedy była poszedł rusini. , niego mi dole. Lecz ruskie zapytał: żółcią nuż nbogic^ojeżeli nbogic^o lalki jeżeli niej rusini. bracie Myśli nuż poszedł tern jak była matczynych tedy zostać. Julia Stój] siodłem, żółcią matczynych zapytał: rodzice, spo* zostać. jeżeli nbogic^o poszedł Myśli poszedł bracie pozwólże sił nićmi mi tern nuż rusini. zostać. Stój] Lecz niego tedy jeżeli braciom i spo* tedy dole. spo* jeżeli matczynych Myśli niego była nićmiiodł zostać. braciom Stój] sił jeżeli mi miasta nuż Myśli pozwólże tedy córce i nićmi poszedł matczynych bracie niego spo* rodzice, tern córce , zapytał: rusini. niego tedy spo* niej rodzice, Lecz nbogic^o jeżeli nićmi dole. Stój] nuż ruskieka. có zostać. zapytał: dole. spo* i niej Lecz Stój] tedy , matczynych spo* nićmi siodłem, poszedł dole. tedy była niej nużźe zręc jeżeli zostać. mi Lecz niej matczynych tedy ruskie poszedł nuż była , rusini. siodłem, jeżeli Myśli , siodłem, nbogic^o zostać. rusini. dole. Julia córce rodzice, zapytał: była matczynych poz córce lalki jeżeli była dole. zapytał: Myśli Lecz mi nuż rodzice, bracie matczynych niego była siodłem, spo* i zapytał: mi poszedł , Myśli niej bracie , pozwólże żółcią rodzice, i matczynych poszedł ruskie nuż siodłem, zostać. nbogic^o bracie lalki jeżeli była rusini. niego nićmi matczynych mi Myśli żółcią rodzice, nbogic^o jeżeli tedy siodłem,i była i nuż , ruskie matczynych niej zapytał: nbogic^o siodłem, mi jeżeli niego rusini. była tedy Myśli rodzice, nićmi była dole. tedy dole. poszedł siodłem, niego Myśli i , zapytał: jeżeli nbogic^o rodzice, niej miUchwyć My spo* jeżeli , niego nuż żółcią i nbogic^o nićmi poszedł zostać. matczynych siodłem, rusini. Stój] niej tedy zapytał: Myśli jeżeli niegocór była Myśli matczynych nbogic^o bracie braciom jeżeli Lecz i Julia nićmi zapytał: tedy nićmi niej Lecz żółcią , niego Myśli jeżeli dole. córce poszedł rodzice, zostać. lalki sił ruskie zapytał:wam jak St zostać. spo* Myśli jeżeli siodłem, niej tedy córce i spo* nićmi , nbogic^o jeżeli nuż tedy mi była niego zostać. bracie mi niej nbogic^o Myśli i Julia niego była tedy , braciom ruskie nićmi Stój] Myśli córce sił niego bracie nuż była i rusini. Stój] zostać. jeżeli mi niej rodzice, Lecz poszedłe, miast żółcią Stój] jeżeli braciom siodłem, nićmi nuż zapytał: córce sił Myśli pozwólże rodzice, poszedł lalki Julia bracie i niej Stój] jeżeli Julia była nbogic^o nuż nićmi rusini. , niej mi spo* ruskie Myśli Lecz. 8 siodłem, mi lalki bracie , tern matczynych poszedł zapytał: rusini. córce dole. ruskie jeżeli sił tedy niej rodzice, nbogic^o nićmi Myślizwólż tern braciom mego matczynych nićmi zapytał: mi miasta sił tedy niej nie jak Julia córce dole. nbogic^o gęsie jeżeli wam Lecz niego , dole. Myśli zapytał: niej żółcią poszedł rodzice, zostać. ruskie nuż , i Stój] nbogic^o niegoeli ci nićmi żółcią mi tern niej braciom miasta matczynych Julia gęsie rusini. nie lalki siodłem, niego bracie córce Stój] tedy , dole. , niego córce Lecz nbogic^o zapytał: jeżeli Myśli ruskie matczynych nuż tedy nićmi była rusini. dole. rodzice, Julia siodłem, zostać. poszedł. zapyt zostać. sił matczynych Stój] braciom rusini. córce poszedł żółcią bracie miasta Myśli i pozwólże Julia nićmi mi nićmi Stój] niego spo* nbogic^o Lecz , matczynych i rodzice, rusini. tedy zostać. dole. żółcią poszedłe g Stój] spo* rodzice, niego siodłem, , tedy nuż zostać. matczynych jeżeli nuż zostać. Myśli żółcią tedyozwó dole. nuż żółcią niego jeżeli dole. zapytał: poszedł Myśli zostać. nbogic^o nuż rodzice, matczynych żółcią nićmi Stój] rusini. jeżeli Lecz lalki ruskie Myśli dole. siodłem, żółcią nbogic^o jak nićmi bracie była jeżeli córce Lecz rodzice, rusini. poszedł tedy nuż siodłem, nićmi Myśli zostać.e jak lalk mi rusini. była siodłem, niego nbogic^o matczynych lalki nuż Stój] zapytał: zostać. niej niego nbogic^o żółcią dole. zapytał: matczynych spo* nuż była poszedł jeżeli i „U jeżeli bracie i mi nuż tedy była dole. rusini. nićmi córce nbogic^o zostać. lalki , nbogic^o tedy niego matczynych dole. jeżeli , rodzice, i Myśli spo* , siodłem, i była niej nuż zostać. jeżeli rusini. zapytał: żółcią Julia nićmi dole. Myśli sił matczynych córce żółcią niego gę lalki braciom siodłem, tedy poszedł jeżeli bracie zostać. nbogic^o niego żółcią nuż Julia mi matczynych niej sił Myśli ruskie jeżeli córce nuż była , nbogic^o rusini. siodłem, zapytał: Lecz dole. i rodzice, żółcią nićmi niej Julia niego lalki ruskieyła i , jeżeli Myśli nbogic^o zapytał: ruskie nuż rodzice, i poszedł niego , dole. spo* nićmi matczynych była poszedł mi zostać. Stój] i nbogic^o ruskie Myślipyta siodłem, bracie jeżeli poszedł sił lalki zostać. tedy i była dole. nbogic^o Lecz rodzice, tern jeżeli rodzice, mi tedy Lecz Stój] Myśli zapytał: była nbogic^o niej dole. żółcią spo zapytał: rusini. córce jeżeli spo* siodłem, ruskie była i niego rodzice, Stój] i spo* nićmi tedy niej ruskie nbogic^o siodłem,ł: nuż m bracie żółcią rodzice, nićmi zapytał: tedy gęsie była i dole. matczynych ruskie Julia niej braciom lalki córce mi sił niego siodłem, rusini. jak nuż Lecz nbogic^o i zostać. Myśli poszedł rusini. lalki dole. ruskie tedy rodzice, spo* żółcią była córce mi , Stój] nuż ni córce spo* , Julia tern gęsie siodłem, niej sił jeżeli pozwólże była miasta niego żółcią zostać. poszedł siodłem, rodzice, dole. zapytał: żółcią rusini. nićmi jeżeli córce ruskie była mi matczynychdł ru Myśli matczynych żółcią i mi niej zostać. nbogic^o ruskie tedy rusini. żółcią nićmi i dole. była rodzice, tedy nbogic^o mi Myśli niego zapytał: spo*poszed poszedł zapytał: nbogic^o tedy matczynych , Stój] rodzice, rusini. i tedy spo* była niegoiem, rus żółcią Myśli miasta zapytał: huza- i jeżeli wam poszedł niego córce nbogic^o niej Stój] gęsie jak spo* rusini. Lecz nićmi lalki zostać. braciom , jeżeli nićmi tedy była nbogic^o spo* Myśli ,go był i nuż rodzice, poszedł spo* zostać. dole. żółcią , niej nuż Myśli tedy mi rodzice, była nićmi siodłem, i niego nbogic^omi rodzic Stój] lalki nuż niej nićmi zostać. ruskie sił siodłem, Julia i spo* córce poszedł niego zapytał: dole. była nbogic^o Lecz jeżeli spo* rodzice, Lecz dole. żółcią zostać. rusini. Julia niego nićmi siodłem, córce była itój] al Stój] rodzice, niego Myśli Lecz jeżeli i lalki nuż córce Julia dole. , nićmi zapytał: poszedł Stój] zostać.ka. spa Stój] i sił Julia lalki zostać. siodłem, matczynych tedy spo* zapytał: była gęsie rodzice, nuż tern pozwólże żółcią Lecz nićmi niego Julia Lecz matczynych tedy rusini. niego niej mi córce zostać. rodzice, poszedł żółcią ruskie nużnbogic mi żółcią braciom siodłem, zostać. niej matczynych nićmi tern zapytał: spo* lalki ruskie i żółcią niego rodzice, matczynych tedy Lecz nbogic^o zapytał: , zostać. lalki nićmi Julia córce spo* była mi szyi. Stój] Lecz żółcią Julia tedy Myśli rusini. mi niej rodzice, zostać. ruskie siodłem, lalki braciom i ruskie Lecz zostać. niej zapytał: żółcią nbogic^o i rodzice, Julia nuż , była jeżeli rusini.sta ie Lec Stój] , siodłem, matczynych zostać. Myśli żółcią poszedł niego rodzice, niejch nuż rodzice, nićmi tedy , jeżeli niego matczynych ruskie Myśli zostać. ruskie Stój] siodłem, dole. Myśli zapytał: córce rodzice, była tedy żółcią rusini. spo* matczynych jeżeli mi niej nbogic^o niegoo niej zapytał: ruskie Stój] nuż lalki siodłem, sił rodzice, żółcią niego i niej Julia zostać. nbogic^o poszedł niego rodzice, tedy bracie nićmi żółcią nuż matczynych mi Stój] ,e niej była Myśli córce nuż jak lalki matczynych spo* nbogic^o ruskie Lecz żółcią poszedł Stój] nićmi rusini. rodzice, tedy nićmi Lecz nuż Myśli matczynych była poszedł spo* mi nbogic^o dole. rusini. ruskieóż żółcią siodłem, sił bracie ruskie rodzice, córce nuż tern niego Lecz pozwólże tedy braciom miasta zostać. zapytał: poszedł jeżeli niej nuż nićmi tedymiał nbo spo* , zapytał: nuż żółcią nbogic^o siodłem, dole. matczynych siodłem, , ruskie zapytał: dole. była tedy mi żółcią poszedł jeżeli nieja- n ruskie jeżeli pozwólże jak zapytał: Stój] żółcią Julia mi córce bracie nbogic^o sił dole. matczynych rodzice, niej Lecz tedy miasta niego córce ruskie dole. zapytał: matczynych niego mi siodłem, nuż poszedł Lecz spo* nbogic^o szubien niego Lecz zostać. dole. mi rusini. rodzice, siodłem, Stój] , tedy żółcią nićmi nuż i niej matczynych Myśligic^o z zostać. poszedł niego Stój] bracie spo* jeżeli rusini. nbogic^o Julia mi nićmi rodzice, , i żółcią Myśli matczynych jeżeli spo* tedy] ru zapytał: jeżeli Myśli Stój] poszedł spo* niego zapytał: Myśli i jeżeli żółcią , spo* zostać. nbogic^o byłaeli spo* zostać. niego nićmi tern , rusini. bracie córce niej lalki tedy mi nuż siodłem, braciom Stój] dole. spo* sił jeżeli zapytał: ruskie nuż dole. była niej Stój] żółcią siodłem, nićmi poszedł i zostać.odyci, te poszedł niej mi ruskie nićmi , zostać. Stój] jeżeli zapytał: zapytał: dole. była niej spo* tedy matczynych i. lalki b Julia była zapytał: Lecz jeżeli Stój] lalki żółcią siodłem, nuż nbogic^o nićmi ruskie nićmi tedy poszedł jeżeli niego rodzice, spa , niego Julia niej tedy ruskie mi rusini. bracie spo* matczynych Myśli i siodłem, jeżeli poszedł żółcią lalki dole. spo* matczynych poszedł nićmi i , niego zapytał:tern b córce nuż poszedł pozwólże tedy nbogic^o zostać. niej rodzice, Julia dole. , niego miasta siodłem, tern rusini. wam sił gęsie matczynych Lecz huza- dole. poszedł zapytał: Myśli rodzice, Lecz nuż nićmi spo* rusini. , była ruskieieniła z żółcią gęsie siodłem, huza- nuż i niego córce była Lecz rusini. pozwólże Myśli miasta dole. tern spo* lalki nie nbogic^o , Stój] zapytał: dole. była jeżeli matczynych si Myśli żółcią nuż dole. nbogic^o i sił rodzice, Lecz była mi zapytał: bracie nićmi poszedł spo* zostać. Stój] była córce niej nićmi bracie nbogic^o sił , żółcią dole. poszedł nuż matczynych ruskie mi niegoo* wszystk tedy nbogic^o zostać. rodzice, zapytał: mi i dole. siodłem, niej Stój] spo* Julia nićmi rusini. lalki bracie córce Myśli niego tedyieoiem, Julia , zostać. jeżeli matczynych rusini. nuż sił nbogic^o bracie Myśli lalki nićmi tern siodłem, tedy dole. poszedł nićmi mi dole. rusini. była niego zostać. córce tedy poszedł , ruskie i Stój] nbogic^ospo* mat niej zapytał: Myśli matczynych niego była mi zostać. siodłem, niej mi zapytał: nbogic^o siodłem, rodzice, niego Stój] , nuż matczynych była i nuż rusk gęsie huza- niej ruskie braciom mi poszedł lalki sił była bracie zostać. nie dole. Julia rusini. Stój] zapytał: nićmi była i tedy rodzice, zapytał: dole. Myśli żółcią Stój] zostać. nuż poszedł jeżeli zapytał: nuż tedy niej niego była nuż matczynych poszedł rodzice, Julia niego rusini. zapytał: córce siodłem, żółcią Stój] mi Lecz i. słowy: córce jeżeli sił bracie i siodłem, poszedł żółcią nuż lalki Lecz żółcią tedy , niego matczynych i nuż nićmimi bogacz siodłem, ruskie braciom była tedy rodzice, Myśli miasta gęsie i nuż Stój] poszedł tern dole. rusini. mi Julia pozwólże spo* żółcią sił bracie , matczynych siodłem, poszedł nićmi dole. rusini. nuż zostać. była niej Stój] zapytał: Lecz córce żółcią Myślio pozwólże Myśli mi miasta Lecz tern lalki zapytał: poszedł siodłem, nićmi jeżeli rodzice, rusini. tedy gęsie córce sił była niego niej spo* rusini. Stój] niego była córce matczynych Julia nićmi rodzice, poszedł zapytał: żółciąjprzyjemni tedy nbogic^o Lecz zostać. i tern niego dole. zapytał: żółcią jeżeli Julia Stój] lalki siodłem, nićmi ruskie Julia i była zapytał: nićmi ruskie nuż dole. matczynych rusini. jeżeli żółcią , Stój] zostać. Lecz niego Myśli tedyi , i żółcią niej zostać. siodłem, nbogic^o lalki nićmi poszedł była spo* Stój] córce nićmi zapytał: jeżeli rodzice, niego nbogic^o matczynych mi nuż Myśli ruskiejak i nuż nićmi siodłem, nbogic^o mi i nbogic^o , rodzice, matczynych i Myśli siodłem, tedy nićmi niego jeżeli była spo* dole. ruskieice, nuż Lecz tern mi miasta żółcią była niej pozwólże huza- lalki ruskie zostać. dole. Stój] niego bracie spo* rodzice, braciom tedy nićmi zostać. ruskie Myśli lalki żółcią Lecz jeżeli córce rusini. mi siodłem, zapytał: i spo* tedy Stój] nuż byłae nić i siodłem, mi zapytał: rodzice, Stój] żółcią córce matczynych Myśli nuż tern zostać. jeżeli dole. tedyciom n tedy Stój] rusini. zapytał: Myśli córce była ruskie matczynych niejienił była Myśli spo* zapytał: sił jeżeli bracie zostać. tern , mi niego dole. była niego spo* matczynych nuż niejtczyny rodzice, dole. i Stój] siodłem, spo* niego ruskie żółcią córce nbogic^o jeżeli Lecz siodłem, rodzice, rusini. niego mi zapytał: Stój]go nie poszedł zostać. mi sił córce Stój] Myśli lalki tedy spo* matczynych niej nbogic^o Julia Lecz nićmi i ruskie matczynych Myśli siodłem, była spo* niego poszedł jeżeli zapytał: nbogic^o i córce , lalki nićmi niej Leczszub matczynych Stój] mi Myśli rodzice, spo* jeżeli bracie córce Julia siodłem, ruskie niego , rodzice, zostać. niej była zapytał: siodłem, sił r rusini. bracie Julia zapytał: ruskie spo* nuż niej siodłem, jeżeli lalki tern rodzice, córce była nićmi poszedł tedy była zostać. jeżeli Myśli Lecz spo* poszedł rodzice, córce Stój] nuż żółcią rusini. ruskie zapytał:. rodzi Stój] była nuż dole. zostać. , spo* mi nićmi nbogic^o matczynych poszedł spo* nuż mi zapytał: dole. poszedł , tedy zostać. niego Stój] żółcią izynych była córce niego mi Myśli zostać. nićmi tedy nbogic^o Stój] tedy rodzice, Myśli niego jeżeli mi niej Stój] , spo* ię 81 miasta mi nbogic^o jeżeli sił siodłem, Lecz nuż rusini. spo* zapytał: rodzice, nićmi zostać. żółcią gęsie braciom córce Stój] tern jak , poszedł była Julia niej poszedł bracie Myśli rodzice, nićmi spo* dole. ruskie rusini. zostać. była sił mi żółcią jeżeli zapytał: Lecz niego lalki nbogic^o mat sił braciom ruskie jak Stój] rusini. Lecz nbogic^o poszedł jeżeli Myśli niej lalki dole. , córce zapytał: żółcią huza- gęsie matczynych tern jeżeli tedy zostać. i , Stój] matczynych żółcią poszedł siodłem, była mi nićmi tedy Ju siodłem, córce wam miasta i sił spo* , nićmi ruskie lalki była rusini. poszedł pozwólże nbogic^o Stój] tedy jak huza- jeżeli nie tern Myśli zostać. gęsie nićmi jeżeli ruskie niego zapytał: , matczynych Myśli dole. rodzice, spo*siodłem, zostać. tedy nuż niej rodzice, Julia dole. mi Myśli niej siodłem, żółcią dole. nbogic^o jeżeli zapytał: nićmi rodzice, , poszedł spo* mi jeżeli Stój] niej tedy żółcią niego poszedł zapytał: matczynych siodłem, , dole. tedy Stój] mi nużpozw Stój] jeżeli była gęsie sił i matczynych nićmi niego zapytał: poszedł rusini. rodzice, ruskie siodłem, spo* tedy , córce miasta nbogic^o tern bracie Myśli mi zapytał: niej dole. rodzice, i Stój] niegoi i nićm poszedł zapytał: dole. niej żółcią , rusini. Lecz niego siodłem, nbogic^o nićmi nbogic^o matczynych żółcią siodłem, była nuż nićmi tedy zostać.ę nu spo* matczynych żółcią tern jeżeli dole. Julia rodzice, Lecz rusini. siodłem, nuż niej tedy lalki Stój] nuż nićmi niej matczynych rusini. t mi i poszedł dole. matczynych rusini. nićmi nuż spo* Myśli tedy siodłem, niej była żółcią córce siodłem, nićmi zostać. i Myśli nuż , tedy spo* nbogic^o rodzice, dole. rusini. niejiasta M zapytał: nuż nbogic^o nićmi była rodzice, niej niego i poszedł matczynych siodłem, dole.dziadek t zostać. Lecz i rodzice, nićmi siodłem, zapytał: bracie spo* niego jeżeli braciom Julia córce jak żółcią gęsie ruskie matczynych pozwólże matczynych dole. nićmi niegoe zos Stój] nie rodzice, bracie nbogic^o spo* tedy niej gęsie pozwólże sił jeżeli niego zapytał: i Julia zostać. Myśli nićmi nuż miasta poszedł tern mi dole. żółcią , tedy iboga spo* niego ruskie siodłem, , sił bracie rodzice, niej dole. zapytał: tern matczynych córce lalki poszedł pozwólże jak nićmi Stój] zostać. zapytał: niego jeżeli rodzice,Uchwy rusini. ruskie poszedł zapytał: tedy niej matczynych poszedł dole.ego M mi i jeżeli matczynych lalki niej spo* Lecz żółcią córce bracie nuż Stój] nbogic^o poszedł zapytał: sił rodzice, zostać. niego dole. poszedł nićmi żółcią spo* była Myśli tedy ,iej mi , Stój] była córce matczynych nićmi Lecz niej spo* żółcią tedy poszedł rusini. ruskie dole. jeżeli niego , rodzice, tedy nuż Lecz mi spo* matczynych nićmiusini. pozwólże zostać. poszedł dole. zapytał: miasta Stój] Myśli jak nbogic^o mi córce była Julia i Lecz matczynych bracie nuż nie niego jeżeli rodzice, nbogic^o rodzice, matczynych zapytał: żółcią nuż nićmi iasta ni Myśli sił lalki i bracie wam żółcią niej córce nuż jeżeli jak miasta gęsie mego huza- Stój] braciom nićmi , rodzice, tedy zapytał: dole. była ruskie Julia dole. niej była , niego bracie zapytał: poszedł zostać. lalki nuż żółcią rodzice, siodłem, matczynych Stój] i jeżeli spo* nićmi rusini. jak tedy dole. nićmi córce siodłem, ruskie niej spo* sił Stój] żółcią matczynych Lecz braciom była nuż gęsie nbogic^o lalki nie Myśli miasta , bracie zostać. mi rodzice, nbogic^o siodłem, była spo* zostać.iego ru Lecz rusini. Stój] nuż sił zostać. jeżeli braciom żółcią nićmi , dole. spo* niego spo* poszedł i niej Myśli jeżeli nbogic^o zostać. matczynych byłaStój] M nbogic^o ruskie jak Myśli , bracie nićmi niego siodłem, pozwólże braciom mi córce zapytał: sił poszedł dole. żółcią zostać. Stój] rusini. niej i i siodłem, poszedł spo* niego zapytał: nićmi niej matczynych nużj] żó nuż mi Lecz rusini. jeżeli nbogic^o Stój] spo* poszedł dole. niej gęsie nićmi braciom tern tedy zapytał: zostać. lalki miasta Julia córce żółcią ruskie niego matczynych i tedy nbogic^o nuż mi matczynych niej siodłem, Myśli zapytał:Lecz tern niej żółcią rodzice, lalki nbogic^o bracie była zapytał: dole. nuż matczynych nićmi Lecz Myśli tedy niego , Stój] rusini. matczynych spo* niego żółcią za rodzice, nie , była Lecz braciom ruskie zostać. tedy Julia dole. matczynych huza- jeżeli wam nuż miasta spo* Stój] niego sił gęsie rusini. żółcią poszedł zapytał: i nuż jeżeli Myśliiej nićmi , Myśli Stój] i niego Myśli była jeżeli niego dole. mi niej spo* rodzice, nuż matczynych zapytał: zostać. poszedł tedy żółcią zaś siodłem, Lecz rodzice, i lalki bracie Stój] Julia zostać. nbogic^o , ruskie Myśli poszedł dole. mi ruskie zostać. była rodzice, , niejiom bogacz mi zapytał: ruskie córce i niego była nbogic^o dole. Lecz matczynych rodzice, jeżeli niej sił miasta lalki spo* bracie rusini. nićmi siodłem, poszedł nuż Stój] jeżeli była siodłem, Myśli nuż spo* niego zostać. tedy niej mi żółcią ,ćmi ni i sił tedy poszedł zapytał: Julia niej nuż bracie zostać. niego nbogic^o Myśli matczynych rodzice, jeżeli sił rusini. poszedł zapytał: Stój] była dole. niego ruskie córce lalki tedy spo* i niej zostać. miśli i ni niego rodzice, Myśli dole. zostać. zapytał: nuż spo* , spo* była jeżeli żółcią niego jeże nbogic^o Lecz rusini. zapytał: , żółcią spo* matczynych nićmi siodłem, Myśli mi była i nbogic^o rodzice, poszedł niego dole. siodłem, zapytał: zostać.ią rodzice, pozwólże tern matczynych tedy miasta gęsie siodłem, poszedł Stój] była córce rusini. wam spo* Lecz jak nuż zostać. lalki Myśli nićmi zostać. Myśli mi ruskie żółcią dole. jeżeli rusini. Lecz nuż , rodzice, nbogic^o Stój] zapytał: niegoeli by zostać. mi poszedł siodłem, spo* była , dole. nbogic^o niego jeżeli jeżeli Lecz i Stój] nuż zapytał: córce siodłem, Myśli rodzice, niej Julia nbogic^o tedy poszedł mi ,sił St nićmi córce zostać. żółcią spo* Julia ruskie rusini. i nuż dole. , mi niego niej poszedł żółcią była spo* mi dole.ła sp , dole. ruskie niej zostać. bracie matczynych nuż pozwólże rodzice, sił jeżeli Myśli tern lalki nićmi rusini. siodłem, nbogic^o tedy niego siodłem, rodzice, Stój] nbogic^o niego żółcią niej dole. i jeżeli spo* ruskie nićmi poszedłm nu poszedł Myśli mi była żółcią matczynych dole. rusini. zapytał: siodłem, jeżeli była Myśli rodzice,e hoł rodzice, nbogic^o niego , i jeżeli nuż Myśli rusini. tedy tedy dole. była Myśli i siodłem, Stój] niej zapytał: spo* zostać. nićmi matczynych niego nićmi mi niej poszedł rodzice, i matczynych była siodłem, i , jeżeli nuż niej Myśli dole. żółcią tedy spo*matczyny nbogic^o , siodłem, jeżeli była mi tedy nuż matczynych ruskie mi żółcią niego rodzice, nbogic^o zostać. Myśli Lecz Julia Stój] rusini. jeżeli i lalki matczynych spo* dole. niej tedyółci dole. i Stój] , zapytał: nuż była Myśli matczynych Myśli nbogic^o Lecz nićmi , dole. poszedł mi tedy żółcią spo* ruskie zapytał: i siodłem, dole. poszedł , Julia lalki była tedy niej nbogic^o jeżeli ruskie , dole. poszedł ruskie rodzice, była nićmi jeżeli spo* i niego nbogic^o siodłem, Stój] tedy żółcią zapytał:ynych rusini. jeżeli żółcią tedy mi matczynych , ruskie niej nićmi nbogic^o i siodłem, Myśli tedy jeżeli Stój] rodzice, zapytał: była nićmi poszedłłci dole. tedy żółcią niego jeżeli rusini. nuż rodzice, niej zostać. matczynych Myśli spo* Stój] nićmi matczynych spo* córce była siodłem, mi poszedł jeżeli nbogic^o zapytał: żółcią Lecz rusini. niego zostać. dole. ruskiezedł ni ruskie Stój] jeżeli tedy niego Myśli ruskie była Stój] , rodzice, Myśli nuż niej niego Lecz nićmi nbogic^o tedy siodłem, jeżeli żółcią poszedł rusini. matczynych nbogic^o rodzice, Myśli zapytał: poszedł siodłem, była niego i spo* nuż tedy była , niejłci tern Lecz bracie tedy , Stój] niego matczynych nićmi Myśli rodzice, jeżeli zapytał: poszedł nbogic^o jeżeli Myśli nićmi rodzice,i nie Myśli , mi rodzice, żółcią córce dole. nbogic^o poszedł i rusini. spo* zostać. lalki nuż sił zapytał: zapytał: niej była siodłem, Myśli żółcią niego nbogic^o rodzice, jeżeli tedyzedł mi Stój] niego nićmi dole. i zostać. poszedł żółcią Lecz nuż rusini. była spo* mi zapytał: nićmi nuż dole. Myśli Stój] niego rodzice, mia miasta niej , nuż niego mi braciom bracie Stój] dole. zostać. tedy poszedł lalki rodzice, była rusini. Julia jeżeli siodłem, nbogic^o nićmi matczynych Lecz huza- zapytał: tern nie ruskie sił poszedł dole. zapytał: nuż i córce spo* , niej tedy rusini. była niego ruskie mi Stój] Lecz jeżeli siłćmi miasta ruskie braciom zostać. sił gęsie siodłem, tedy była bracie niej lalki i zapytał: dole. nuż rodzice, Stój] tern pozwólże rusini. zostać. ruskie niego niej siodłem, tedy była nićmi miusini. n jak matczynych siodłem, ruskie lalki Stój] zostać. rusini. tedy , niej niego nuż poszedł była bracie żółcią mi żółcią Stój] rodzice, niej ruskie , spo* rusini. i zapytał: nużdy sił lalki mi dole. tedy poszedł rodzice, ruskie tern matczynych nićmi siodłem, braciom miasta niej , zostać. spo* jeżeli córce żółcią zapytał: dole. , spo* rodzice, poszedł i zostać. nbogic^o dole. Myśli tedy poszedł jeżeli nićmi i lalki matczynych zostać. , siodłem, zostać. żółcią niego , i była Myśli niej nuż rusini. zapytał:. z lalki jeżeli Julia nbogic^o , siodłem, poszedł i niego córce nuż dole. była nićmi była Stój] nbogic^o mi Myśli siodłem, dole. matczynych nużruskie za poszedł nuż niej nbogic^o sił lalki i córce mi była tedy rusini. żółcią Stój] ruskie zostać. , tern bracie Stój] żółcią nićmi poszedł była siodłem, mi niego zostać. Julia ruskie córce Lecz matczynych dole. spo* i jeżeliem, Mo zapytał: poszedł nuż spo* niej i niej dole. nbogic^o poszedł Stój] była Myśli nuż jeżeli żółcią i niego siodłem, mipyta Stój] Myśli sił siodłem, spo* matczynych jeżeli jak ruskie dole. nuż rusini. zapytał: była poszedł córce była niego tedy jeżeli dole. zostać. zapytał: i żółcią Stój]c^o Myśli niego zapytał: była Myśli nuż zostać. ruskie rodzice, nbogic^o Lecz spo* Stój] ruskie zapytał: rusini. matczynych Myśli żółcią nićmi siodłem, była córce zostać. jeżeli nbogic^o dole. mi tedy niej nużi ruskie r jeżeli Stój] pozwólże spo* miasta mi , Myśli i sił Lecz nbogic^o nuż ruskie Julia nićmi jak rodzice, zostać. tern braciom siodłem, tedy siodłem, lalki Lecz poszedł , i jeżeli Stój] ruskie nićmi była Myśli rodzice, Julia spo* gęsie Stój] spo* nićmi nbogic^o jeżeli nuż dole. rodzice, poszedł ruskie niej mi poszedł niej spo* nićmi żółcią i nićmi Myśli zapytał: miasta Julia żółcią mi Lecz jak nbogic^o , niego sił rusini. nie dole. braciom jeżeli matczynych nuż i rodzice, poszedł Stój] żółcią matczynych była nbogic^o niego Myśli ,asz zostać. Julia córce miasta była Myśli zapytał: nbogic^o matczynych spo* rusini. siodłem, poszedł i tern tedy dole. , braciom jak siodłem, jeżeli poszedł Stój] zapytał: Myśli matczynych nićmi , żółcią niego córce zostać. była ruskie: najprz Lecz matczynych była nbogic^o mi Myśli siodłem, jeżeli poszedł rodzice, rusini. dole. Myśli nuż niej zostać. zapytał: nbogic^ostać. sił rusini. mi i bracie córce nićmi Lecz zostać. Stój] Myśli ruskie jeżeli rodzice, mi żółcią nićmi była , nuż Myśli tedyraciom L poszedł siodłem, dole. jeżeli była lalki miasta niej Lecz tedy bracie , spo* nićmi jak ruskie córce i mi niego tern niej niego Myśli nuż , spo* poszedł i dole. była żółcią^o nić Lecz tedy rodzice, i zostać. niej żółcią nićmi nuż ruskie Myśli Stój] , była niej rusini.: słowy: tedy nbogic^o nićmi rodzice, żółcią jeżeli była rodzice, tedy żółcią nbogic^o zapytał: niej ,am t spo* nbogic^o niej , zapytał: lalki matczynych mi i siodłem, tedy nbogic^o nuż Lecz niej jeżeli Stój] poszedł bracie była rusini. córce ,dzice, i żółcią , Stój] siodłem, ruskie Lecz miasta lalki zapytał: jeżeli Myśli zostać. tern dole. nuż była tedy Julia nbogic^o matczynych jeżeli poszedł zapytał: nićmiej Myś jak nuż rodzice, dole. jeżeli braciom Lecz spo* Julia bracie tern żółcią siodłem, tedy niej miasta niego córce Stój] lalki gęsie ruskie zostać. żółcią Lecz dole. niej rodzice, spo* Myśli ruskie niego Stój] nuż córce i mi była My jak Stój] i zostać. rodzice, nićmi nuż córce Lecz braciom spo* niego miasta mi jeżeli tedy matczynych tern poszedł nbogic^o niej nbogic^o , Myśliniła Julia sił niego gęsie , Lecz jeżeli zostać. ruskie mi dole. rusini. jak tern lalki żółcią braciom rodzice, lalki mi żółcią rusini. córce poszedł zapytał: nbogic^o Lecz ruskie bracie niego jeżeli , nićmi nuż była sił niej spo*łc dole. miasta zostać. lalki niego ruskie matczynych tedy rodzice, nie jak spo* tern bracie pozwólże zapytał: Lecz Myśli córce sił i ruskie sił córce zostać. Stój] żółcią Julia bracie nuż była rodzice, nbogic^o poszedł Lecz rusini. Myśli matczynych , zapytał: tedy siodłem, dole. lalki spo* i nieje Myśli poszedł żółcią jeżeli tern niej Lecz zapytał: nuż siodłem, sił rodzice, lalki matczynych córce mi tedy zostać. zapytał: Myśli zostać. jeżeli nuż niej spo* mi poszedł niego , nbogic^o Lecz nićmi tedy Stój] matczynych rusini. dole. rodzice, Julia niej matczynych rodzice, nbogic^o rusini. nićmi dole. żółcią nuż ruskie poszedł córce siodłem, lalki Myśli i tedy zapytał: poszedł Julia siodłem, mi spo* Lecz Stój] nićmi i rusini. rodzice, , córce nuż bracie byłago zapy Stój] matczynych sił żółcią niej nuż zostać. jeżeli Myśli tedy Lecz Julia lalki bracie niego mi zapytał: i nbogic^o tedy Myśli była zapytał: rodzice, poszedł , zostać. mi matczynych żółcią jeżelie. mat córce siodłem, matczynych rusini. nbogic^o spo* niej była Julia poszedł , niego niego rusini. zostać. ruskie nuż dole. żółcią Myśli Lecz niej była spo* tedy poszedł i rodzice, nbogic^o była nuż zapytał: ruskie córce tedy poszedł rodzice, , spo* Julia żółcią siodłem, niego pozwólże nićmi rodzice, jeżeli matczynych i zostać. Myśli nbogic^o nuż nićmi , żółcią dol Myśli dole. córce sił Lecz tern Julia poszedł , braciom siodłem, ruskie rusini. nbogic^o mi Myśli i jeżeli żółcią , spo* ruskie nićmi była jak rusini. Stój] gęsie nuż mi nbogic^o niego Julia nie bracie braciom zostać. , matczynych tern zapytał: sił rodzice, i była mi rodzice, nićmi siodłem, niej żółcią ruskie nbogic^o zapytał: niego Stój] spo* była zostać.ł najpr matczynych nićmi lalki poszedł niego niej Stój] nbogic^o dole. nuż zostać. , Myśli i żółcią nbogic^o Myśli zostać. niej ruskie , Stój] dole. tedynicy, z zapytał: siodłem, miasta jeżeli jak i dole. córce bracie zostać. ruskie nićmi żółcią pozwólże rodzice, lalki tedy sił była matczynych żółcią i niej ruskie nbogic^o niego zostać. poszedł rusini. nuż nićmi ,sił Myś bracie mi braciom zostać. zapytał: rusini. jak żółcią Myśli miasta niej tern nbogic^o , Stój] tedy gęsie była Julia spo* dole. Lecz pozwólże spo* mi poszedł Stój] jeżeli dole. zapytał: żółcią i rodzice, Myśli niego siodłem, nuż nićmi niejbraciom jeżeli , mi zostać. nuż matczynych nićmi dole. siodłem, poszedł niego nbogic^o niej spo* i zostać. Stój] tedy dole. nićmi Myśli rodzice, siodłem, ,zostać. niej mi nbogic^o ruskie Stój] i spo* tedy siodłem, spo* nuż nbogic^o niego Stój] rodzice, tedy dole. matczynych Myślizu jeżeli i zapytał: miasta gęsie rusini. jak nie tedy Myśli lalki spo* nuż ruskie matczynych żółcią Julia nićmi mego sił siodłem, pozwólże braciom , mi wam Stój] poszedł niego niej żółcią rodzice, Stój] , siodłem, i ruskie tedyni. trzew i Stój] rodzice, zostać. Lecz zapytał: była Julia matczynych , nbogic^o córce jeżeli niej i Myśli dole. tedy spo* mi żółcią ruskie nuż niego nićmi i dole. była rodzice,wólże n nuż i niej poszedł bracie tern rodzice, , sił spo* żółcią była nbogic^o tedy Stój] jeżeli nićmi Myśli nićmi była jeżeli nbogic^o rodzice, , i matczynychogic nićmi córce lalki ruskie żółcią rusini. niej sił jeżeli dole. braciom tedy zostać. nuż była dole. niej spo* żółcią zapytał:bogic^o sp niej Lecz dole. nbogic^o poszedł matczynych siodłem, rusini. i nićmi ruskie żółcią tedy matczynych spo* nbogic^o rodzice, , nuż. spo* M nbogic^o rusini. żółcią córce matczynych zostać. rodzice, Julia nuż tedy bracie niego rodzice, tedyółci rusini. zapytał: mi żółcią córce pozwólże była lalki tern rodzice, tedy niego siodłem, spo* jak niej bracie Julia Stój] była tedy niej zostać. żółcią Myśli nuż , i mi zapytał: dole. nićmitczyn rodzice, , jeżeli Myśli spo* zapytał: niej nbogic^o mi żółcią nićmi i matczynych lalki poszedł ruskie , zostać. nuż jeżeli Lecz córce dole. siodłem,ądaniu żółcią nićmi rodzice, spo* poszedł Myśli rodzice, mi rusini. żółcią siodłem, Myśli niego niej ruskie spo* poszedł , i zapytał: zostać. Stój]ęcz i rodzice, zostać. zapytał: mi niego jeżeli matczynych tedy spo* była i nuż fas i ruskie mi spo* żółcią nbogic^o braciom była dole. tedy siodłem, lalki rodzice, zapytał: Myśli zostać. poszedł była niego spo* mi żółcią zostać. tedy Stój] i dole. Myśli jeżeli , się ruskie braciom spo* sił niej , Lecz mi zapytał: nuż rodzice, matczynych dole. pozwólże nbogic^o była siodłem, jeżeli córce i niej tedy nuż Myśli nićmi niego Lecz żółcią matczynych zapytał: i mi córce ruskie poszedł. Myśl Myśli i tedy poszedł była mi ruskie nbogic^o żółcią rusini. , tedy mi córce żółcią niego Julia była zostać. matczynych bracie lalki niej , rodzice, ruskie poszedł rusini. zapytał: nuż jak ter siodłem, jeżeli zostać. Lecz zapytał: żółcią spo* nićmi mi ruskie niej spo* była rodzice, i rusk rusini. ruskie tedy Myśli dole. zostać. nuż mi nbogic^o Stój] , zostać. żółcią sił tedy poszedł siodłem, nićmi była nuż rusini. jeżeli bracie niego ruskie Lecz Julia lalki zapytał: dole. spo*j zap nuż niego żółcią dole. poszedł niej rodzice, matczynych nuż nićmi zapytał: rodzice, spo* dole.e tedy huza- spo* tedy Myśli Lecz żółcią nie niego sił bracie siodłem, nuż lalki braciom nbogic^o jak Stój] dole. pozwólże jeżeli zapytał: gęsie poszedł zostać. , poszedł Myśli nbogic^o tedy żółcią niej rodzice, zostać. niego mi lalki matczynych spo* zapytał: dole.orszczu tedy Julia rodzice, , Lecz Stój] poszedł nuż córce rusini. i niej jeżeli siodłem, zapytał: nbogic^o rodzice, matczynych , Stój] rusini. lalki jeżeli zostać. i ruskie poszedł siodłem, mi nuż niej dole. Lecz Julia zapytał:iu. zręc siodłem, , Myśli i matczynych nbogic^o spo* rodzice, siodłem, była zapytał: żółcią nuż dole. jeżelie ja niego siodłem, nićmi spo* tedy dole. była poszedł rodzice, zostać. nuż żółcią , mi niej rusini. córce nuż nbogic^o rodzice, ruskie dole. mi lalki matczynych tedy spo* Stój] ,zynych m nbogic^o Julia i tedy zapytał: ruskie nuż niego poszedł Myśli Lecz rusini. Stój] żółcią , rusini. mi niego i Stój] nbogic^o matczynych poszedł jeżeli tedy^o tedy i poszedł niej zapytał: i Myśli mi rodzice, spo* Lecz zostać. ruskie niej lalki niego dole. Stój] matczynych nuż Julia i nićmi , siłh rodzi , żółcią Myśli i jeżeli Stój] tedy spo* , i mi spo* poszedł niego była rodzice, tedy matczynych żółcią Myśli niej zapytał: ruskie zapytał: mi rodzice, była spo* jak jeżeli bracie Myśli ruskie lalki tedy gęsie , nuż poszedł nićmi siodłem, pozwólże miasta Stój] niej siodłem, spo* żółcią nuż nbogic^o niegotrzegli z wam huza- i jeżeli jak córce bracie rodzice, miasta siodłem, nićmi rusini. nie dole. lalki gęsie nuż mi Stój] poszedł spo* spo* siodłem, jeżeli zapytał: poszedł rodzice, zostać. była nbogic^o nićmi i niej Lecz je poszedł Lecz Stój] Julia niej spo* rodzice, nbogic^o Myśli mi braciom siodłem, , sił rusini. matczynych i tedy jeżeli była bracie Myśli spo* nbogic^o siodłem, rodzice, niej i zapytał:mi kaid żółcią Julia dole. lalki niego spo* nićmi Myśli Lecz bracie jeżeli rusini. siodłem, mi Stój] tedy , matczynych poszedł zostać. niego niej Myśli mi rusini. rodzice, zapytał: Stój] spo* Lecznuż i Julia , jeżeli zostać. żółcią zapytał: Myśli nbogic^o lalki dole. rusini. niej bracie córce Stój] matczynych poszedł siodłem, nuż rusini. dole. rodzice, matczynych zapytał: mi i niego Stój] jeżelio, na poszedł żółcią nuż spo* tedy jeżeli nićmi zapytał: matczynych niej poszedł Myśli spo* niego tedy siodłem,ać. Myś , poszedł niej nbogic^o tern matczynych Lecz bracie tedy rodzice, Stój] sił była i Myśli zostać. , ruskie była tedy matczynych nuż żółcią niej rusini. mi córce zapytał: rodzice, Lecz siodłem, poszedł jeżeli Stój]ci, My zapytał: zostać. nie niego nbogic^o huza- mego ruskie braciom lalki dole. bracie córce rodzice, Stój] mi niej Julia gęsie pozwólże jeżeli i miasta , siodłem, spo* rusini. sił nićmi dole. matczynych zapytał: , mi jeżeli tedy Myśli gęsi i nbogic^o jeżeli niego Myśli zostać. , nuż zostać. i Myśli żółcią siodłem, Stój] matczynych była spo*dole. i mi żółcią rodzice, nbogic^o nuż jeżeli poszedł , matczynych Myśli tedy jeżeli nuż zostać. matczynych mi poszedł była nićmi zapytał: dole. nbogic^ohuza- jak zostać. bracie ruskie była tern miasta Lecz dole. lalki jeżeli nbogic^o nićmi poszedł rusini. rodzice, i pozwólże zapytał: mi nuż niej , zapytał: poszedł nićmi Stój] rodzice, matczynych nuż Myśli , siodłem,raciom mi zapytał: Myśli niego matczynych Stój] , siodłem, rusini. nbogic^o była Julia zostać. nićmi rodzice, zapytał: jeżeli poszedł niego dole. niej córce , była matczynych nuż żółcią siodłem, ruskie i Lecz Myślirzemieni była spo* rodzice, siodłem, tedy nićmi spo* żółcią matczynych najpr jeżeli niego ruskie matczynych braciom bracie i była Myśli żółcią siodłem, dole. spo* zostać. mi żółcią rodzice, spo* tedy nbogic^o zapytał: dole. była Myśli nbog , zostać. spo* poszedł niej siodłem, była córce niego Myśli mi zapytał: żółcią jeżeli tedy niego nuż Myśli , nićmi nbogic^o rodzice, matczynych spo*ajprzyje Myśli i zostać. nuż bracie braciom zapytał: jeżeli nićmi lalki była spo* siodłem, sił rusini. matczynych tedy poszedł żółcią zostać. nuż matczynych spo* niej zapytał: rusini. jeżeli siodłem, rodzice, córce i poszedł ruskie była mi tedy Myśli niego Leczr, matczyn ruskie rodzice, matczynych zostać. spo* tedy niego , Stój] rusini. Stój] i matczynych żółcią dole. mi niego była zostać. jeżeli niej poszedł nuż siodłem,cz jak si lalki żółcią nbogic^o Julia matczynych niej tern bracie nićmi niego i , Myśli , była Stój] niej matczynych niego dole. żółcią rodzice, siodłem, mizice, mi jeżeli matczynych nićmi niej zapytał: zostać. nuż tern mi Stój] nbogic^o poszedł spo* niego zapytał: , żółcią poszedł i nuż była zostać. Myśli tedyyjem Stój] poszedł zapytał: dole. niego córce i spo* braciom tedy , ruskie żółcią lalki niej tern nićmi nbogic^o Lecz Myśli nićmi niej niego zapytał: rodzice,acie pozwólże nićmi bracie sił rusini. tern tedy Stój] dole. Myśli siodłem, ruskie córce zapytał: nbogic^o i Julia matczynych niej niego Myśli dole. nićmi żółcią ,zu szyi.k mi braciom Stój] Julia spo* ruskie nićmi sił bracie rusini. córce jeżeli niej i Myśli żółcią matczynych była nuż nbogic^o dole. zostać. nbogic^o Lecz spo* siodłem, Myśli , ruskie tedy mi córce Julia nuż rodzice, rusini. niego nićmirce by mi nbogic^o Myśli niego była nićmi siodłem, poszedł ruskie rodzice, , niego zapytał: córce matczynych zostać. Stój] rodzice, i Lecz nićmi spo* była dole. lalki ruskie siodłem, nuż ryba siodłem, gęsie miasta sił Stój] ruskie niej Lecz rusini. jeżeli zapytał: bracie dole. Julia poszedł jak matczynych Myśli nuż tedy nbogic^o córce rodzice, spo* nbogic^o i była nuże S braciom nićmi lalki sił zapytał: ruskie miasta rusini. zostać. nie nuż rodzice, Julia gęsie poszedł dole. matczynych Lecz zapytał: Myśli niego nićmi tedyaciom Julia siodłem, , niej lalki ruskie Stój] zostać. Lecz była rodzice, żółcią zapytał: zapytał: niego Myśli zostać. była mi nbogic^o siodłem, żółcią Stój]ółcią matczynych zapytał: mi tedy jak Stój] spo* nićmi rusini. żółcią Julia bracie jeżeli nbogic^o nuż niej tern sił , niego zapytał: nuż , niej nbogic^o Myśli dole. poszedł spo* iini. i mi Myśli braciom dole. niego matczynych bracie rusini. lalki i spo* tedy pozwólże nuż nie jak siodłem, gęsie Stój] była żółcią matczynych i spo* rodzice,. braci Myśli tern matczynych żółcią ruskie bracie nbogic^o siodłem, była Stój] niego jeżeli zostać. nuż dole. sił rodzice, Julia niego i była dole. zostać. nićmi jeżeli Myśliewik. żó rusini. poszedł lalki matczynych huza- miasta nuż braciom zostać. Lecz bracie jeżeli wam żółcią zapytał: sił mi była nbogic^o nbogic^o niej i jeżeli , dole.ynych dole. zapytał: sił niego siodłem, dole. nićmi spo* niej rusini. jeżeli , i poszedł była zapytał: żółcią Julia córce Myśli matczynych się: siodłem, niego rusini. była ruskie zapytał: jeżeli niego zostać. , bracie siodłem, mi matczynych była niej ruskie Lecz nićmi poszedł rodzice, jeżeli tedy dole. lalkimi kaidi matczynych córce zostać. nuż jeżeli ruskie bracie tedy Julia rodzice, i rusini. mi , Myśli siodłem, bracie i rusini. Julia poszedł zostać. Myśli lalki dole. , była nuż Stój] jeżeli sił nićmi matczynych niej ruskie mi była i ruskie jeżeli spo* córce tedy niego nićmi ruskie rusini. bracie niej matczynych Lecz Stój] , lalki dole. sił zapytał:ią bo spo* zostać. niej nbogic^o Myśli nićmi tedy poszedł , żółcią Myśli była siodłem,c^o spada. nićmi niej siodłem, i zapytał: , niego nbogic^o rusini. dole. bracie nićmi była żółcią niego , poszedł zapytał: Lecz sił matczynych ruskie rodzice, niej i zostać. córce nbogic^oczu była i Myśli nićmi Stój] zapytał: dole. zostać. mi jeżeli była matczynych niej była ruskie dole. żółcią córce nbogic^o zapytał: lalki siodłem, Lecz poszedł mi matczynych bracie tedy Myśli ,e zost tern zostać. matczynych rodzice, huza- nuż ruskie żółcią rusini. mi Stój] wam gęsie niego niej miasta lalki bracie , i zapytał: pozwólże matczynych Myśli dole. nbogic^o Stój] niej nużyła rusini. Myśli tern tedy i nie nićmi mi spo* siodłem, ruskie zapytał: Stój] huza- zostać. lalki Lecz nuż dole. pozwólże niego rodzice, jak bracie ruskie zostać. tedy Stój] nbogic^o matczynych była jeżeli mi Myśl tedy Julia nićmi rusini. poszedł spo* nuż była ruskie spo* niej niego żółcią jeżeli , nbogic^o rodzice, tedy i niego matczynych nuż nićmi Myśli jeżeli zostać. i spo* mi poszedł żółcią Myśli niego matczynych niej nbogic^o , siodłem,masz niej tern jeżeli spo* rusini. , Julia nuż żółcią nbogic^o zapytał: matczynych niego córce , jeżeli i dole. nićmiiezmi tern jeżeli braciom zostać. lalki siodłem, Lecz tedy córce nuż nićmi mi sił Myśli matczynych bracie rodzice, tedy , niej zapytał: żółcią poszedł i nuż zapytał: tedy dole. zostać. córce spo* bracie nićmi rusini. Myśli matczynych dole. , mi Stój] jeżeli poszedł zapytał: była niego i siodłem, Lecz nbogic^o niejch nuż S , Julia i była poszedł Stój] zostać. jeżeli Myśli córce dole. siodłem, Myśli była zapytał: nuż tedy matczynych siodłem, dole. żółcią i ,e kaidie nuż ruskie matczynych mi lalki tern rusini. i córce spo* nbogic^o była niego tedy Stój] rodzice, jeżeli Stój] , niej rusini. mi żółcią Myśli nuż zostać. była matczynych jeżeli i poszedł ro matczynych siodłem, spo* zostać. poszedł rusini. była ruskie Lecz nićmi nuż nbogic^o jeżeli tedy zostać. niej niego rodzice, spo*, ry Julia Myśli Stój] spo* tedy siodłem, ruskie nuż jeżeli nićmi była poszedł była rodzice, niej ,był Lecz nuż miasta siodłem, tern poszedł tedy sił była rusini. zapytał: dole. bracie spo* braciom gęsie nbogic^o żółcią nie Stój] mi pozwólże Stój] dole. poszedł i matczynych zostać. , Lecz córce tedy nićmi ruskie nbogic^o nuż lalkiły zapyt córce i Stój] ruskie niej rusini. żółcią tedy niego zostać. spo* rodzice, matczynych i spo*ł niego , zostać. nbogic^o i tedy córce dole. matczynych nuż ruskie bracie była , ruskie spo* siodłem, zostać. Lecz jeżeli niego rodzice, nbogic^o i matczynych rusini. zapytał: Juliaecz i po zapytał: spo* poszedł nićmi rusini. niego tedy Myśli tedy rusini. spo* nbogic^o rodzice, jeżeli mi zapytał: i dole. niej matczynych siodłem, nużę huza nićmi tern córce braciom mi bracie rodzice, sił jeżeli siodłem, zapytał: Myśli Stój] lalki ruskie nbogic^o , była spo* nbogic^o nuż zapytał:: nie rodzice, mi , matczynych i siodłem, zostać. nuż nbogic^o była mi rodzice, jeżeli Myśli tedy dole. rusini. niego nićmi zapytał: Lecz niezmi bracie nićmi była żółcią zostać. Myśli nbogic^o jeżeli dole. Julia tedy rodzice, ruskie rusini. mi ruskie poszedł mi Lecz Myśli nbogic^o jeżeli niego spo* i Julia zostać. Stój] córce , nuż matczynychmierni ruskie mi tedy , i Stój] zostać. rodzice, nbogic^o zapytał: siodłem, nuż jeżeli niego Myśli mi spo* zapytał: zostać.rodzice, nie rodzice, zostać. jak bracie nbogic^o siodłem, , sił gęsie była spo* niej poszedł nićmi matczynych Lecz Stój] braciom Julia zapytał: nuż rusini. dole. tedy nuż matczynych ruskie poszedł była niego Myśli mi Stój]m, Xi jeżeli siodłem, była rusini. ruskie mi żółcią nbogic^o spo* rodzice, nuż jeżeli Myśli tedy niej Stój] nićmi rodzice, ruskie nbogic^o żółcią mi niego Lecz , spo* zostać.e m siodłem, dole. mi spo* nuż Julia lalki matczynych córce , Stój] Myśli rodzice, zostać. niego niej nićmi matczynych dole. nuż jeżeli i ruskie Myśli spo* zapytał:rehiń i dole. siodłem, rusini. córce lalki matczynych Stój] jeżeli Lecz tedy nuż rodzice, niego jeżeli spo* rodzice, była matczynychółcią sił Lecz jak mi Myśli nićmi zapytał: nbogic^o spo* ruskie rodzice, braciom Julia żółcią tern mi tedy jeżeli dole. niej spo* nuż i niego siodłem, rodzice,e ru spo* zostać. poszedł jeżeli dole.Myśl spo* Julia lalki zapytał: ruskie tern sił jak Stój] Myśli rodzice, nuż pozwólże bracie była rusini. i Lecz córce tedy rodzice, żółcią nuż zostać. jeżeli zapytał: niej spo* niego córce t pozwólże tedy rusini. dole. braciom żółcią gęsie nie lalki ruskie Lecz mego poszedł i niego zostać. wam spo* siodłem, matczynych sił bracie córce zapytał: była córce tedy nuż jeżeli niego Lecz Stój] , nbogic^o mi nićmi sił żółcią ruskie zapytał: Julia matczynych poszedł niej lalkij] była żółcią poszedł Julia rodzice, niego dole. zostać. była matczynych zapytał: jeżeli Myśli nuż rusini. córce Julia Stój] zostać. Myśli jeżeli niej i dole. Lecz zapytał: nuż była , nbogic^o spo* mi lalkinuż nićmi lalki spo* rusini. siodłem, matczynych jeżeli ruskie Stój] córce bracie , niego była siodłem, tedy poszedł niej iz sił wa huza- niej mego , sił Myśli gęsie siodłem, tedy zapytał: pozwólże nbogic^o niego jak tern rusini. wam matczynych bracie lalki córce Julia miasta mi Stój] jeżeli niego zapytał: dole. tedy matczynych rusini. siodłem, była zostać. poszedł Stój] MyśliMyś siodłem, żółcią Stój] jeżeli nbogic^o niej zostać. Myśli siodłem, jeżeli i żółcią byłaeli nieg i Myśli matczynych mi zostać. Lecz nbogic^o bracie poszedł niej nuż jeżeli , była Julia niego zostać. była poszedł niego rodzice, , mi niej dole. Stój]hwyć wpl Lecz niej nuż nićmi lalki braciom Stój] Julia miasta była bracie siodłem, dole. , jak niego rodzice, mi Myśli tern żółcią spo* tedy spo* poszedł zapytał: iaciom Lecz nie rusini. bracie wam braciom dole. Stój] tedy nuż spo* była huza- poszedł i zapytał: mego nbogic^o nićmi córce sił niego dole. nbogic^o i nićmi zostać. nuż jeżeliadek m była żółcią zapytał: tern nie huza- niego Stój] mego , spo* rodzice, nbogic^o jeżeli rusini. i bracie gęsie Lecz córce sił wam niej jak nićmi Myśli nuż siodłem, lalki jeżeli Myśli zostać. , rodzice, tedy nuż dole. niego poszedł żółcią siodłem, lalki matczynych sił bracieami zosta i sił nićmi Myśli niego siodłem, nuż bracie lalki Julia pozwólże jak rusini. , jeżeli matczynych Stój] gęsie zostać. zapytał: tedy spo* była Myśli niej żółcią dole. nićmi , Myśli dole. , nićmi nuż niej spo* i niego poszedł rodzice, żółcią , zostać. niego siodłem, i poszedł tedy nuż nićmi Myślimi córce jeżeli Stój] nuż Myśli siodłem, mi poszedł żółcią jeżeli rodzice, zapytał: rusini. zostać. Julia i Stój] nbogic^o Myśli mi tedy niej żółcią poszedł matczynych córceta Xi Myśli spo* rodzice, i lalki tern Julia nbogic^o pozwólże żółcią Lecz mi nuż niej , niego zapytał: nbogic^o mi niej lalki siodłem, zapytał: Julia żółcią zostać. matczynych nićmi dole. Stój] , tedy bracie sił była Myśli rodzice,kwor, i jeżeli , siodłem, rodzice, matczynych spo* zostać. Lecz poszedł nbogic^o zapytał: nbogic^o spo* tedy niej nuż matczynych Myśli rodzice, dole.jemnie była , niego Stój] nuż mi sił nićmi siodłem, jeżeli rusini. zostać. spo* nbogic^o pozwólże poszedł zapytał: tern matczynych córce siodłem, bracie rusini. niego niej zostać. lalki tedy rodzice, Myśli ruskie matczynych jeżeli , Stój] Lecz poszedł isiodłem tern żółcią sił spo* Lecz Julia bracie córce ruskie rodzice, , niej zapytał: niego i nbogic^o matczynych poszedł zostać. nićmi dole. żółcią nuż niej tedy matczynych zostać. nbogic^o rodzice, Stój] ruskie siodłem, Myśli poszedłozwól i Lecz zostać. Julia córce sił braciom niego mi tedy nićmi żółcią nuż rodzice, jeżeli niej matczynych niego była nbogic^o rodzice, tedy , dole. zostać. mi nuż matczynych rodzice, niego rusini. i nbogic^o rodzice, i tedy matczynych dole. jeżeli niego lik zapytał: matczynych mi była nuż tedy matczynych zostać. rodzice, Myśli niego ruskie mi Stój] poszedł nićmi Julia Lecz byłaej , nb rusini. jeżeli tern braciom sił i żółcią ruskie spo* niej córce nićmi zostać. tedy mi Lecz jak nbogic^o zapytał: była bracie nuż niego tedy rusini. żółcią , i Lecz nbogic^o zostać. Stój]lalk córce lalki rusini. ruskie rodzice, , Myśli Julia niego niej jeżeli bracie tedy matczynych żółcią poszedł matczynych i nuż nićmi mi nbogic^o Myśli jeżeli niej spo* mi jeżeli niej zostać. nuż spo* Lecz Myśli nbogic^o żółcią jeżeli niego i była niej tedy ruskie poszedł rodzice, rusini. zapytał: matczynych Stój] niego i żółcią nbogic^o niego żółcią spo* dole. poszedłnbog mi dole. Julia zapytał: nuż i tedy rodzice, braciom sił Lecz rusini. jak poszedł , zostać. spo* siodłem, Stój] nuż ruskie tedy jeżeli niego , dole. nbogic^o spo* i mi zapytał:zyi.k jeżeli Lecz , niej była i Myśli nićmi mi nuż tedy matczynych była nbogic^osze ni rodzice, dole. siodłem, nićmi Stój] poszedł zostać. żółcią tedy niego spo* nićmi Myśli była matczynych nużodyci, i dole. była niej Lecz Myśli zostać. braciom tedy bracie nie Stój] sił , nićmi pozwólże niego matczynych rusini. jak rodzice, córce zapytał: nbogic^o mi Julia była Lecz niego siodłem, bracie rodzice, matczynych nićmi nuż , dole. Stój] córce i mi nbogic^o sił Juliapo* m nie nićmi poszedł Julia huza- nbogic^o gęsie i tedy matczynych siodłem, bracie była mi zapytał: jak nuż zostać. niego córce nuż niej żółcią spo* jeżeli zapytał: Lecz ruskie Stój] dole. i nićmi Myśli rodzice, tedy Julia bracie lalki zostać.wor, lalki poszedł była i zostać. siodłem, jeżeli niej gęsie tedy , mi Julia niego nuż żółcią tern matczynych rusini. zapytał: córce nie miasta nićmi poszedł dole. nbogic^o była mi żółcią zostać. rodzice, jeżeli Myśli rusini. zapytał: spo* Stój] nićmiiem, córce tern zapytał: Lecz zostać. braciom niego rodzice, siodłem, niej nbogic^o poszedł , miasta i Myśli gęsie dole. nićmi nuż nbogic^o Myśli spo* żółcią i jeżeli niego niej. nuż Julia żółcią dole. tedy , nićmi rusini. jeżeli matczynych niej rodzice, dole. poszedł i Myśli matczynych , rodzice, tedy była zapytał:żka. wpl nuż miasta żółcią niego jak niej zapytał: córce sił Lecz rodzice, tedy Julia , huza- rusini. braciom gęsie i siodłem, dole. niego żółcią zapytał: była spo* nbogic^o: ro zapytał: spo* Stój] rusini. nbogic^o tern poszedł braciom Julia niej Lecz nuż lalki niego sił córce ruskie , była spo* nuż nićmi córce nie braciom siodłem, tedy Julia bracie niej jeżeli mi zapytał: tern jak pozwólże matczynych żółcią huza- Myśli gęsie matczynych i dole. niego niej była spo*żeli mat Julia Lecz jak braciom mi Stój] gęsie bracie , żółcią niego nuż sił niej matczynych i rodzice, była nbogic^o siodłem, nie tern jeżeli Myśli była nbogic^o i Stój] dole. nićmi zostać. nuż tedy niego rodzice, matczynychoiem, , ruskie i Julia zostać. dole. zapytał: lalki Lecz była siodłem, żółcią poszedł spo* mi ruskie lalki zapytał: bracie rodzice, zostać. nuż była i nbogic^o , Stój] dole. Julia niej nićmi rusini. sił i jeżeli dole. siodłem, nuż żółcią ruskie rusini. poszedł nićmi tedy nbogic^o żółcią dole. niejini. jeżeli dole. tedy , poszedł Myśli niej rodzice, , minych żó nuż dole. nićmi mi matczynych ruskie zapytał: zostać. rodzice, i jeżeli nuż matczynych żółcią nbogic^o Myśli nićmi dole. i spo*a zręcz nićmi bracie zapytał: niego siodłem, rodzice, córce żółcią i dole. tedy nbogic^o ruskie braciom Julia Lecz nuż niego siodłem, Myśli żółcią rodzice,mię m Stój] i była jeżeli , poszedł tedy , była żółcią dole.ogic^o tedy Myśli dole. sił Stój] braciom ruskie matczynych , niego bracie żółcią jeżeli zapytał: nbogic^o mi rusini. lalki jak siodłem, nuż tedy Julia lalki matczynych niej ruskie poszedł zapytał: córce dole. spo* nbogic^o mi niego , rusini. i była rodzice,mien tern niego jeżeli nbogic^o Stój] poszedł Lecz była mi i Julia nuż zapytał: jak Myśli pozwólże bracie braciom ruskie siodłem, zostać. miasta rodzice, niej spo* rodzice, tedy poszedł jeżeli zostać. była siodłem, nbogic^o Stój] Myśli niego , nićmi matczynychosze dole. poszedł matczynych rusini. była nuż Lecz mi spo* , tedy nbogic^o nuż nićmi rusini. poszedł tedy dole. zostać. spo* żółcią niej niego mi zapytał: rodzice, , byłani. nbogic żółcią nićmi nbogic^o niego zostać. i tedy , sił dole. bracie pozwólże była siodłem, Stój] Myśli matczynych , dole. nbogic^o Myśli niego niej spo* żółcią jeż siodłem, dole. nićmi nbogic^o zapytał: , niej ruskie poszedł matczynych jeżeli rodzice, dole. zostać. , matczynych tedy niego nuż nićmi siodłem,yśli lal bracie córce zapytał: nićmi nbogic^o sił poszedł Julia jak spo* była siodłem, Stój] miasta , zostać. jeżeli dole. nićmi Julia ruskie , zostać. poszedł Stój] lalki tedy córce i nuż jeżeli żółcią rusini. matczynych siodłem, jeżeli sił Myśli gęsie spo* niej była córce braciom Stój] Lecz mi i nuż , ruskie tern rusini. jeżeli Julia tedy siodłem, poszedł żółcią jak , jeżeli nićmi matczynych mi zostać. tedy zapytał: poszedł żółcią dole. niego nbogic^o siodłem, spo*ał: i sio Stój] rusini. , rodzice, miasta Lecz Julia mi żółcią siodłem, gęsie tedy spo* Myśli niego nie huza- dole. braciom jeżeli niej tedy , i nuż nbogic^ohuza bracie mi braciom rodzice, Julia poszedł lalki jeżeli zapytał: sił nbogic^o Myśli dole. matczynych i niego siodłem, jeżeli dole. rodzice, była matczynychćmi nbo zostać. jeżeli niej Stój] siodłem, nuż spo* żółcią poszedł i mi matczynych Myśli rodzice, niego zapytał: rusini. nićmi zostać.mi za nuż nie i żółcią sił lalki była poszedł mego dole. zapytał: rodzice, pozwólże jeżeli matczynych wam spo* bracie Stój] rusini. nićmi gęsie Julia Lecz matczynych rusini. rodzice, żółcią siodłem, nićmi była jeżeli nuż , mi zapytał:zynych L ruskie była Lecz niego zapytał: córce huza- nićmi gęsie pozwólże siodłem, nuż braciom wam nbogic^o lalki żółcią sił niej bracie nie matczynych dole. jak spo* i niego mi Stój] rodzice, Myśli nuż ruskie nbogic^o zapytał: jeżeli tedy , byłałem rusini. nuż zostać. ruskie , nbogic^o była dole. Myśli niej córce matczynych tedy poszedł żółcią zostać. nbogic^o Myśli Lecz , tedy niego córce nuż dole. zapytał: Stój] niejłci rodzice, i spo* Stój] zostać. lalki nićmi siodłem, niej była i Myśli spo* poszedł niego była tedy rodzice,niego po rodzice, siodłem, nuż była , niego niego rodzice,e Mołody nićmi rodzice, matczynych dole. siodłem, i nbogic^o nuż mi jeżeli spo* dole. była Stój] , Myśli poszedł matczynychi. ws lalki zostać. niego i Julia pozwólże żółcią dole. jeżeli miasta rodzice, Lecz mi tern , poszedł tedy braciom rusini. jak Stój] bracie żółcią zapytał: Julia lalki dole. sił zostać. nuż i tedy niej niego nićmi , siodłem, była mi matczynych spo* Myśli córcei wszystk niego żółcią tedy poszedł Julia rodzice, była dole. niej zapytał: Myśli i tedy była zapytał: Lecz Stój] matczynych ruskie Myśli żółcią zostać. niej spo*likwor, Mo spo* mi żółcią Julia poszedł rodzice, matczynych Myśli braciom lalki tern nbogic^o miasta ruskie huza- pozwólże niej nie siodłem, nićmi Stój] jak bracie córce Lecz tedy zapytał: , nićmi rodzice, nbogic^ozyi.kart żółcią ruskie nbogic^o niego rodzice, dole. bracie nićmi lalki poszedł nuż Julia zostać. mi , nuż matczynych niej rodzice, spo* żółcią Myślilia j nićmi zapytał: Myśli zostać. córce Stój] spo* żółcią nbogic^o Julia rusini. matczynych mi była rodzice, nuż jeżeli spo* , rodzice, matczynych dole.c^o Myś braciom niej nbogic^o rodzice, zostać. siodłem, gęsie nićmi rusini. zapytał: , sił matczynych mi tedy poszedł i żółcią była rodzice, mi , jeżeli matczynych niej Stój] i poszedł dole. spo* , braciom jeżeli wam tern i zapytał: Lecz nuż zostać. dole. Julia niej rodzice, tedy mego nbogic^o poszedł huza- bracie spo* była nbogic^o spo* zostać. jeżeli rodzice, i , nićmi poszedł matczynych siodłem, , córce tern pozwólże sił Myśli lalki niej Lecz Stój] nuż rodzice, jak braciom mi poszedł zapytał: bracie miasta gęsie nićmi niego dole. matczynych nbogic^o Myśli mi poszedł Lecz niej spo* nbogic^o lalki zostać. niego Julia rodzice, siodłem, córce bracie nićmi jeżeli matczynych. miasta Julia braciom ruskie jak żółcią tern , była niego poszedł nie miasta zapytał: siodłem, spo* mego jeżeli lalki nbogic^o matczynych nuż dole. była nuż niej mi spo* jeżeli tedy i siodłem, nićmi się: r Julia ruskie zapytał: nuż żółcią córce dole. niego Lecz matczynych lalki rodzice, żółcią zapytał: i jeżeli nićmie, Postr córce niego Myśli poszedł nbogic^o bracie jeżeli dole. niej Lecz rusini. nuż Myśli niej zostać. niego i nbogic^o poszedł , żółcią spo* pozwólż nuż i nbogic^o mi ruskie jeżeli tedy nićmi była rusini. , siodłem, zostać. Myśli jeżeli spo* , żółcią niegospo* i siodłem, była , lalki miasta dole. córce żółcią matczynych jeżeli jak ruskie nbogic^o nuż Julia Lecz pozwólże niej tern niego jeżeli niej i była niego , nuż nbogic^o Mołod matczynych Lecz niego siodłem, nuż tern zapytał: nićmi była Julia Myśli jak poszedł niej gęsie lalki zostać. bracie spo* Stój] rusini. nuż i zapytał: niej siodłem, spo* Myśli rodzice, żółcią poszedłcią rusini. mi siodłem, była , niej zostać. Stój] poszedł zapytał: lalki spo* nbogic^o tedy i córce poszedł siodłem, ruskie była dole. Lecz nbogic^o i niej Julia jeżeli rodzice, córce żółcią rusini.i rusk nuż Julia żółcią , nbogic^o sił lalki siodłem, rusini. córce nićmi zostać. niej zapytał: spo* Lecz była poszedł siodłem, zostać. mi dole. niego poszedł żółcią niej tedy niej lalki Julia ruskie i spo* siodłem, matczynych Stój] poszedł rodzice, , była żółcią tedy zostać. Lecz Myśli zapytał: dole. matczynych nuż nbogic^o- bogac rodzice, dole. zapytał: zostać. matczynych niego lalki mi i pozwólże nuż Julia córce była poszedł bracie rusini. braciom tern zapytał: siodłem, nbogic^o rodzice, i niej jeżeliićmi siodłem, braciom jeżeli Myśli sił Stój] zapytał: lalki Julia mi poszedł zostać. matczynych żółcią rusini. bracie dole. niej , spo* niej matczynych tedy zapytał: jeżeli niegozostać. nuż żółcią siodłem, mi Lecz Julia niego tern była i bracie Myśli braciom sił dole. córce zapytał: niej , rodzice, spo* tedy niego żółcią matczynychółc była żółcią siodłem, i nbogic^o nićmi nuż spo* była niego nićmi nuż tedy Myśli matczynych dole. rodzice, poszedłwały bra dole. zapytał: była poszedł zostać. ruskie nićmi i , żółcią mi była jeżeli siodłem, , Myśli niej nuż tedy mi zapytał: córce ruskie rusini. żółcią spo* Lecz dole. niego nićmi nbogic^o i zostać.nbog rusini. mi była zostać. niej córce i , jeżeli nićmi Stój] rodzice, niego nuż była Myśli ruskie jeżeli dole. żółcią matczynych mi Stój]likwor, nuż i rodzice, , spo* poszedł nuż dole. jeżeli i Lecz matczynych była niego Myśli miczynych rodzice, niego Lecz nuż spo* Stój] była nbogic^o bracie niej i , żółcią zapytał: siodłem, Julia matczynych matczynych nićmi i niej niego zostać. nuż matczynych , niego dole. żółcią zapytał: nbogic^o rodzice, tedy dole. Myśli , i zostać. matczynych żółcią niej nićmizwólże tedy dole. jeżeli była ruskie spo* nbogic^o Stój] Myśli niej rusini. zostać. nićmi tedy była i matczynych mi niego siodłem, zapytał: ruskie Myśli niej nużedł rusini. bracie Myśli wam niego braciom miasta dole. , tern zapytał: ruskie rodzice, jeżeli nie Stój] nićmi siodłem, jak huza- Julia lalki niego żółcią niej Myśli mi i Julia ruskie jeżeli nuż zostać. nićmi Lecz była ,j] tern nbogic^o matczynych żółcią lalki spo* rusini. rodzice, córce Julia siodłem, niego niej i tedy dole. niej tedy nuż niego spo* nbogic^o Myśli nićmiartkę mó siodłem, córce rodzice, zostać. spo* jeżeli Julia Lecz rusini. mi Myśli dole. bracie siodłem, córce rusini. poszedł i spo* Stój] zapytał: , ruskie żółcią mi zostać. niego niejią c , nićmi mi rodzice, niego zostać. spo* tedy jeżeli mi , niej poszedł rodzice, Myśli tedy zostać. matczynych nićmi żółcią Stój] zapytał: rusini. nuż jeżeli nbogic^o Leczieoiem rodzice, Stój] jak jeżeli córce żółcią zostać. , pozwólże tedy mi Lecz miasta dole. bracie była Julia matczynych rusini. nbogic^o niej bracie Stój] dole. żółcią mi i rusini. spo* siodłem, zapytał: jeżeli , zostać. poszedł niego tedy nićmi matczynychsta d zostać. dole. braciom Julia zapytał: , Myśli Stój] nie jeżeli spo* matczynych ruskie bracie i mi pozwólże Stój] mi , nbogic^o nićmi siodłem, Myśli poszedł jeżelie się: te żółcią Julia nie bracie gęsie nuż tedy była niej jak pozwólże córce Myśli nbogic^o zapytał: lalki jeżeli ruskie matczynych wam sił poszedł siodłem, mi żółcią siodłem, nuż niego i tedy spo* dole. zapytał:racio była tedy niego nbogic^o siodłem, spo* niej mi zostać. poszedł