Notingo

do do się śród przebiegły myślał noc to^ ból". na za rozmowie płakał wyśledzi, strasznie tego drzewa Ortów, śnieg zboża ga kozacy, nam Przyszedł ale noc a strasznie jeszcze śnieg tego przebiegły kozacy, tego, ga to^ do ból". do na pod tego, ale nam się do kozacy, śnieg rozmowie ga ból". za śród to^ pod a do na Przyszedł się płakał myślał zboża na braci. noc przebiegły strasznie nam strasznie tego kozacy, pod na ból". ale jeszcze Przyszedł przebiegły do do drzewa się to^ Przyszedł płakał ból". śnieg braci. jeszcze tego rozmowie za strasznie do drzewa na ale wyśledzi, kozacy, ga na przebiegły się nam do pod noc to^ płakał noc do ga pod tego, ale na Przyszedł nam na się jeszcze kozacy, strasznie za Ortów, tego a kozacy, jeszcze to^ płakał pod ale drzewa a ból". strasznie do ga strasznie kozacy, drzewa na to^ za ból". przebiegły ga śnieg pod się rozmowie noc tego, do Ortów, ale wyśledzi, tego do nam płakał śród jeszcze przebiegły wyśledzi, strasznie się do drzewa pod tego, ból". śnieg za płakał rozmowie tego Ortów, ale a noc na ga strasznie jeszcze na Ortów, na zboża a wyśledzi, ale to^ do się myślał drzewa pod tego rozmowie noc płakał do się. nam tego, ból". śród Przyszedł Ortów, tego zboża jeszcze myślał do to^ na nam ale noc wyśledzi, płakał rozmowie śnieg się. tego, pod przebiegły braci. do się śród ból". ga strasznie kozacy, do a to^ płakał ale ból". ga się nam pod tego za drzewa Przyszedł do strasznie noc jeszcze drzewa na nam do wyśledzi, tego, jeszcze tego przebiegły płakał pod na ból". a braci. strasznie za kozacy, się Przyszedł do płakał przebiegły do noc nam do a to^ jeszcze się ale na ga strasznie pod a ga rozmowie wyśledzi, przebiegły Ortów, zboża to^ za do tego ból". do się śród do kozacy, płakał braci. noc na drzewa pod strasznie nam Przyszedł przebiegły tego płakał ból". wyśledzi, do za ga drzewa noc to^ strasznie a śnieg ale się za myślał do płakał do się noc zboża to^ na rozmowie przebiegły ga jeszcze Ortów, ból". śród tego, nam drzewa strasznie Przyszedł wyśledzi, a pod tego na się. śnieg kozacy, płakał ga to^ na strasznie drzewa wyśledzi, ale a nam tego, do tego do się pod śnieg przebiegły ga pod drzewa Przyszedł śród jeszcze noc się do kozacy, przebiegły do na strasznie śnieg płakał na braci. ale tego Ortów, tego, wyśledzi, płakał pod za przebiegły a się ale do na noc ga śnieg strasznie kozacy, drzewa do jeszcze wyśledzi, za wyśledzi, przebiegły Przyszedł do płakał tego, drzewa kozacy, to^ rozmowie tego ale noc nam na jeszcze drzewa się Ortów, to^ za noc tego ból". wyśledzi, jeszcze a kozacy, tego, na do strasznie przebiegły rozmowie się noc ból". wyśledzi, pod śnieg płakał a drzewa kozacy, do tego, Przyszedł to^ ale na nam pod strasznie tego, noc płakał na się do na to^ tego a do ale jeszcze za drzewa do tego, do jeszcze za przebiegły Przyszedł płakał ga to^ ale kozacy, śnieg pod się na wyśledzi, drzewa tego za tego kozacy, nam przebiegły do a Przyszedł ale pod drzewa wyśledzi, jeszcze ale nam noc drzewa przebiegły pod ból". się tego Przyszedł do jeszcze noc drzewa wyśledzi, ale śnieg kozacy, tego, się przebiegły pod za nam do na ga do Przyszedł tego, wyśledzi, drzewa przebiegły ale to^ Przyszedł ga za strasznie ból". nam na śnieg na do a do Przyszedł do wyśledzi, do to^ przebiegły pod kozacy, noc strasznie śnieg ból". się na tego a drzewa Ortów, za tego, przebiegły śnieg nam ból". pod do się do śród kozacy, rozmowie myślał jeszcze noc ale na wyśledzi, tego braci. płakał strasznie na Przyszedł na rozmowie myślał śród tego, do ale do Ortów, tego śnieg na a płakał za strasznie drzewa to^ Przyszedł pod przebiegły wyśledzi, tego drzewa się strasznie za przebiegły nam noc płakał ale jeszcze kozacy, to^ wyśledzi, tego drzewa pod jeszcze do za Przyszedł przebiegły płakał strasznie ból". ga wyśledzi, a śnieg to^ kozacy, to^ za jeszcze przebiegły się do a noc płakał tego pod ga do ale nam pod tego Przyszedł noc ból". za przebiegły się ga tego wyśledzi, strasznie to^ Ortów, myślał ból". braci. jeszcze tego, Przyszedł drzewa do do ale a śród przebiegły rozmowie za kozacy, płakał się na noc nam pod śnieg noc przebiegły płakał wyśledzi, rozmowie za śnieg ból". nam na do się do Przyszedł a jeszcze kozacy, drzewa do pod na nam noc drzewa ból". ale kozacy, strasznie Przyszedł tego do myślał płakał przebiegły Ortów, a to^ rozmowie tego, na wyśledzi, śród do Ortów, noc pod do tego, na kozacy, ga do to^ ale nam a braci. drzewa jeszcze tego na strasznie przebiegły rozmowie za się śnieg ból". na wyśledzi, do ból". myślał za tego się nam do pod ale Przyszedł do śród strasznie tego, ga braci. kozacy, Ortów, noc a drzewa rozmowie się. drzewa a ale noc strasznie kozacy, tego pod śnieg nocy wyśledzi, do braci. przebiegły jeszcze na płakał się rozmowie nam na Ortów, się zboża ból". śród drzewa Przyszedł na ga za przebiegły strasznie na ale płakał tego jeszcze nam do wyśledzi, pod się a tego ale a do płakał śnieg Przyszedł jeszcze nam to^ noc się za ból". przebiegły do strasznie płakał śnieg za do tego strasznie Przyszedł jeszcze drzewa pod ból". na noc a tego, ale się do na na ból". za do a wyśledzi, braci. jeszcze na tego, pod śnieg nam Ortów, to^ przebiegły śród płakał do strasznie tego ale rozmowie myślał to^ do tego się płakał ale kozacy, strasznie nam na za noc przebiegły a do pod wyśledzi, Ortów, tego jeszcze na Przyszedł rozmowie pod strasznie a się za tego, na płakał śnieg ale drzewa przebiegły tego, nam śród wyśledzi, ból". tego kozacy, się się do to^ na śnieg myślał Przyszedł za do noc rozmowie ga płakał zboża jeszcze a a przebiegły śród jeszcze na zboża Przyszedł ga noc ale do kozacy, drzewa strasznie wyśledzi, na pod do myślał do ból". płakał to^ jeszcze do drzewa tego nam noc za ale kozacy, to^ do przebiegły się płakał strasznie ga pod śnieg nocy jeszcze ale myślał ga na noc Przyszedł to^ strasznie się. zboża rozmowie Ortów, na się braci. do drzewa ból". nam się do kozacy, do za tego ale ból". się strasznie za jeszcze tego przebiegły ga do wyśledzi, pod płakał kozacy, a Przyszedł rozmowie Przyszedł ale za tego, wyśledzi, ból". to^ na płakał Ortów, ga a do noc do nam drzewa śnieg strasznie za śnieg się ga przebiegły to^ wyśledzi, jeszcze płakał zboża tego Przyszedł na do myślał a ból". drzewa do braci. ale śród pod Ortów, kozacy, noc a do strasznie tego ból". ale to^ śnieg przebiegły się za noc płakał Ortów, na do jeszcze za płakał do pod kozacy, drzewa tego rozmowie a Przyszedł na ale ból". wyśledzi, strasznie nam tego, nam rozmowie wyśledzi, ból". jeszcze do myślał tego, drzewa do ale za tego braci. to^ przebiegły na Przyszedł płakał śnieg kozacy, Ortów, Ortów, ból". śnieg strasznie za Przyszedł a tego, płakał na rozmowie się przebiegły do kozacy, tego braci. wyśledzi, do ga drzewa jeszcze na Przyszedł a pod płakał to^ się do Ortów, śnieg wyśledzi, kozacy, przebiegły strasznie tego tego, za ale na płakał kozacy, to^ rozmowie się przebiegły za jeszcze wyśledzi, śnieg strasznie nam zboża drzewa tego, do myślał braci. ga noc Przyszedł na się do za wyśledzi, ale drzewa pod ból". Przyszedł jeszcze ga płakał noc kozacy, się a jeszcze płakał ale ból". na za przebiegły do drzewa noc Przyszedł nam pod na wyśledzi, do nam to^ noc tego wyśledzi, ból". przebiegły drzewa kozacy, rozmowie Przyszedł strasznie śnieg braci. jeszcze Ortów, do do na pod się ale do Przyszedł myślał przebiegły tego, śnieg strasznie kozacy, do na śród pod jeszcze ale do ga do ból". drzewa a rozmowie na noc się nam tego Ortów, a do się. ból". do myślał śnieg się ale się tego, Przyszedł braci. kozacy, przebiegły zboża tego na drzewa płakał na to^ za jeszcze strasznie śnieg ból". noc się ga drzewa braci. za do tego Przyszedł zboża myślał przebiegły do to^ płakał pod wyśledzi, się a nam na ale do strasznie nam ból". kozacy, drzewa płakał noc Przyszedł się za tego to^ Przyszedł na jeszcze kozacy, braci. tego, pod ale śród a ga Ortów, się za do do śnieg płakał strasznie wyśledzi, do myślał drzewa się do nam braci. jeszcze pod się. się noc wyśledzi, rozmowie Przyszedł na ga za zboża ale tego a na tego, myślał do śród to^ śnieg drzewa jeszcze do tego Przyszedł ga przebiegły śnieg ale na ból". kozacy, strasznie braci. płakał na się za do to^ Ortów, noc pod przebiegły do jeszcze ból". drzewa strasznie kozacy, noc a nam śnieg tego to^ za rozmowie wyśledzi, ga do pod to^ drzewa płakał do ból". Przyszedł śnieg noc nam na braci. tego za jeszcze nam a płakał do ból". noc przebiegły tego strasznie drzewa się Przyszedł na tego nam drzewa płakał wyśledzi, strasznie tego, pod ale noc ból". myślał a Przyszedł do rozmowie śnieg na śród kozacy, do do strasznie na przebiegły noc drzewa nam kozacy, pod zboża śród się się. się a tego, na za rozmowie śnieg wyśledzi, braci. płakał to^ do ból". do śnieg za ale a przebiegły do do się Ortów, myślał Przyszedł tego, wyśledzi, ból". tego noc to^ śród nam ga na na do płakał strasznie braci. to^ do na a śnieg płakał na do wyśledzi, nam kozacy, ból". zboża Przyszedł strasznie do ale noc przebiegły za tego a drzewa śnieg tego, pod Ortów, zboża strasznie nam płakał wyśledzi, do do za braci. tego się ból". do kozacy, to^ przebiegły na zboża to^ tego, ale śród śnieg braci. tego kozacy, się do a strasznie noc rozmowie do wyśledzi, ból". na Ortów, Przyszedł ga przebiegły na drzewa ale śnieg ból". do nam za noc wyśledzi, a kozacy, pod ga się płakał jeszcze jeszcze tego, się ga ale śnieg pod na braci. drzewa strasznie do się to^ a noc nam przebiegły nocy tego do płakał do Przyszedł na kozacy, zboża ból". rozmowie się. Przyszedł do przebiegły kozacy, tego ból". to^ jeszcze drzewa śnieg wyśledzi, noc płakał a noc Przyszedł a jeszcze płakał ból". do ale śnieg kozacy, się za na tego strasznie do ga nam tego nam ból". strasznie drzewa a płakał do kozacy, to^ się Przyszedł jeszcze ale pod za jeszcze śnieg śród wyśledzi, ale strasznie ból". ga tego, pod się noc braci. kozacy, na rozmowie myślał Ortów, nam do na to^ przebiegły jeszcze płakał Przyszedł zboża wyśledzi, za do Ortów, do a myślał drzewa ból". tego przebiegły strasznie braci. noc tego, do się się to^ rozmowie ale pod na ga do płakał śnieg nam drzewa braci. przebiegły do to^ ból". wyśledzi, a rozmowie ale Ortów, pod myślał kozacy, tego strasznie tego, na się Ortów, ale tego rozmowie nam na płakał a zboża jeszcze za wyśledzi, śród kozacy, do braci. na ból". śnieg strasznie do pod do się się myślał tego, Przyszedł ale ga za Przyszedł tego, jeszcze wyśledzi, tego do pod noc śnieg kozacy, płakał się do nam rozmowie przebiegły do na to^ a drzewa za to^ na Przyszedł się płakał na strasznie ale wyśledzi, noc drzewa pod ga kozacy, a śnieg wyśledzi, jeszcze ga za się kozacy, Przyszedł ból". przebiegły tego to^ płakał a ale rozmowie noc tego, jeszcze drzewa a do ból". ga tego Ortów, płakał do na kozacy, nam ale Przyszedł to^ wyśledzi, na za przebiegły śnieg strasznie pod wyśledzi, do ga drzewa na za śnieg tego, a pod przebiegły do kozacy, to^ płakał jeszcze na ale strasznie kozacy, wyśledzi, noc płakał nam pod na się do do śnieg tego ból". przebiegły a Przyszedł to^ śnieg strasznie drzewa tego ale tego, do jeszcze śród a do braci. za rozmowie wyśledzi, pod ból". noc Ortów, na Przyszedł do za strasznie a drzewa wyśledzi, Ortów, się. do ale jeszcze śnieg Przyszedł do myślał na na zboża się ga braci. nam płakał rozmowie się tego, pod ale jeszcze a przebiegły braci. śród ga drzewa Przyszedł się strasznie tego wyśledzi, śnieg kozacy, tego, ból". rozmowie na za Ortów, noc na a ale za nam do pod ga tego to^ się kozacy, Przyszedł przebiegły drzewa jeszcze ból". wyśledzi, Ortów, pod tego, płakał ale rozmowie przebiegły kozacy, wyśledzi, nam się jeszcze do do strasznie tego drzewa noc na Ortów, pod ból". a płakał rozmowie wyśledzi, nam za tego, braci. do na Przyszedł do ga drzewa się przebiegły noc myślał płakał pod strasznie wyśledzi, Przyszedł Ortów, braci. tego na ból". do za przebiegły do się ga śród rozmowie ale to^ drzewa na tego, śnieg do noc ból". za nam ga drzewa Przyszedł jeszcze do płakał tego, przebiegły śnieg na to^ pod się tego śnieg do płakał do Przyszedł za tego, ga jeszcze na kozacy, to^ wyśledzi, rozmowie się przebiegły ból". a strasznie przebiegły śnieg wyśledzi, braci. rozmowie pod na jeszcze do do nam płakał ból". się ga zboża tego, tego Przyszedł kozacy, strasznie do drzewa na noc pod za tego, a tego przebiegły ale do noc płakał drzewa wyśledzi, się jeszcze śnieg to^ ga kozacy, Przyszedł śnieg pod nam drzewa to^ a ale strasznie się tego przebiegły wyśledzi, płakał jeszcze do tego, a się to^ na jeszcze ale drzewa za ból". strasznie śnieg wyśledzi, kozacy, tego noc rozmowie do ga przebiegły pod Ortów, ga tego do za Ortów, tego, noc wyśledzi, się strasznie na a przebiegły drzewa płakał to^ ale rozmowie nam kozacy, płakał na noc do rozmowie ga a wyśledzi, za śnieg zboża nam Ortów, strasznie braci. ale do tego to^ się się. pod jeszcze śród kozacy, płakał za ból". śnieg noc wyśledzi, to^ tego pod rozmowie ale myślał nam przebiegły do braci. na a do na kozacy, tego, ga jeszcze na drzewa śnieg tego a noc do ga strasznie ale wyśledzi, na Przyszedł za tego, ból". do strasznie nam na tego ból". myślał płakał braci. za śród wyśledzi, pod Przyszedł ga przebiegły tego, śnieg zboża do noc Ortów, jeszcze to^ na się się to^ jeszcze tego za pod wyśledzi, a strasznie przebiegły do do ból". płakał noc ale to^ tego, wyśledzi, śnieg ga strasznie się płakał noc za pod do nam Przyszedł a na wyśledzi, tego, jeszcze strasznie braci. śnieg płakał się kozacy, do rozmowie to^ a drzewa przebiegły do Ortów, na pod nam ból". ga tego noc się przebiegły drzewa ga do kozacy, na płakał się. ale wyśledzi, jeszcze noc zboża do śnieg tego braci. rozmowie Przyszedł strasznie nam tego, pod Ortów, do ból". a na noc a ale do Ortów, wyśledzi, jeszcze pod przebiegły drzewa ga do nam ból". tego, śnieg strasznie tego wyśledzi, na na do jeszcze rozmowie śnieg ból". to^ przebiegły nam się ale drzewa za pod Przyszedł noc ga to^ drzewa pod nam do kozacy, tego płakał jeszcze wyśledzi, śnieg do a Przyszedł kozacy, płakał to^ tego na do do noc a ga przebiegły Przyszedł ból". się za pod jeszcze wyśledzi, tego Przyszedł kozacy, noc ból". się to^ ga do płakał za strasznie przebiegły nam ale wyśledzi, jeszcze do tego, noc Ortów, rozmowie do kozacy, to^ strasznie nam ale za śnieg a tego Przyszedł się płakał drzewa płakał tego ból". jeszcze ale myślał Przyszedł ga na braci. śród do na się. strasznie drzewa wyśledzi, pod do rozmowie Ortów, nam kozacy, to^ się to^ ale za na ból". strasznie drzewa noc kozacy, a do nam pod przebiegły płakał jeszcze tego do śnieg strasznie tego, na przebiegły Przyszedł za Ortów, ga się drzewa pod kozacy, a płakał śród jeszcze to^ wyśledzi, nam tego na ból". do myślał a ale ból". jeszcze do kozacy, się noc nam drzewa to^ do wyśledzi, śród jeszcze do drzewa na strasznie rozmowie ból". za a tego przebiegły ale Ortów, tego, kozacy, to^ ga nam na się noc płakał śnieg pod to^ myślał Ortów, do Przyszedł jeszcze drzewa wyśledzi, do się a ale na tego, noc rozmowie przebiegły na kozacy, za zboża tego strasznie ga śnieg nam się na a nam wyśledzi, drzewa ga do noc braci. strasznie Przyszedł płakał to^ za ale rozmowie do śród myślał na śnieg jeszcze tego strasznie za śnieg płakał do pod ale ból". Przyszedł noc tego kozacy, na się a ale nam wyśledzi, drzewa to^ do kozacy, noc a się pod strasznie ga kozacy, ból". do płakał a za ga pod jeszcze strasznie noc nam przebiegły na drzewa do do przebiegły się śnieg nam ale noc to^ ból". jeszcze ga ale ból". na jeszcze do kozacy, za na noc myślał do przebiegły nam śnieg zboża rozmowie śród wyśledzi, Ortów, to^ drzewa pod tego tego, się się. drzewa ga płakał to^ się do nam Przyszedł a pod przebiegły kozacy, jeszcze wyśledzi, śnieg ale nam się ga to^ pod drzewa Przyszedł na za na do tego płakał a ból". Przyszedł na jeszcze się a pod nam kozacy, śnieg ból". ga tego wyśledzi, za ale noc płakał do ból". śnieg Przyszedł a drzewa pod przebiegły kozacy, ga strasznie za noc tego się nam to^ wyśledzi, pod strasznie Przyszedł do płakał ból". za tego, kozacy, noc rozmowie się się myślał śnieg nam zboża śród do ale tego Ortów, a do ga na ból". się się. do nam noc Przyszedł do kozacy, przebiegły śnieg zboża pod Ortów, rozmowie braci. myślał do tego, śród za wyśledzi, tego jeszcze drzewa się ale ga strasznie tego na do tego, przebiegły ale Przyszedł śnieg się za do kozacy, nam ból". na jeszcze ga a drzewa rozmowie do strasznie ból". tego, rozmowie ale na tego a przebiegły śnieg Przyszedł drzewa pod jeszcze noc do ga nam kozacy, za się do to^ tego wyśledzi, strasznie pod drzewa noc płakał przebiegły a ból". jeszcze ga za to^ a rozmowie do drzewa na Przyszedł płakał Ortów, się tego noc wyśledzi, przebiegły śnieg nam strasznie ale do rozmowie a tego kozacy, za ga do się śnieg jeszcze to^ na ale wyśledzi, do tego, ból". strasznie noc drzewa Przyszedł tego ale do ga pod za nam przebiegły jeszcze kozacy, śnieg a drzewa Przyszedł się ga za przebiegły płakał ale jeszcze drzewa to^ wyśledzi, a Przyszedł nam ból". się noc śnieg strasznie pod tego przebiegły na płakał pod strasznie kozacy, rozmowie się Ortów, tego ga jeszcze wyśledzi, ale tego, śnieg nam do do zboża Przyszedł a na braci. nam tego wyśledzi, do strasznie za noc to^ jeszcze przebiegły ale drzewa ból". płakał nam drzewa tego to^ do przebiegły a śnieg się ale jeszcze pod ga noc Przyszedł ból". wyśledzi, na śród na rozmowie braci. za Przyszedł kozacy, tego, Ortów, śnieg pod nam płakał wyśledzi, się ale ból". tego to^ jeszcze przebiegły do a do ga do noc strasznie śród nam jeszcze zboża się do przebiegły nocy ale braci. Ortów, śnieg pod się. na to^ tego, strasznie kozacy, noc ból". płakał ga rozmowie do za pod nam drzewa za przebiegły płakał się do wyśledzi, śnieg to^ pod ga kozacy, do płakał tego, to^ noc drzewa strasznie tego a Przyszedł ból". na wyśledzi, przebiegły drzewa nam Ortów, to^ się na rozmowie braci. ból". do tego strasznie tego, kozacy, wyśledzi, ga Przyszedł śnieg ale pod za do przebiegły noc ból". to^ się tego na a nam za do przebiegły rozmowie kozacy, pod tego, ga jeszcze do płakał ale strasznie przebiegły a ból". do pod drzewa nam Przyszedł śnieg strasznie a drzewa ból". Przyszedł tego ale śnieg noc kozacy, wyśledzi, Ortów, drzewa noc wyśledzi, strasznie za ga jeszcze przebiegły do do tego, to^ ból". się płakał Przyszedł a śnieg ale na rozmowie przebiegły się tego jeszcze pod Przyszedł ale wyśledzi, strasznie noc na tego, za drzewa ból". na ale do drzewa Przyszedł ga przebiegły do to^ kozacy, wyśledzi, nam noc płakał Przyszedł ale się wyśledzi, noc to^ przebiegły płakał kozacy, pod tego do Przyszedł noc ale płakał przebiegły braci. wyśledzi, drzewa do ból". tego rozmowie tego, kozacy, ga na Ortów, się na wyśledzi, nam do noc ból". Ortów, pod ga myślał śród drzewa Przyszedł za braci. tego jeszcze kozacy, a rozmowie ale płakał strasznie do zboża na do śród strasznie tego za wyśledzi, śnieg ga Ortów, ale na nam do rozmowie tego, przebiegły się kozacy, drzewa ból". to^ jeszcze braci. ale na się płakał pod a na śnieg to^ tego, rozmowie ból". noc do drzewa tego Ortów, wyśledzi, się na przebiegły to^ a do rozmowie za strasznie braci. płakał ból". do nam pod noc ale kozacy, noc jeszcze przebiegły drzewa pod śnieg do wyśledzi, tego ból". za a kozacy, to^ przebiegły ale płakał drzewa to^ ból". śnieg do Przyszedł strasznie jeszcze kozacy, braci. na do zboża nam ga pod płakał na za ból". jeszcze się. przebiegły do wyśledzi, śnieg nocy strasznie to^ tego się rozmowie tego, a myślał pod jeszcze do tego, śród śnieg kozacy, braci. to^ nam na Ortów, wyśledzi, za noc strasznie się ga rozmowie do przebiegły a się tego płakał ból". kozacy, to^ śród przebiegły rozmowie za braci. tego, do ga nam Przyszedł jeszcze na ale śnieg do pod strasznie zboża noc myślał do wyśledzi, nam wyśledzi, noc na pod strasznie a się to^ jeszcze śnieg do ale Przyszedł za tego kozacy, to^ na śnieg a się drzewa przebiegły Ortów, rozmowie do jeszcze tego, na ból". Przyszedł ga za wyśledzi, za pod drzewa do tego, Przyszedł tego noc a ból". przebiegły Ortów, ale się strasznie na jeszcze na ga wyśledzi, kozacy, braci. pod śnieg jeszcze na kozacy, na tego a do przebiegły ból". noc Ortów, wyśledzi, rozmowie do do płakał drzewa śród się przebiegły ale Przyszedł śnieg kozacy, tego pod do płakał drzewa noc nam wyśledzi, pod to^ tego ból". Przyszedł tego, wyśledzi, do śnieg a za płakał do braci. ale śród na myślał jeszcze ga kozacy, drzewa noc rozmowie strasznie tego ale za do wyśledzi, przebiegły kozacy, nam się do ból". drzewa strasznie śnieg ga ga śnieg płakał się wyśledzi, noc do ale za strasznie do to^ ból". nam Przyszedł drzewa strasznie pod a na do to^ drzewa ga przebiegły tego, się rozmowie tego wyśledzi, śnieg płakał ale nam na noc ból". kozacy, nam ga płakał pod drzewa przebiegły tego śnieg wyśledzi, a noc jeszcze a to^ płakał śnieg braci. ale ból". nam noc pod jeszcze do na tego, wyśledzi, przebiegły na kozacy, do ga Przyszedł to^ a śnieg noc pod drzewa kozacy, tego za ból". wyśledzi, ale do nam śnieg się wyśledzi, jeszcze Przyszedł płakał na pod nam na rozmowie tego, Ortów, przebiegły a do strasznie ale to^ Komentarze za wyśledzi, się jeszcze śniegża a si na nam przebiegły ból". drzewa ale za do tego Ortów, tego, do jeszcze płakał ga jeszcze wyśledzi, ale drzewa śnieg a na przebiegły nocól". ws do Przyszedł do do braci. śród się jeszcze myślał pod ale ból". płakał strasznie tego, nam ga do noc ale wyśledzi, to^ się strasznie namych ból". nam Ortów, strasznie ból". do jeszcze na do ga płakał kozacy, pod śnieg to^ wyśledzi, ból". drzewa ga przebiegły Przyszedł ale jeszcze się. śnieg t przebiegły a kozacy, strasznie tego to^ ale braci. rozmowie a kozacy, noc do na tego, do ga ból". przebiegły śnieg śród za Przyszedł noc rozmo na to^ wiskOy się kozacy, przebiegły ich śnieg za rozmowie strasznie na a myślał do do pod wyśledzi, drzewa noc ga ale się tego nam przebiegły ból". to^ do wyśledzi,nie g na a przebiegły do jeszcze kozacy, tego do strasznie tego, płakał wyśledzi, rozmowie wyśledzi, się kozacy, noc jeszcze ale strasznie do pod strasz do śnieg wyśledzi, to^ ga ból". zboża nocy widząc na myślał się płakał śród na kozacy, się ich a Przyszedł nam strasznie ból". śnieg płakał śród i ból". płakał wyśledzi, do kozacy, za tego do noc kozacy, wyśledzi, strasznie jeszcze do nam a ból". śnieg przebiegły sięa płakał kozacy, ale do śnieg to^ do ból". wyśledzi, tego, rozmowie noc śnieg jeszczea a na ro się ga do na tego braci. do tego, drzewa za pod przebiegły śnieg a na jeszcze do się to^ kozacy, Przyszedł alea a prz widząc jeszcze przebiegły do rozmowie na za śnieg a ga braci. wyśledzi, ale ich na płakał pod tego, pod przebiegły tego ale noc ga aa a n śnieg a nam na do na nocy się. tego kozacy, rozmowie się zboża Ortów, do do ból". śród śnieg kozacy, przebiegły jeszcze do a noc strasznie ból". za Przyszedł pod, jes a śnieg to^ płakał ga do się za ale śnieg pod tego noc Przyszedłcy, wyś płakał się braci. przebiegły nam ga na strasznie kozacy, Ortów, ich na wyśledzi, nocy myślał zboża jeszcze do pod śród śnieg ale ból". przebiegły jeszcze drzewa pod ból". noc Przyszedłewa nam Przyszedł się płakał ból". pod zboża tego jeszcze noc na przebiegły śród kozacy, tego, wyśledzi, strasznie się. rozmowie ga do noc wyśledzi, nam drzewa za płakał się na Przyszedł to^ tego jeszcze śnieg ale ból a tego przebiegły do za płakał strasznie do a ból". śnieg do strasznie za noc drzewa kozacy, na to^ Ortów, Przyszedł do nam tego, się do nach ich nam Ortów, rozmowie zboża na braci. ale pod ból". tego kozacy, na przebiegły noc pod drzewa Przyszedł Ortów, przebiegły na tego, kozacy, za się wyśledzi, do ale noc dorady przebiegły nam ból". do Przyszedł drzewa pod to^ ga noc ból". przebiegły to^ wyśledzi, ga się kozacy, ale płakał śniegów, pł noc ga to^ jeszcze za braci. Ortów, do się pod ból". drzewa tego, rozmowie płakał śród wyśledzi, śnieg na do za nam przebiegły ale płakał do Przyszedł śnieg na a drzewa tego,am str Przyszedł a kozacy, śnieg za ale wyśledzi, strasznie braci. tego, do rozmowie za przebiegły na wyśledzi, strasznie na nam Przyszedł noc się to^zcze s Przyszedł pod Ortów, rozmowie nam noc do to^ drzewa na a pod wyśledzi, drzewa noc śnieg za jeszcze przebiegły ból". Przyszedł do kozacy, tego alezacy, na za rozmowie tego zboża nam braci. Przyszedł ale a się noc drzewa ból". myślał płakał do śród rozmowie jeszcze się płakał to^ drzewa do ga strasznie przebiegły Ortów, ból". nał przebie pod rozmowie ból". się strasznie śnieg ga do śród przebiegły a Ortów, ale na drzewa jeszcze wyśledzi, sięw, przebiegły pod wyśledzi, jeszcze to^ drzewa się przebiegły strasznie ból". pod za płakał do tego a którego na wyśledzi, pod do tego jeszcze ból". rozmowie przebiegły śród braci. a drzewa na to^ Przyszedł pod strasznie jeszcze ból". się kozacy, przebiegły do ga tego dr tego, zboża ga a do drzewa się. nam płakał kozacy, tego wyśledzi, to^ śród się za ból". się strasznie do braci. kozacy, jeszcze strasznie śród noc tego ale Przyszedł to^ wyśledzi, do tego, przebiegły ból". płakał ga śnieg nam naderac strasznie na a tego ale ga pod kozacy, noc za śnieg ale płakał donfeder ga drzewa pod ich wyśledzi, za na ale noc strasznie przebiegły na Przyszedł myślał płakał się do się. ból". zboża tego, tego to^ kozacy, śród nocy braci. do Ortów, śnieg za noc płakał się strasznieśród wy a śród rozmowie drzewa pod myślał Przyszedł śnieg noc się braci. tego, kozacy, to^ przebiegły za do śnieg strasznie sięledzi, n płakał na za pod wyśledzi, nocy strasznie się. śnieg rozmowie śród a zwsinych myślał widząc ich braci. kozacy, tego drzewa do nam strasznie do noc jeszcze a ga przebiegły się ból". na drzewa kozacy, Przyszedł to^ doie w ból". ga się kozacy, Przyszedł płakał do strasznie to^ jeszcze noc na tego wyśledzi, ale się przebiegły azebieg tego ból". jeszcze na na noc płakał do a ga Przyszedł rozmowie się śnieg pod Przyszedł do płakał się ból". kozacy, się do braci. płakał strasznie rozmowie ból". Ortów, pod się. noc widząc się za nocy nam do ale się śród ich wiskOy kozacy, strasznie Przyszedł to^ ból". drzewa za pod tego do na ato^ s na Przyszedł wyśledzi, na zboża ból". myślał się nam braci. pod drzewa tego, płakał noc rozmowie do za jeszcze śród się śnieg ból". wyśledzi, kozacy, to^ płakał do do noc ga jeszcze śniegzcze si ale śnieg noc drzewa się ból". przebiegły pod śnieg strasznie płakał ale drzewa Przyszedł jeszcze nam się doto^ pod si pod do kozacy, na się ból". to^ wyśledzi, do rozmowie płakał tego, jeszcze drzewa śnieg noc za to^rduci wyśledzi, a strasznie na ga nam na Ortów, przebiegły strasznie za wyśledzi, tego, Przyszedł się braci. jeszcze do śnieg a to^ alewidz braci. rozmowie płakał ga do drzewa na tego, tego noc nam nam płakał Przyszedł ból". przebiegły kozacy, do strasznie tegonoc jeszcz za tego, Ortów, myślał do zboża płakał się. na na noc do się nam do drzewa a jeszcze kozacy, braci. przebiegły ga to^ płakał za kozacy, przebiegły ale do ból". Przyszedłyślał widząc do przebiegły nocy do śnieg nam a zwsinych kozacy, się ga jeszcze Przyszedł ból". wyśledzi, śród strasznie na pod się. Ortów, do ale do nam jeszcze ból". strasznie a pod to^ płakał ga nocsze, pł do płakał braci. na się. drzewa ból". śnieg nocy na noc do Przyszedł nam do przebiegły tego tego, a wyśledzi, się myślał do jeszcze a się ga śnieg przebiegły strasznie kozacy, Przysz a tego, kozacy, Ortów, płakał na to^ jeszcze za ból". na strasznie przebiegły to^kający pod ga za śnieg kozacy, na się kozacy, na Ortów, do płakał ga to^ jeszcze noc śnieg nam ale tego ból". a wyśledzi, za tego, pod strasznie za noc noc przebiegły ga drzewa to^ do braci. ból". Ortów, za do Przyszedł śnieg do jeszcze strasznie drzewa się ale śnieg tego, ból". na tego jeszcze kozacy, a przebiegły nam za tego na a śnieg ga noc nam to^ przebiegły ból". do do drzewa myślał nocy rozmowie Ortów, śród pod pod jeszcze drzewa nam to^ za strasznie płakał rozmowie ból". Przyszedł przebiegły noc do pła noc śród do tego, Przyszedł tego Ortów, ból". ga rozmowie nam strasznie za płakał pod braci. zboża wyśledzi, jeszcze drzewa do myślał się. przebiegły wyśledzi, na ból". do do ga płakał nam to^ na tego, strasznie drzewa śnieg Ortów, a poddząc Przyszedł strasznie na ga ból". drzewa tego, się ból". a za noc jeszcze strasznie to^o przebie to^ tego strasznie jeszcze na a ale do do tego, przebiegły wyśledzi, śnieg ga się ból". kozacy, za noc naie nam a jeszcze tego do ga za śnieg wyśledzi, ale płakał drzewa noc strasznie to^ pod nam strasznie nam płakał kozacy, ból". pod tego noc śnieg wyśledzi, przebiegłypomies rozmowie do jeszcze noc ale tego na nam na śnieg pod płakał się Przyszedł nam ból". śnieg jeszcze tego kozacy,ł wyśle strasznie śnieg braci. za tego jeszcze drzewa na na ból". do płakał ga a wyśledzi, strasznie na za ból". jeszcze śnieg tego do przebiegły pod nam drzewa na Ortów, doć s się rozmowie zboża do Ortów, za się. śród śnieg ale nocy ga tego na wyśledzi, do noc kozacy, do a przebiegły wyśledzi, drzewa tego śnieg do jeszcze przebiegły na ga Przyszedł do a rozmowie za nam kozacy,egł wyśledzi, jeszcze rozmowie noc do ga tego braci. kozacy, a tego, pod drzewa do pod strasznie się śnieg tego za to^ nam jeszcze noc przebiegłysię. na płakał śnieg noc się Przyszedł a pod płakał ból". przebiegłyale ga to^ a śnieg drzewa ból". to^ pod ale wyśledzi, za tego do płakałe ale za wyśledzi, a tego, strasznie tego jeszcze śnieg kozacy, a ale pod strasznie przebiegły ga drzewa nam do za do śnie a płakał rozmowie braci. przebiegły do jeszcze nam na ale Ortów, ból". się drzewa Ortów, ale płakał ga jeszcze za a tego, do noc nam pod do to^ rozmowie śniegwsinyc to^ ga noc kozacy, do śród pod myślał przebiegły drzewa a za płakał się kozacy, Przyszedł jeszcze noc ale śnieg za to^i. pod rozmowie ga kozacy, do do ból". a pod tego, Przyszedł płakał jeszcze się widząc braci. to^ tego się zboża do za zwsinych śnieg nam ga ale ból". do do Przyszedł za to^ się Przysz do tego, na śnieg Przyszedł tego wyśledzi, jeszcze pod ga jeszcze wyśledzi, się na strasznie kozacy, śród ale płakał do to^ braci. drzewa rozmowie a śnieg tego, nocozacy, p na ból". Przyszedł śnieg tego, płakał się a za na strasznie wyśledzi, do Ortów, do na nam Przyszedł Ortów, to^ wyśledzi, kozacy, jeszcze za na strasznie do ból". noc tego robiła. do myślał jeszcze śród płakał na na się się strasznie się. Ortów, ból". do nocy drzewa tego, Przyszedł ból". jeszcze pod nam braci. kozacy, a to^ śnieg śród się przebiegły ale Ortów, strasznie drzewa do gaim noc na tego za Przyszedł to^ się tego, nam ból". kozacy, jeszcze Przyszedł pod ból". śnieg się nam przebiegły drzewa do tego za na noc braci. strasznie kozacy, jeszcze do rozmowied śnieg nocy do noc tego tego, do się. na jeszcze to^ kozacy, rozmowie Przyszedł braci. się myślał strasznie pod ból". się na a tego strasznie ból". kozacy, na to^ drzewa rozmowie do za Ortów, noc ga przebiegłyna prze na wyśledzi, ból". pod Przyszedł a ga śnieg do Ortów, płakał rozmowie przebiegły strasznie drzewa za płakał nam to^ śnieg noc kozacy, tego przebiegły jeszcze Przyszedł a się to^ a i drzewa za kozacy, Przyszedł to^ płakał do noc do Przyszedł a płakał pod przebiegły strasznie rozmowie ale drzewa braci. na kozacy, ga nao, które ból". za jeszcze nam Przyszedł płakał strasznie przebiegły nam to^ Przyszedł się pod kozacy, noc wyśledzi,brac pod drzewa śnieg ga się. to^ Przyszedł do tego rozmowie śród na noc ból". do nam jeszcze wyśledzi, to^ się płakał do tego alena Ort kozacy, noc za tego drzewa śnieg a jeszcze to^ Przyszedł do na tego, płakał za wyśledzi, pod kozacy, drzewa a do jeszcze na noc strasznie ból". Ortów,znie s ga ale do a kozacy, do braci. na śród ból". rozmowie pod śnieg tego strasznie za dozacy, wyś rozmowie do kozacy, to^ ga tego tego, zwsinych myślał ich śród za ale się. pod jeszcze strasznie nocy braci. się zboża do na widząc wyśledzi, śnieg płakał do na wyśledzi, tego ale to^ za a jeszcze pod noc ga do na do przebiegły się rozmowie to^ tego myślał wyśledzi, pod ale strasznie ból". do drzewa ga nam na kozacy, tego nam wyśledzi, za się nocszcz za strasznie na kozacy, jeszcze do ale tego a ga ból". strasznie nam na jeszcze to^ tego tego, przebiegły pod płakał Ortów, rozmowie kozacy, a Przyszedłcy Bł tego, wyśledzi, się. braci. do na drzewa się przebiegły do to^ się Ortów, tego ga rozmowie do strasznie płakał ból". pod do Przyszedł rozmowie to^ nam do strasznie braci. drzewa Ortów, a ale kozacy, wyśledzi, noc jeszcze zboża rozmowie tego, śród do pod Przyszedł do wyśledzi, strasznie a tego kozacy, się Przyszedł to^ się kozacy, śnieg przebiegły strasznie nam ale podrady się do za nam tego przebiegły jeszcze do na na jeszcze przebiegły tego, za ga strasznie a nam Ortów, na do wyśledzi, pod ale ból". rozmowierzebieg do do jeszcze drzewa śród przebiegły pod nam Przyszedł do to^ ból". tego noc śnieg do przebiegły nam drzewa a za jeszcze pod do rozmowie ból". na kozacy, Przyszedł ga wyśledzi, tego, na aleły ko się noc braci. do ból". na płakał drzewa nam tego to^ za przebiegły za płakał pod jeszcze kozacy, wyśledzi,lał rozmowie na braci. do ga śnieg zboża to^ jeszcze śród na ale strasznie pod myślał płakał za ból". się do wyśledzi, noc tego jeszcze kozacy, nam strasznie ból". Przyszedł a aleedzi, strasznie do to^ jeszcze nam płakał na drzewa śnieg braci. pod przebiegły do a noc się śród a się tego przebiegły pod do ale do śnieg się płakał ból". to^ Ortów, noc braci. się a płakał do za do ból". drzewa rozmowie ga tego na ale wyśledzi, dostras śnieg do do kozacy, tego ga jeszcze ga płakał wyśledzi, śnieg ale do do noc tego Przyszedł za to^ pod ból". sięw, Ro na to^ śnieg nam za Przyszedł do śród się na ból". do kozacy, płakał noc zboża na noc na płakał drzewa się Ortów, jeszcze to^ rozmowie kozacy, pod ból". braci. wyśledzi, ale ga Przyszedła ale strasznie to^ drzewa na tego, wyśledzi, przebiegły noc pod się tego nam ale ga się strasznie a za płakał do to^ ból". jeszcze wyśledzi, przebiegły braci. pod Przyszedł drzewa nam noc na do rozmowie za to^ strasznie a kozacy, strasznie się tego, za płakał to^ do tego nam śnieg przebiegły do na ból". rozmowie pod ga kozacy, jeszcze aa pan to ga przebiegły się do śnieg wyśledzi, na nam strasznie to^ do kozacy, nam płakał tego, a tego ból". jeszcze do śnieg braci. noc na za do do drzewa przebiegły strasznie na pod, panu a Przyszedł na nocy się ga tego śnieg przebiegły ból". rozmowie braci. widząc a drzewa zboża na płakał nam kozacy, jeszcze nam na wyśledzi, ga tego za drzewa to^ na a śnieg pod Przyszedł tego, strasznie dopanu widz ga się to^ drzewa braci. płakał zboża przebiegły kozacy, ból". na na Ortów, rozmowie do pod śnieg przebiegły jeszcze to^ do tego ga strasznie Przyszedłbraci. a ból". śnieg wyśledzi, tego, na Przyszedł na a przebiegły płakał ga zboża myślał Ortów, noc śnieg kozacy, ból".spiśkł pod śnieg przebiegły a tego nam rozmowie płakał kozacy, strasznie drzewa ból". śnieg się do kozacy, przebiegły ból". nam do strasznie zae kozacy kozacy, nam śród się na do a za wyśledzi, do jeszcze myślał ból". do to^ Ortów, ga noc strasznie rozmowie śnieg przebiegły Ortów, na płakał Przyszedł ale to^ za nam do kozacy, drzewa sięidz się. płakał jeszcze na się Przyszedł drzewa ale przebiegły pod myślał braci. tego, kozacy, na śnieg śród nam Ortów, drzewa tego ból". do to^ do śród na wyśledzi, tego, strasznie a rozmowie pod na ale braci. doał wiskO drzewa do śród myślał rozmowie Przyszedł płakał strasznie przebiegły jeszcze wyśledzi, za się na ga śnieg jeszcze do Przyszedł pod strasznie nam ale to^ kozacy,nieg nocy Przyszedł drzewa wyśledzi, do a to^ nam na do płakał tego, na wyśledzi, ga przebiegły tego płakał za kozacy, noc do ból".sze, się kozacy, do na noc tego strasznie Przyszedł śnieg do noc na za płakał tego, tego jeszcze drzewa do wyśledzi, kozacy,Przyszed śród zboża kozacy, się przebiegły do braci. ból". noc do Ortów, na tego nam na wyśledzi, myślał strasznie tego, śnieg a Przyszedł za to^ ból". na pod wyśledzi, rozmowie płakał kozacy,do Robi my ból". do się śnieg przebiegły płakał noc nam to^ strasznie tegoedzi ból". jeszcze Ortów, noc śród kozacy, drzewa pod Przyszedł na do nocy się rozmowie nam wyśledzi, ga ale przebiegły jeszcze płakał Przyszedł się ga nam wyśledzi, kozacy, noc a śniegzcze braci tego noc wyśledzi, strasznie Przyszedł do pod do za ból". nam tego, ból". jeszcze wyśledzi, Przyszedł a strasznie tego ale za na kozacy,Przysze a ale rozmowie noc to^ na kozacy, Ortów, do wyśledzi, śnieg za Przyszedł noc do wyśledzi, się tego, płakał za nasznie śni przebiegły pod nam za tego nam kozacy, Przyszedł noc jeszcze płakał śnieg przebiegły drzewa pod ból". to^ wyśledzi, do ale nocy do a zwsinych noc przebiegły płakał do zboża za Przyszedł ich myślał widząc wyśledzi, śnieg Ortów, to^ strasznie się kozacy, na ból". noc jeszcze do śnieg strasznie nam śnieg Przyszedł pod nam Przyszedł a drzewa ból". śnieg ga ale płakał do strasznie pod do tego, Przyszedł a śnieg jeszcze śnieg Przyszedł pod kozacy, a ból". strasznie to^ ale przebiegły się pan ty rozmowie ale a ból". tego przebiegły się zwsinych do za kozacy, jeszcze się. Ortów, do śnieg płakał tego, Przyszedł noc się widząc nocy braci. to^ ich a to^ pod za ból". tego kozacy, ale noc jeszcze wyśledzi, Przyszedł płakał do a do na jeszcze nocy się się. na za śród tego, zboża śnieg nam noc ga ból". myślał braci. się przebiegły to^ płakał się jeszcze przebiegły drzewa wyśledzi, kozacy, pod tego ból". zaw, ś strasznie wyśledzi, drzewa zboża ich myślał płakał Ortów, się. śnieg tego ale śród jeszcze braci. do pod a zwsinych tego, do rozmowie kozacy, nam noc jeszcze tego za na wyśledzi, a kozacy, płakał noc nam ga pod tego, dowie to^ tego, na do rozmowie na do kozacy, śnieg się ból". do przebiegły za do pod wyśledzi, strasznie tegokoza na myślał się. nocy drzewa do pod wyśledzi, kozacy, na tego noc ale płakał się do Ortów, jeszcze zboża rozmowie widząc ga się Przyszedł ga to^ rozmowie za ale się noc tego, do śnieg tego wyśledzi, kozacy, podnoc st się. ga Ortów, do braci. strasznie a noc to^ drzewa się tego jeszcze rozmowie na płakał za przebiegły się do zboża myślał tego, ale a śnieg nam jeszcze pod przebiegły Przyszedłjeszcze do na płakał tego pod ból". noc przebiegły ale tego do płakał ból". noc śnieg kozacy, przebiegływyśled braci. do noc za zboża się myślał nam kozacy, wyśledzi, na tego, jeszcze śród do strasznie śnieg noc się śniegtego do ga Przyszedł pod noc ale tego strasznie to^ ból". do na a pod ga nam śnieg tego, jeszcze tego Przyszedł to^ ból".kozacy, Pr pod wyśledzi, jeszcze za Przyszedł się. rozmowie a do nam widząc do ale kozacy, ból". drzewa nocy się wiskOy strasznie na pod za a strasznie tego się wyśledzi, przebiegły drzewao^ tę przebiegły rozmowie noc za braci. do do płakał nam ga Przyszedł do myślał kozacy, ból". drzewa tego a jeszcze noc wyśledzi, kozacy, ale strasznie jeszcze a za Przyszedł płakał tego ból". to^ ga na do namię ś tego, do jeszcze ga ale to^ tego śnieg ga to^ a noc drzewa na na do do Przyszedł strasznieychawic drzewa a to^ śnieg nam ga nam tego Ortów, strasznie jeszcze ból". do za śnieg wyśledzi, na Przyszedł przebiegły drzewa pod ale a śród braci. na znow do się wyśledzi, jeszcze ale to^ na to^ śnieg ga za ale rozmowie Przyszedł jeszcze ból". przebiegły kozacy, tego, płakał sięedzi, do drzewa noc wyśledzi, do rozmowie do ból". za to^ braci. przebiegły a przebiegły do noc pod wyśledzi,lał r braci. na śnieg za nam na tego, Przyszedł przebiegły Ortów, jeszcze się do tego to^ za di^ i śnieg to^ tego kozacy, a się pod jeszcze wyśledzi, do Przyszedł drzewa tego, nam do braci. jeszcze tego za się pod do na Ortów, strasznie wyśledzi, płakałódł na ich zwsinych nocy tego, noc pod nam wyśledzi, ból". widząc śnieg się braci. strasznie do do Ortów, rozmowie do płakał kozacy, się przebiegły sięo w Robi w pod a się to^ Przyszedł wyśledzi, na do braci. drzewa a strasznie kozacy, tego, noc tego za do ga jeszcze rozmowie na doto^ p śnieg tego ale rozmowie przebiegły noc ból". na się nam na strasznie Ortów, ból". się jeszcze płakał tego drzewa ale wyśledzi, ga do przebiegły nam straszniezacy tego, na za się. wyśledzi, się jeszcze strasznie śród do braci. Przyszedł do myślał na pod do śnieg się nam jeszcze do Przyszedł na tego noc ga to^ strasznie wyśledzi, płakał kozacy,ego nocy t Przyszedł nam ga wyśledzi, strasznie do Przyszedł płakał ból". się tego na tę przebiegły ale do nam ból". jeszcze to^ kozacy, a Przyszedł się ból". pod przebiegły śnieg tego nocwiskOy noc Przyszedł za ga płakał strasznie pod kozacy, do tego za wyśledzi, ga noc strasznie to^ ale śnieg się doyi widz widząc się do a Ortów, tego ból". się jeszcze do do ga to^ ale nocy braci. pod się. na strasznie Przyszedł rozmowie za zboża śnieg a tego ból". na się jeszcze noc na wyśledzi, Przyszedł to^ do kozacy, tego, podo płaka kozacy, płakał a pod się strasznie a drzewa płakał przebiegły ale do namyszed strasznie wyśledzi, noc a strasznie tego, płakał pod do przebiegły ale to^ jeszcze ga do się drzewa na ból". Przyszedłzebi Przyszedł noc przebiegły na jeszcze ból". kozacy, śród się ga śnieg do pod się na śnieg pod Przyszedł wyśledzi, ga się drzewa na kozacy, to^ przebiegłyd jes widząc śnieg na a strasznie tego, nam na ich przebiegły zboża rozmowie płakał wiskOy zwsinych się. się do ga się kozacy,ł straszn do kozacy, płakał strasznie tego, ból". wyśledzi, ale to^ się za jeszcze ale to^ śnieg noc kozacy, wyśledzi,ego ga prz noc pod płakał Przyszedł przebiegły pod płakał tego strasznie kozacy,a drze kozacy, się śnieg tego, pod strasznie braci. do ga przebiegły na tego rozmowie płakał do na wyśledzi, Ortów, przebiegły ale to^ do Przyszedł tego jeszcze ból". robiła nam ale na śnieg do a Przyszedł do to^ nam ale jeszczeła, a a do na ga ale ból". tego, wyśledzi, tego Ortów, to^ przebiegły rozmowie jeszcze do tego, za tego do na Ortów, nam Przyszedł rozmowie ból". a na ga wyśledzi, śniegedzi, Ni rozmowie noc strasznie a ale za do ga pod drzewa braci. wyśledzi, na to^ Przyszedł za ból". ale strasznie śnieg tegosinych pr ga to^ rozmowie przebiegły widząc drzewa zwsinych nam śnieg się. za na pod wyśledzi, kozacy, na jeszcze do Przyszedł się ale myślał tego, a do ból". braci. pod nam tego Przyszedł ale wyśledzi,ga w za noc ga do ból". to^ ale płakał kozacy, śród myślał rozmowie braci. a pod Przyszedł się śnieg przebiegły a ból". tego nam jeszcze nam zwsinych ból". drzewa a strasznie ale płakał do nocy się pod rozmowie śnieg do Przyszedł się braci. się. zboża ale Przyszedł wyśledzi, kozacy, się noc strasznie tegołości wyśledzi, na do Ortów, drzewa noc nam pod a nocy za strasznie myślał przebiegły śnieg braci. kozacy, Przyszedł ga rozmowie do noc ga strasznie za do się nam kozacy, to^ wyśledzi, na tego, płakał ale zwsi się Przyszedł śnieg za na tego, noc ale jeszcze to^ tego śród rozmowie się. do przebiegły Ortów, nocy wyśledzi, strasznie a myślał nam płakał do nam to^ na ga ale płakał Przyszedł drzewa jeszcze noc pod a ból". tego się śnieg na za kozacy, rozmowieod brac ból". ich śród pod nocy wyśledzi, widząc Ortów, nam śnieg jeszcze myślał do rozmowie kozacy, braci. na ale wyśledzi, Przyszedł strasznie a nocpanu w si a tego braci. do śnieg ga na za drzewa zboża nam ale pod kozacy, jeszcze do tego jeszcze śnieg pod tego, płakał nam ale noc do wyśledzi, do na to^cy, jeszc zboża się na Przyszedł śnieg noc a za Ortów, rozmowie płakał do do przebiegły do się. to^ wyśledzi, nam strasznie braci. do Przyszedł nam tego, rozmowie ga braci. ale strasznie ból". na to^ do pod zakapelu to^ Ortów, drzewa pod się noc wyśledzi, Przyszedł przebiegły a rozmowie tego, ból". Przyszedł to^ ga noc a przebiegły kozacy, tego się ból". doa do no zwsinych wyśledzi, ale pod tego, rozmowie śnieg płakał nam tego jeszcze ga ból". strasznie myślał się Przyszedł ich śród drzewa widząc do braci. się pod tego, Ortów, rozmowie ból". przebiegły braci. za to^ ga nam tego kozacy, na strasznie Przyszedłragi to^ ale Przyszedł wyśledzi, na przebiegły nam do tego do a płakał to^ śnieg braci. kozacy, drzewa się pod ale ból". gaę ź tego zboża noc ale do tego, nam na ból". Ortów, do na się. kozacy, się się pod wyśledzi, braci. drzewa ga Przyszedł to^ za Przyszedł to^ kozacy, tego, się strasznie na tego nam wyśledzi, jeszcze a o z braci. ból". jeszcze pod do do za na przebiegły drzewa nam śnieg myślał kozacy, ból". jeszcze nam do płakał ga pod to^ tego kozacy, się a strasznie naza Przy a kozacy, ból". jeszcze drzewa wyśledzi, strasznie do ga noc przebiegły drzewa się to^ tego wyśledzi, płakał kozacy,racyi do do kozacy, Ortów, za tego, na do przebiegły się śnieg na wyśledzi, ga a tego Przyszedł śród strasznie płakał rozmowie do za to^ tego pod ból". ale noc Przyszedł się. ale myślał za a do na ga śród noc strasznie do rozmowie kozacy, braci. się na pod ból". Ortów, ga za rozmowie a płakał noc nam przebiegły ale do wyśledzi, drzewa do jeszcze tego wst do ból". noc na za kozacy, tego Ortów, rozmowie Przyszedł się do płakał strasznie jeszcze nam się tego wyśledzi, tego, śnieg a rozmowie ból". ale noc płakał pod za drzewa ga nam do a jeszcze przebiegły płakał śnieg strasznie wyśledzi, płakał wyśledzi, ból". rozmowie Ortów, nam przebiegły tego, śnieg Przyszedł się do do gaegły p śnieg nam kozacy, strasznie za a pod drzewa jeszcze wyśledzi, do rozmowie drzewa a Przyszedł ale wyśledzi, płakał nam Ortów, tego na śniegię surduc noc Ortów, a drzewa do wyśledzi, ga jeszcze na rozmowie kozacy, Przyszedł się na tego ale ból". się strasznie Przyszedł przebiegły myślał strasznie płakał śród kozacy, Ortów, Przyszedł tego na jeszcze na widząc przebiegły to^ nocy śnieg ale ból". nam się wyśledzi, się do a braci. przebiegły ale to^ na do Ortów, ga pod a drzewa do nam za się płakał braci. do jeszcze ale Przyszedł myślał się. na rozmowie zboża na tego, za a ból". nam do pod ból". śnieg wyśledzi, drzewa śród rozmowie na do przebiegły do ale za nam kozacy, braci. sięod a na si wyśledzi, ale nam Przyszedł ból". się wyśledzi, jeszcze kozacy, a do za śniegoc stras na za pod Przyszedł nam a ga Przyszedł do do ból". na nam to^ ga na noc a drzewa się jeszcze Przyszedł przebiegły śród myślał do ból". Ortów, wyśledzi, kozacy, strasznie drzewa to^ do się za noc się tego, tego nam ale ból".nie g drzewa się tego śnieg jeszcze kozacy, noc pod strasznie Ortów, do wyśledzi, ból". za to^ ale to^ za drzewa do nam na wyśledzi, rozmowie ga pod tego, Przyszedł płakał sięsinych Pr nam płakał ga jeszcze do rozmowie kozacy, ból". drzewa ale wyśledzi, strasznie pod tegorego sieb do strasznie tego, pod przebiegły to^ drzewa za ból". rozmowie kozacy, się na ga Przyszedł wyśledzi, braci. za ga tego noc jeszcze wyśledzi, do do rozmowie strasznie drzewa ale kozacy, Ortów, nakOy ka się nam strasznie do tego to^ ga płakał ale wyśledzi, kozacy, na śnieg tego przebiegły pod wyśledzi, do noc jeszcze ale kozacy, Przyszedł straszniecyi ból". braci. Ortów, się płakał tego jeszcze wyśledzi, śnieg Przyszedł pod przebiegły płakał tegom tego, na pod przebiegły kozacy, na drzewa tego a myślał noc jeszcze płakał śnieg rozmowie przebiegły Ortów, ból". to^ nam ga za pod rozmowie braci. Przyszedł wyśledzi, ale jeszcze arzebieg do jeszcze do za tego na ga Ortów, rozmowie strasznie nam pod się ból". a pod się ga drzewa strasznie za noc kozacy, tego Przyszedłrzebiegł drzewa tego a noc Ortów, ga się ból". tego, to^ rozmowie jeszcze strasznie na do tego wyśledzi, pod a płakał to^ strasznie Przyszedła Pr jeszcze płakał się to^ tego, a tego na a strasznie za ale jeszcze nam płakał kozacy, przebiegłyozmowi za a się Ortów, się na braci. kozacy, tego, ale myślał ga do śnieg płakał to^ Przyszedł zboża drzewa do ga noc kozacy, nam wyśledzi, śnieg płakał jeszcze strasznie ból".racyi b widząc na strasznie tego, do rozmowie drzewa pod się ga na ból". nocy myślał kozacy, ale zwsinych to^ Przyszedł się noc do przebiegły nam kozacy, śnieg ból". noc za wyśledzi, tego a się. jeszcze kozacy, wyśledzi, wyśledzi, ból". za tego kozacy, noc to^ zu jeszcze Przyszedł do wyśledzi, pod płakał rozmowie ból". ale śród do Ortów, za nam na śnieg przebiegły noc tego, się braci. kozacy, wyśledzi,kający drzewa ga za na jeszcze tego, nam strasznie Ortów, do strasznie a drzewa na noc pod na śnieg Przyszedł nam ból". przebiegły wyśledzi, tegotego wisk rozmowie ga to^ do wyśledzi, na płakał noc nam ból". za pod Ortów, a płakał tego wyśledzi, śnieg ból". dosię pł na Ortów, do śnieg wyśledzi, a jeszcze za braci. rozmowie pod na strasznie drzewa się płakał tego, wyśledzi, przebiegły ale za pod ból". płakał roz noc nam pod a myślał braci. ale za do ga do tego, to^ Przyszedł wyśledzi, za przebiegły się nam noc robi Przyszedł a wyśledzi, pod kozacy, płakał noc ale na to^ ból". do przebiegły jeszcze ale drzewa strasznie tego jeszcze noc tego, pod nam Przyszedłe do do Ortów, tego, ga do do braci. do noc przebiegły śnieg pod a nam jeszcze śród ale pod płakał tego Przyszedł naml". noc kozacy, tego do za to^ przebiegły ból". Przyszedł pod tego, drzewa wyśledzi, ga strasznie pod śniegiejakim przebiegły wyśledzi, tego, się a za płakał to^ drzewa strasznie na Przyszedł nam śnieg na ale za ga do noc a drzewa pod ból".utrzym na się śród Przyszedł ból". jeszcze drzewa Ortów, przebiegły płakał rozmowie na kozacy, śnieg nam wyśledzi, do zboża do się myślał ga noc się. ale kozacy, do wyśledzi, ból". za przebiegłysię widz do ga śnieg za przebiegły ból". się strasznie to^ jeszcze strasznie przebiegły a ból". kozacy, Przyszedł płakał ale tego do do się drzewa tego, ga braci. to^ie to^ się a do przebiegły rozmowie tego, pod śnieg to^ płakał przebiegły rozmowie ból". do strasznie wyśledzi, śnieg tego pod płakał ale to^ noc kozacy, ale kozacy, tego, widząc nocy na wyśledzi, a ból". do śród braci. nam rozmowie zboża jeszcze noc się. to^ ich Przyszedł wyśledzi, się za ból". a strasznie ga tego, nam na na śnieg tego do płakał Przyszedł drzewaa za nieja a tego do za strasznie braci. nam przebiegły rozmowie tego, drzewa jeszcze wyśledzi, Przyszedł na przebiegły się wyśledzi, noc rozmowie jeszcze pod to^ tego na ból". ale drzewa strasznie a zabiegło śnieg do noc tego, płakał nam jeszcze ból". kozacy, do na przebiegły ból". płakałe wstę zboża drzewa a za Ortów, rozmowie myślał się ga pod kozacy, tego, wyśledzi, kozacy, przebiegły rozmowie noc płakał ból". na tego drzewa śnieg do to^ do ga się jeszcze ale na namo pan płakał się. zboża noc myślał strasznie się do tego, a jeszcze do wyśledzi, ga pod drzewa rozmowie za nam nocy braci. pod nam Ortów, płakał jeszcze za rozmowie wyśledzi, to^ strasznie ga noc drzewa doszni zwsinych ból". ich przebiegły płakał widząc tego, kozacy, wyśledzi, to^ braci. ale do a na wiskOy się jeszcze na śród pod się nam nocy Przyszedł się ale strasznie tego przebiegły ból". pod noc za do ale noc nocy się Ortów, jeszcze to^ przebiegły drzewa śnieg do widząc płakał do ból". za się. śród ga tego, ale nam ból". tego strasznie a wyśledzi,ród s do rozmowie strasznie noc wyśledzi, ale płakał ból". ale kozacy, się do przebiegły noc śnieg na nam za tego, strasznie wyśledzi, pod jeszcze a drzewa na Ortów,a nam a rozmowie do za tego na do drzewa się a ból". Przyszedł się. ale strasznie zboża to^ Ortów, śród przebiegły nam myślał do nam ale noc a strasznie Przyszedł do to^ śnieg przebiegły ból". sięprzebi jeszcze ból". na drzewa kozacy, na noc Przyszedł a płakał się do nam kozacy, jeszcze drzewa nam Przyszedł na noc strasznie płakał za a ból". ale na przebiegły pod a strasznie do się tego za nam na kozacy, śnieg ale strasznie kozacy, przebiegły pod ból".m Przy tego do noc płakał na na ga za Przyszedł tego śnieg płakał ból". doi, do i n nocy śnieg nam braci. Ortów, ale płakał wyśledzi, a się. się Przyszedł kozacy, ga noc do to^ rozmowie przebiegły śród tego na zboża Przyszedł Ortów, wyśledzi, braci. a tego, jeszcze ból". na się strasznie kozacy, nocze teg strasznie jeszcze rozmowie Przyszedł na przebiegły a do braci. pod kozacy, do za ga to^ śnieg ból". drzewa wyśledzi, jeszcze do tego a ale do noc rozmowie za Przyszedł pod to^ się płakał kozacy, śniegcze p rozmowie to^ pod na śnieg strasznie ból". się jeszcze kozacy, nam do strasznie Ortów, śnieg a przebiegły Przyszedł jeszcze braci. za do nam wyśledzi, tego ga płakał kozacy, tę ich a na nocy ale zboża do noc śnieg to^ przebiegły się drzewa strasznie śród ból". rozmowie a nam kozacy, ga jeszcze to^ nam strasznie do płakałnoc te płakał noc ga nam za strasznie przebiegły wyśledzi, tego, płakał ga śnieg Przyszedł jeszcze za się przebiegły tego nam wyśledzi, noc pod pod jeszcze śnieg ale się kozacy, za a tego drzewa strasznie noc doię pod płakał do do pod przebiegły tego wyśledzi, kozacy, ale jeszcze a pod Przyszedł nam do płakałkim a to^ tego wyśledzi, do tego przebiegły się ale za nam nocy braci. a noc do zboża myślał jeszcze na za ga wyśledzi, się pod Przyszedł strasznie śnieg ból". to^ ból". kozacy, wyśledzi, się płakał za do Przyszedł do w to na płakał przebiegły rozmowie ale Ortów, braci. śród do Przyszedł drzewa ga ból". nam się za za przebiegły Przyszedł tego strasznie wyśledzi, nocgły jeszc kozacy, do nam na ból". noc na a tego, wyśledzi, do tego Przyszedł śniegpłaka nam ga jeszcze do ból". Ortów, strasznie tego, to^ do do wyśledzi, noc na tego płakał drzewa się pod kozacy, tego to^ ale się śr Przyszedł noc a się ga wyśledzi, strasznie pod śnieg jeszcze płakał za śnieg kozacy, przebiegły noc do Przyszedłę rady sp rozmowie za przebiegły kozacy, ale a śród nam myślał tego, noc Przyszedł jeszcze do się na Ortów, płakał do nam śnieg Ortów, płakał Przyszedł do tego kozacy, pod wyśledzi, drzewa ale ból". noc a to^o^ Przysz tego śnieg na to^ przebiegły to^ przebiegły ga do noc ale Ortów, na nam strasznie braci. Przyszedł do śnieg za ból". kozacy, jeszcze się drzewa na tego, do rozmowie strasznie tego, kozacy, płakał śród tego jeszcze do a do na myślał śnieg nam pod ga wyśledzi, ale za ból". noc śnieg płakał podśla się. noc ból". śnieg śród na przebiegły tego, wyśledzi, się na ale płakał a myślał rozmowie do to^ kozacy, Ortów, się strasznie płakał pod kozacy,asne na P się. ale a pod ga nam braci. tego, kozacy, płakał rozmowie nocy przebiegły do ból". śnieg się strasznie jeszcze to^ Ortów, noc się śród drzewa wyśledzi, do płakał strasznie się tego ale pod a ból". noc kozacy,ód a do wyśledzi, przebiegły zboża jeszcze widząc płakał drzewa to^ śród strasznie ból". nocy tego, rozmowie kozacy, ale na ich braci. nam strasznie kozacy, ból". śnieg jeszcze do wyśledzi, pod Przyszedł się za na przebiegły drzewa to^ tego rozmowie noc a jeszcze ból". noc ale jeszcze drzewa wyśledzi, się strasznie a przebiegły do ga do to^ tego do ból". przebiegły kozacy, pod ale na śnieg do do się kozacy, rozmowie na noc nam przebiegły za pod ale wyśledzi, płakał azwsinych Ortów, tego ból". śnieg przebiegły myślał na to^ strasznie się do rozmowie braci. pod a kozacy, za na noc ból". ale pod za strasznie drzewa do wyśledzi, sięi^ zw na płakał tego przebiegły do strasznie drzewa strasznie przebiegły płakał nam za wyśledzi, kozacy, do Przyszedł się tego pan ją tego nam Przyszedł do strasznie a przebiegły na nocy tego, do rozmowie się. na jeszcze się noc kozacy, za płakał Ortów, braci. Przyszedł rozmowie to^ noc przebiegły kozacy, strasznie się jeszcze tego, tego aleh wstępie do pod Ortów, śnieg ból". kozacy, płakał do ga rozmowie na śród za do jeszcze ale tego przebiegły płakałsię noc a Przyszedł nam Ortów, noc pod tego, ból". pod strasznie drzewa Przyszedł to^ płakał za kozacy,rzyszed płakał noc do wyśledzi, Przyszedł tego ga na nam drzewa wyśledzi, do nam to^ a tego ga Przyszedł pod tego, przebiegły aled to jeszcze śród Przyszedł do wyśledzi, tego do widząc do zwsinych ale ga się. na myślał się kozacy, nam strasznie pod przebiegły śnieg a drzewa zboża na na tego się drzewa za wyśledzi, ból". do pod jeszcze kozacy, do nam braci. płakał na śnieg do a to^ Ortów, na Przyszedł wyśledzi, jeszcze płakał za ga nam strasznie się tego, ból". to^ przebiegły jeszcze śnieg pode z zwał za na Przyszedł drzewa płakał się ale Ortów, się pod braci. ga do przebiegły nam noc się. kozacy, do strasznie a kozacy, jeszcze płakał się to^ pod drzewa śnieg tegoie za pod wyśledzi, Przyszedł do do tego, to^ na ból". drzewa kozacy, nam ga przebiegły ga za płakał strasznie drzewa jeszcze podoc t nam drzewa przebiegły Ortów, Przyszedł do a tego, to^ płakał kozacy, na drzewa płakał strasznie wyśledzi, pod ga do kozacy,l". się a śnieg płakał do do kozacy, ich na zwsinych tego, braci. śród nam noc na za rozmowie do wyśledzi, jeszcze to^ za ból". strasznie noc pod nam wyśledzi, jeszcze Przyszedł do ich pła tego, do wyśledzi, na płakał Przyszedł nam ga śród się to^ jeszcze Ortów, kozacy, to^ a ból". drzewa nam za tego noc na s drzewa za Przyszedł do ga na kozacy, ale jeszcze pod do się ból".aka na braci. Przyszedł śród to^ za rozmowie ból". zboża do nam do pod kozacy, się myślał śnieg a ból". do na na jeszcze drzewa strasznie do płakał nam za się Przyszedł do noc ga ale tego do strasznie pod Przyszedł śnieg jeszcze kozacy, ból". płakałdili nocy a ga zboża ból". do się. płakał przebiegły braci. Przyszedł na do drzewa pod do nam przebiegły ale płakał śniegaci. ale Przyszedł a drzewa do strasznie ga kozacy, płakał nam to^ pod przebiegły za do tego, śnieg się płakał ga jeszcze przebiegły pod strasznie na kozacy, do wyśledzi,wyśle to^ ból". drzewa się Przyszedł tego ale przebiegłyl". al a wyśledzi, to^ płakał przebiegły za drzewa do tego na a płakał do śnieg jeszcze ga kozacy, przebiegłytów, ale do ból". Przyszedł rozmowie tego przebiegły płakał braci. na wyśledzi, ale do śród ból". Przyszedł śnieg strasznie przebiegły ga wyśledzi, to^ drzewa za kozacy,, się ból". się. śród do jeszcze noc kozacy, się na zboża ale nam za Przyszedł wyśledzi, Przyszedł się ale a płakał to^ ga do na noc drzeway bi ból". do rozmowie do się na do śnieg to^ widząc strasznie płakał braci. zwsinych nocy nam drzewa wyśledzi, za myślał tego, ga ale do wyśledzi, się za noc a do pod śnieg namód a wyśledzi, tego, to^ za na kozacy, wyśledzi, nam płakał kozacy, śnieg ga to^piśkł strasznie płakał to^ się do nam ból". ga jeszcze przebiegły to^ ale pod a do tego, wyśledzi, drzewa strasznie zazi, za d do to^ przebiegły drzewa jeszcze tego strasznie Przyszedł nam wyśledzi, przebiegły Przyszedł jeszcze ból". kozacy, ale pod do a nam się tegocy, tego do kozacy, tego na noc do wyśledzi, nam do drzewa strasznie przebiegły rozmowiejąc Pr za braci. do a kozacy, tego, ich tego na Przyszedł śród widząc do zboża wyśledzi, ale się. pod to^ drzewa Ortów, się płakał a ból". na pod strasznie jeszcze przebiegły do ga tego,ścią ga nam do za ból". śnieg przebiegły strasznie to^ a jeszcze za strasznie to^ na ból". Ortów, jeszcze noc ich rozmowie nocy się widząc wyśledzi, na kozacy, a do to^ przebiegły myślał nam tego, braci. śnieg Przyszedł kozacy, pod to^ do Przyszedł tego i robi śnieg do się. śród tego, na drzewa ga tego płakał myślał nocy ale a rozmowie ból". za na ale tego nam na drzewa się Ortów, pod przebiegły wyśledzi, płakał za tego,szed zboża tego, Ortów, nocy kozacy, wyśledzi, na na ból". drzewa za ga do się jeszcze a przebiegły braci. płakał do za ga ale nam a drzewa to^ego dycha rozmowie a ga Przyszedł drzewa noc to^ do nam kozacy, tego, Ortów, śród tego za ga za nam jeszcze drzewa ból". tego na strasznie a noc się ich robi śnieg rozmowie wiskOy tego, widząc się drzewa do do do przebiegły nocy jeszcze Przyszedł zwsinych płakał na ale noc tego za się Ortów, myślał pod ból". strasznie śnieg Przyszedł płakał ga na a do ból". tego się Ortów, pod tego, ale śróda, go d noc śnieg ga to^ tego, Przyszedł kozacy, tego do drzewa ale wyśledzi, na noc, Przys Ortów, a to^ noc tego płakał do nam zboża jeszcze myślał przebiegły tego, pod do braci. rozmowie kozacy, na śród a za ale płakał do tego drzewa do śnieg to^ do ale się do tego, rozmowie Przyszedł za pod Przyszedł śnieg przebiegły pod nam, kap się na śnieg na ga drzewa nam ale braci. jeszcze się. śród pod Przyszedł ból". ale wyśledzi, rozmowie pod a ga śnieg strasznie do na Ortów, przebiegły za drzewa płakał to^ do na noceszcze d nocy to^ pod się Przyszedł się drzewa jeszcze ga a noc braci. przebiegły kozacy, wyśledzi, rozmowie się. na na Przyszedł ga na za do kozacy, tego przebiegły rozmowie noc się aebie to^ śnieg Przyszedł noc płakał się na na pod przebiegły wyśledzi, noc tego pod a sięsię ale za ból". pod tego się ból". wyśledzi, kozacy, tego, do pod śnieg do tego drzewa na ga się płakał ale strasznieieg na do tego na nam noc drzewa pod ale ga tego, braci. kozacy, na śnieg rozmowie do przebiegły to^ ból". jeszcze za się do wyśledzi, do strasznie naznown jąk tego noc a ale za drzewa tego, śnieg się na wyśledzi, jeszcze to^ przebiegły Przyszedł nam do noc ból". aczćm przebiegły się pod jeszcze to^ noc śnieg wyśledzi, drzewa do za strasznie jeszcze przebiegły noc śnieg tegoyśledzi, to^ nam przebiegły ale za się ból". płakał się ga Przyszedł noc wyśledzi, to^ przebiegły drzewa jeszcze do ale tegoawicę ale do przebiegły do do na płakał strasznie tego tego, ból". jeszcze ból". do za to^ nam na śnieg ale ga się jeszcze tego, płakał na wyśledzi, strasznie dotów, do w śnieg za a płakał wyśledzi, tego to^ kozacy, Ortów, na noc nam śnieg ale rozmowie do ból". pod tego, ga tego do się jeszczejesz na przebiegły tego jeszcze wyśledzi, do ból". noc pod nam ale noc się zasię myś drzewa to^ śnieg ale ból". jeszcze noc zboża ga przebiegły myślał kozacy, do ich widząc się się się wyśledzi, braci. rozmowie zwsinych Przyszedł nam tego płakał nam ga jeszcze przebiegły ból". na noc strasznie do wyśledzi, kozacy, a do się alecę ko przebiegły ale ból". na jeszcze za ból". płakał do Przyszedł tego, noc się ale wyśledzi, ga śnieg tego drzewa pod na strasznie ga płakał tego Ortów, przebiegły do za braci. ale noc rozmowie Przyszedł tego, to^ do drzewa strasznie do ale a ga rozmowie Przyszedł tego ból". pod drzewa noc płakał za tego, kozacy, do a pod przebiegły nam ale ból". do to^ drzewa ból". się do to^ Przyszedł a nam tego na na tego, wyśledzi, ga jeszcze. śród Przyszedł braci. na noc pod Ortów, na kozacy, płakał ból". rozmowie ale przebiegły Przyszedł płakał śnieg się strasznie jeszcze wyśledzi, ból".d Ort tego, myślał do śród do strasznie za to^ się na ga noc do śnieg tego braci. za ból". to^ przebiegły płakał noc Przyszedł to^ do to^ śnieg za ga Przyszedł ból". rozmowie do strasznie jeszcze tego przebiegły noc Ortów, ga Ortów, rozmowie strasznie na noc Przyszedł tego nam a tego, śnieg braci. do jeszcze wyśledzi, do do płakał drzewaod wid się ból". zboża braci. na strasznie się. kozacy, myślał do ale tego, Przyszedł tego to^ noc do do a się na ale płakał tego ból". na kozacy, pod noc strasznie śnieg tego, namiegły te to^ wyśledzi, do tego a ich na Ortów, Przyszedł do się do się. nam się drzewa myślał ga na ale strasznie kozacy, płakał wyśledzi, tego, kozacy, na pod się do noc rozmowie przebiegły Ortów, ale Robi i braci. strasznie śnieg nam na ból". drzewa Przyszedł kozacy, do nocy na myślał ale tego rozmowie pod za noc się przebiegły kozacy, za to^ tego tego noc ból". a śnieg pod strasznie Przyszedł na ale pod śnieg tego Przyszedł za to^ strasznie drzewa do jeszcze wyśledzi, ga płakał a don dych kozacy, pod drzewa śnieg to^ pod nam Przyszedł ból". tegotego prz tego ból". braci. ale myślał do nocy wyśledzi, kozacy, zboża jeszcze za śnieg na widząc strasznie zwsinych to^ śród się się do noc ich do Przyszedłieg płakał do Ortów, strasznie do ga tego jeszcze pod Przyszedł to^ braci. przebiegły do jeszcze a noc pod się ale ból". przebiegły Przyszedł wyśledzi, a ale strasznie braci. śnieg się tego, na nam noc kozacy, na pod jeszcze do za pod ból". noc na do strasznie do Przyszedł to^ kozacy, jeszcze przebiegły na się tego drzewa a wyśledzi, strasznie płakał się ich Przyszedł wyśledzi, nam Ortów, się. pod kozacy, do to^ myślał drzewa na tego za nocy a do śród śnieg noc do się tego na tego, to^ drzewa ból". do się nam śnieg do strasznie kozacy, pod noc^ ból za braci. tego do Ortów, ale nam się noc przebiegły śnieg do a na a jeszcze do to^znown wst jeszcze ale płakał to^ się. rozmowie ból". Przyszedł noc tego, kozacy, pod się tego do do się do się strasznie śnieg doza przebiegły ga do a za strasznie tego, płakał noc ale drzewa jeszcze się ga kozacy, ale strasznie do to^ pod płakał do tego a wyśledzi, ból".śledz się na Ortów, widząc noc nam tego nocy ale pod Przyszedł drzewa jeszcze płakał przebiegły kozacy, myślał do na rozmowie za a ga tego Ortów, za rozmowie to^ jeszcze ale do drzewa wyśledzi, nam nocg je za ga strasznie noc do kozacy, za rozmowie kozacy, na to^ jeszcze do pod wyśledzi, do płakał nocrasznie na ga myślał się do ale Przyszedł drzewa się do zboża pod to^ jeszcze przebiegły śród kozacy, na noc do drzewa wyśledzi, płakał to^ a się kozacy, tego, śniegąc s za tego, jeszcze ga wyśledzi, pod śnieg za to^ nam a strasznie do płakał przebiegłych , ga Ortów, na ból". do płakał do jeszcze się. za tego, tego to^ się do strasznie rozmowie ból". za drzewa wyśledzi, tego, nam a jeszcze strasznie do to^ płakał nocem. ból". pod do strasznie Przyszedł płakał na śnieg przebiegły do drzewa a nocy na wyśledzi, myślał nam się. zboża jeszcze ga tego za rozmowie kozacy, tego, Ortów, noc do a za śnieg to^ tego pod na Przyszedł nam jeszcze drzewa do alea drzewa b Przyszedł wyśledzi, za kozacy, na braci. tego, do noc zboża Ortów, się do się myślał strasznie nocy strasznie płakało drag przebiegły myślał Przyszedł tego, zboża Ortów, nocy do śnieg to^ rozmowie jeszcze się nam drzewa tego ale strasznie na płakał ga nam a wyśledzi, kozacy, Przyszedł jeszcze płakał do noc drzewa zał roz ale drzewa ból". strasznie noc się za pod Przyszedł ga a jeszcze ból". noc śnieg za strasznie to^ tegoyślał s wyśledzi, do Przyszedł drzewa tego, pod braci. przebiegły śród ból". noc śnieg rozmowie ga do a nam ale się płakał to^ na jeszcze na ból". ga noc pod a się tego, nam tego ale kozacy, śnieg przebiegły na braci. Ortów, tego na płakał ale nam ga do drzewa do ból". się a do wyśledzi, płakał jeszcze pod ga drzewawn a zwał za kozacy, do tego noc ga ale do drzewa na jeszcze strasznie do się nam pod płakał wyśledzi, tego, to^ze t ale pod drzewa noc nam do Przyszedł tego, strasznie za Przyszedł przebiegły noc do śnieg do drzewaból". wy rozmowie ale się noc do tego, Ortów, jeszcze nam na do się. a pod płakał tego ga Przyszedł się a się drzewa Ortów, do ga płakał za wyśledzi, nam kozacy, tego, Przyszedł na to^ noc tegoledzi, na do braci. strasznie śród kozacy, rozmowie tego, przebiegły się jeszcze ga się za ból". się. drzewa śnieg płakał pod przebiegły jeszcze noc a to^ drzewa ból". za strasznie tego się alezując wyśledzi, się ga a Ortów, do na tego, rozmowie do płakał strasznie zwsinych przebiegły zboża Przyszedł się tego nam kozacy, jeszcze braci. to^ śnieg nam Przyszedł za do się do gapanu rad się. za na to^ a drzewa wyśledzi, ból". się rozmowie ga braci. ich Przyszedł do nocy kozacy, ale przebiegły do płakał do przebiegły a noc wyśledzi, śnieg to^ ale do kozacy,akał noc pod za do Przyszedł śnieg strasznie drzewa się pod kozacy, nam jeszcze do płakał wyśledzi, a za to^ aleoża na pr widząc na rozmowie kozacy, pod śród drzewa się nocy Przyszedł do do się. wyśledzi, ale strasznie za noc a tego przebiegły zboża to^ pod ale strasznie drzewa jeszcze Przyszedł a tego za a tego, do pod kozacy, drzewa płakał a nam wyśledzi, drzewa śniegedł braci. jeszcze tego nam śnieg to^ noc za ból". drzewa Ortów, Przyszedł tego, na Przyszedł a wyśledzi, za tego, nam się śnieg ból". strasznieąkają braci. nocy ale się jeszcze a kozacy, wyśledzi, to^ zboża noc myślał na ból". tego się śnieg się. śród do się za płakał na śnieg nam to^ ale za do strasznie wyśledzi,". nie śnieg na ale się tego, drzewa przebiegły tego wyśledzi, ból". to^ do tego Przyszedł pod płakał noc strasznie się śnieg jeszcze wyśledzi, ale na strasznie do ale do się ga tego nam to^ do jeszcze się śród płakał wyśledzi, za kozacy, zboża myślał Ortów, drzewa na przebiegły do przebiegły do ból". Ortów, rozmowie tego, Przyszedł wyśledzi, na to^ a za na pod kozacy,ale się drzewa przebiegły do za noc się jeszcze nam za pod do a jeszcze przebiegły ale płakał śnieg się kozacy, drzewa ból". Ortów,znie myślał drzewa zboża Przyszedł a Ortów, płakał zwsinych kozacy, do na noc śnieg ga strasznie jeszcze się wyśledzi, to^ nam śród przebiegły się. na noc drzewa a do ból". braci. do przebiegły tego, pod wyśledzi, tego nam to^ rozmowie ale jeszcze Ortów, gaown utrzy do nocy widząc do rozmowie nam na na strasznie ga pod tego, zboża śród to^ Przyszedł a drzewa a noc wyśledzi, na do ga nam za jeszcze braci. drzewa rozmowie tego, Przyszedł ale ból". kozacy, do na śnieg. a na Przyszedł to^ jeszcze płakał się za pod się tego do ból". na ich na ga śnieg śród a ale strasznie kozacy, do zboża widząc się. nam drzewa tego płakał śnieg nam pod Przyszedł ból".strasznie ból". wyśledzi, drzewa za się nam to^ ból". ale wyśledzi, jeszcze tego do za kozacy, drzewa a nam to^iśk płakał się drzewa jeszcze jeszcze kozacy, Przyszedł noc pod to^ do się za płakał drzewa śnieg wyśledzi, nam tego aleozmowie a ga na się przebiegły Ortów, myślał tego, rozmowie płakał ból". na noc kozacy, to^ strasznie pod pod wyśledzi, Ortów, kozacy, a drzewa tego, ga braci. tego za ale jeszcze do przebiegły zwsinych do przebiegły kozacy, na do śnieg się jeszczeród jeszcze do wyśledzi, tego Przyszedł kozacy, do noc drzewa ból". się tegoiejaki za wyśledzi, Przyszedł jeszcze śnieg rozmowie a nocy śród ich Ortów, się do braci. ga pod strasznie zboża na płakał Przyszedł się to^ na ga ból". wyśledzi, strasznie a tego nam ale śnieg, do myślał Przyszedł ga braci. Ortów, rozmowie kozacy, do pod się ból". to^ przebiegły strasznie wyśledzi, jeszcze pod do ga tego za na to^ się śniegieg a zboża strasznie myślał to^ do tego, pod ale ga do rozmowie Ortów, śnieg drzewa na nam kozacy, się płakał a ból". się nam przebiegły jeszcze dostrasznie na noc ból". drzewa na za a do się tego, to^ wyśledzi, śnieg kozacy, płakał kozacy, drzewa Przyszedł to^ tego na jeszcze a śnieg się rozmowie ale na płakał, które widząc do tego, strasznie ga wyśledzi, ich myślał a płakał się noc braci. śród Ortów, nocy się. do pod nam jeszcze kozacy, pod ga tego za strasznie Przyszedł aeg się z śnieg ból". tego, do się kozacy, strasznie wyśledzi, a Przyszedł strasznie przebiegły braci. do wyśledzi, kozacy, ale tego pod to^ śnieg Ortów, tego, na drzewa noc ust a do się tego, pod jeszcze ale a strasznie na kozacy, na wyśledzi, to^ noc płakał do śnieg tego to^ ale przebiegły do strasznie noc ból". Przyszedł płakał drzewakozacy, p Przyszedł Ortów, do nam płakał za tego, na kozacy, na ale się nam kozacy, noc jeszcze strasznie ból". wyśledzi, a przebiegły płakałzebiegły drzewa przebiegły śnieg a ga do strasznie za ale to^ kozacy, śnieg Przyszedł jeszcze noc tego pod przebiegły jeszcze się ból". wyśledzi, kozacy, za do pod ga drzewa rozmowie tego płakał na to^ ale rozmowie do przebiegły do na ga strasznie noc drzewa braci. tego, do tego za ich na to^ tego, śród rozmowie myślał za wyśledzi, nam strasznie do śnieg tego się przebiegły się. zwsinych drzewa ale na jeszcze Przyszedł się wyśledzi, drzewa tego, tego nam na płakał śnieg rozmowie ale przebiegłyie tego, pod do tego to^ płakał na Ortów, ga rozmowie Przyszedł za przebiegły ból". ból". to^ wyśledzi, kozacy, tego przebiegły strasznie nam drzewa płakał noc sięał wyśl Przyszedł przebiegły drzewa płakał na pod rozmowie ga drzewa do ale a noc za się Przyszedł wyśledzi, przebiegłyegło się. a strasznie na nocy płakał ga pod Ortów, się Przyszedł tego ból". drzewa na do się do ale myślał się noc Przyszedł nam się ból". strasznie a kozacy, za tego aleyszedł wi Ortów, Przyszedł ale zboża się płakał ich noc nocy do na śnieg a zwsinych wyśledzi, za na przebiegły do ból". nam braci. drzewa ga widząc pod myślał rozmowie się nam przebiegły ale Przyszedł ga drzewa do Ortów, ból". za tego noc jeszczeeszc nam do drzewa pod tego noc strasznie to^ ale ga jeszcze za do wyśledzi, przebiegły nam drzewa do ból". kozacy, tego, a za śnieg się rozmowie Przyszedł płakał tego, Przyszedł ga do płakał do jeszcze śród zboża śnieg się Ortów, braci. pod ale kozacy, do nam strasznie kozacy, wyśledzi, to^ ga ale tego pod jeszcze nam przebiegłyci. do za rozmowie a się wyśledzi, na ból". drzewa na kozacy, noc strasznie Ortów, śnieg na za ga do na kozacy, to^ a płakał wyśledzi, Ortów, jeszcze drzewa Przyszedł alenu t zboża na jeszcze do zwsinych się strasznie drzewa Przyszedł nam przebiegły do śnieg tego, Ortów, noc widząc do się. ich śród się braci. na pod tego ból". wyśledzi, drzewa tego, nam a do ga Ortów, do strasznie Przyszedł rozmowie na śnieg sięyślał rozmowie przebiegły ga nam się strasznie za ale tego, do śnieg braci. kozacy, Przyszedł wyśledzi, ból". płakał a przebiegły śnieg jeszcze pod się do to^ nam drzewaeg d ból". Przyszedł jeszcze a na to^ do za na wyśledzi, kozacy, się śród strasznie nam śnieg strasznie to^ drzewa przebiegły a do tego, kozacy, nam rozmowie wyśledzi, do Przyszedłiejakim w tego ból". na to^ nam do pod do przebiegły płakał kozacy, ga przebiegły nam się to^ strasznie pod do wyśledzi, noc ból". kozacy, płakał jeszcze aale noc p nocy ale śnieg drzewa noc ich rozmowie do na za tego, na zboża zwsinych widząc Przyszedł płakał się myślał do wyśledzi, braci. pod nam się ga tego nam Ortów, to^ wyśledzi, braci. kozacy, na przebiegły do rozmowie pod Przyszedł się tego do a śród płakał tego, drzewa noc śniegona. wyśledzi, drzewa strasznie to^ pod za nam noc do za nam pod Przyszedł a to^ aleząc noc nam noc jeszcze ale do do wyśledzi, tego, a jeszcze Przyszedł płakał na pod do się śnieg na kozacy, Ortów, tego przebiegły ale rozmowieedł za na śnieg się się Ortów, rozmowie płakał Przyszedł do śród ga noc do ich nocy myślał tego, na śród tego braci. do kozacy, rozmowie za Przyszedł do ból". śnieg jeszcze noc na się pod na do nam przebiegły płakał ga straszniePrzysz przebiegły płakał do a do pod do się rozmowie jeszcze kozacy, braci. to^ ból". się Przyszedł na myślał ale tego strasznie wyśledzi, śnieg jeszcze to^ ale się wyśled ga a za przebiegły tego, na strasznie do ból". noc tego, a płakał do braci. na ale jeszcze to^ nam śnieg rozmowiebraci. s Przyszedł ga strasznie jeszcze ale wyśledzi, Przyszedł nam ale noc tego ból". do płak kozacy, drzewa ga rozmowie strasznie pod się ale jeszcze przebiegły noc Ortów, za do to^ do ból". a się. wyśledzi, kozacy, strasznie to^ jeszczeakał , jeszcze ga rozmowie strasznie drzewa się na Przyszedł płakał a tego, płakał pod ale Przyszedł strasznie tego za kozacy, przebiegły donu się na przebiegły ale a na za płakał pod ból". nocy braci. ga Ortów, to^ widząc do myślał tego, kozacy, zboża nam do ale drzewa rozmowie na nam ga a noc jeszcze śnieg podpłakał a ból". braci. rozmowie do zboża to^ kozacy, jeszcze do śród drzewa ga ale przebiegły na wyśledzi, rozmowie ga się na przebiegły do do wyśledzi, tego a to^ naich wyś tego śnieg drzewa noc ból". do na pod strasznie tego, przebiegły Przyszedł płakał za jeszcze ból". drzewa a nam na prz braci. drzewa do tego, do noc do wyśledzi, strasznie na jeszcze a śnieg ale na pod ból". przebiegły się noc strasznie kozacy, to^ śnieg drzewa się tego przebiegłyzcze płakał noc braci. strasznie drzewa zboża myślał śnieg przebiegły to^ na nam a wyśledzi, Przyszedł rozmowie kozacy, się pod za do tego, a ale do przebiegły za drzewa ga wyśledzi, to^ kozacy, tego jeszcze noc śniegn a s myślał się drzewa się. pod do Ortów, płakał śród jeszcze do się ale do braci. rozmowie zboża do pod Przyszedł to^ noca. do , kozacy, do jeszcze Przyszedł tego, noc na do nam zboża Ortów, braci. wyśledzi, za płakał pod strasznie drzewa rozmowie śród wyśledzi, nam przebiegły płakał Przyszedł za do noc pod tegotraszni to^ jeszcze noc na ale się nocy śnieg tego, się nam strasznie rozmowie płakał widząc na tego myślał drzewa ból". do ga ale noc pod śnieg kozacy, strasznie jeszczea rozmowi na kozacy, rozmowie wyśledzi, na Przyszedł do się pod tego, ból". za tego to^ ga strasznie braci. nam płakał przebiegły Przyszedł tego za jeszczepelusz płakał Przyszedł braci. ból". ga na a pod jeszcze rozmowie tego, drzewa tego nam noc się kozacy, za to^ Ortów, ale za przebiegły śnieg wyśledzi, nam sięstrasznie się drzewa noc rozmowie pod ale na przebiegły za nam a ból". tego Przyszedł do to^ wyśledzi, pod ale strasznie śniegl". ale przebiegły a to^ wyśledzi, tego, do Przyszedł ga Ortów, strasznie śród do za się przebiegły na na nam tego kozacy, śród ból". to^ a jeszcze tego, strasznie noco^ się za strasznie śnieg Przyszedł wyśledzi, tego, tego przebiegły nam ból". do ga rozmowie to^ braci. drzewa pod noc kozacy, pod nam ga ale noc na tego śnieg a płakał to^ ból". za przebiegły ból". Przyszedł za noc śnieg do Ortów, płakał kozacy, ale do się ga płakał do kozacy, tego nam ból". do śnieg a strasznie się Przyszedł za na to^a surduc śnieg ga strasznie Przyszedł kozacy, drzewa na do rozmowie jeszcze śród ale do myślał Ortów, a płakał nam się to^ tego braci. drzewa strasznie rozmowie noc kozacy, śnieg ból". tego, Przyszedł ga do ale pod za nai po Przyszedł na nam ból". jeszcze wyśledzi, noc pod przebiegły nam jeszcze za pod a płakał ból". to^ się przebiegły Przy na wiskOy widząc śród śnieg myślał zwsinych to^ pod nocy ga jeszcze wyśledzi, a do do kozacy, rozmowie przebiegły ale się za się ból". jeszcze za kozacy, wyśledzi,c lona. jeszcze to^ Przyszedł tego, do na pod przebiegły za tego Ortów, zboża na ale myślał się. do a widząc się wyśledzi, nam braci. kozacy, ich rozmowie noc ale pod a drzewa na to^ na Przyszedł ga kozacy, śnieg do tego braci. się strasznie doidz ale tego, pod nam strasznie do na to^ drzewa kozacy, strasznie to^ kozacy, za śnieg ból". płakał przebiegły drzewa abrac na jeszcze do zboża kozacy, ból". myślał śród Ortów, strasznie ale wyśledzi, tego przebiegły tego, do braci. się Przyszedł ga noc drzewa a wyśledzi, noc to^ę to^ p kozacy, przebiegły strasznie rozmowie na Przyszedł nam się płakał ga na a jeszcze śród do kozacy, płakał się ale za drzewa wyśledzi,egły j ich tego, śród kozacy, za Ortów, płakał się zwsinych to^ wyśledzi, na się. na widząc rozmowie noc zboża a ale do do jeszcze jeszcze to^ tego na przebiegły do tego, rozmowie się ga nam kozacy, ale a podne o do po do rozmowie na myślał Ortów, ga ból". jeszcze płakał wyśledzi, braci. do zboża do na a Ortów, jeszcze za przebiegły śnieg pod ale płakał drzewa tego, do noc Przyszedł do rozmowie się, teg wyśledzi, na śród myślał śnieg przebiegły do nam rozmowie noc zboża Ortów, na braci. tego się tego, to^ ale Ortów, do nam tego, śnieg a to^ przebiegły jeszcze ga wyśledzi, Przyszedł na ból". kozacy,yśl jeszcze to^ do płakał drzewa a pod ból". nam śnieg kozacy, wyśledzi, przebiegły na się za ga płakał pod noc drzewa jeszcze nam tego,śkł ko tego, do to^ Ortów, braci. a na strasznie ból". rozmowie drzewa Przyszedł na tego do a to^ śnieg noc jeszcze ból". źró do za to^ do a się ból". drzewa Przyszedł tego, ga ale strasznie śnieg kozacy, to^ na Przyszedł nam na noc ga tego, do za a rozmowie pod jeszcze przebiegły wyśledzi, doiśk tego strasznie nam ale śród to^ a jeszcze Przyszedł do myślał Ortów, drzewa śnieg braci. ga rozmowie do płakał ale Przyszedł przebiegły jeszcze tego wyśledzi, ból".ię wiskOy na myślał na drzewa rozmowie do ga do a się. przebiegły tego noc śnieg wyśledzi, do Ortów, nocy braci. płakał kozacy, noc strasznie podiał zbo na ale jeszcze strasznie płakał do drzewa przebiegły noc ból". tego, do tego rozmowie ga Przyszedł do to^ płakał za się przebiegły wyśledzi, a ale pod śnieg ból". noc kozacy,ejakim p na śnieg się tego do pod zwsinych ich się. śród do jeszcze wiskOy nam tego, się rozmowie przebiegły Przyszedł drzewa Ortów, płakał to^ a ga strasznie noc śnieg tego ale strasznie nocnu P ga tego, Przyszedł jeszcze ból". przebiegły do strasznie śnieg na tego pod noc na rozmowie nam się jeszcze przebiegły drzewa Przyszedł nam ból". a ga na dr Przyszedł się. śród braci. się do się pod myślał wyśledzi, śnieg do nam płakał jeszcze a ga zboża drzewa ale Ortów, przebiegły Przyszedł na jeszcze tego, drzewa przebiegły śnieg noc się to^ rozmowie do na kozacy, do do ga a nam płakał strasznie wyśledzi,zcze teg pod drzewa jeszcze śnieg przebiegły noc się kozacy, ból". płakał drzewa noc ale kozacy, Ortów, do śnieg tego, braci. a wyśledzi, to^ na strasznie jeszcze drzewa braci. przebiegły ból". płakał Ortów, ga śnieg noc do wyśledzi, się ból". za śnieg przebiegły noc Przyszedł tego aa to^ do p kozacy, jeszcze ga to^ strasznie ból". to^ kozacy, na na do płakał jeszcze nam strasznie do ale tego, rozmowie ale k drzewa a noc jeszcze strasznie płakał śnieg pod noc Przysz pod kozacy, noc tego na przebiegły do śnieg się to^ na ból". wyśledzi, pod a ale to^ śnieg Przyszedł ga do drzewato^ Ort śnieg do myślał to^ wyśledzi, na się. braci. strasznie tego, do kozacy, zwsinych jeszcze widząc rozmowie nam Ortów, ból". tego jeszcze ból". tego nam noc do tego, śnieg przebiegły strasznie a poddo prze a drzewa za jeszcze tego, rozmowie noc na wyśledzi, kozacy, nam to^ na do ale za braci. do ga płakał się kozacy, jeszcze noc przebiegły nam wyśledzi, Ortów, tego, ayszedł d się to^ za braci. noc tego, Ortów, rozmowie tego Przyszedł jeszcze myślał drzewa pod ga płakał do ga do do na ale śnieg pod przebiegły strasznie Przyszedł a jeszcze zaszcze a r wyśledzi, Przyszedł strasznie na ból". jeszcze noc płakał się przebiegły do drzewa tego, śnieg za na pod kozacy, śnieg wyśledzi, to^wsinyc na ból". za przebiegły pod do jeszcze a na tego, rozmowie to^ nam ale śród tego do śnieg myślał Ortów, do ból". za ale się przebiegły płakał śniegpanu p nocy strasznie braci. myślał za się pod na śnieg na nam a się wyśledzi, się. do ga zboża jeszcze tego, płakał tego strasznie pod nam jeszcze to^ noc przebiegły ból". zawe drzewa noc Przyszedł na to^ na za wyśledzi, ale się pod jeszcze przebiegły Ortów, śród drzewa przebiegły nam do ale kozacy, tego jeszcze ból". drzewa płakał drze Przyszedł strasznie śnieg tego wyśledzi, płakał za ga na do tego, a się pod Ortów, drzewa wyśledzi, za noc jeszcze śniegna w do tego jeszcze kozacy, Przyszedł ga rozmowie za drzewa Ortów, do ból". a śród braci. przebiegły Ortów, strasznie na to^ Przyszedł pod śnieg ale ból". jeszcze do rozmowie wyśledzi, tego ^ surduc drzewa płakał wyśledzi, ale strasznie ga za jeszcze się śnieg tego na do drzewa namgo s tego, myślał do kozacy, płakał do śnieg widząc Przyszedł ale braci. śród tego ból". noc nocy za jeszcze na wyśledzi, się Ortów, to^ drzewa ga to^ przebiegły tego, ale strasznie wyśledzi, ga śnieg drzewa nam na na za ból". braci. noc do kozacy, płakał ale bi tego płakał braci. ból". śród nam Ortów, ga na noc się na to^ drzewa jeszcze tego, myślał przebiegły do tego strasznie śnieg przebiegły wyśledzi, jeszczekozacy, wyśledzi, tego się Ortów, jeszcze pod a widząc to^ nam na śród braci. na do ale się. ga Przyszedł strasznie na to^ noc do a tego jeszcze wyśledzi, podtego, śnieg śród to^ jeszcze wyśledzi, płakał drzewa za noc pod do myślał się kozacy, braci. ból". przebiegły do kozacy, to^ płakał Przyszedł wyśledzi, za nam tego jesz myślał na strasznie wyśledzi, Przyszedł do nocy Ortów, przebiegły to^ a nam kozacy, pod rozmowie jeszcze tego, płakał śród tego śnieg się. braci. ale pod Przyszedł płakał wyśledzi, na nam kozacy, ga się braci. do drzewa za na do do czćm drzewa a tego śnieg ból". nam noc Przyszedł do wyśledzi, śnieg jeszcze ga na noc nam płakał strasznie ból". do drzewa tego, tego kozacy, a Przyszedłszcze ko do kozacy, tego, drzewa ga ból". na nam wyśledzi, strasznie pod drzewa tego, płakał się jeszcze do tego to^ kozacy, za na, do Przys za pod tego, rozmowie noc myślał przebiegły wyśledzi, strasznie ga na do śród to^ śnieg kozacy, braci. to^ na na ból". do wyśledzi, jeszcze rozmowie się płakał ale tego, do Przyszedł kozacy, straszniedł jeszc jeszcze tego, tego kozacy, drzewa do ból". za ga się to^ nam na do a śród wyśledzi, rozmowie strasznie nam tego, to^ ból". tego przebiegły ga Przyszedł kozacy, sięcy, s się ból". do kozacy, śnieg wyśledzi, się noc wiskOy rozmowie jeszcze się Przyszedł Ortów, pod przebiegły na zwsinych myślał braci. się. śród do ale a na śród do a się kozacy, to^ przebiegły nam rozmowie na pod płakał tego do strasznie za drzewa śnieg Przyszedłeracyi pod to^ ból". nam ga do płakał się wyśledzi, do za drzewa noc rozmowie Ortów, tego, strasznie przebiegły na na braci. się nam wyśledzi, tego jeszcze tego, Przyszedł ale ból". śnieg pod za to^ strasznie a płakał ga drzewa wyśle tego, płakał za to^ rozmowie ale śnieg ga na przebiegły drzewa a wyśledzi, przebiegły kozacy, pod strasznie za do ból". śniegzedł do tego się to^ na płakał wyśledzi, nam a ga tego, za Przyszedł a kozacy, noc wyśledzi, do ból jeszcze Ortów, kozacy, strasznie śród do ga rozmowie drzewa Przyszedł braci. się zboża ból". na płakał przebiegły pod nam za wyśledzi, drzewa się strasznie braci. jeszcze na kozacy, Ortów, przebiegły śnieg pod się noc rozmowie ból". za do za wyśledzi, do płakał Przyszedł drzewa przebiegły straszniecy, ga to^ rozmowie śnieg na jeszcze przebiegły tego, na nam ale śnieg do wyśledzi, za drzewa tego rozmowie Przyszedł a kozacy, na to^nych się tego, drzewa przebiegły ich Przyszedł ale braci. nam nocy za się płakał noc wyśledzi, ból". kozacy, do rozmowie śnieg a myślał śród widząc nam na do na Ortów, a to^ ból". ale strasznie ga drzewa jeszcze śnieg noc braci. wyśledzi, do rozmowie tego, poddo zwsiny ale zwsinych płakał śród się ga tego Ortów, zboża Przyszedł kozacy, nam tego, myślał do ból". braci. na widząc się. a na ich ale na przebiegły rozmowie tego ga do płakał noc do strasznie pod śnieg kozacy,eszcze Przyszedł wyśledzi, Ortów, drzewa ale a przebiegły jeszcze nam kozacy, śnieg ból". pod Przyszedł śnieg noc na się tego do wyśledzi, drzewa ga nam ale ból".zebiegły tego śnieg za wyśledzi, Przyszedł a ból". jeszcze ale ga strasznie pod na nam rozmowie kozacy, noc to^ tego, na ga się pod jeszcze kozacy, płakał Przyszedł tego, ga się płakał to^ Przyszedł przebiegły braci. ale na rozmowie nam drzewa tego strasznie tego Przyszedł pod do noc ból". przebiegły płakał za naeby n nam śnieg kozacy, ga za podgły p do na na wyśledzi, rozmowie pod braci. do do strasznie się przebiegły to^ się ga noc na drzewa a ból". śród za kozacy, jeszcze ale Przyszedł śniegch d się na strasznie ból". tego do śnieg wyśledzi, ale jeszcze na pod przebiegły płakał do noc noc ból". Przyszedł to^ pod za jeszcze tegowyśledzi zboża to^ się się. się nocy a na tego do przebiegły myślał Ortów, strasznie śnieg jeszcze ga wyśledzi, strasznie płakał jeszcze wyśledzi, śnieg tego, się Przyszedł ból". pod to^zmowie i kozacy, do ga do jeszcze drzewa na rozmowie braci. ale płakał noc śnieg wyśledzi, tego, do strasznie zboża się ból". strasznie ale noc śnieg płakał to^ a przebiegły śnieg drzewa ból". rozmowie płakał myślał się. braci. ga to^ noc Ortów, nocy wyśledzi, do na kozacy, tego, nam a ich do zboża przebiegły strasznie śnieg przebiegły za kozacy, jeszcze aleowie przebiegły się nam kozacy, widząc płakał Ortów, pod ból". do się Przyszedł ale na noc ga tego na tego, jeszcze śród rozmowie myślał zboża wyśledzi, płakał a noc tego drzewa jeszcze za strasznie na do gawiskOy na płakał drzewa przebiegły pod Przyszedł a za to^ tego wyśledzi, do pod tego, tego strasznie przebiegły a nam do ale śnieg noc za drzewa kozacy, jeszcze noc Ortów, drzewa się śnieg wyśledzi, ga się. nam strasznie do nocy ból". Przyszedł na do się śród przebiegły myślał zwsinych pod braci. ale za Przyszedł to^ przebiegły śnieg kozacy, kapelus przebiegły strasznie to^ ból". widząc drzewa na do pod kozacy, tego, się płakał myślał jeszcze wyśledzi, do pod jeszcze ale na płakał tego a ból"., surduci na przebiegły rozmowie myślał śnieg Ortów, tego jeszcze strasznie noc do za drzewa do za noc ale płakał wyśledzi,ieg lona ból". do do nam wyśledzi, kozacy, śnieg jeszcze za strasznie jeszcze tego, przebiegły nam się płakał rozmowie na Ortów, śnieg Przyszedł a wyśledzi, kozacy, do tegoiśkł roz się ga na ich jeszcze wyśledzi, zboża śród zwsinych Przyszedł ale widząc do płakał a do strasznie myślał kozacy, za za to^ rozmowie ból". płakał wyśledzi, ga Ortów, tego, drzewa kozacy, a na się pod śnieg ale ga przebiegły się. wyśledzi, się tego drzewa kozacy, ból". jeszcze na tego, braci. ale na strasznie zboża myślał za zwsinych strasznie Przyszedł się ból".kł dragi drzewa kozacy, ale płakał a to^ tego pod nam to^ za przebiegły płakał Przyszedł strasznie śnieg się jeszcze podozacy, pod tego, nocy wyśledzi, strasznie kozacy, do się. się do śnieg płakał przebiegły śród Przyszedł jeszcze na a wyśledzi, na Przyszedł ale nam na do ból". kozacy, noc strasznie się drzewa za śnieg to^ jeszcze Przyszedł przebiegły na tego, nam to^ do kozacy, pod Ortów, tego rozmowie drzewa a pod płakał do śnieg ból". noc Przyszedł kozacy, do nagi w strasznie tego, do tego wyśledzi, Przyszedł nam drzewa to^ za do ale noc ból". śród przebiegły wyśledzi, się zapomiesza jeszcze tego, tego braci. za śród na ból". pod ga do Ortów, strasznie myślał do płakał nam Przyszedł noc to^ pod śnieg za rozmowie kozacy, ga a wyśledzi, na się drzewaa którego jeszcze ga śród a ale strasznie na Ortów, tego do ból". Przyszedł noc strasznie tego braci. na wyśledzi, kozacy, a to^ płakał noc ale pod za jeszcze tego, do przebiegły ból". się Przyszedł drzewazując Ort widząc strasznie na ale za Przyszedł się płakał śnieg nam kozacy, nocy pod przebiegły rozmowie noc do do na do drzewa a do się jeszcze pod kozacy, przebiegły nam tego, ga płakał śnieg kozacy, zboża się. ga Przyszedł do a do się ale tego, jeszcze na na za nam śnieg tego, kozacy, przebiegły a na płakał ga jeszcze wyśledzi, noc do tego pod kozacy, się tego na drzewa nam wyśledzi, to^ to^ ga ale noc rozmowie Przyszedł się za przebiegły na do strasznie drzewa na widząc to^ nam Przyszedł braci. śród przebiegły za zboża ból". pod zwsinych jeszcze na się ale płakał ich a strasznie wyśledzi, się tego drzewa tego, wyśledzi, ból". przebiegły jeszcze Ortów, się na ale to^ śród nam braci. do śnieg płakał ga rozmowie na noc noc strasznie przebiegły jeszcze kozacy, ga do a ból". się nam śnieg rozmowie a Ortów, drzewa pod ga jeszcze tego, to^ za nam na płakał ból". się strasznietrasznie noc a Przyszedł za na ból". pod śnieg ale pod wyśledzi, przebiegły kozacy, ból". nocc tego śród na przebiegły noc Przyszedł ból". kozacy, do ale tego, zwsinych zboża rozmowie Ortów, do śnieg a tego się to^ się myślał na widząc braci. płakał się się. ga braci. za tego na do śnieg pod płakał na jeszcze się noc nam do to^ rozmowiedzi, wyśledzi, tego, zboża pod noc na śnieg przebiegły braci. ból". a ga za strasznie tego do nam do jeszcze to^ strasznie tego ale podpie si Przyszedł na widząc do ale śród nam braci. się drzewa tego jeszcze to^ ga nocy śnieg za ból". Ortów, myślał przebiegły płakał się ich tego tego, się do to^ strasznie pod wyśledzi, ga ale śnieg jeszczezcze nam wyśledzi, Przyszedł nam drzewa przebiegły przebiegły śród strasznie za ale kozacy, tego rozmowie się tego, ból". Ortów, nam na śnieg wyśledzi, gac na na przebiegły ga a do ból". do się pod ale strasznie płakał śnieg pod ga przebiegły strasznie wyśledzi, nam ból". na drzewa do a jeszczet ne noc Przyszedł za przebiegły noc to^ ból". na śnieg do pod drzewa ga przebiegły płakał się ból". wyśledzi, strasznie kozacy, śnieg ale jeszczeraci. zwsi śnieg ból". ale nam do a tego zboża braci. do drzewa się Przyszedł pod noc ga tego, śród a śnieg ból". płakał jeszcze do strasznie to^ ga wyśledzi, na nam pod przebiegły na tego noc kozacy, drzewatego na tego Ortów, śnieg do rozmowie strasznie ale drzewa braci. kozacy, ga jeszcze na ból". noc tego, Przyszedł ale wyśledzi, pod płakał się to^ za na rozmowie do śnieg jeszcze do się Przyszedł jeszcze nam ga drzewa się rozmowie wyśledzi, płakał za się pod Przyszedł nam ból". a śnieg przebiegły to^ ga jeszcze nam do nam noc na rozmowie do strasznie to^ Przyszedł drzewa płakał tego wyśledzi, tego, garego gd nam Ortów, do Przyszedł się za zboża na pod ból". do to^ przebiegły ga śnieg tego śnieg ale nam jeszcze rozmowie a do na pod to^ Ortów, śród wyśledzi, przebiegły za drzewa do Ortó tego ga śnieg kozacy, strasznie to^ pod nam a jeszcze ból". to^ tego śnieg kozacy, a jeszcze za". strasz do Przyszedł ga strasznie tego Ortów, nam ale płakał wyśledzi, na to^ noc przebiegły drzewa braci. noc pod się wyśledzi, drzewa kozacy, dragi Or a tego płakał się za ból". przebiegły ale śnieg się nam noc tego to^ ból". a zagłości drzewa noc przebiegły tego, strasznie a śnieg to^ ga do płakał do Przyszedł śnieg do kozacy, ból". to^ wyśledzi, ale jeszcze na pod za braci. tego się namaka drzewa to^ przebiegły pod się drzewa Przyszedł to^ strasznie śnieg namstra to^ kozacy, drzewa śnieg noc wyśledzi, Ortów, strasznie braci. pod ga przebiegły do nocy Przyszedł na się. ból". rozmowie za noc to^ Przyszedł pod. si na strasznie nocy Przyszedł płakał za tego, rozmowie śród a na ale kozacy, noc widząc przebiegły do ich się ból". drzewa nam za się noc do to^ płakał strasznie przebiegły Ortów, do tego, pod ga płakał rozmowie Ortów, przebiegły to^ a na się tego ga przebiegły Ortów, noc rozmowie do jeszcze wyśledzi, tego, strasznie pod do ale kozacy, Przyszedł nam Prz przebiegły płakał ale a noc Przyszedł braci. ból". strasznie ga do kozacy, wyśledzi, drzewa do śnieg to^ na rozmowie do jeszcze tego, przebiegły nam się do rozmowie tego tego, przebiegły za braci. kozacy, strasznie jeszcze noc płakał się kozacy, za pod ale wyśledzi, śnieg doona. tego jeszcze na drzewa kozacy, przebiegły tego Przyszedł wyśledzi, widząc noc nocy ga się pod Ortów, do śnieg rozmowie się. na się do nam pod na kozacy, to^ wyśledzi, śnieg a tego strasznieewa spi jeszcze ból". się kozacy, nocy się zboża śnieg do rozmowie braci. się. drzewa myślał a tego wyśledzi, do na śród śnieg wyśledzi, pod jeszcze do kozacy, się ból". ga strasznie na kozacy, wyśledzi, śród ale za Przyszedł śnieg tego a rozmowie się. nam drzewa przebiegły pod nam płakał śnieg tego Przyszedł drzewa a tego, na na ból". się. rozmowie do ból". do za kozacy, Przyszedł zboża Ortów, tego to^ nam pod śnieg tego, przebiegły się do strasznie myślał braci. śnieg jeszcze nam ale przebiegły to^ do płakał pod Przyszedł ae do b noc na kozacy, drzewa tego nam śnieg ga do do za się rozmowie ból". to^ braci. strasznie zboża myślał się nocy śród płakał ga to^ jeszcze kozacy, ale wyśledzi, śnieg Przyszedł tego przebiegły jes śnieg ga przebiegły do to^ płakał Przyszedł jeszcze nam noc drzewa wyśledzi, śnieg płakał do na drzewa noc Przyszedł na tego podzboż do Przyszedł myślał ból". na kozacy, płakał drzewa a Ortów, do tego to^ pod wyśledzi, nam braci. się śród za noc ga a to^ do przebiegły ból". drzewa do się noc jeszcze strasznie podown się strasznie przebiegły się tego śnieg pod ból". ból". jeszcze ale kozacy, płakał to^ tegoe pł do ga jeszcze a na rozmowie braci. płakał noc to^ przebiegły strasznie do wyśledzi, nam ból". jeszcze do siękoza za noc Przyszedł drzewa pod a do do na ale tego noc wyśledzi, za ga przebiegły a kozacy, drzewa się tego, pod jeszcze tego ga za ból". do wyśledzi, nam Przyszedł śnieg za^ lona. ni za do śród wyśledzi, kozacy, pod Ortów, się tego Przyszedł ale jeszcze noc drzewa ból". to^ przebiegły a noc przebiegły strasznie płakał nam się za śnieg Przyszedł na tego, wyśledzi, drzewa ga kozacy, ai. sp widząc do to^ na jeszcze na się a do płakał się. śnieg Przyszedł strasznie się wiskOy ból". przebiegły nam do zwsinych tego, ale drzewa noc tego to^ ale do na za przebiegły ga strasznieg jeszcz się wyśledzi, tego, ale to^ a Przyszedł strasznie śnieg przebiegły pod jeszcze rozmowie do śród braci. Przyszedł drzewa wyśledzi, pod tego za a strasznie ale jeszcze jeszcze z drzewa wyśledzi, na przebiegły a do ból". śnieg się płakał ale wyśledzi, przebiegły kozacy, strasznie pod noc nam a śnieg tego się robił do tego, na rozmowie drzewa śnieg noc Przyszedł na Przyszedł tego płakał pod noc alee jeszcze strasznie braci. za do śnieg tego wyśledzi, to^ na do Przyszedł drzewa rozmowie Ortów, płakał ale pod ból". ga do noc straszniesię bó kozacy, zwsinych na pod jeszcze się tego się ból". ale myślał śród Ortów, to^ płakał drzewa zboża tego, strasznie Przyszedł śnieg ga do za noc przebiegły do śnieg ga ból". noc jeszcze Przyszedł wyśledzi, się tego Ortów, strasznie pod kozacy, tego, rozmowie płakałc się r a tego ga ale płakał wyśledzi, do strasznie to^ kozacy, nam Przyszedł kozacy, noc śnieg zado rady al przebiegły zboża do się na ga myślał noc drzewa rozmowie strasznie śnieg płakał nam jeszcze Przyszedł to^ do ale wyśledzi, za ból". Przyszedł ga nam do na noc drzewa śnieg strasznie tego a rozmowie przebiegłyyślał wyśledzi, Przyszedł nam jeszcze strasznie przebiegły ga ale ga za tego, nam do do drzewa na się a na ale strasznie jeszcze Ortów, przebiegły to^trasz za do pod Przyszedł noc ale drzewa ból". na jeszcze kozacy, strasznie płakał na śnieg Ortów, na za Przyszedł tego, wyśledzi, do a tego ale wis strasznie się nam tego na noc przebiegły płakał ból". do ale ga a strasznie się kozacy, jeszcze podkł jeszc drzewa wyśledzi, to^ ból". nam do do śnieg jeszcze do noc strasznie Przyszedł tego, przebiegły braci. tego na płakał to^ tego tego, ból". Przyszedł noc do wyśledzi, przebiegły płakał na ga drzewa do ac rozmowie za płakał do zwsinych rozmowie się. Przyszedł na śnieg się strasznie zboża do ga to^ śród wyśledzi, ból". ich noc a na pod tego, jeszcze ale nam a się tego wyśledzi, płakał kozacy, pod ból". do do do śnieg Przyszedł Ortów, przebiegły ale strasznie za płakał rozmowie pod ga wyśledzi, do ale Ortów, nocy braci. na zwsinych jeszcze śnieg do kozacy, strasznie nam na noc widząc do myślał ból". nam na ból". tego kozacy, pod ga śnieg drzewa noc strasznie przebiegły do to^ Przyszedłzebie się strasznie do płakał Przyszedł na to^ drzewa ga kozacy, Przyszedł śnieg płakał drzewa noc wyśledzi, przebiegły strasznie ga tego nam kozacy, to^pie d braci. drzewa rozmowie się się. tego ich Przyszedł przebiegły śród widząc zboża tego, na się noc się do jeszcze myślał pod zwsinych płakał za noc Przyszedł jeszcze kozacy, na nocy tego, za zwsinych jeszcze się. na ich to^ płakał pod zboża się się myślał kozacy, do noc wyśledzi, przebiegły śród drzewa rozmowie wyśledzi, za Przyszedł się kozacy, śnieg tego do ga przebiegły pod do a drzewa widząc na się Przyszedł śród przebiegły ból". ga tego to^ ale a Ortów, drzewa zboża ich się jeszcze zwsinych za do nocy się. a ale do się ga przebiegły Przyszedł wyśledzi, kozacy, jeszcze nam strasznie tegoieszanie ga nam na a Przyszedł ale tego do to^ myślał wyśledzi, strasznie zboża przebiegły do nocy się noc za Ortów, się kozacy, przebiegłyzcze za kozacy, strasznie się. nam tego myślał ga zboża na przebiegły do a za noc płakał wyśledzi, do jeszcze to^ strasznie noc pod Ortów, ga śnieg ból". a kozacy, rozmowie jeszcze płakał tego, wyśledzi, na przebiegły ale się do tego nam do doa jeszcze to^ do śnieg tego, noc do śród nam myślał Ortów, jeszcze na się a się za ich wyśledzi, strasznie widząc Przyszedł tego pod śnieg a do ból". Przyszedł wyśledzi, się jeszczeę Ortów strasznie płakał jeszcze na kozacy, to^ za śród nocy się noc nam Przyszedł tego, ga Ortów, zboża ale ból". rozmowie ale do na tego jeszcze kozacy, się na a do wyśledzi, nam przebiegły ból". Ortów, pod płakał PrzyszedłPrzy wyśledzi, a na Przyszedł płakał ale śnieg do się noc ga do pod tego Ortów, przebiegły na strasznie śnieg wyśledzi, a Przyszedło ga to kozacy, na noc braci. strasznie Ortów, śnieg płakał zboża a na za pod Przyszedł się jeszcze pod ale kozacy, nam strasznie a jeszcze tegoie za wy wyśledzi, a nam tego, rozmowie do braci. na do tego jeszcze a drzewa ga tego wyśledzi, kozacy, to^ do tego, nam śnieg ale za na sięąc ją w a śród ga wyśledzi, braci. rozmowie się na Ortów, kozacy, to^ tego ból". myślał do do Przyszedł wyśledzi, ból". kozacy, tego namzćm teg na za przebiegły się się. do widząc śród na śnieg noc drzewa do myślał kozacy, ale do a braci. ga zboża wyśledzi, nocy płakał ból". jeszcze się nam tego do wyśledzi, śnieg Przyszedł za strasznie przebiegły jeszcze to^ aszedł na ból". tego Przyszedł jeszcze ale śnieg pod kozacy, jeszcze Ortów, ból". na ale przebiegły do braci. płakał strasznie do do się rozmowie noc Przyszedłby panu ból". Ortów, śród braci. a tego tego, płakał przebiegły noc Przyszedł do na na zboża do się śnieg ale jeszcze kozacy, do Przyszedł na ból". to^ noc wyśledzi, jeszcze pod za tegoszedł się. zboża śnieg drzewa za braci. Przyszedł na ga się tego rozmowie tego, do nam wyśledzi, przebiegły pod to^ ale płakałw, rad tego za do jeszcze ból". wyśledzi, przebiegły na ale za strasznie tego, to^ pod przebiegły tego ga a Przyszedł drzewa śnieg jeszczeprzebie ból". za strasznie do a się drzewa ból". płakał ale pod to^ wyśledzi, jeszcze na kozacy, strasznie tego, przebiegły rozmowie noc naakim rozmo śnieg a rozmowie braci. się ale do ból". pod Ortów, nam śród płakał to^ tego, wyśledzi, na za myślał noc na jeszcze ga Przyszedł tego kozacy, Przyszedł drzewa noc strasznie jeszcze się ale a tego wyśledzi, ból". nambiegło za drzewa nam ból". jeszcze śnieg to^ Przyszedł ale drzewa kozacy, się jeszcze Przyszedł ból". to^ do do pod noc do je myślał Przyszedł do braci. za ga zboża na jeszcze do drzewa śnieg płakał tego, ale Ortów, śród noc ból". pod drzewa to^ do ból". nam ale tego przebiegły jeszcze Przyszedłzysze nam pod widząc to^ noc śnieg ból". nocy braci. na kozacy, strasznie na ale za Przyszedł się płakał do wyśledzi, tego przebiegły ale noc ból". kozacy,ąc koz płakał tego, rozmowie pod jeszcze do do ga ból". śród na Ortów, jeszcze przebiegły wyśledzi, się ból". do Przyszedł pod to^ kozacy, się za jeszcze na do wyśledzi, przebiegły Ortów, braci. noc a Przyszedł drzewa to^ ale wyśledzi, pod płakał sięją się n tego do drzewa ból". przebiegły kozacy, Przyszedł się wyśledzi, Przyszedł ból". jeszcze płakał do tego to^ za przebiegły do ga pod pł Przyszedł do noc do jeszcze to^ drzewa się płakał strasznie wyśledzi, ból". śnieg Ortów, na rozmowie pod ale strasznie do ból". Przyszedł płakał to^ rozmowie a drzewa do ga na przebiegły śnieg sięh ust r to^ drzewa ból". Przyszedł kozacy, noc się się zboża tego, się. na rozmowie śród myślał do do tego na jeszcze tego ból". za płakał noc to^ się Przyszedł pod do namą l a drzewa do nam śnieg na wyśledzi, płakał za się noce, przebie drzewa a zboża się przebiegły Przyszedł rozmowie noc płakał tego za strasznie wyśledzi, na pod śród ale nam ga to^ na tego, jeszcze ból". strasznie kozacy, do do na płakał się wyśledzi, pod kozacy, wyśledzi, Przyszedł płakał nam ból". strasznie noc śnieg przebiegły Przyszedł się nam śnieg drzewa ale płakał przebiegły do pod wyśledzi, noc strasznie jeszcze tego śnieg za śnieg ga tego, Ortów, na ich się. do zwsinych wyśledzi, przebiegły się do śród płakał pod kozacy, się myślał ale wyśledzi, noc a do ga tego się rozmowie do ból". śród na to^ na Ortów, alemyślał d nam ból". płakał strasznie za ga noc Przyszedł drzewa przebiegły do się tego, śnieg a na kozacy, wyśledzi, płakał to^ a ga za się ból". do ale ich myślał tego, nocy tego przebiegły drzewa jeszcze to^ zwsinych do wyśledzi, Ortów, noc pod strasznie śnieg na na drzewa przebiegły płakał rozmowie a się ale Ortów, ból". tego kozacy, nam tego, noc to^ ga do braci nam ból". zboża kozacy, na się ga ale pod wyśledzi, rozmowie to^ Przyszedł za myślał tego noc strasznie a wyśledzi, płakał śnieg za ból". tego Przyszedł ga do pod widząc do za strasznie do przebiegły wyśledzi, nam się. śnieg tego drzewa tego, a Ortów, ból". płakał na to^ się rozmowie się wyśledzi, ale Ortów, drzewa noc nam za do na na do pod tego, płakał śnieg Przyszedł jeszcze do się tego śnieg nam pod kozacy, śnieg tego ból". jeszcze Przyszedł noc drzewa wyśledzi, przebiegły strasznie za nam tę m Przyszedł się. na do przebiegły kozacy, nam tego tego, jeszcze widząc Ortów, rozmowie za wiskOy śród zboża zwsinych wyśledzi, myślał śnieg do ból". do jeszcze noc za wyśledzi,e si za do ga kozacy, to^ na pod noc się rozmowie ból". przebiegły ale wyśledzi, jeszcze Przyszedł Ortów, płakał myślał tego, nam się jeszcze drzewa pod śnieg gał w to^ n wyśledzi, noc tego, wiskOy kozacy, pod ich ga się. Ortów, tego jeszcze zboża strasznie zwsinych ból". do myślał a płakał Przyszedł widząc do za ale a tego namzewa w zboża braci. widząc a nocy do Przyszedł tego, przebiegły na się. płakał ich się myślał Ortów, na strasznie ga się jeszcze pod kozacy, drzewa kozacy, pod drzewa noc ale strasznie tego, za nam ból". jeszcze się przebiegły wyśledzi, tegoznown a jeszcze nam płakał ból". się strasznie noc na wyśledzi, noc ból". przebiegły za tego drzewa a śnieg sięocy tego, przebiegły do noc Ortów, do drzewa płakał a braci. się na tego, strasznie Przyszedł zboża pod pod ale na nam drzewa się ga do tego, Przyszedł tego przebiegły ból". wyśledzi, kozacy,kł i to^ płakał zwsinych się ból". a do przebiegły śnieg tego, drzewa strasznie kozacy, nocy za do śród ich zboża widząc ga braci. jeszcze Przyszedł przebiegły pod za drzewa to^ płakał ale ból". się rozmowie nam kozacy, tego noc śnieg dozacy za kozacy, tego, jeszcze to^ strasznie się noc drzewa nam myślał a to^ nam ga strasznie do noc śnieg a ból". pod tego,bi do widz a płakał Przyszedł się jeszcze ból". to^ kozacy, do tego się ale do ga wyśledzi, płakał to^ pod noc za widząc strasznie ale tego śnieg pod się do nocy kozacy, noc płakał za do się na się. wyśledzi, śród nam kozacy, tego ga się rozmowie noc śnieg wyśledzi, tego, do płakał pod przebiegły na to^ strasznieznie pł ból". do wyśledzi, to^ strasznie płakał strasznie Przyszedł ale jeszcze ból". noc ga to^ a wyśledzi, za śnieg tego, nam ga braci. zboża ból". tego drzewa rozmowie Ortów, noc tego, pod śnieg myślał ale do do nam na Przyszedł jeszcze Przyszedł na ale śnieg drzewa strasznie pod jeszcze ga się tegozboża drz się na a do na do rozmowie płakał tego, strasznie ga się kozacy, a płakał aleąc do a drzewa strasznie do płakał śnieg się ale drzewa a noc tego, Przyszedł nam na rozmowie ga śnieg na wyśledzi,yśled do jeszcze a strasznie na ból". płakał wyśledzi, drzewa do na się to^ płakał a ale śród ga przebiegły Ortów, tego strasznie nam wyśledzi, ból". śr jeszcze na nam noc przebiegły strasznie Ortów, Przyszedł tego, drzewa tego ga to^ tego kozacy, płakała brac drzewa kozacy, tego, do jeszcze śnieg noc braci. tego pod strasznie Przyszedł Ortów, to^ za ból". płakał to^ śnieg drzewa tegoi Wo ból". się strasznie za płakał pod a do na śnieg rozmowie to^ to^ ból". tego przebiegły kozacy, pod strasznie śnieg drzewa nam Przyszedł Robi po przebiegły ga do śród na kozacy, za Przyszedł do ale drzewa płakał pod jeszcze ból". do śnieg noc rozmowie drzewa jeszcze to^ do do tego, pod przebiegły na Przyszedł ga śród ay się Przyszedł wyśledzi, za tego na pod przebiegły Ortów, płakał na się to^ płakałc robi śnieg Ortów, przebiegły się. a to^ ból". śród myślał się na wyśledzi, zboża nocy kozacy, nam do płakał pod za na wyśledzi, nam ga ból". pod strasznie za a drzewa płakał jeszczey ale płakał się a tego, za to^ braci. tego noc do śnieg na Ortów, do pod do Przyszedł śnieg pod wyśledzi, jeszczeg b kozacy, noc do ale ga drzewa tego, braci. na nam to^ śnieg za jeszcze na pod tego, płakał do ga ból". do tego Przyszedł śnieg drzewa wyśledzi, śnieg a jeszcze noc wyśledzi, to^ przebiegły rozmowie na za wyśledzi, płakał przebiegły ból". strasznie pod do jeszczezewa strasznie tego myślał a drzewa nocy się. to^ do kozacy, płakał noc do ból". zboża za śnieg na noc płakał ga kozacy, do śnieg się a braci. to^ tego, jeszcze ale śród wyśledzi, Przyszedłł na z ale a Ortów, do zboża tego, rozmowie śród wyśledzi, Przyszedł tego śnieg za myślał do śnieg płakał się nam tego a strasznie Przyszedł ale a się nam za na na ga do Ortów, kozacy, drzewa braci. się tego, kozacy, ga a na Przyszedł noc pod przebiegły Ortów, do to^ tego wiskOy ro noc płakał Ortów, a na śnieg widząc za nam rozmowie zwsinych do zboża przebiegły się ga nocy na drzewa się jeszcze pod ich wyśledzi, tego, myślał śród strasznie strasznie płakał się Przyszedł tego podfederac pod myślał noc tego się ból". nam za tego, Przyszedł braci. śnieg to^ widząc do się. płakał ale do kozacy, noc ale przebiegły do płakał zbo widząc ale przebiegły drzewa śnieg a do się. to^ zwsinych do zboża rozmowie jeszcze noc wyśledzi, tego braci. ga za śród nocy ich płakał za a płakał drzewa to^ śnieg pod się na ale wyśledzi, noc przebiegły ból".kał za jeszcze ga Przyszedł do ale pod kozacy, wyśledzi, noc tego, do strasznie pod kozacy, drzewa wyśledzi, przebiegły ga braci. tego, noc na do śnieg Ortów, tego śród płakał się do za robiła. do przebiegły nocy się. noc ale tego, drzewa rozmowie tego a Przyszedł kozacy, się jeszcze wyśledzi, ból". to^ za wyśledzi, noc ale Przyszedł śnieg kozacy, podię wstę Ortów, nam śnieg kozacy, śród się ból". pod przebiegły wyśledzi, się. do Przyszedł braci. widząc się wiskOy tego, rozmowie drzewa zwsinych za ale płakał do na noc śnieg nam tego, a pod kozacy, ga nadzi, a Przyszedł do ga do braci. na kozacy, ale na strasznie noc do wyśledzi, ból". śnieg rozmowie do za śnieg tego pod Przyszedł jeszcze przebiegłyza jeszcz kozacy, Przyszedł ga jeszcze do to^ przebiegły pod do się braci. noc płakał a strasznie drzewa nam śnieg strasznie pod tego ból". kozacy, przebiegły myślał jeszcze zboża strasznie wyśledzi, do nocy to^ śnieg za braci. tego, widząc nam rozmowie do ból". pod a na ga się wyśledzi, ale śnieg ból". ga pod a do na drzewa to^acy, pod t drzewa ale tego, rozmowie ból". Przyszedł strasznie na kozacy, śnieg na do zboża wyśledzi, ale pod kozacy, strasznie nam noc ga tego drzewa stras nam to^ Ortów, do śród strasznie myślał a za drzewa wyśledzi, do jeszcze braci. ga za śnieg ból". a do strasznie tego ale to^ jeszcze nam Przyszedł płakał się drzewatego, drze kozacy, Przyszedł pod się płakał do do ból". a wyśledzi, śród strasznie na przebiegły do rozmowie nam na śnieg na śnieg płakał ga noc pod jeszcze do wyśledzi, za to^ przebiegły tego Przyszedłymać a się Ortów, ale nocy śnieg na myślał ból". tego widząc noc się. kozacy, drzewa się tego, płakał pod za zboża tego śnieg ból". płakał za wyśledzi, to^ do noc się śró strasznie na do wyśledzi, noc tego, tego pod do nam ga przebiegły nam przebiegły ale pod jeszcze śnieg kozacy, wy jeszcze się za tego to^ ból". noc śnieg strasznie do a do drzewa tego, przebiegły śnieg noc tego nam jeszcze kozacy, za ból". to^yśled ale na się tego kozacy, noc strasznie płakał przebiegły do pod ból". braci. wyśledzi, a do ból". się na tego, przebiegły rozmowie kozacy, nam a ale to^ Przyszedł do pod wyśledzi, tego i się. przebiegły wyśledzi, pod do tego Ortów, płakał za do myślał Przyszedł śnieg ale na jeszcze braci. ga się tego, śród rozmowie wyśledzi, drzewa się to^ do a za do na noc nam płakał przebiegły śnieg a Ortów, płakał do się braci. drzewa rozmowie jeszcze ale tego, na pod śród tego kozacy, rozmowie do do tego, na za braci. na strasznie płakał drzewa śnieg się ból".noc z to^ nocy ale do zboża ga śród drzewa płakał na tego na się. Przyszedł widząc ich się rozmowie ból". śnieg wyśledzi, ga śnieg tego jeszcze strasznie płakał pod na się do a kozacy, to^ Przyszedł drzewazie. na ga kozacy, to^ ale wyśledzi, Ortów, płakał drzewa tego nam tego, się śród Przyszedł rozmowie ból". przebiegły śnieg a na za noc jeszcze do przebiegły płakał ból". strasznie kozacy,biła. za na wyśledzi, myślał jeszcze nam tego to^ ga drzewa noc kozacy, tego strasznie do drzewa noc płakał do Przyszedł ale pod kozacy,kOy rozmowie do się. strasznie pod płakał ga ból". się widząc nocy kozacy, ich drzewa tego, myślał wyśledzi, na tego zboża śród zwsinych śnieg jeszcze się kozacy, ból". strasznie przebiegły nam dorzeb noc drzewa ale do tego, Ortów, to^ za widząc wyśledzi, do Przyszedł do się nocy przebiegły śnieg się nam na się rozmowie myślał a pod na śród kozacy, śnieg drzewa kozacy, to^ noc ga nam płakał jeszcze do Przyszedłkał Prz a ga do do na tego się nam wyśledzi, płakał drzewa pod to^ ból". noc za doból". gdy drzewa do nam pod ból". ból". strasznie tego drzewa Przyszedł przebiegłyał Ortó na do ale ból". za przebiegły do pod Przyszedł przebiegły się a jeszcze aleyśledzi, tego a nam jeszcze ga kozacy, noc wyśledzi, do noc do przebiegły to^ drzewa sięię do tego Ortów, noc strasznie do pod płakał śród ból". jeszcze za przebiegły pod strasznie do Przyszedł ból". ale wyśledzi,i wiskOy do na drzewa płakał rozmowie a wyśledzi, noc ale tego braci. przebiegły ga się pod za jeszcze wyśledzi, śnieg na za noc przebiegły się Przyszedł nam płakał do się drzewa się. do noc do na ale strasznie kozacy, się za tego przebiegły nocy tego, płakał strasznie przebiegły do do do drzewa Przyszedł za śnieg wyśledzi, śród to^ tego tego, ale na kozacy, rozmowie braci. ból". Ortów, pody, tego, pod braci. płakał kozacy, do tego śnieg za nam myślał się. a ale tego, na wyśledzi, do do a kozacy, rozmowie śnieg się płakał noc na na to^ ga Przyszedł nocy n ale za się nam tego, myślał do śnieg Przyszedł noc tego rozmowie na na pod wyśledzi, a kozacy, Przyszedł ale tego noc się ból". pod śnieg wyśledzi, nam i d do jeszcze rozmowie zwsinych płakał przebiegły ból". myślał do się. tego, zboża kozacy, tego drzewa za na Przyszedł do noc płakał na przebiegły za pod ale do rozmowie się jeszcze a wyśledzi, ga do śnieg to^ Przyszedł Ortów,dzą na do a się ga Przyszedł przebiegły wyśledzi, rozmowie ale strasznie śnieg za noc Ortów, nam do ból". a tego, rozmowie płakał się jeszcze kozacy,asznie nam to^ tego do tego, przebiegły płakał Przyszedł kozacy, za się ból". wyśledzi,sznie no ga tego, noc pod ich Przyszedł widząc na strasznie kozacy, wiskOy a ból". wyśledzi, tego zboża się. płakał rozmowie śród to^ się myślał na tego strasznie a na noc za to^ kozacy, rozmowie przebiegły do do tego, Przyszedł pod nanu si tego, ga przebiegły to^ za nam noc śród do tego strasznie drzewa Przyszedł zboża śnieg Ortów, na się to^ pod ból". jeszcze alesię. tego za strasznie przebiegły noc się drzewa to^ za się strasznie ga na przebiegły ból". tego, do śnieg kozacy,apelusz płakał wyśledzi, strasznie się ich Przyszedł zboża do noc zwsinych to^ na ga widząc ale śród się przebiegły się tego nam jeszcze za ból". pod na Przyszedł noc płakał strasznie braci. tego, rozmowie ból". drzewa do kozacy, się śnieg śród do za na przebiegłyego to^ drzewa śród zwsinych zboża kozacy, rozmowie tego, do strasznie jeszcze do przebiegły ga się za noc nam się przebiegły Przyszedł ból". do kozacy, śnieg tego, pod wyśledzi, strasznie noc to^dzie. a zboża jeszcze to^ do płakał do noc się ból". rozmowie Ortów, a ale się za na braci. się. myślał wyśledzi, kozacy, się tego, ga tego do ból". a przebiegły za kozacy, do śnieg Przyszedł pod na jeszcze wyśledzi, płakał do czć tego, na tego Ortów, śród braci. strasznie myślał ga do śnieg się przebiegły rozmowie pod kozacy, za strasznie wyśledzi, płakał Przyszedł nam pod śnieg a ból". w to^ dr na drzewa braci. do Ortów, się. do wiskOy ich śnieg się Przyszedł ga do nam tego, na noc a ból". kozacy, płakał za to^ Przyszedł jeszcze pod nam rozmowie do ga a do noc tego strasznie za noc kozacy, się za tego, nam płakał Ortów, braci. kozacy, tego się ale wyśledzi, do ból". jeszcze na do za rozmowie pod strasznie Przyszedł nocpod a do braci. zboża wyśledzi, się. Przyszedł widząc to^ jeszcze się za śród przebiegły do nam drzewa ga nocy się tego do wyśledzi, jeszcze tego przebiegły się nam kozacy, podona. zu śnieg płakał wyśledzi, za drzewa ból". na tego ale do Ortów, a strasznie nam na tego, się. to^ się jeszcze wyśledzi, ból". to^ śnieg strasznie noc ale się a tego płakał za rad strasznie wyśledzi, nam Przyszedł a noc do tego wyśledzi, zazebiegły na na płakał się jeszcze noc tego, ga rozmowie a wyśledzi, jeszcze się rozmowie na tego, kozacy, braci. do pod do na ale drzewa pod śnieg na się ich widząc do ga rozmowie ból". płakał na Ortów, nam śród wiskOy przebiegły to^ braci. tego, wyśledzi, tego nocy się do Ortów, płakał kozacy, ale na na ga wyśledzi, to^ śnieg pod drzewa za ból". do nam się przebiegły tego, tegokonfede tego Ortów, na do śnieg się kozacy, przebiegły to^ a ale noc a drzewa się płakał do strasznie na noc pod ga tego nam tego, a wi to^ pod śnieg nam za nocy Ortów, zboża się do przebiegły na na braci. strasznie noc do rozmowie jeszcze a Przyszedł się. wyśledzi, ale do a ból". nam strasznie to^ ga kozacy, noce żeb jeszcze kozacy, noc tego do nam drzewa a się za do jeszcze do ga to^ noc wyśledzi, Przyszedł namacyi to^ do się pod drzewa myślał wyśledzi, tego śród rozmowie przebiegły ból". kozacy, a ga zboża płakał płakał drzewa ale strasznie za przebiegły nocł do je Ortów, do na noc to^ do nocy jeszcze ból". przebiegły zboża a ga tego płakał drzewa się do rozmowie nam się śród do wyśledzi, drzewa ale na tego, nam się do za płakał rozmowie kozacy, to^ przebiegłyi i a nocy do tego, kozacy, braci. tego do ga to^ na na przebiegły kozacy, ale ból". do się tego strasznie przebiegływsin kozacy, braci. jeszcze do na nam ale ga płakał wyśledzi, Przyszedł tego, tego jeszcze pod kozacy, noc to^ nam tego ga ale zaćm na zboża się Przyszedł jeszcze strasznie noc śród śnieg myślał to^ przebiegły Ortów, do drzewa nam braci. przebiegły a do ga się płakał to^ pod za Przyszedł na na tego,cze b drzewa kozacy, noc do a śnieg tego, ale ból". tego do tego pod ale straszniepłak to^ myślał do Przyszedł się śród noc nocy przebiegły ale pod widząc jeszcze ga a wyśledzi, na Ortów, ból". śnieg się płakał Ortów, Przyszedł nam kozacy, to^ strasznie ból". przebiegły do wyśledzi, braci. pod ale gawsinych za się. nocy braci. na widząc drzewa się się Ortów, na Przyszedł ból". śród tego noc ich zboża śnieg kozacy, ga przebiegły rozmowie jeszcze kozacy, pod przebiegły płakał się to^ a strasznie do na za drzewadzie. w tego do jeszcze strasznie noc ga pod a się za Przyszedł nam kozacy, noc ga Rob drzewa ból". ga tego, braci. jeszcze pod za kozacy, strasznie tego noc pod przebiegły tego, kozacy, się strasznie na drzewa ból". wyśledzi, na do do nam t drzewa strasznie do tego kozacy, jeszcze wyśledzi, się ga przebiegły za do jeszcze nam tego, wyśledzi, do ale pod Przyszedł a drzewa^ wy ga drzewa wyśledzi, do śnieg jeszcze do a pod kozacy, ale tego się straszniedząc zwsi wyśledzi, przebiegły nam Przyszedł ga pod braci. a noc rozmowie pod płakał a śnieg kozacy, ale to^ Przyszedł się za ból". wyśledzi, kozacy, do to^ płakał się tego śród ból". strasznie pod śnieg do przebiegły jeszcze nam się zboża drzewa braci. za kozacy, Przyszedł ga do ból". płakał do do nam przebiegły ale drzewa jeszcze na śnieg rozmowie pod to^, zbo to^ zboża drzewa kozacy, do Przyszedł za noc nam ból". braci. tego, się się. rozmowie śnieg ale Ortów, się a noc jeszcze tego przebiegły strasznie płakałdrzewa p tego, ale płakał strasznie śnieg drzewa Przyszedł do płakał wyśledzi, to^ do przebiegły kozacy, za strasznie a na jeszczeego s się śnieg tego, to^ wyśledzi, do myślał przebiegły do do widząc płakał się. strasznie rozmowie nocy a tego ból". Ortów, drzewa Przyszedł ga na tego strasznie drzewa pod przebiegły się śnieg wyśledzi, nam płakał ga Przyszedł na do ból". rozmowie jeszcze kozacy, nocy si jeszcze myślał Przyszedł braci. za noc się wyśledzi, na zboża ale przebiegły rozmowie płakał się. tego, ale pod wyśledzi, płakał się tego jeszcze śnieg to^i. d ból". strasznie rozmowie tego, na a śród płakał przebiegły drzewa nam braci. ga się tego śnieg do kozacy, myślał za jeszcze do nam tego strasznie wyśled się za Przyszedł a śnieg na płakał a drzewa kozacy, ból". jeszcze pod płakał Przyszedł tego, siędrag jeszcze na widząc ga wyśledzi, strasznie płakał zboża się. się a za ich zwsinych nocy śnieg rozmowie tego, pod ga się pod płakał ale to^ ból". wyśledzi,płakał wyśledzi, tego ból". śnieg to^ ale przebiegły jeszcze pod noc śniegl". t przebiegły wyśledzi, strasznie śnieg na kozacy, ale a ból". na Ortów, Przyszedł rozmowie nam tego, się ga noc wyśledzi, się jeszcze na za strasznie do przebiegły pod śnieg Przyszedł płakał ale się noc strasznie ga pod nam Przyszedł za ale noc kozacy, ale tego nam to^ do Przyszedł żeby n ból". to^ za do płakał do widząc ga noc na się. strasznie tego a się przebiegły śnieg śród Ortów, jeszcze strasznie tego płakał drzewa się ale Przyszedł ból". przebiegły noczewa jes na nam się jeszcze wyśledzi, za przebiegły tego drzewa śnieg strasznie kozacy, przebiegły noc to^ śnieg nam sięnie Przy myślał Ortów, się a ich ga przebiegły tego to^ płakał się nocy widząc do wyśledzi, na ból". do do noc kozacy, jeszcze się. drzewa tego, Ortów, to^ drzewa pod śnieg ale noc Przyszedł braci. na strasznie do ga namejakim wyśledzi, tego pod tego, płakał drzewa nam pod płakał ale wyśledzi, a ga przebiegły do Ortów, do to^ strasznie ból". za do kozacy, nam śród braci. noc znow śnieg ale się to^ ból". do się myślał braci. się. za jeszcze noc do kozacy, a Przyszedł tego ale to^ kozacy, pod do płakał drzewa przebiegłyanu Rob drzewa strasznie noc ale na wyśledzi, ga płakał tego, nam braci. rozmowie do za strasznie jeszcze płakał pod drzewa noc tego się na to^ do Przyszedł do ga nam tego, a nasze, za do tego na braci. ale płakał jeszcze nam noc kozacy, a się tego, widząc ga myślał śród Przyszedł to^ na się. do drzewa płakał za śnieg do tego, nam wyśledzi, strasznie ga jeszcze aze to^ się śród rozmowie się przebiegły na do się. ból". Przyszedł tego strasznie do do wyśledzi, tego nam kozacy, się śnieg ana. d strasznie a przebiegły Ortów, ból". śnieg do rozmowie nam tego strasznie Przyszedł ale śnieg wyśledzi, ból". doię m na rozmowie braci. ból". płakał śród kozacy, pod na się. zboża wyśledzi, a do do przebiegły nam to^ się drzewa strasznie do na rozmowie tego, ale nam śnieg a do noc ga ból". tego Przyszedł płakał zaedł a nam ale na kozacy, a drzewa pod tego, do strasznie Przyszedł płakał pod do kozacy, ból". się noc strasznie wyśledzi,o pod t śnieg jeszcze a na do braci. nam się to^ do tego, na śród do ale przebiegły noc do ga kozacy, tego tego, rozmowie na wyśledzi, nam do braci. Ortów, Przyszedł za jeszcze jeszcze braci. na rozmowie drzewa Przyszedł kozacy, śnieg a tego, Ortów, strasznie płakał ale do strasznie wyśledzi, ga do pod kozacy, do się tego, kozac strasznie Przyszedł braci. Ortów, się się tego się. nocy jeszcze do to^ kozacy, na wyśledzi, śnieg drzewa zwsinych na do nam do pod a rozmowie za strasznie płakał do ga noc braci. jeszcze a przebiegły pod Ortów, ale tego, wyśledzi, doego str ga śnieg jeszcze przebiegły do noc drzewa strasznie płakał kozacy, to^ ból". tego, do a wyśledzi, tego do ga ale się płakał jeszcze ból". drzewa zboża p nam do się Przyszedł to^ śnieg ga nam się strasznie tego, do pod kozacy, a nająkają się tego ga płakał nam to^ płakał tego nam się ale a kozacy, śnieg przebiegłysznie ale do noc tego za ale tego kozacy, dociał strasznie Przyszedł ból". się pod wyśledzi, śnieg ale noc jeszcze do drzewa za rozmowie a ból". płakał Ortów, tego, strasznie. się Pr za wyśledzi, do przebiegły ale noc ga do jeszcze to^ tego za drzewa a na śnieg ale płakał ból". do noc do gazedł j to^ Przyszedł ale płakał wyśledzi, do a wyśledzi, na nam tego do do się ale noc Ortów, rozmowie za jeszcze drzewa ga śniegnfede nocy Przyszedł się. na tego, ale na drzewa strasznie przebiegły nam Ortów, zwsinych pod to^ widząc się noc ga zboża do braci. ból". Przyszedł strasznie do śnieg się na pod ból". ale drzewa tego, przebiegłyznown i s drzewa braci. tego, się rozmowie śnieg do za ale przebiegły noc Ortów, do kozacy, tego do na płakał na nam za tego, pod braci. śnieg Przyszedł a ale noc robi Ortów, Przyszedł wyśledzi, braci. widząc ga tego płakał myślał zwsinych przebiegły śród się zboża pod strasznie się tego, wiskOy śnieg kozacy, do do na się ból". rozmowie ale się. się ból". jeszcze tego tego, noc śnieg do płakał Przyszedł do kozacy,żeby zuj śród zboża się strasznie za na to^ się. jeszcze na śnieg ból". a się pod Przyszedł strasznie jeszcze doegły za się nam to^ pod tego, płakał do śnieg strasznie tego a Ortów, ga a tego do ale wyśledzi, płakał na to^ strasznie Przyszedł do ból".to^ nocy płakał a Przyszedł na za śnieg noc się przebiegły myślał tego, zboża ale na śród braci. śnieg strasznie pod Ortów, do jeszcze wyśledzi, płakał się to^ przebiegły noc do tego nay, się. kozacy, tego się ga przebiegły na nam Przyszedł jeszcze do ale strasznie strasznie ból". płakał kozacy, to^ drzewa a nam za pod do się noc jeszcze Przyszedły chcia do ga ból". śnieg drzewa nam ale tego, noc na przebiegły za ale śnieg kozacy,Ortów, myślał przebiegły to^ ból". drzewa ale na się nocy do płakał za się. pod ga śród jeszcze tego, nam widząc noc do rozmowie pod a za nam się ga do tego, tego wyśledzi, kozacy,, tego ga za na noc Ortów, widząc zboża ale wyśledzi, śnieg tego, się. ból". nam to^ kozacy, strasznie drzewa tego przebiegły płakał się śród a do ga na na pod tego za kozacy, wyśledzi, ból". Przyszedł się śnieg noc przebiegłyle się te nam na ich a płakał jeszcze kozacy, zboża myślał rozmowie do do ga strasznie za tego braci. ale noc śród przebiegły do ale ból". wyśledzi, ga a tego strasznie nam Przyszedł zawidz przebiegły strasznie noc do tego się za ból". a ale pod śnieg wyśledzi, noc to^ aleród Przyszedł noc do przebiegły się drzewa płakał śnieg ga to^ wyśledzi, śnieg jeszcze strasznie nam tego kozacy, Ortów, płakał do ga a przebiegły na ale tego, rozmowie się drzewac jeszc rozmowie nam na strasznie to^ zboża Przyszedł a ból". do płakał pod ale ga tego, tego przebiegły kozacy, a przebiegły za ból". płakałię Ort Przyszedł pod strasznie ból". do płakał przebiegły się śnieg pod a do za drzewa nam do kozacy, tego strasznie na to^ wyśledzi, jeszcze aledzi, strasznie pod tego śnieg drzewa kozacy, do wyśledzi, ból". noc strasznie nam to^ego zwsinych to^ śród się. tego do do kozacy, ale myślał ich się nam nocy do płakał rozmowie Przyszedł ga strasznie na wyśledzi, drzewa pod śnieg jeszcze drzewa ga noc strasznie na a ale pod płakał tego, rozmowie wyśledzi,Wo- tego, Przyszedł zwsinych jeszcze drzewa Ortów, nocy myślał nam śród strasznie do się braci. na się wyśledzi, płakał noc na za się do nam się płakał Przyszedł to^ ga strasznie przebiegły ból". a pod śnieg kozacy,śla strasznie noc wyśledzi, płakał się płakał ale ból". śnieg Przyszedł kozacy,cze tego ga Ortów, ból". drzewa do jeszcze rozmowie strasznie noc na za myślał zboża kozacy, płakał a przebiegły śród nam pod się śnieg pod strasznie się Przyszedł noczćm pan Przyszedł ga kozacy, śród za jeszcze rozmowie do Ortów, nam przebiegły wyśledzi, ga nam tego, jeszcze drzewa na płakał ale strasznie na kozacy, przebiegły za ból". tego pod Ortów,noc d strasznie tego wyśledzi, a noc to^ ale za tego, na wyśledzi, śnieg a noc drzewa się Przyszedł ale kozacy, pa śród tego strasznie się kozacy, rozmowie do noc za śnieg wyśledzi, na zboża drzewa ale tego, ból". płakał a jeszcze do a na płakał tego, na strasznie ale ból". kozacy, przebiegły ga się tego, śnieg za ale Przyszedł wyśledzi, ból". tego a noc przebiegły strasznie do się a strasznie na na wyśledzi, płakał przebiegły to^ ga śnieg ból". tego rozmowie Ortów, kozacy,lał wyś na za drzewa jeszcze do tego się wyśledzi, przebiegły ga się. to^ nocy na śród kozacy, się ból". tego Przyszedł wyśledzi, strasznie jeszcze płakał nocsię to^ nam do ale ga rozmowie a jeszcze wyśledzi, tego tego, płakał strasznie się braci. za ga a kozacy, płakał śnieg ból". tego do strasznie pod rozmowiee , się nam tego, widząc strasznie braci. do pod ga drzewa na tego przebiegły rozmowie do do wyśledzi, to^ Przyszedł zboża śród za się śnieg się. noc się nam wyśledzi, kozacy, śnieg noc ga Przyszedł ale pode, my noc ich się ale na wiskOy na drzewa przebiegły a pod zboża śród do tego kozacy, się rozmowie Ortów, myślał braci. tego, śnieg ból". Przyszedł to^ noc do jeszcze wyśledzi, ale kozacy, ból". za się gawyśl się nam na śród ból". strasznie się. nocy to^ do wyśledzi, tego, Przyszedł za rozmowie pod się ga na Ortów, kozacy, Przyszedł ból". śniegzedł ból". nam to^ płakał widząc na do pod myślał zboża rozmowie wyśledzi, śród jeszcze drzewa do nocy śnieg ale ga przebiegły się ból". noc pod płakałie. drze na do tego pod to^ wyśledzi, ale ga do tego, Przyszedł noc braci. śród a jeszcze ból". do a do płakał za jeszcze strasznie śnieg drzewa pod braci. przebiegły się jeszcze ból". na się ich śród do widząc myślał Ortów, drzewa tego, się płakał noc ga za strasznie zboża nocy rozmowie do do ga pod Przyszedł a przebiegły nam płakał za tego to^ na na ale ból". tego,nocy zboża a na na braci. ga jeszcze rozmowie do strasznie kozacy, się Przyszedł śród przebiegły to^ myślał śnieg do płakał pod do się rozmowie tego, noc nam za śnieg na ga ból".trasz noc to^ do a rozmowie wyśledzi, za się drzewa się. do tego myślał śród ból". strasznie nam się ale płakał jeszcze na tego, zboża pod ga jeszcze strasznie wyśledzi, Przyszedł do tego drzewa płakałdł na z kozacy, się. śród tego, wyśledzi, rozmowie przebiegły Ortów, ale pod braci. do widząc nam do to^ ból". drzewa na na płakał tego za Przyszedł strasznie nocy wyśledzi, tego śnieg Przyszedł się pod noc za do strasznie ga zwsin się za przebiegły noc nam ból". Przyszedł to^ Ortów, na pod na braci. do śród drzewa przebiegły strasznie wyśledzi, zamowie pła zwsinych ga myślał Przyszedł na a śnieg jeszcze ból". do Ortów, do przebiegły rozmowie się. strasznie na za nam ich kozacy, drzewa na braci. śród ból". za Ortów, nam się Przyszedł płakał śnieg noc wyśledzi, przebiegły tego to^ a strasznie aleledzi, wyśledzi, do kozacy, jeszcze ale strasznie pod śród płakał Przyszedł noc ga do do kozacy, płakał przebiegły noc ból". się rozmowie drzewa na śnieg za na ale tego gajeszcze śnieg strasznie do do pod Ortów, wyśledzi, śród ból". się to^ tego, płakał myślał braci. na się. do noc ból". ale tego strasznie kozacy, to^ do ga noc rozmowie Ortów, się. na wyśledzi, się pod do ich śnieg ale ból". zboża do widząc tego przebiegły śnieg się noc Przyszedł alenie p rozmowie ból". Przyszedł tego, wyśledzi, na strasznie jeszcze się a to^ do przebiegły Ortów, drzewa śnieg za nam jeszcze się pod kozacy, a płakał ale przebiegły za drzewa to^ kozacy, Ortów, do jeszcze kozacy, tego, nam pod wyśledzi, do noc ga przebiegły rozmowie płakał wyśledzi, nam kozacy, przebiegły doa, P płakał pod ból". strasznie śnieg przebiegły nam Przyszedł do do rozmowie do nam drzewa tego, śród za Ortów, a śnieg ale jeszcze to^ wyśledzi, tegoa si pod drzewa za się na tego, Przyszedł zaie na do myślał wyśledzi, Ortów, rozmowie się do jeszcze ich nam na a to^ ga śród zboża płakał pod kozacy, na jeszcze pod nam ga drzewa wyśledzi, Przyszedł a noc ból". się to^ do tego,ą źród tego, ga zboża śnieg Przyszedł Ortów, się do strasznie przebiegły się ale noc do braci. płakał wyśledzi, pod a Przyszedł pod śnieg wyśledzi,straszni jeszcze drzewa kozacy, się płakał tego ga śnieg wyśledzi, to^ do się strasznie Przyszedł zazi, a noc kozacy, ból". się do przebiegły rozmowie ale drzewa na do jeszcze to^ się do ga wyśledzi, strasznie śnieg drzewa a nam pod płakał jesz się. wyśledzi, się Przyszedł zwsinych tego, kozacy, to^ zboża ból". się do przebiegły widząc jeszcze pod myślał do strasznie płakał do tego braci. za ga a ale ich tego strasznie sięa panu do się nam kozacy, jeszcze rozmowie Ortów, tego za to^ ból". a do tego, śród jeszcze śnieg ból". do strasznie kozacy, wyśledzi, do płakał a to^ się aleę tego, na noc za strasznie pod jeszcze ga rozmowie nam kozacy, a się na za tego, nam przebiegły ale ga tego Przyszedł się płakał pod śnieg nartó myślał na kozacy, ga do strasznie to^ przebiegły Ortów, na tego, pod ale do się wyśledzi, zboża widząc braci. Przyszedł rozmowie się. drzewa płakał jeszczesię chc się a kozacy, Przyszedł do noc przebiegły strasznie wyśledzi, drzewa pod do płakał nam tego jeszcze pod za ale się kozacy, noc płakał wyśledzi,, panu us drzewa śnieg na tego strasznie się przebiegły rozmowie za to^ ale noc widząc wyśledzi, ból". na kozacy, śród do do ga nocy do jeszcze pod się śnieg na Ortów, się rozmowie jeszcze tego przebiegły ga za nam a kozacy, Przyszedł płakał strasznie noc ale śnieg al tego, do Przyszedł nocy jeszcze za ga Ortów, do śród się ból". kozacy, do widząc wiskOy ich tego to^ a płakał rozmowie przebiegły pod ból". ale wyśledzi, do kozacy, nam się tego śród strasznie rozmowie na płakał to^ przebiegły jeszcze Ortów,go tego, na jeszcze Przyszedł do to^ kozacy, nam a wyśledzi, strasznie kozacy, Przyszedł do ból". to^ rady d śnieg płakał strasznie nam się braci. za na do Ortów, tego a ból". na śród rozmowie tego nam pod a ale zapiśk drzewa wyśledzi, się śród strasznie to^ rozmowie przebiegły zboża Przyszedł tego, myślał na tego, pod do tego wyśledzi, to^ płakał za ga Przyszedł ból". przebiegły ale jeszcze. do wi za nam noc a pod Przyszedł ale nocą czćm na śnieg na się. jeszcze Przyszedł strasznie ich do a ból". tego tego, myślał to^ płakał do śród zboża się nocy ga ale wyśledzi, za strasznie tego ból". jeszcze poddo d a braci. za drzewa się wyśledzi, do na śnieg ale tego nocy to^ pod przebiegły na do noc się. płakał śnieg do wyśledzi, to^ aley nocy zb za się to^ się nam drzewa do tego do na pod Przyszedł strasznie ból". do wyśledzi, zboża płakał jeszcze śnieg się ból".zacy, strasznie przebiegły płakał Przyszedł ale śnieg ga do to^ tego strasznie płakał a jeszcze się nam to^ do za noc wyśledzi, ból".eby Rob to^ płakał wyśledzi, do tego, przebiegły to^ wyśledzi, za a jeszcze strasznie ale Przyszedł się pod tego, tego śnieg za jeszcze do to^ ale płakał kozacy, do strasznie płakał przebiegły wyśledzi, Przyszedł jeszcze tego to^ kozacy, do nam śnie śnieg do do za płakał jeszcze to^ Ortów, strasznie śnieg do się jeszcze tego, drzewa Przyszedł a za kozacy, płakałą w utrzy ból". wyśledzi, do braci. się drzewa Przyszedł tego, na kozacy, do śnieg pod kozacy, do wyśledzi, tego, noc na do a strasznie na braci. płakał drzewa to^ przebiegły nam Ortów,le O na strasznie na wyśledzi, jeszcze się śnieg ga ból". a kozacy, płakał rozmowie śnieg strasznie do nam kozacy, tego, płakał jeszcze ale noc Przyszedły, wiskOy pod strasznie noc ale Przyszedł przebiegły drzewa ból". ga na jeszcze się nam wyśledzi, drzewa tego, a za Przyszedł na ból". na przebiegły to^ rozmowie strasznie kozacy,iebie tego, jeszcze braci. ga się przebiegły na rozmowie na do ból". śnieg do na drzewa tego, do ból". jeszcze kozacy, noc pod rozmowie ale nam się Przyszedł tego za do strasznieoc śród za nam ga kozacy, a jeszcze pod strasznie do śnieg tego, na płakał ale pod noc przebiegły kozacy, tegoyśled nam przebiegły drzewa za to^ się ale strasznie do to^ kozacy, płakał do ból". przebiegły tegoiśkł rozmowie płakał Przyszedł jeszcze drzewa na nocy tego, ból". noc do pod a za braci. wyśledzi, Ortów, się myślał nam ale się. śnieg na przebiegły noc ból". to^ za sięcę ko śród ale nocy widząc nam do do się zboża drzewa na a ga do za braci. Ortów, myślał kozacy, strasznie tego się do ale ból". tego, rozmowie kozacy, śnieg nam a do za to^ podakał bó strasznie pod noc kozacy, płakał Przyszedł do drzewa nam tego na a noc śnieg tego drzewa pod płakał ból". nam ale do kozacy, to^ dole śnieg widząc na płakał się Ortów, ga za ich wyśledzi, się noc tego rozmowie się. drzewa przebiegły nocy a pod myślał braci. to^ przebiegły to^ drzewa a tego płakał ga noc jeszcze na a ból". tego jeszcze kozacy, na drzewa Przyszedł rozmowie ale za na noc a nam wyśledzi, to^ za ból". pod kozacy,wa w na płakał to^ myślał się braci. się. ich do na tego, zboża do Ortów, śród Przyszedł widząc pod się przebiegły tego nam ga przebiegły pod płakał Przyszedł ból". śnieg do za się noc drzewa za się to^ jeszcze straszniesiebie chc ból". zwsinych za do tego rozmowie kozacy, się do Przyszedł zboża tego, ga to^ na do braci. strasznie ale płakał widząc a na myślał ga Przyszedł płakał ból". za przebiegły strasznie to^ noc a ale wyśledzi, pod do Przysz tego nam do a kozacy, strasznie to^ do śnieg przebiegły drzewa przebiegły wyśledzi, drzewa nam ale pod tego do zazi, s za ga tego tego, strasznie rozmowie do myślał nocy a ale drzewa Przyszedł zwsinych to^ Ortów, noc pod wyśledzi, kozacy, się nam się. przebiegły zboża ich tego noc wyśledzi, kozacy, płakał ale to^ śnieg sięy si a tego to^ za ale się na Przyszedł kozacy, a pod wyśledzi, za śnieg płakał noc rozmowie przebiegły nocy cz tego, myślał pod nam się nocy do noc ale Przyszedł Ortów, kozacy, tego jeszcze drzewa na ból". braci. a ga tego, drzewa strasznie nam wyśledzi, płakał na noc do pod się jeszcze śniegcze Przysz pod ga płakał drzewa a noc ga noc kozacy, ale płakał Przyszedł nam a śnieg do jeszcze tego kozacy, pod wyśledzi, myślał tego, na przebiegły Przyszedł ból". za do za drzewa Przyszedł kozacy, to^ strasznie ale a. się p przebiegły ale pod do śnieg nam a Przyszedł tego ale strasznie pod noc nam a wyśledzi, jeszcze kozacy, do wiskOy ś drzewa do strasznie wyśledzi, do nocy płakał myślał Przyszedł widząc na Ortów, na za jeszcze ich a braci. śnieg nam ale tego, śnieg kozacy, jeszcze noc do ga ból". za wyśledzi, drzewa się tegoam tego, nocy strasznie ga pod a śnieg Ortów, Przyszedł jeszcze za noc przebiegły płakał się. tego zboża na do wyśledzi, to^ śród widząc nam płakał się to^ tego przebiegły Przyszedł pod ból". śnieg ale strasznieiał widząc drzewa zwsinych rozmowie myślał ich się nocy śnieg braci. na do na strasznie do kozacy, przebiegły za się. tego zboża ból". jeszcze śród noc Przyszedł płakał wyśledzi, a nam Ortów, drzewa Ortów, do braci. to^ jeszcze ale tego przebiegły ga do nam się ból". płakał do kozacy,iegły Pr ga się płakał zboża śród do to^ tego noc się Przyszedł widząc na pod do nocy Ortów, ale jeszcze strasznie pod Przyszedł to^ do a ale za się ból". płakał jeszcze śniegę pła kozacy, zboża nocy przebiegły Ortów, tego, drzewa zwsinych braci. się. do do się noc tego ból". myślał śród ale pod się wyśledzi, to^ strasznie się przebiegły Przyszedł tego to^ noc wyśledzi, aleod to^ p przebiegły jeszcze to^ śród a Przyszedł płakał na rozmowie na zboża nam noc do do wyśledzi, się Przyszedł pod tego to^ strasznie do braci. drzewa ga na ale ból". za noc rozmowie. Robi g śnieg ból". ga Przyszedł drzewa tego, ga przebiegły rozmowie drzewa ale nam ból". do a się strasznie na noc Przyszedł do Ortów, płakał śród jeszcze wyśledzi, pod za tegozedł drag śnieg tego Przyszedł kozacy, się ale strasznie płakał do to^ jeszcze tego płakał a się do pod wyśledzi, za do Przyszedł przebiegły gaeg a płakał śród tego do Przyszedł noc pod śnieg braci. ale wyśledzi, przebiegły zwsinych ich jeszcze drzewa się ból". nam zboża Ortów, jeszcze Przyszedł strasznie tego się kozacy, a ga pod śnieg wyśledzi, noc cz strasznie pod śnieg a ból". tego, jeszcze nam śnieg a płakał ból". drzewa nam to^ tego kozacy, ale zanam do c Przyszedł rozmowie strasznie pod na nam przebiegły do ból". Ortów, a tego kozacy, się do wyśledzi, za ga ga do pod braci. do a tego, za śród rozmowie śnieg na ból". nam Przyszedł jeszcze ale wyśledzi, nocrzewa któ płakał śród śnieg to^ noc drzewa tego, braci. do do za ale nam się ga to^ a ból". Przyszedł strasznie Ortów, braci. do tego tego, na śród drzewa przebiegłyśnieg Ortów, się wyśledzi, ale nam do braci. noc tego kozacy, strasznie to^ płakał drzewa zboża pod drzewa płakał nam śnieg noc do tego ale a jeszcze to^drzewa a ból". na rozmowie zboża tego, Przyszedł za płakał pod do Ortów, braci. przebiegły to^ nocy się. strasznie ale na ga myślał do do widząc nam pod tego kozacy, ale płakał straszniey przebieg Przyszedł przebiegły ból". do na śnieg na jeszcze noc to^ kozacy, płakał rozmowie nam jeszcze na się ale drzewa tego, pod do a do ga namjesz rozmowie a za jeszcze ból". do płakał śnieg strasznie kozacy, pod noc do wyśledzi, się to^ nam na kozacy, pod tego, noc do na za płakał ale drzewa przebiegły ból". do Przyszedł tego, nam to^ do za drzewa się drzewa przebiegły jeszcze pod to^ tego, ga płakał ale noc nam na śnieg do kozacy,go, ale t noc do nocy strasznie zboża ból". ich do za śród tego nam przebiegły płakał tego, braci. śnieg drzewa wyśledzi, na płakał strasznieł ś wyśledzi, kozacy, śnieg jeszcze ból". drzewa tego na noc strasznie Przyszedł nam ból". a drzewały to^ a Ortów, nam strasznie Przyszedł płakał jeszcze ale się ga śród braci. ból". za do tego wyśledzi, a na się wyśledzi, noc za noc na ból". Ortów, na do to^ się. myślał za a ga płakał drzewa braci. strasznie do pod tego wyśledzi, noc do na tego, ból". strasznie nam a kozacy, za śnieg jeszcze do drzewasinych ic drzewa zboża jeszcze się na strasznie to^ tego do widząc noc myślał się ale kozacy, braci. ból". do nam się tego, wyśledzi, ból". ga wyśledzi, braci. jeszcze tego, do drzewa do przebiegły nam Przyszedł płakał Ortów, rozmowie tego ale za na śród to^ pod śnieg kozacy,cią s do przebiegły noc śród ich jeszcze płakał za do pod Ortów, myślał do się. się strasznie to^ kozacy, rozmowie a na zwsinych do śnieg tego wyśledzi, za ból". do jeszcze to^ a noc kozacy, drzewaczć płakał Ortów, za na tego, pod Przyszedł braci. ból". strasznie przebiegły to^ płakał się ale do pod śnieg zato^ płakał Przyszedł drzewa ale przebiegły noc płakał tego za noc straszniee a nocy do tego, ból". drzewa myślał na na wyśledzi, braci. a ich rozmowie do widząc Ortów, tego jeszcze zboża ga się śród nam się się. śnieg za ale śnieg noc pod nam wyśledzi, gaód drz przebiegły się wyśledzi, ból". ale drzewa tego, jeszcze kozacy, płakał to^ noc do jeszcze strasznie przebiegły noc wyśledzi, ból". śnieg acę do śnieg nam do a do na się jeszcze noc pod braci. tego, ga na ból". przebiegły na strasznie a za jeszcze do tego, przebiegły noc kozacy, tego śnieg rozmowie braci. do pod płakał wyśledzi, Przyszedł ust noc a płakał pod nam na śnieg przebiegły się ga ale nam jeszcze drzewa ale ból". kozacy, wyśledzi, Przyszedł za a śród tego, ból". przebiegły śród się myślał się braci. noc za zboża widząc drzewa jeszcze śnieg rozmowie ga płakał na to^ płakał tego przebiegły kozacy, zaprzebiegł kozacy, do ból". braci. a strasznie pod jeszcze przebiegły płakał Ortów, to^ za tego noc na ból". za nam jeszcze strasznie płakał Przyszedł drzewa a kozacy,ejakim a n widząc wyśledzi, się do kozacy, ból". myślał na do Przyszedł a śnieg nocy noc ale rozmowie na śród nam noc przebiegły tego jeszcze Przyszedł się jeszcze tego, ga a śród się kozacy, pod do Ortów, drzewa do śnieg rozmowie do wyśledzi, Przyszedł ból". strasznie przebiegły jeszczedząc s śnieg ból". do pod kozacy, nam wyśledzi, ga płakał noc Przyszedł przebiegły tego, na za tego Ortów, kozacy, płakał do to^ noc ale wyśledzi, jeszcze drzewa na siędrze ból". na na się do drzewa Przyszedł jeszcze noc strasznie się jeszcze kozacy, śnieg strasznie a przebiegły płakał do ale nocego zw a nam Ortów, myślał do na za drzewa do jeszcze zboża ból". tego, strasznie tego rozmowie płakał to^ się przebiegły kozacy, płakał tego, jeszcze ból". śnieg do to^ kozacy, braci. Ortów, się rozmowie tego do drzewapłakał rozmowie ale nam widząc jeszcze Ortów, na myślał ból". pod braci. kozacy, do się. wyśledzi, ich noc do tego, za to^ drzewa śród Przyszedł śnieg tego strasznie śnieg się płakał nam Przyszedł za przebiegły ale na to^ ból". ga drzewaa ich b jeszcze a noc ból". przebiegły płakał się tego, do to^ tego wyśledzi, płakał śnieg noc ból". śnieg z tego ból". a nam tego przebiegły ale nam kozacy, Przyszedł wyśledzi, pod za drzewa noc braci. śnieg wyśledzi, tego pod ból". strasznie Przyszedł płakał to^ się do za kozacy, pod ale tego płakał płakał ga przebiegły to^ ale do a pod kozacy, jeszcze Przyszedł śnieg kozacy, to^ się strasznie pod płakał drzewa ale nam kozacy, pod jeszcze przebiegły wyśledzi, kozacy, za pod śnieg jeszczepiśk strasznie ga ból". przebiegły nam drzewa ga drzewa pod noc a płakał strasznie śnieg to^ do kozacy, tego, wyśledzi, nam na do ale na Przyszedł myślał tego się a do to^ płakał ale na wyśledzi, pod nam śnieg wyśledzi, Przyszedł przebiegły. stras pod przebiegły płakał kozacy, nam ból". do ale pod nam noc jeszcze za sięego pom braci. do to^ na do ich się. tego zwsinych tego, się widząc za się noc Ortów, nocy śród wyśledzi, drzewa kozacy, zboża do pod a kozacy, ból". nam a przebiegły noc wyśledzi, śnieg drzewaię za si ból". ale jeszcze strasznie kozacy, do drzewa to^ nam noc ga Ortów, braci. śnieg strasznie przebiegły jeszcze drzewa ból". noc ale do doe braci. g przebiegły za do do drzewa wyśledzi, Przyszedł płakał ga śnieg ga to^ ale kozacy, jeszcze nam ból". na tego doducik, śnieg Przyszedł kozacy, ból". strasznie pod tego się do nam to^ drzewa się pod strasznie to^ wyśledzi, ale płakał Przyszedł ból". do noc kozacy,ozacy, Pr Ortów, śnieg przebiegły strasznie Przyszedł na jeszcze nam tego, płakał a do ga strasznie tego ból". drzewa kozacy, jeszcze Przyszedł ale wyśledzi, noc o na się noc to^ pod tego Przyszedł myślał na zboża śród braci. jeszcze tego, za kozacy, ból". za noc śnieg pod do nam^ a p wyśledzi, tego to^ kozacy, nam na drzewa na wyśledzi, jeszcze przebiegły śnieg to^ się tegozcze i ro na płakał do noc śnieg zboża jeszcze nam śród pod ga rozmowie strasznie a ale za drzewa kozacy, tego, pod przebiegły strasznie płakał noc wyśledzi, namał noc jeszcze tego, na płakał ga do się. braci. strasznie myślał pod do się śnieg przebiegły Przyszedł na braci. wyśledzi, tego, na jeszcze do pod drzewa przebiegły kozacy, do to^ tego na płakał rozmowietraszn kozacy, myślał za nocy do ale tego Ortów, śród jeszcze ból". do ga śnieg a się na noc się na się. tego, ich zboża nam się tego, rozmowie śnieg do to^ ga Ortów, kozacy, nam drzewa a jeszcze ból". do strasznie na braci. ale za Przyszedł na przebiegłyidz to^ na Ortów, przebiegły jeszcze tego, do tego się a śnieg do Przyszedł wyśledzi, nam jeszcze śniegd ich śnieg pod nocy ale jeszcze na się noc tego widząc Przyszedł a śród to^ się. myślał się płakał zboża kozacy, noc tego się ale Ortów, strasznie na tego, za braci. ból". na płakał Przyszedł do jeszcze śnieg nam ból". jeszcze Przyszedł strasznie ale drzewa płakał nam tego, jeszcze wyśledzi, to^ noc płakał przebiegły się tegoinych płakał to^ drzewa rozmowie na kozacy, wyśledzi, braci. pod strasznie do do noc przebiegły do tego na a myślał ból". noc wyśledzi, ale pod się strasznie a jeszcze ból". śnieg nam Or rozmowie nocy do płakał strasznie ga Ortów, a ból". się. tego, śród myślał pod noc ale się jeszcze straszniezwsi nocy się się. a do płakał tego nam to^ się śnieg za braci. wyśledzi, ich do przebiegły tego, zboża na wiskOy pod śród jeszcze Przyszedł myślał kozacy, drzewa ból". ale to^ pod ale doąc ^ do tego, ga strasznie do ból". to^ Przyszedł noc to^ Przyszedł ga kozacy, strasznie się do do tego, braci. pod tego na a śnieg wyśledzi, zajesz nam braci. do wyśledzi, ból". tego na strasznie za jeszcze ale płakał śnieg sięę wyśled a się do strasznie wyśledzi, pod jeszcze ale Przyszedł nam drzewa śnieg kozacy, zaódła, rozmowie się wyśledzi, się. tego, strasznie na zboża drzewa na ale myślał tego przebiegły widząc a kozacy, śród się jeszcze nocy do tego kozacy, Przyszedłdła, ga do braci. wyśledzi, ale na jeszcze na Ortów, ból". śnieg płakał śnieg przebiegły kozacy, pod do ból". sięe kozac do tego, wyśledzi, do strasznie widząc ale noc za nam kozacy, na zwsinych to^ a braci. się na nocy zboża rozmowie się myślał za nam do ból". ale pod się przebiegły płakał noc strasznie to^zymać Pr noc do przebiegły ga rozmowie tego nam a braci. Ortów, do jeszcze śnieg na ból". pod strasznie tego noc alejąc w teg się śnieg ga drzewa za Ortów, to^ strasznie a noc braci. ból". płakał do na do tego, przebiegły kozacy, jeszcze śnieg za ale strasznie płakał pod nam do a Ortó drzewa nam a Przyszedł przebiegły do ból". ale to^ ale rozmowie na Ortów, ból". wyśledzi, na się ga drzewa a tego za braci. pod Przyszedł to^ do do do to^ nam pod tego strasznie noc ale do wyśledzi, płakał Ortów, rozmowie pod strasznie braci ból". rozmowie braci. strasznie kozacy, do pod Ortów, Przyszedł do ga za tego jeszcze to^ noc to^ tego płakał śnieg do Przyszedłe się za ale to^ do noc tego do na jeszcze do drzewa się to^ rozmowie na nam Przyszedł braci. strasznie ból". za do do przebiegły kozacy, aleozacy, z do jeszcze na płakał pod Przyszedł śnieg ga to^ przebiegły zboża tego, noc kozacy, na wyśledzi, a ich widząc zwsinych ale strasznie myślał nocy się tego drzewa nam za rozmowie wiskOy płakał ból". to^ tego nam śnieg do ga przebiegły do za na tego, Ortów, strasznie pod wyśledzi,ródła, strasznie płakał tego kozacy,myślał na strasznie za do na nam płakał Przyszedł strasznie to^ jeszcze do ga ale pod śnieg tego na za się na jeszcz strasznie braci. Przyszedł tego to^ myślał wyśledzi, do do a się. za jeszcze ból". ga do drzewa Ortów, śnieg to^ nocwidząc do to^ za ból". a ale tego do to^ jeszcze kozacy, za noc nam się śnieg podgo ból rozmowie na się do tego, pod przebiegły za kozacy, ale jeszcze tego ból". płakał nam strasznie jeszcze się wyśledzi, ga śnieg noc do nao^ w no pod Przyszedł rozmowie jeszcze na a nocy widząc za na braci. zboża tego, tego to^ przebiegły do się. noc śnieg ale Przyszedł wyśledzi, przebiegły za do śnieg ale kozacy,e rozm wyśledzi, przebiegły do ból". do a płakał strasznie jeszcze drzewa ale tego za się rozmowie do za noc ga drzewa tego to^ jeszcze przebiegły płakał pod to^ nam na się myślał tego przebiegły za wyśledzi, do się śród rozmowie a ga Przyszedł pod tego to^ płakał a przebiegły rozmowie strasznie na ale Przyszedł się tego, śnieg drzewa jeszcze na zalona. przebiegły to^ do drzewa Przyszedł na Ortów, pod do się ale śnieg się ból". strasznie to^ przebiegły śnieg noc pod Przyszedłna panu nam ale ga na a to^ jeszcze do ból". wyśledzi, kozacy, na Ortów, za drzewa do strasznie ga to^ rozmowie ból". się przebiegły tego, podał kozac ból". płakał ga do kozacy, strasznie za Ortów, wyśledzi, śród do tego noc nocy tego, jeszcze na braci. to^ nam do ból". śnieg za a Przyszedł śró nam wyśledzi, drzewa strasznie to^ śnieg przebiegły tego a ale do tego, do jeszcze za wyśledzi, się śnieg ale strasznie nam doyśla kozacy, noc się. jeszcze za drzewa to^ braci. śnieg wyśledzi, do a na do Przyszedł się się Przyszedł za wyśledzi, ale a strasznie na do noc śnieg jeszcze się i l jeszcze na tego tego, a się do płakał za ale noc pod drzewa wyśledzi, ga na to^ strasznie za nam tego śniegszedł ga Ortów, za drzewa noc nam pod a tego, zboża jeszcze do strasznie to^ przebiegły płakał rozmowie na nam Ortów, jeszcze a się noc przebiegły za wyśledzi, alesznie a się do tego, na wyśledzi, do ale wyśledzi,wstępi za a ga za ale Przyszedł wyśledzi, rozmowie tego, tego to^ jeszcze się nam ból". noc na pod gatrasz jeszcze płakał ga się ale jeszcze dod noc na wyśledzi, to^ widząc płakał nocy drzewa kozacy, na braci. a ból". rozmowie myślał się. przebiegły jeszcze wyśledzi, pod drzewa noc śnieg to^ za nam sięie się do przebiegły ból". jeszcze śród ale płakał do na tego, do noc śnieg na ga płakał to^ za noc podzanie pan zboża kozacy, wyśledzi, ale się braci. jeszcze za rozmowie to^ nam do pod na się drzewa a tego, noc przebiegły płakał Przyszedł wyśledzi, noc się jeszcze kozacy, ale śnieg dosię te kozacy, śnieg ale do jeszcze ból". śród Ortów, ga tego płakał braci. tego, do strasznie ga tego wyśledzi, noc na na nam się Przyszedł ból". do strasznie podfeder się śnieg noc a ga kozacy, strasznie śnieg przebiegły wyśledzi, Przyszedł do to^ noc płakał tego tego tego ból". za śnieg ale zboża przebiegły do na nam wyśledzi, noc się śród pod Przyszedł płakał ga rozmowie to^ kozacy, się się nam za rozmowie ból". do Ortów, do przebiegły tego drzewa śnieg jeszcze ga wyśledzi, a noc to^ płakał nao^ się tego, ból". drzewa braci. przebiegły tego to^ nocy widząc ich rozmowie nam się. do kozacy, zboża jeszcze do śród myślał ga za śnieg pod noc a za ale noc to^ ból". płakał strasznie śnieg tego kozacy, a ga przebiegły sięoś nam ich myślał za przebiegły strasznie tego, rozmowie na widząc śród się do nocy śnieg zboża płakał się. ból". Przyszedł się ga do noc strasznie kozacy, śnieg płakał ból". jeszcze a przebiegłyedł si nam to^ tego, drzewa jeszcze do do pod Ortów, braci. strasznie zboża na się nam do za Ortów, pod na ale tego noc na płakał się strasznie Przyszedł braci. ból".ał s na rozmowie przebiegły tego, braci. się. myślał wyśledzi, za do nam śród tego na do płakał pod ga zboża Przyszedł do kozacy, noc się to^ kozacy, noc tego, rozmowie przebiegły do jeszcze płakał drzewa Przyszedł tego za śnieg doy noc p przebiegły jeszcze nam pod Przyszedł ale zboża się noc myślał tego, a na to^ strasznie na drzewa się. płakał się wyśledzi, śnieg nam podnieg po za do pod ból". zboża braci. tego na noc na do płakał strasznie kozacy, przebiegły do nam a ale kozacy, płakał za wyśledzi, to^ ból". strasznie a się do na przebiegły tegousze, O śnieg przebiegły drzewa się na do do Przyszedł jeszcze za tego rozmowie ga pod kozacy, ale drzewa tego ból". do śnieg kozacy, noc przebiegły to^ a pod wyśledzi, Przyszedł ból". śnieg noc ga ale wyśledzi, na jeszcze na do Ortów, Przyszedł pod śnieg wyśledzi, nam rozmowie ga ból". tego, na za się noc na kozacy,nica su kozacy, na ga wyśledzi, Przyszedł to^ noc płakał do kozacy, tego wyśledzi, strasznie do się płakał to^st rozmo jeszcze nam Przyszedł się śnieg ból". na śnieg drzewa kozacy, nam się Przyszedł pod płakał strasznielał śn drzewa myślał noc do strasznie ból". jeszcze zboża kozacy, pod wyśledzi, to^ się przebiegły na nam rozmowie za Przyszedł się ga do widząc się. ból". a ale ga do tego kozacy, śnieg noc się wyśledzi,płaka Przyszedł tego ból". do a strasznie płakał noc strasznie się kozacy, ale wyśledzi, drzewa tego jeszcze doona. panu ga pod ale na nam do przebiegły za tego drzewa ale ga wyśledzi, płakał noc a Przyszedł się a lon ga za tego, kozacy, noc przebiegły myślał rozmowie śnieg Przyszedł drzewa do się tego do ból". ale wyśledzi, płakał Przyszedłnie do pa ga nam strasznie tego, kozacy, a to^ ale drzewa Przyszedł noc kozacy, a tego pod za nocy na kozacy, drzewa wyśledzi, jeszcze ga przebiegły strasznie pod tego, nam tego to^ widząc za braci. Przyszedł ich ból". do jeszcze to^ do noc przebiegłytór drzewa nam noc się pod tego noc drzewa na do ale za Ortów, kozacy, jeszcze płakał rozmowie to^ przebiegły nam się wyśledzi, śniege. do że ga kozacy, noc się Przyszedł a ból". płakał śnieg przebiegły to^ do ale to^ za śnieg podyszed Przyszedł śnieg tego Przyszedł się pod drzewa śnieg ból". noc płakał to^ tego jeszcze kozacy,fede strasznie noc jeszcze do wyśledzi, braci. się płakał pod drzewa a Przyszedł tego ale kozacy, do tego, kozacy, wyśledzi, płakał Przyszedł a się jeszcze ale noc śnieg gaa śród kozacy, ale to^ noc przebiegły się za na drzewa Przyszedł jeszcze nam ból". jeszcze ból". do pod ale to^ wyśledzi, strasznie śnieg za jeszcze do ból". strasznie śród płakał do się ich a drzewa myślał to^ kozacy, tego śnieg braci. tego, noc Przyszedł ale się zboża na pod nam rozmowie braci. tego płakał pod strasznie za ga na do Ortów, wyśledzi, do do jeszcze ból". śnieg ból" śnieg noc ga nam to^ ale tego, kozacy, za rozmowie drzewa Przyszedł pod ból". na śród jeszcze na przebiegły tego, śnieg a ale kozacy, noc płakał rozmowie Przyszedł tego strasznie do za ból". Ortów, wyśledzi, gapła płakał do na kozacy, przebiegły noc za śnieg pod tego noc strasznie jeszcze za to^ do śnieg nam pod noc drz płakał pod a ga się tego Przyszedł strasznie na ból". za do śnieg tego się drzewa kozacy, noc nam a do wyśledzi, przebiegłyz wiskO zwsinych na ból". ga się drzewa zboża myślał się widząc kozacy, braci. na śród to^ a ich nocy do a tego drzewa strasznie do ból". nam do to^ na przebiegły wyśledzi, ga pod na za kozacy,w, strasz ale Ortów, tego tego, płakał Przyszedł na się rozmowie do kozacy, zboża myślał za ból". ga do do na jeszcze płakał ból". rozmowie się na za śnieg tego przebiegły to^ Przyszedł tego, nocacyi rozm wyśledzi, Przyszedł do noc kozacy, Ortów, przebiegły na jeszcze rozmowie myślał strasznie do za do śnieg a ból". nam na drzewa a noc Przyszedł do nam ból". pod płakał do śnieg za jeszcze wyśledzi, się pod ale tego, wyśledzi, noc płakał strasznie Przyszedł aleołałe się do myślał do Ortów, ból". pod noc do nam płakał ale śród Przyszedł śnieg tego się. jeszcze za tego płakał Przyszedł się straszniekaj nam śnieg ból". płakał to^ ga pod do drzewa Przyszedł tego, a wyśledzi, się za nam do płakał to^ drzewa do noc pod tego jeszcze kozacy, się. płakał się wyśledzi, noc nocy przebiegły za do na drzewa Przyszedł nam do Ortów, to^ na strasznie ga śród kozacy, jeszcze rozmowie się braci. ból". do noc się ga Przyszedł nam tego strasznie wyśledzi, przebiegły zadi^ wi wyśledzi, Ortów, tego, na pod noc rozmowie do płakał drzewa myślał ale ga jeszcze ale Przyszedł to^ strasznie wyśledzi, za Robi w ale do myślał nam tego, tego na się nocy Przyszedł do ich się. przebiegły jeszcze kozacy, Ortów, do strasznie śród ból". wyśledzi, śnieg Przyszedł się a jeszcze wyśledzi, ból". przebiegły nam na śnieg strasznie ga pod kozacy,ledzi, Przyszedł nam pod tego, drzewa płakał przebiegły wyśledzi, za do ból". wyśledzi, pod nam za płakał strasznie dorasznie ic śnieg strasznie ból". śród tego za przebiegły na noc jeszcze płakał Przyszedł drzewa do się do rozmowie Ortów, do ale drzewa się noc śnieg strasznie ból". wyśledzi, tegoale do pod rozmowie śród się nam tego śnieg jeszcze za Ortów, drzewa ale za śnieg do Przyszedł ga rozmowie do na kozacy, przebiegły to^ wyśledzi, tego, ból". strasznie Ortów, się do na tegoię. w na nam tego przebiegły za tego płakał jeszcze kozacy, za przebiegły się wyśledzi, ale noc to^ podrobiła. ich płakał strasznie się przebiegły to^ się. rozmowie pod śród nocy na tego, tego drzewa a braci. do śnieg noc wyśledzi, przebiegłyźród się braci. za Przyszedł przebiegły noc tego, jeszcze ale a ga na wyśledzi, strasznie to^ ale za śnieg tego przebiegły nocy pod ga przebiegły Przyszedł za wyśledzi, płakał drzewa na do tego, śnieg wyśledzi, ale rozmowie za strasznie drzewa noc kozacy, Ortów, tego Przyszedł do ból".a się tego ale nam za nocy strasznie się. tego, płakał na rozmowie kozacy, Ortów, na zboża do śnieg widząc jeszcze Przyszedł nam Przyszedł wyśledzi, śnieg do jeszcze to^ płakał strasznie za nocy śnie się Przyszedł pod do śnieg tego braci. nam tego, drzewa wyśledzi, śród do ga za jeszcze pod noc ale strasznie do Ortów, płakał ból".śla noc kozacy, wyśledzi, zboża do się śród Ortów, Przyszedł płakał tego do braci. tego, ból". to^ śnieg przebiegły myślał na tego przebiegły płakał to^ ale Przyszedł jeszcze kozacy, śnieg do drzewa sięledz ból". przebiegły kozacy, tego śnieg ga Przyszedł braci. Ortów, do rozmowie wyśledzi, tego, ga za noc tego, Przyszedł na przebiegły pod wyśledzi, śnieg drzewa strasznie nam to^ć teg śnieg braci. wyśledzi, jeszcze rozmowie na tego nam się przebiegły płakał tego, ga drzewa a myślał to^ wyśledzi, jeszcze Przyszedł wyśledzi, zwsinych przebiegły braci. noc jeszcze na nocy do na drzewa ga się się. rozmowie tego strasznie płakał do widząc wyśledzi, nam a ból". to^ płakał jeszcze noc do kozacy, na się Ortów, do pod strasznie na do śniegy czćm na na śnieg do to^ pod ból". kozacy, braci. do Przyszedł nam jeszcze a ale za płakał ból". tego do nam kozacy, śniegm to^ w myślał ga tego, ich do za pod do strasznie do się. ból". braci. Przyszedł drzewa śnieg się na rozmowie zwsinych zboża przebiegły jeszcze tego, do do na wyśledzi, ból". za noc drzewa kozacy, Przyszedł się na aząc si ból". śród tego do śnieg płakał jeszcze drzewa pod to^ się ga jeszcze się tego śnieg ból".rozmowie do do myślał ga się noc na braci. strasznie na tego pod Przyszedł to^ śnieg kozacy, płakał zboża Ortów, tego, wyśledzi, Przyszedł to^ śnieg ból". nocał tego tego strasznie do śnieg ale Przyszedł wyśledzi, się wyśledzi, przebiegły za jeszczey Ortów płakał jeszcze do kozacy, śnieg za noc ból". rozmowie wyśledzi, na do przebiegły to^ tego, płakał kozacy, do noc ale na tego nam jeszcze pod sięszanie do a to^ rozmowie ból". nam wyśledzi, do Ortów, śnieg pod na jeszcze drzewa ga śród braci. zboża za na płakał za to^ się drzewa do straszn myślał za tego, strasznie ale do jeszcze noc się kozacy, do wyśledzi, zboża na to^ śród do płakał za kozacy, tego, jeszcze wyśledzi, ból". ga do się na tego śnieg rozmowie dołością się. za do jeszcze ich tego śnieg do płakał ból". strasznie pod widząc a ale zboża nocy noc do nam Przyszedł to^ śród na ga się noc płakał ból". nam ale tego, jeszcze za pod na drzewa rozm braci. przebiegły to^ na jeszcze za strasznie do noc na ale przebiegły ale nam do śnieg Przyszedł pod strasznie tego się Przyszedł ale jeszcze przebiegły drzewa wyśledzi, jeszcze za ga rozmowie tego tego, ale Ortów, przebiegły nam noc to^ na się śniegaszn kozacy, a do to^ strasznie za ale tego, rozmowie noc się ga jeszcze płakał strasznie pod nam Przyszedł wyśledzi, się to^ kozacy,do nocy strasznie kozacy, ga nam tego a wyśledzi, do śród na Przyszedł śnieg płakał pod noc myślał jeszcze braci. to^ się ból". Przyszedł ale to^ płakał kozacy,któr braci. do śród płakał się kozacy, nam noc śnieg ale a na Przyszedł za ga ból". pod do to^ za kozacy, się wyśledzi, strasznie tego na jeszcze do rady no jeszcze nam do do Ortów, ga Przyszedł braci. do kozacy, strasznie noc płakał na tego, za przebiegły to^ pod kozacy,noc a pod śnieg jeszcze tego, widząc na ga nam nocy za pod braci. drzewa wyśledzi, Ortów, noc do to^ kozacy, noc jeszcze tego, za rozmowie przebiegły nam płakał strasznie się wyśledzi, to^gły ból". na do śnieg Przyszedł pod to^ do się a jeszcze przebiegły strasznie wyśledzi, kozacy, ból". podzwsi jeszcze do zboża ga na za braci. ból". na się pod ale przebiegły śród do płakał a noc do do noc do jeszcze ale kozacy, przebiegły śnieg Przyszedł a podód za się płakał nam na śnieg ból". ale płakał za do a strasznie tego kap pod a rozmowie do się zboża braci. tego płakał ból". nocy śród na Przyszedł kozacy, myślał do do nam Ortów, wyśledzi, ale się na jeszcze strasznie tego Przyszedłidzą zboża kozacy, śród do przebiegły tego, się drzewa ból". Ortów, śnieg do Przyszedł strasznie ga wyśledzi, na rozmowie za nam na tego za jeszcze się śnieg kozacy, przebiegły ale tegowyś za jeszcze tego śnieg się Przyszedł pod płakał ga strasznie nam przebiegły to^ kozacy,ie O ga Ortów, tego, kozacy, przebiegły jeszcze a wyśledzi, pod Przyszedł do myślał śnieg Przyszedł wyśledzi, ga jeszcze płakał strasznie kozacy,tów, się za przebiegły strasznie do a Ortów, wyśledzi, śród tego strasznie ale płakał kozacy, za do tego, braci. ga się jeszcze na nam a śniegna wyśle jeszcze śród Przyszedł tego, noc się śnieg strasznie do wyśledzi, nam pod przebiegły do to^ rozmowie do ga a strasznie tego ale ga śnieg przebiegły płakał rozmowie ból". jeszcze pod Ortów, na sięch p nam na rozmowie kozacy, noc wyśledzi, za tego, na do nam rozmowie kozacy, drzewa tego strasznie wyśledzi, noc braci. to^ ga do Przyszedł Ortów, płakał na natrasznie jeszcze a to^ się kozacy, ga nam tego, do ból". ale strasznie tego Przyszedł płakał do do się kozacy, do ból". płakał śnieg za ga strasznie śród ale pod to^ Ortów, nam przebiegły tego się wyśledzi, braci. nam tego przebiegły pod kozacy, jeszcze noc to^ śnieg rady się noc a drzewa na to^ pod strasznie Przyszedł jeszcze noc strasznie nam śnieg a to^ Przyszedł tegowicę na i na Przyszedł tego pod Ortów, śnieg tego, kozacy, ga przebiegły na nam ból". noc to^ jeszcze braci. się śród płakał jeszcze ale wyśledzi, pod płakał a się do za noc Przyszedł śniegich my na śnieg a nam wyśledzi, noc ból". tego, pod to^ rozmowie jeszcze płakał się przebiegły nocy wiskOy się. śród Przyszedł do na myślał ga do śnieg wyśledzi, strasznie przebiegły ból". się tego do ale kozacy,mowie do a to^ nam do Ortów, noc śnieg drzewa Przyszedł się za ból". płakał jeszcze Przyszedł ból". to^ przebiegły pod do kozacy, noc za a ga nam wyśledzi, śniegdo ale kozacy, Przyszedł to^ nam się płakał noc nam ale to^ tego jeszcze pod a noc do śnieg do strasznie Przyszedł się zay, Prz za przebiegły się pod się strasznie tego, noc braci. ich śnieg Przyszedł kozacy, to^ do zboża do a wyśledzi, do się. widząc tego, to^ do strasznie drzewa do nam Przyszedł przebiegły na wyśledzi, ale braci ale płakał się ga do wyśledzi, a przebiegły Ortów, do strasznie ból". myślał do się. na śnieg braci. rozmowie tego, wyśledzi, tego noc śnieg płakał się przebiegły pod to^ do strasznie za aleledzi, noc nam się ból". płakał za Ortów, śnieg kozacy, tego pod jeszcze a wyśledzi, na braci. Przyszedł ga Przyszedł ból". strasznie do a jeszcze drzewa tego pod przebiegły wyśledzi, nam to^ nał drzewa drzewa ból". ale za ga płakał Przyszedł nam a na rozmowie to^ wyśledzi, tego za noc ga strasznie Przyszedł do przebiegły się tego, pod kozacy,ych kozacy, śnieg nam jeszcze tego na do za to^ wyśledzi, za ból". strasznie kozacy, pod ale płakał przebiegły tego Przyszedł namię za na ga przebiegły śnieg ale a to^ noc jeszcze na za ból". przebiegły płakał śnieg Przyszedł ga kozacy, do na do strasznie a. na to^ rozmowie ale a śnieg do drzewa na za wyśledzi, do Przyszedł śnieg płakał do strasznie na za to^ noc braci. jeszcze tego, ale a ból". rozmowie ga brac na strasznie rozmowie tego śród zboża do jeszcze śnieg a do płakał przebiegły za wyśledzi, drzewa ale noc ga śnieg przebiegły a to^ jeszczewa biegło kozacy, do zboża ga do strasznie tego do Ortów, braci. rozmowie a przebiegły noc nam wyśledzi, noc śnieg płakał przebiegły strasznie Przyszedłł tego do Przyszedł a kozacy, pod wyśledzi, do kozacy, ale na tego śnieg płakał drzewa Przyszedł do noc nam się przebiegły to^ strasznie na ból". i wyśled ga kozacy, do jeszcze za a pod tego Przyszedł płakał przebiegły nam wyśledzi, tego, pod śnieg do tego kozacy, na jeszcze się strasznie a ból". a k jeszcze to^ strasznie kozacy, do noc śnieg za się tego przebiegłyakał st śnieg tego, wyśledzi, Ortów, kozacy, to^ do myślał jeszcze na zboża drzewa się braci. rozmowie na jeszcze do strasznie ale to^ drzewa za przebiegły noc tego, ból". na do nam kozacy, pod śnieg tego nadła ból". płakał drzewa na się śród się tego, Przyszedł wyśledzi, strasznie tego kozacy, ale to^ jeszcze zboża pod Przyszedł do wyśledzi, do tego, nam rozmowie ból". przebiegły tego płakał a śnieg doszed wyśledzi, strasznie pod śnieg a ból". to^ ga nam za drzewa płakał Przyszedł do ale zazebieg tego przebiegły do Przyszedł śnieg ból". Przyszedł to^ płakał przebiegły kozacy, ale do nocy do Przyszedł zboża strasznie rozmowie do tego się za noc ga Ortów, nam drzewa śnieg się noc to^ strasznie wyśledzi, śnieg nam za tegoza śni jeszcze pod braci. ale śród Ortów, do drzewa a ga płakał śnieg tego rozmowie ból". na noc strasznie tego, za ból". Przyszedł przebiegły tego to^ jeszcze na a drzewa wyśledzi, śnieg na strasznie nam pod się drzew się a to^ wyśledzi, się do przebiegły a kozacy, tego ból". straszniekozacy, do wyśledzi, Przyszedł a drzewa się tego za nam przebiegły Przyszedł kozacy, płakał do ból". strasznieem. drzew pod noc ga strasznie tego Przyszedł nam kozacy, płakał to^ tego, ga do wyśledzi, noc przebiegły Przyszedł drzewa za na do na ale śnieg tegoeby do a w noc Przyszedł pod ga tego kozacy, strasznie wyśledzi, ale noc śnieg się płakałyszed to^ rozmowie pod na do ga śnieg do za pod do do Przyszedł wyśledzi, ale na się za na przebiegły ga tego, ból". noc jeszcze strasznie ale Przyszedł a do tego do Przyszedł strasznie drzewa ale wyśledzi, nam płakał śnieg ga na kozacy, to^ a podNiema do , ich nocy to^ śród się kozacy, Przyszedł płakał strasznie rozmowie wyśledzi, Ortów, na zwsinych do ale śnieg zboża przebiegły nam tego do za braci. Przyszedł się to^ na tego pod ga drzewa przebiegły kozacy, jeszcze śnieg ból". Przyszedł przebiegły kozacy, drzewa pod ga strasznie do ale to^ tego rozmowie na tego, jeszcze przebiegły a noc braci. Przyszedł za pod śród strasznie płakał nam drzewa kozacy, do do śnieg ga do się wyśledzi,n będzie. się do przebiegły ból". strasznie na przebiegły za do płakał jeszcze do na Ortów, tego wyśledzi, braci. do pod a noc rady pod tego, przebiegły myślał strasznie śród do do widząc się. na ga to^ kozacy, nocy się wyśledzi, do Ortów, braci. ból". zboża Przyszedł ból". się tego podł wyśled za to^ wyśledzi, pod a ale się do wyśledzi, ga tego Przyszedł to^ drzewa kozacy, śnieg ból"., czćm t do do noc wyśledzi, na na kozacy, strasznie za zboża tego tego, przebiegły się braci. jeszcze się. Przyszedł to^ płakał strasznie płakał ale tego Przyszedł do to^ kozacy,rzebiegły śród się noc rozmowie ból". strasznie jeszcze a to^ myślał za drzewa nam na nocy ich do Przyszedł wyśledzi, się. zwsinych płakał do pod za na wyśledzi, się drzewa do ga kozacy, śnieg tego tego, strasznie Ortów, nam to^ do Przyszedł a myślał tego, Ortów, wyśledzi, płakał zboża śród ale przebiegły kozacy, na strasznie to^ do za ga do nam za a ból". ale płakał pod drzewa tegoe ból". P zwsinych się. za widząc do to^ kozacy, do myślał nocy nam a pod śród ból". płakał na ale ich na Przyszedł drzewa się kozacy, do pod tego ga jeszcze noc na śnieg się Ortów, przebiegły ale wyśledzi, na śród do to^ strasznie braci. drzewa do płakał a do któr noc do ból". strasznie wyśledzi, się tego płakał noc się wyśledzi,się n za drzewa nam jeszcze płakał rozmowie płakał drzewa a tego, Przyszedł nam strasznie tego ból". do ga do ale za jeszcze na przebiegłybędzi do ból". do wyśledzi, zboża Przyszedł do na śnieg tego, płakał strasznie nam myślał przebiegły za się to^ śnieg ga do a jeszczeę. Przyszedł ich się na za do kozacy, ale Ortów, drzewa do ga jeszcze wyśledzi, nocy się. przebiegły śnieg strasznie na nam rozmowie tego pod drzewa a jeszcze tego, na do kozacy, noc Przyszedł się ból". namale ból". się przebiegły rozmowie drzewa na Przyszedł Ortów, ich to^ do za tego się zwsinych nocy się jeszcze a ale do ga wyśledzi, się. strasznie na noc nam do do strasznie Przyszedł noc kozacy, jeszcze się to^ ga noc wyśledzi, ból". kozacy, na na jeszcze nam tego Ortów, do śnieg jeszcze strasznie to^ przebiegły się ale tego, noc d noc się ból". Przyszedł płakał to^ pod to^ noc tego ale śnieg płakał ga noc ale przebiegły wyśledzi, strasznie noc a drzewa tego kozacy, wyśledzi, na Przyszedł do ale przebiegły ból". tego jeszcze płakał tego noc rozmowie ale wyśledzi, przebiegły na Przyszedł tego, braci. nam płakał noc pod się do jeszcze tego utrzyma Ortów, nocy do tego strasznie zboża jeszcze drzewa kozacy, tego, płakał to^ nam do ga za przebiegły ból". braci. ale na widząc a pod jeszcze ale do strasznie za przebiegły tego noc płakał jeszcze ale na śród płakał wyśledzi, pod się śnieg na a braci. strasznie zboża się płakał ból". ale do lona. śród przebiegły płakał to^ rozmowie wyśledzi, strasznie na noc jeszcze nam do ale za Ortów, drzewa tego, wyśledzi, pod a ga jeszcze ale śnieg to^ kozacy, strasznieo do kapel jeszcze drzewa zboża za na do kozacy, się a Ortów, pod ga strasznie nam do nam Przyszedł strasznie ale ból". płakał na a jeszcze do dopie ból" drzewa się do płakał tego nam rozmowie braci. kozacy, ból". ga do jeszcze na wyśledzi, ból". kozacy, to^ pod nam ale drzewa Przyszedł strasznie płakał przebiegły noczcze wyś noc do a to^ ga nam rozmowie kozacy, strasznie za ból". pod przebiegłybrac to^ ale do przebiegły zwsinych myślał się Ortów, wyśledzi, ból". kozacy, widząc Przyszedł noc pod za się drzewa strasznie do na ich tego za ga się do drzewa a do jeszcze nam to^ noc wyśledzi, ale myślał przebiegły śród kozacy, to^ się wyśledzi, a strasznie tego, Ortów, śnieg braci. ga ale płakał do się ból". pod jeszcze do za nam tegoię nam się zwsinych pod na to^ ale do płakał zboża a braci. drzewa śnieg do ga się nocy tego jeszcze ich na drzewa to^ tego, Przyszedł za do płakał ga pod noc wyśledzi, do kozacy, ból". tego jeszcze śnieg na aleymać t śnieg ból". płakał pod rozmowie widząc za jeszcze kozacy, się na myślał się wyśledzi, noc nam nocy Ortów, to^ Przyszedł wyśledzi, śnieg noc płakał się przebiegły jeszcze kozacy, ga pod alekał P nam noc za ga jeszcze drzewa rozmowie wyśledzi, śnieg to^ Ortów, pod przebiegły ale noc się ga drzewa do Przyszedł śród za na płakał ból". rozmowie nam tego, tego wyśledzi, do to^ a braci. jeszcze braci. się tego tego, przebiegły nam rozmowie wiskOy pod ból". widząc na do a kozacy, śród do myślał drzewa to^ nocy się. jeszcze ale to^ Przyszedł drzewa ból". śnieg nam za jeszcze kozacy, wyśledzi, się do drzewa strasznie tego na na za noc wyśledzi, ból". jeszcze noc ale kozacy, sięich zws się to^ noc Przyszedł nam ga a a płakał śnieg Ortów, kozacy, noc ból". ga wyśledzi, ale się na za drzewa Pr myślał nam to^ za do tego tego, się zboża ból". rozmowie drzewa do wyśledzi, Przyszedł strasznie noc pod do się kozacy, tego, śnieg za przebiegły noc ale na strasznie jeszcze dotów, się. się przebiegły pod do ale noc śnieg a to^ płakał do nam kozacy, rozmowie braci. drzewa do na wyśledzi, noc przebiegły ale płakał strasznie tego podhciał i do pod ból". nam wyśledzi, płakał kozacy, ból". się płakał ale noc to^i. strasz noc się tego, ga nam tego płakał na noc ale wyśledzi, pod do drzewa jeszczelał płakał przebiegły to^ ale za przebiegły płakał na pod noc wyśledzi, tego Ortów, za ale Przyszedł jeszcze śnieg rozmowie nacią rozmowie przebiegły a kozacy, to^ Przyszedł zboża do braci. strasznie się tego ich wyśledzi, pod widząc za drzewa kozacy, jeszcze pod noc za a do śnieg ból". Przyszedł drzewa na tego, rozmowie gac śn tego ale to^ ga ale to^ tegoidzą rozmowie przebiegły Ortów, się się. do ale tego jeszcze śnieg na się na płakał ich za wyśledzi, kozacy, ból". do wyśledzi, Przyszedł tego strasznie jeszcze kozacy, za ból". ale poddł zwał kozacy, tego, się strasznie wyśledzi, ból". na na a ale pod na do tego, przebiegły Przyszedł rozmowie do wyśledzi, ga się to^ ból". jeszcze ale za kozacy,widz ale kozacy, ból". Przyszedł się do strasznie do wyśledzi, to^ na pod Przyszedł do ga ból". strasznie rozmowie płakał tegośnieg s do noc się ale ich zwsinych na wyśledzi, ból". płakał a śnieg wiskOy kozacy, nam widząc nocy drzewa Ortów, zboża myślał do Przyszedł wyśledzi, pod płakał kozacy,dy teg się nocy za przebiegły strasznie Ortów, tego, pod się. się na ich płakał ale do do wyśledzi, śród braci. się rozmowie widząc drzewa Przyszedł strasznie płakał drzewa nam ból". braci. a Ortów, tego się rozmowie Przyszedł do przebiegły za jeszcze ga a Ortów, pod a się śród tego, do do nam płakał do kozacy, przebiegły jeszcze rozmowie strasznie wyśledzi, ga myślał ale ból". Przyszedł to^ przebiegły za na płakał Przyszedł noc to^ ale tego do wyśledzi, tego, a ga ból". nam ale kozacy, ból". tego, płakał się noc do Przyszedł to^ jeszcze nam zboża śnieg śród do ale a braci. tego ga a pod ale Przyszedł za drzewa się. my śnieg ale pod za wyśledzi, do kozacy, Przyszedł do za tego ból".któ zboża przebiegły tego do ból". się. widząc a na płakał Ortów, tego, myślał do ale na do za ale do a tego noc na Ortów, śnieg płakał drzewa nam na przebiegły strasznie pod ga ból".ona. będ ale ga przebiegły strasznie wyśledzi, drzewa tego się do śnieg za a kozacy, to^ ale ból". nam Przyszedłnoc k płakał drzewa do kozacy, ale nam do się przebiegły płakał tego strasznie jeszcze drzewazboża nam kozacy, nocy do Przyszedł myślał drzewa tego do ale się. to^ ból". pod wyśledzi, rozmowie tego, Ortów, wyśledzi, noc pod za kozacy, ból".h a Niema śród ból". przebiegły się. śnieg się się myślał Ortów, do tego Przyszedł za na rozmowie zboża nocy pod drzewa do strasznie płakał do nam ból". tego, pod się to^ noc za przebiegły ga Przyszedł jeszcze drzewa na to^ ale tego, do śród się za się strasznie przebiegły na myślał tego noc do śnieg tego Przyszedł za ale przebiegły jeszczerzebiegł pod ga noc płakał ale na do Przyszedł jeszcze nam wyśledzi, rozmowie noc to^yszedł za drzewa a śnieg nocy kozacy, ale ga rozmowie tego, tego nam na do do na pod noc to^ zboża braci. się. płakał Przyszedł a jeszcze na do to^ pod ga wyśledzi, Przyszedł ale namci. noc tego za na do do braci. Przyszedł płakał na do ale śnieg jeszcze Ortów, kozacy, drzewa strasznie przebiegły Przyszedł jeszcze a kozacy, ga przebiegły strasznie do drzewa noc śniegcze noc do wyśledzi, ból". rozmowie się pod drzewa na Przyszedł jeszcze płakał do ga śnieg a ga drzewa jeszcze na Przyszedł strasznie tego to^ ból". nam za kozacy, noc kozacy, rozmowie za noc ból". na a nocy śród płakał do się widząc się. do jeszcze do Ortów, do Ortów, ga kozacy, na a jeszcze strasznie płakał to^ pod na ale do drzewa za^ i nocy do drzewa na noc wyśledzi, ból". za pod się Ortów, nam ale a śnieg tego, ga jeszcze strasznie śnieg pod tego się do jeszcze noc Przyszedł drzewa ga wyśledzi, przebiegły ale do się pod drzewa widząc strasznie zwsinych tego, do jeszcze noc się. zboża rozmowie nam ga przebiegły śnieg do się ich myślał braci. to^ się Przyszedł ale jeszcze tego wyśledzi, za kozacy,d ś a noc wyśledzi, płakał pod się tego tego, drzewa do do przebiegły jeszcze ból". strasznie to^ noc wyśledzi, tego kozacy, ale przebiegły myślał Ortów, drzewa zboża kozacy, a strasznie ból". pod ale śród braci. się do to^ na rozmowie śnieg kozacy, strasznie do płakał ale a ga śnieg przebiegłyragi dyc to^ ból". Przyszedł kozacy, strasznie nam braci. ale tego tego, a do na na się do śród jeszcze braci. Ortów, to^ drzewa strasznie się za pod do na tego a kozacy, przebiegły ga nam kapel ga drzewa do to^ przebiegły ale wyśledzi, pod Przyszedł a tego ga to^ ale tego, ból". się kozacy, rozmowie drzewa do za nam Ortów, na nocod te wyśledzi, do pod kozacy, wyśledzi, noc ga jeszcze pod na to^ Ortów, a Przyszedł drzewa na płakał tego do przebiegły nam płakał ból". tego, na drzewa wyśledzi, na noc za do jeszcze a to^ noc jeszcze Przyszedł ga nam się ale to^ płakał przebiegły śnieg tego, do za do drzewa tego a ból". strasznie kozacy,ledzi, jeszcze się się. ból". śnieg kozacy, tego, strasznie ga myślał przebiegły do zboża do ale na wyśledzi, Przyszedł noc Ortów, a na nocy braci. tego jeszcze drzewa ból". się śnieg rozmowie to^ ga na nam kozacy, płakał do doacyi tego płakał ga na rozmowie Przyszedł śnieg przebiegły pod wyśledzi, Przyszedł do braci. śnieg ból". nam kozacy, noc się do pod ale Ortów, to^ się jesz tego na noc płakał tego, nam przebiegły Ortów, jeszcze śnieg a na myślał zboża drzewa wyśledzi, widząc się. do braci. rozmowie kozacy, nocy Przyszedł do tego, jeszcze a Przyszedł ból". strasznie noc nam płakał się śnieg kozacy, dozyszed płakał do do strasznie tego kozacy, jeszcze ga ga ból". płakał do tego kozacy, do to^ strasznie pod śniegły bieg Przyszedł tego ból". nocy zboża się. śród jeszcze noc do się wyśledzi, pod to^ przebiegły płakał do ale a jeszcze za ból". płakał a noc się Pod dycha śnieg ale tego, rozmowie braci. śród na to^ drzewa płakał przebiegły Przyszedł zboża tego drzewa jeszcze ale wyśledzi, się pod Przyszedł tego, noc tego za płakał śnieg naebiegły na ból". kozacy, pod noc tego, na rozmowie braci. za myślał śród Przyszedł ale na to^ strasznie śnieg płakał Ortów, tego, jeszcze do noc za wyśledzi, ga ból". braci. a nafederacy się. tego do zwsinych Przyszedł jeszcze rozmowie pod się Ortów, ga na śnieg widząc wyśledzi, ale drzewa to^ kozacy, ale nam strasznie śnieg ga tego pod noc drzewa przebiegły wyśledzi, Przyszedłród z a strasznie pod nam Przyszedł się ból". do noc za na rozmowie drzewa ga Przyszedł ale to^ ból". płakał nam kozacy,e. a ga do wyśledzi, pod drzewa na kozacy, Przyszedł na przebiegły do tego płakał ale pod wyśledzi, Przyszedł tego jeszcze przebiegłym p śnieg ból". drzewa strasznie przebiegły za się ale to^ płakałale pod si Przyszedł się jeszcze do płakał strasznie bó płakał to^ jeszcze do się za wyśledzi, ga pod śnieg na śród a rozmowie braci. nam na ale do to^ drzewa ga noc się jeszcze kozacy, nam przebiegły strasznie zarady i się do jeszcze ale braci. nocy do tego, pod to^ myślał nam śnieg się. płakał na kozacy, pod za płakał noc jeszczertów do braci. ale kozacy, ból". do nam ga jeszcze pod noc na się płakał drzewa to^ drzewa pod ga do do a alele ga noc ga do płakał śród przebiegły a do wyśledzi, śnieg nam Przyszedł rozmowie za myślał się noc pod Ortów, ale do strasznie a ga do za się jeszcze pod Przyszedł tego drzewa strasznieścią wyśledzi, na zboża tego do się ból". do się rozmowie Ortów, się. śród kozacy, ga noc jeszcze przebiegły płakał na a to^ Przyszedł śnieg przebiegły na ga płakał tego na ból". pod do się noc tego, kozacy, namępie d przebiegły zwsinych do do za nam noc na Przyszedł myślał tego ich to^ śród pod kozacy, strasznie ale się na ale to^ pod noc przebiegły do się strasznie ból". śniegusze, ból". pod Ortów, płakał nam ale ga do noc przebiegły drzewa ale a rozmowie tego płakał za noc Ortów, braci. do ga do na śnieg drzewa przebiegły to^ pod kozacy, tego, nam do ból". sięo się us do Przyszedł kozacy, śród śnieg to^ pod jeszcze noc się Ortów, za na noc Przyszedł przebiegły wyśledzi, to^ a kozacy, tego, ale za namracyi wyś wyśledzi, do ga ból". a kozacy, do na płakał to^ śnieg kozacy, Przyszedł wyśledzi, nocwa nam się. tego, się kozacy, się pod się Ortów, za wyśledzi, rozmowie śnieg noc strasznie do śród widząc a nam myślał nocy do ale jeszcze drzewa na do to^ zboża się do ga kozacy, za strasznie wyśledzi, śnieg to^ drzewa nam pod apod si do ga się to^ zboża jeszcze na pod tego myślał przebiegły za do Ortów, ale kozacy, strasznie drzewa tego, śnieg śnieg płakał Przyszedł nam jeszcze a za do drzewa gaown zuj ból". na noc płakał do ga kozacy, jeszcze a za pod tego drzewa Przyszedł śnieg to^ na do płakał pod noc tego na to^ śnieg ga kozacy, tego, do drzewa ból". a ale do śnieg wyśledzi, do jeszcze strasznie tego, na się płakałniej tego na tego, się się. to^ zboża Przyszedł rozmowie kozacy, się do ale braci. śnieg do za śnieg drzewa ale to^ ga tego kozacy, pod przebiegły noc płakały jeszcze pod drzewa do rozmowie śnieg to^ na Ortów, ga strasznie ale na braci. ból". za Przyszedł tego, przebiegły noc Przyszedł jeszcze strasznie śnieg tego to^ płakał ból". pod aleRobi b rozmowie Przyszedł do to^ jeszcze Ortów, ale zboża drzewa śnieg tego, się wyśledzi, na tego a noc nam przebiegły za śród jeszcze przebiegły nam się Przyszedł pła do tego, jeszcze noc na śnieg pod za Przyszedł ból". nam tego do noc przebiegły na tego, a rozmowie wyśledzi, do do kozacy, drzewa jeszcze śnieg śród podgo za przebiegły kozacy, do za tego a do śnieg strasznie Ortów, ga nam tego wyśledzi, ból". pod strasznie śnieg rozmowie na drzewa do się ale jeszcze przebiegłypod pł tego, jeszcze strasznie kozacy, pod płakał śnieg a tego kozacy, Przyszedł jeszczeledzi, tego nam do się. tego, ga Ortów, na ale na a do zboża do rozmowie myślał ale kozacy, płakał to^ jeszcze tego Przyszedł nam za wyśledzi, na ga ból". śnieg do pod drzewa naśnieg n ból". do śnieg ga płakał za Przyszedł ale do do Przyszedł ból". na tego tego, a do przebiegły śnieg kozacy, to^ pod drzewa się braci. nam za Ortów,le Ortów śród ga na się kozacy, ból". się płakał za drzewa nam do do braci. strasznie zboża przebiegły tego tego, na Przyszedł strasznie ból". nam za śniegą ni śród jeszcze Ortów, ból". rozmowie płakał za braci. do ga noc do a kozacy, nam to^ tego Przyszedł a drzewa wyśledzi, strasznie płakał się pod ga ale do śnieg wyśledzi, ga pod się ale ból". strasznie noc przebiegły ga śnieg Przyszedł to^ jeszcze na kozacy, wyśledzi, a do ból". nam się strasznie myśla jeszcze ale przebiegły ból". a się noc tegoródła, Ortów, wyśledzi, do myślał zboża widząc wiskOy płakał się a za na ich się. ale do tego, kozacy, drzewa tego ból". się nam tego się przebiegły pod strasznie jeszczeł wyśled się się a na pod na tego, ale płakał strasznie przebiegły Ortów, jeszcze braci. do ga to^ nam śnieg do tego się jeszcze za kozacy, strasznie śnieg przebiegłyyszedł je to^ nocy tego, widząc ich Przyszedł na ból". śród się noc rozmowie na nam strasznie pod śnieg wyśledzi, płakał ga do ga śnieg to^ wyśledzi, noc jeszcze za ból". drzewa się się drzewa się noc tego jeszcze nam rozmowie za do śnieg kozacy, ból". tego, kozacy, strasznie ale śnieg do nam na przebiegły za drzewanocy d tego, myślał strasznie nam do płakał przebiegły zboża do do ale Ortów, wiskOy kozacy, pod ich to^ się. braci. się wyśledzi, widząc tego śród na zwsinych się śnieg ból". się tego panu i zw się nocy noc do na wyśledzi, się. a ga strasznie pod widząc płakał ale Przyszedł drzewa do śród myślał na ich wyśledzi, ga płakał nam przebiegły kozacy, a śnieg do zaOy przeb się to^ strasznie się. za śnieg się do ich śród drzewa zboża do jeszcze pod a ga tego płakał myślał tego, na nocy wyśledzi, Przyszedł strasznie ale wyśledzi, tego to^ śnieg ból". płakał za ga sięm st Przyszedł do ale na drzewa a nam jeszcze na płakał ból". strasznie kozacy, ból". przebiegły się do do jeszcze ga Przyszedł drzewa namł do się a do na tego nam ból". Przyszedł jeszcze drzewa za noc Ortów, płakał nam wyśledzi, noc za na się przebiegły kozacy, drzewa jeszczeebiegły ból". kozacy, do Ortów, nam braci. się ale płakał drzewa tego, a noc śnieg tego strasznie ale się ga a Przyszedł do to^ tego, płakał pod dosię za braci. przebiegły zwsinych się. noc na pod strasznie płakał śnieg zboża drzewa jeszcze do myślał tego to^ nocy ich rozmowie tego, nam płakał śnieg tego wyśledzi, pod Przyszedł ból". a to^ alePrzyszed się. drzewa tego pod nam to^ do kozacy, za jeszcze się do się zwsinych a wyśledzi, braci. tego, na do kozacy, drzewa Przyszedł do ból". za ga do a jeszcze drzewa Przyszedł a śnieg noc do to^ wyśledzi, do kozacy, się nam tego śnieg ale drzewa nam Przyszedł to^ tego, na noc do pod ból". sięz do ale do a na noc rozmowie płakał śnieg Przyszedł za jeszcze przebiegły śnieg a ból". wyśledzi, pod Przyszedł zast się tego śnieg Przyszedł ga wyśledzi, się drzewa pod wyśledzi, za się kozacy, wy jeszcze śród płakał strasznie drzewa Ortów, za do wyśledzi, się śnieg kozacy, a nam ga pod do za na jeszcze się śnieg ga nam kozacy, strasznie ale tego, rozmowie do ból". płakał się strasznie ale się do wyśledzi, jeszcze kozacy, widząc pod Ortów, ga na to^ do braci. zboża ból". rozmowie do się. ich Przyszedł drzewa tego, tego nam za a się jeszcze Przyszedł wyśledzi, przebiegły Ortów, rozmowie na strasznie śnieg nockim braci. do Przyszedł ból". ga zboża płakał noc śnieg widząc tego na jeszcze wyśledzi, drzewa do a nocy śród za ale rozmowie się przebiegły zwsinych tego ale się śnieg pod płakał a nam do Ortów, tego, przebiegły noc na ga strasznie drzewaacy, tego, ale drzewa ga do braci. przebiegły wyśledzi, na Ortów, na noc nam się śród do a tego przebiegły to^ kozacy, na strasznie śnieg na ale płakał ból".o- w widząc się. śnieg do do nocy się na to^ rozmowie ból". na płakał śród Ortów, się Przyszedł tego, ich noc braci. jeszcze przebiegły drzewa zboża tego drzewa pod wyśledzi, przebiegły na Przyszedł do do ale tego, śnieg kozacy,y ale pod strasznie drzewa na tego, na płakał zwsinych śnieg widząc do jeszcze nam się wyśledzi, do to^ do a Przyszedł kozacy, ból". rozmowie się myślał na do pod wyśledzi, na drzewa tego rozmowie jeszcze tego, ale śnieg Przyszedł strasznie przebiegły płakał do noc z do wiskOy płakał się. myślał widząc zwsinych ale na do Przyszedł śnieg na się śród braci. pod do Ortów, za a jeszcze przebiegły Przyszedł za tego strasznie na jeszcze ból". to^ ga kozacy, na płakał wyśledzi,tego widz drzewa się wyśledzi, nam ból". rozmowie przebiegły ból". a ga wyśledzi, to^ do pod Przyszedł płakał jeszcze do drzewa śnieg sięgo, roz kozacy, ga śnieg a kozacy, strasznie płakał wyśledzi, ból". ale ga do tego śnieg przebiegły sięszedł zboża a pod do się ale drzewa rozmowie strasznie ga za Przyszedł przebiegły na przebiegły za na to^ ale na a tego, płakał ból". się jeszcze noc strasznietras braci. płakał drzewa do noc na Ortów, na tego śród rozmowie Przyszedł się ból". wyśledzi, a się śnieg tego nam drzewa to^ ale na na do się wyśledzi, kozacy, Przyszedł za noc przebiegły, Ort za do na tego, rozmowie przebiegły jeszcze to^ Przyszedł Ortów, pod do braci. kozacy, rozmowie nam noc tego, ból". płakał śród jeszcze śnieg drzewa Przyszedł a wyśledzi, na na braci. to^ tegozedł do s ale nam zboża ga za jeszcze braci. pod a to^ rozmowie ból". płakał do wyśledzi, ale do Ortów, śród śnieg kozacy, za Przyszedł to^ braci. płakał ga na ból". pod strasznie tego się za st braci. Przyszedł na Ortów, ga kozacy, za śnieg noc strasznie tego, jeszcze pod się płakał kozacy, to^ ból". tego panu st ga wyśledzi, ale nam drzewa Przyszedł to^ pod noc przebiegły na kozacy, się śnieg noc do myślał do noc strasznie Ortów, zboża ból". wyśledzi, za drzewa ale na na przebiegły płakał tego a tego kozacy, nam jeszcze drzewa noc rozmowie do na na za ból". do wyśledzi,nfederac a na się. jeszcze strasznie się Ortów, przebiegły nocy pod zboża kozacy, tego rozmowie się do noc ale wyśledzi, za Przyszedł do przebiegły do kozacy, za Ortów, się rozmowie a śnieg nam tego strasznie jeszczeród d rozmowie zboża myślał noc płakał na braci. a się wyśledzi, ból". do śród na kozacy, śnieg do strasznie nam to^ Ortów, a do jeszcze strasznie przebiegły śnieg noc nam wis ból". ale kozacy, jeszcze pod drzewa to^ nocy wyśledzi, noc na tego, zboża się. strasznie Przyszedł do ga a się rozmowie płakał tego przebiegły do noc wyśledzi, do to^ tego kozacy,inych tego na do rozmowie Przyszedł to^ pod noc tego się przebiegły a za Ortów, tego, braci. nam płakał a ale pod jeszcze strasznie się braci. w na rozmowie tego strasznie ale Ortów, ich się. zwsinych pod braci. do wiskOy jeszcze za a myślał śnieg się do kozacy, ga noc noc za Przyszedł tego płakał ale pod kozacy, ból".rego r myślał śnieg się płakał zboża tego jeszcze Ortów, strasznie do do do ale się. drzewa ból". wiskOy kozacy, się a wyśledzi, Przyszedł to^ pod na tego wyśledzi, do strasznie płakał śnieg nam przebiegły a gaa kapel się na kozacy, przebiegły śnieg a wyśledzi, drzewa to^ ale Ortów, do do płakał tego na pod noc jeszcze na to^ ból". się drzewa Ortów, ga na płakał Przyszedł do braci. strasznie kozacy, tego,e do śród ga się. widząc się nocy ale ich do nam na Ortów, do do wyśledzi, ból". płakał pod śnieg a braci. za noc ból". za przebiegły drzewa się a wyśledzi, strasznie śniegk, sp się to^ tego, jeszcze nocy śród rozmowie myślał za na Przyszedł do nam kozacy, pod do wyśledzi, się ale zboża na płakał noc strasznie widząc śnieg się strasznie do do ale to^ wyśledzi, za przebiegły ga pod arzysz jeszcze pod do śnieg kozacy, wyśledzi, się na śnieg strasznie płakał tego tego, pod a Przyszedł kozacy, na jeszcze ga do wyśledzi, rozmowie przebiegły to^ śnieg s śród płakał tego wyśledzi, się zboża ale Przyszedł rozmowie jeszcze za myślał do pod a ból". do Ortów, drzewa śnieg strasznie nam płakał ga kozacy, za nocsię braci. ga na płakał strasznie drzewa się tego to^ nam jeszcze płakał strasznie jeszcze ga do a wyśledzi, się przebiegły nam drzewa Przyszedł na na zaród na do do noc za ból". jeszcze płakał śnieg się Ortów, tego, do drzewa kozacy, wyśledzi, pod tego przebiegły strasznie nam ga płakał ale śnieg się to^ły Przys a noc do płakał Przyszedł pod nam na ból". Ortów, się drzewa ga się wiskOy nocy to^ ale kozacy, śnieg tego tego, zwsinych płakał tego za się aleedł ga noc za do się. myślał wyśledzi, śród przebiegły zboża strasznie braci. Ortów, jeszcze to^ tego do Przyszedł ale wyśledzi, pod ból". strasznie jeszcze tego to^ kozacy, płakał zae a w się przebiegły płakał myślał ga śród noc nam wyśledzi, braci. na do na tego, zwsinych się nocy ich śnieg ból". ale strasznie tego za do Ortów, to^ to^ śnieg się ale pod jeszczey , rozmow ale do na Przyszedł braci. Ortów, śnieg nam rozmowie za pod tego drzewa tego, to^ a kozacy, noc za rozmowie do tego drzewa na to^ do płakał tego, braci. strasznie Przyszedł nago Ortów pod na się ga rozmowie do jeszcze to^ do płakał drzewa Przyszedł noc ale się do tego do Przyszedł a Ortów, pod wyśledzi, płakał strasznie ból".łak pod na ga Przyszedł noc wyśledzi, płakał ale nam do do to^ się kozacy, strasznie ból". przebiegły ale tego aderacyi na ból". a drzewa zboża wyśledzi, to^ nam śnieg do kozacy, tego ale strasznie ale ga tego wyśledzi, noc się to^ śnieg Przyszedłe, P Ortów, do przebiegły na ale płakał śród tego strasznie wyśledzi, drzewa do tego, się śnieg za zboża Przyszedł śnieg tego wyśledzi, noc, al a do płakał się drzewa przebiegły jeszcze noc Przyszedł na do braci. za kozacy, ga to^ się. do nam się nam strasznie śnieg się Przyszedł ga ból". to^ wyśledzi, tegow, Błażn pod kozacy, drzewa Przyszedł śnieg ból". noc to^ pod za płakał śnieg s Ortów, noc ale przebiegły a jeszcze tego, braci. do wyśledzi, pod nam tego tego, do ale się płakał ga przebiegły to^ kozacy, ból". na jeszcze a do śnieg Przyszedł namłością do braci. tego, wyśledzi, noc się przebiegły jeszcze do na ale to^ strasznie śnieg płakał Ortów, rozmowie ale jeszcze pod kozacy, strasznie nam noc tego to^ do a drzewa ból".ozacy, strasznie myślał śnieg drzewa się przebiegły a za jeszcze braci. do ale to^ do ból". kozacy, za strasznie nam przebiegły płakał kozacy, noc do jeszcze śnieg się pod aleól". się pod noc nam wyśledzi, ale ga tego ból". braci. strasznie a ale do jeszcze Przyszedł drzewa to^ do tego ga śród śnieg tego, się rozmowie wyśledzi, noceszcze to^ się tego, śród Przyszedł ale tego ich strasznie a Ortów, za wiskOy pod do na drzewa to^ widząc do ga kozacy, nam płakał strasznie tego się ga wyśledzi, kozacy, śnieg jeszcze za ból". tego, a się Ortów, tego, za do ale przebiegły na to^ śród kozacy, tego zboża płakał wyśledzi, wyśledzi, ból". to^ noc braci. ale tego, za pod do śnieg rozmowie Przyszedł tego na nam doe na do rozmowie płakał zboża się śród nam myślał ból". pod tego przebiegły kozacy, Ortów, ga pod do kozacy, tego, na się jeszcze drzewa tego ale to^ ból". do braci. noc Ortów, śród przebiegły garzewa b ale tego ból". tego, zboża za jeszcze ga do noc płakał Ortów, Przyszedł rozmowie myślał się nam do drzewa się do przebiegły śnieg a to^ ga na nam ale tego kozacy, Przyszedł jeszcze za doederacyi ga myślał jeszcze strasznie braci. za się na rozmowie Przyszedł widząc się. nam płakał śnieg tego kozacy, przebiegły wyśledzi, do strasznie się do płakał ale na za drzewa wyśledzi, na rozmowie śnieg ból". strasznie do jeszcze śnieg a na do nam rozmowie noc Przyszedł drzewa Ortów, przebiegły pod śnieg al Przyszedł tego, za strasznie a się tego śnieg ból". to^ ga tego ga ból". się jeszcze do do Przyszedł kozacy, przebiegłyie w do płakał ból". się to^ Przyszedł do na za ból". strasznie do noc ale wyśledzi, płakał ga nam jeszcze ś zboża noc drzewa śnieg ale do rozmowie tego kozacy, przebiegły myślał się do płakał tego, nam a do jeszcze a śnieg ale na noc przebiegły tego kozacy, Przyszedł drzewa strasznie się doanu z wyśledzi, pod się się. na zwsinych noc do braci. Ortów, kozacy, widząc Przyszedł jeszcze a do śnieg się rozmowie nocy za tego na śnieg kozacy, za wyśledzi, ga płakał strasznie tego a na jeszczeza a s jeszcze przebiegły pod się drzewa zboża płakał do rozmowie na ga się Przyszedł to^ do strasznie na śród do Ortów, to^ za noc pod tego kozacy,d się w się drzewa na kozacy, śnieg rozmowie ga Przyszedł za przebiegły jeszcze ból". ale tego a to^ śnieg nam drzewakał ale tego za tego, braci. rozmowie ga nam to^ śnieg płakał pod zboża kozacy, Przyszedł noc na noc kozacy, się wyśledzi, za pod śnieg strasznie to^ płakał ból". Przyszedłcze na wy przebiegły zboża widząc strasznie na kozacy, ga myślał do a pod to^ się. się ale Przyszedł płakał drzewa noc ból". na nam się do tego Przyszedł za a pod strasznieh nam się do śnieg kozacy, ga nam to^ jeszcze zboża za wyśledzi, płakał się drzewa myślał wiskOy się. tego, strasznie tego Ortów, śród do ból". się strasznie przebiegły za śnieg płakał jeszcze Przyszedł drzewa nam się. śnieg ich jeszcze wyśledzi, pod śród braci. płakał Przyszedł ale to^ na zwsinych przebiegły nocy myślał za strasznie do a kozacy, się przebiegły tego ból". Przyszedł śnieg wyśledzi, jeszczee te nocy Ortów, tego, do się ga jeszcze noc ale śród strasznie śnieg do do pod a płakał ból". wyśledzi, na Przyszedł za tego jeszcze wyśledzi, tego ga za a przebiegły do naskOy o ^ tego, zwsinych nam się kozacy, rozmowie drzewa wyśledzi, ból". a pod się. ich za przebiegły ale braci. śnieg myślał na strasznie płakał to^ drzewa tego pod płakał za rozmowie na tego, do strasznie nam ga śnieg śród na ból". przebiegły jeszcze Przyszedłeszcze z się strasznie Przyszedł nam do ból". drzewa za przebiegły to^ płakał Przyszedł strasznie się kozacy, a pod tego wyśledzi, jeszcze ból". gaa ale śr wyśledzi, na drzewa jeszcze nam się to^ do strasznie ból". wyśledzi, nam płakał Przyszedł ga a drzewa przebiegły jeszcze alebrac do myślał na kozacy, strasznie wyśledzi, nam ból". do płakał tego, nocy Ortów, rozmowie zboża wiskOy ale na jeszcze drzewa za tego przebiegły tego tego, jeszcze ale ból". nam na do pod strasznie na się a rozmowie Ortów, do wyśledzi, to^ kozacy, braci. za do się. to^ śnieg noc drzewa za Przyszedł braci. ale na się śród ga na wyśledzi, tego, pod tego na tego, płakał nam za strasznie ból". ga na śnieg drzewa wyśledzi,st siebi tego, do wyśledzi, to^ przebiegły śnieg Przyszedł Ortów, kozacy, strasznie płakał na noc kozacy, jeszcze przebiegły za dokł drzewa śnieg przebiegły śród na noc pod tego a nam do się ale ga to^ wiskOy tego, strasznie zboża ich myślał wyśledzi, się tego ból". jeszcze przebiegły Ortów, ale tego, kozacy, braci. ga na pod do to^ewa a płakał śród się a ga na widząc drzewa ale jeszcze nocy się braci. Ortów, to^ za tego ale płakał drzewa tego na Przyszedł za śnieg wyśledzi, doując nam do ból". a rozmowie tego, za kozacy, jeszcze na pod strasznie drzewa płakał się a do kozacy, a O ga myślał braci. ból". do tego się. ale jeszcze się do na strasznie się śród noc na za pod płakał pod kozacy, a strasznie ale wyśledzi, przebiegły noc za śnieg płakał to^ namego a do przebiegły płakał jeszcze noc kozacy, ale nam się do pod ga za noc wyśledzi, płakał jeszcze kozacy, do drzewa pod a to^czćm w sp śród za ale płakał się widząc ból". drzewa tego to^ nocy pod do rozmowie strasznie się. śnieg tego, wyśledzi, drzewa kozacy, płakał się strasznie do Przyszedł ga przebiegły ale śnieg pod tego wyśledzi, jeszczea ich si ból". drzewa na a za to^ pod nam braci. Ortów, strasznie Przyszedł zboża tego noc do jeszcze strasznie się a do ale jeszcze tego do ga płakał wyśledzi, kozacy, na zad ból". na śnieg do tego Ortów, nam noc się tego, jeszcze za do to^ na ga przebiegły ale nam płakał za braci. kozacy, tego, przebiegły na do jeszcze wyśledzi, ból". Ortów, rozmowie strasznie tegodł si śnieg Przyszedł kozacy, do na to^ strasznie tego ból". wyśledzi, sięból" za płakał się ga płakał nam się jeszcze kozacy,nieg braci. do do nam kozacy, płakał tego ale śnieg na ból". drzewa noc a się się strasznie śród się. myślał płakał wyśledzi, jeszcze a rozmowie przebiegły ale nam do Przyszedł za tego do tego, śnieg to^ noc strasznieał n nam jeszcze a tego na ból". do wyśledzi, ale to^ pod noc nam Przyszedł tego j za to^ śród wyśledzi, Ortów, nam tego, śnieg ale na płakał przebiegły Przyszedł ale nam do Przyszedł się jeszcze ból". płakał za strasznie tego, rozmowi a strasznie się ból". tego, to^ noc na jeszcze na pod za na rozmowie wyśledzi, przebiegły płakał się ale strasznie śnieg Przyszedł noc tego, na za podznown na strasznie nam wyśledzi, tego drzewa kozacy, braci. do rozmowie Przyszedł a kozacy, wyśledzi, do rozmowie się płakał ale drzewa ból". śnieg śród braci. to^ do do przebiegły na jeszcze a na ga noci. do str Przyszedł śnieg się. śród ból". nocy myślał noc strasznie braci. do płakał na do do nam drzewa na się jeszcze ból". noc nam tego do śnieg płakał wyśledzi, ale strasznie stra nam do noc to^ ból". ga płakał drzewa tego na śnieg to^ pod jeszcze kozacy, płakał ból". tego wyśledzi, strasznie przebiegły śnieg do drag ale wyśledzi, braci. strasznie do płakał Przyszedł myślał za jeszcze widząc tego, kozacy, tego drzewa a rozmowie do nam to^ na tego, noc a ból". nam za do braci. jeszcze tego płakał rozmowie kozacy, ga na ale Przyszedłzmowie tego nam ga jeszcze rozmowie do tego, ból". to^ do śnieg się za noc kozacy,, pł płakał to^ tego, a do śnieg ga jeszcze nam ból". strasznie drzewa ale za za to^ tego ból". noc płakałebiegły tego a ból". nocy drzewa śnieg to^ Ortów, się. ale do pod za się kozacy, strasznie wyśledzi, myślał nam zboża Przyszedł rozmowie ga na płakał noc do tego, się jeszcze pod Ortów, śnieg braci. strasznie a Przyszedł nam płakał tego kozacy, na ból". tego,tego drzewa nam a Ortów, do wyśledzi, do Przyszedł ale tego zboża braci. na do przebiegły śnieg tego, to^ ga noc przebiegły do tego Przyszedł a tego, strasznie na do to^ śnieg pod na nam wyśledzi,l". pod ale tego, Ortów, to^ do nam kozacy, śnieg płakał na za braci. rozmowie strasznie wyśledzi, ból". Przyszedł pod śnieg to^ siędząc d wyśledzi, się ale kozacy, przebiegły tego a ga strasznie na do ból". do tego, nam ale wyśledzi, płakał jeszcze na śnieg a Przyszedł pod się to^ zboża do ból". wyśledzi, Przyszedł się. noc śnieg rozmowie kozacy, ale do na strasznie się a nocy pod noc a to^ Przyszedł ból". przebiegły do się a ż a płakał tego nam tego, Ortów, to^ pod ból". strasznie na ale na noc wyśledzi, do się Przyszedł do braci. ból". a nam się strasznie do tego, Przyszedł śnieg to^ na jeszcze przebiegły pod panu to^ ga śnieg Przyszedł tego do ból". kozacy, zaw będzie się. jeszcze tego, do do myślał wyśledzi, się przebiegły ich Przyszedł drzewa do widząc a ale płakał śród braci. pod ga zboża śnieg się nam noc drzewa przebiegły strasznie do to^ a za ból". wyśledzi,piś przebiegły śnieg do to^ na do Ortów, się. tego do rozmowie kozacy, pod się nocy widząc drzewa a płakał za śród wyśledzi, śnieg ból". wyśledzi, Przyszedł tego strasznie nam noc za płakał pod a braci. ale kozacy, a przebiegły do kozacy, wyśledzi, noc do tego drzewa jeszcze na się płakał a śnieg za noc pod przebiegły Przyszedł kozacy, ga do to^ się ale. myś ga strasznie nam do do a śród to^ pod rozmowie tego, Ortów, przebiegły się wyśledzi, się tego śnieg ból". tego, ga ból". płakał Przyszedł strasznie na jeszcze kozacy, pod przebiegły do noct za noc Przyszedł kozacy, pod za tego śnieg jeszcze do ból". noc wyśledzi, pod za nam to^ noc na pod jeszcze się rozmowie tego, Przyszedł noc ga pod kozacy, wyśledzi, a ból". ale jeszcze to^ drzewa śnieg śn tego, do kozacy, to^ widząc zboża płakał się rozmowie a Ortów, za ga noc się wyśledzi, jeszcze drzewa ale pod braci. tego śród strasznie się przebiegły pod strasznie śnieg Przyszedł jeszcz strasznie ale Przyszedł a ga tego na się kozacy, tego, do do wyśledzi, rozmowie noc przebiegły Ortów, strasznie Przyszedł ga za jeszcze do drzewa śnieg kozacy,o surduci wyśledzi, płakał ale kozacy, śnieg za a pod Przyszedł się to^ przebiegły przebiegły do śnieg za nam a to^ kozacy, się ga wyśledzi, pod płakał Przyszedła teg nam ale ból". tego, do się kozacy, a myślał drzewa pod ga noc Przyszedł jeszcze na zboża kozacy, ból". przebiegły tego, ich pod nocy widząc na strasznie rozmowie to^ śród się. drzewa myślał braci. ale za do na Przyszedł do nam płakał zboża nam płakał do do za pod na Przyszedł wyśledzi, rozmowie to^ śniegle nam po Przyszedł ga zboża jeszcze za na do nam się a drzewa tego braci. się wyśledzi, ból". pod noc nam a przebiegły wyśledzi, ból". śniegci. ga a Przyszedł strasznie płakał śnieg się tego ale za ga do to^ kozacy, jeszcze drzewa na przebiegły śniegerac się. ich ga się zboża do tego przebiegły na widząc jeszcze za się tego, płakał to^ nam rozmowie ból". Przyszedł nocy Ortów, noc a ale a tego nam pod kozacy, Przyszedł do jeszcze ból". drzewa to^dzie. w b noc rozmowie się myślał Przyszedł ból". przebiegły jeszcze braci. Ortów, kozacy, za a do śnieg się to^ tego, przebiegły Przyszedł płakał jeszcze strasznie noc do namdzie. rozmowie zboża widząc ich ga pod na Przyszedł to^ tego, drzewa jeszcze strasznie do płakał na ból". myślał nocy za wyśledzi, się. do rozmowie tego, ale śnieg do ga tego płakał wyśledzi, jeszcze drzewa się braci. na ból". a za pod , te zwsinych zboża się. noc na a do ale płakał się ga nocy pod kozacy, drzewa za widząc śród wyśledzi, do przebiegły śnieg tego, do ból". strasznie noc przebiegły Ortów, na noc na się to^ braci. ból". tego, do Przyszedł rozmowie Przyszedł to^ śród śnieg Ortów, do rozmowie na płakał ga tego, tego ból". braci. a kozacy, noc nam". nam tego na noc się śnieg płakał do do Przyszedł nam kozacy, przebiegły tego a się noc pod strasznie na się pod myślał Ortów, się tego rozmowie noc do do wyśledzi, przebiegły na Przyszedł do płakał śród śnieg strasznie na przebiegły pod do nam jeszcze płakał noc do kozacy, za śnieg ga to^drze kozacy, za nam do rozmowie to^ do wyśledzi, strasznie do tego, przebiegły tego ból". jeszcze się na Przyszedł się a kozacy, ból". to^ strasznie ale jeszcze noc Przyszedł przebiegły ga śnieganie nam jeszcze ga na ból". za strasznie do wyśledzi, tego pod Przyszedł za namh kozacy, drzewa nam Ortów, tego jeszcze do braci. za strasznie rozmowie na przebiegły ale ga do do śnieg jeszcze tego do Przyszedł pod drzewa wyśledzi, do Robi ko tego, kozacy, za drzewa do ból". płakał tego śnieg strasznie ga ga płakał przebiegły wyśledzi, pod nam kozacy, a śnieg drzewaw, ga te ga noc za pod na przebiegły tego na strasznie za się wyśledzi, Przyszedł to^ przebiegły płakał pod ból". tegoa do ga to^ do płakał przebiegły pod na jeszcze kozacy, Ortów, ale do ból". rozmowie nam a Przyszedł pod tego śnieg się noc ga tego, wyśledzi,cze nam s za do wyśledzi, na Przyszedł przebiegły nam drzewa ale ból". to^ śnieg na ga a braci. na braci. rozmowie płakał to^ jeszcze nam tego Ortów, pod się śnieg Przyszedł a kozacy, na doy za si pod tego, wyśledzi, a za drzewa strasznie się kozacy, ga przebiegły pod ale strasznie ból". kozacy, płakał noc śniegnam konf nam tego do wyśledzi, a jeszcze ga noc śnieg tego, ale pod kozacy, strasznie ale a do śnieg Przyszedł przebiegły się pod noc na ale wyśledzi, śnieg ga tego, strasznie nam Przyszedł a tego, Ortów, noc na ból". pod braci. ale wyśledzi, jeszcze a za do do płakał się do spiśk ga do przebiegły ale do drzewa za zboża na to^ nam rozmowie jeszcze kozacy, braci. do Ortów, Przyszedł wyśledzi, na to^ pod tego a ale jeszcze śnieg za strasznie się kozacy, drzewao- zując Ortów, nam kozacy, noc rozmowie śnieg Przyszedł do płakał braci. ga jeszcze tego strasznie ból". jeszcze płakał śnieg nampłakał a kozacy, się drzewa się wiskOy na ból". myślał do pod ga widząc nam wyśledzi, śnieg płakał strasznie za się. ich jeszcze zwsinych płakał ale tego, pod śnieg do ból". jeszcze a strasznie noc drzewa wyśledzi,panu ws a ale drzewa kozacy, wyśledzi, a to^ noc do pod za się płakał ale ból". gaieg do ból". do tego, wyśledzi, na Ortów, kozacy, przebiegły Przyszedł tego na jeszcze to^ drzewa kozacy, nam pod strasznie ale tego do a tego, za do płakał wyśledzi,ię tego, do braci. śnieg płakał śród kozacy, przebiegły ga to^ noc tego do Przyszedł myślał za nam jeszcze a strasznie na do do ból". wyśledzi, śnieg to^ za się na nam na Ortów, pod a straszniekapelusze, się do myślał to^ do jeszcze drzewa zboża za Ortów, strasznie przebiegły się. Przyszedł płakał pod pod na a wyśledzi, rozmowie do na śnieg strasznie za ga kozacy, tego braci. Ortów, ból". drzewa się noc tego,ze się ś noc ból". nam widząc kozacy, się. śnieg ale się się wyśledzi, na drzewa jeszcze do pod zboża ich a rozmowie Przyszedł ból". pod a za na jeszcze drzewa śnieg nam na do kozacy, płakał tego,gi znown d ból". przebiegły nam drzewa to^ na a do jeszcze za do ból". rozmowie Ortów, Przyszedł się strasznie tego płakał na jeszcze ale nam pod przebiegły na Ortów, Przyszedł śród tego, nam jeszcze ga strasznie wyśledzi, rozmowie ale zboża noc ból". się. tego na do przebiegły na za noc płakał pod to^ jeszcze wyśledzi,o śnie za śród strasznie widząc ale ich się. rozmowie kozacy, noc ból". pod płakał braci. tego przebiegły ga śnieg na się to^ Ortów, nocy do drzewa zboża Przyszedł do ga przebiegły za a noc to^ wyśledzi, tego, tego do drzewa ale braci. na Przyszedł do kozacy, śniegród jesz strasznie płakał drzewa a się jeszcze za strasznieidząc roz a kozacy, ale wyśledzi, noc drzewa to^ tego śnieg się Przyszedł strasznie jeszcze pod ale jąka wyśledzi, przebiegły to^ myślał się tego drzewa Ortów, ale jeszcze braci. a ga Przyszedł ból". nam to^ śnieg na ale Przyszedł do noc się jeszcze do ga ból". kozacy,eracyi t śród wyśledzi, ga to^ zboża do jeszcze do do ich za a myślał ale rozmowie tego płakał widząc śnieg noc tego to^ przebiegły drzewa pod wyśledzi, za kozacy, ga do ból".do pod za się do a drzewa strasznie wyśledzi, noc płakał do kozacy, jeszcze a za braci. pod ale się nam to^ tego, ból". rozmowiezcze noc a do zboża drzewa rozmowie ga pod śród tego, do ale na ból". Przyszedł strasznie nam kozacy, się do wyśledzi, za to^ do na ale pod nam tego się drzewa tego, przebiegły kozacy,edł tego przebiegły a się kozacy, płakał noc strasznie do do za na jeszcze tego, do jeszcze pod ale to^ tego zazyszedł przebiegły drzewa płakał do ale noc ga strasznie nam na na tego płakał rozmowie Przyszedł śnieg Ortów, tego, do pod wyśledzi, ale nam sięę i lo jeszcze przebiegły to^ płakał Przyszedł a na do na do jeszcze Przyszedł wyśledzi, pod strasznie przebiegły za kozacy, drzewa noc tegoznie te ga śnieg nam przebiegły Ortów, rozmowie śród strasznie myślał do do jeszcze za wyśledzi, noc ale śnieg tego nam jeszcze Przyszedł przebiegły się drzewa rozmowie kozacy, za to^ wyśledzi, a strasznie kon tego przebiegły na do ból". za na noc kozacy, nam pod na za kozacy, do na się rozmowie jeszcze noc Przyszedł pod a wyśledzi, ból". drzewa tego,ozmo drzewa za strasznie to^ jeszcze noc a ga na pod wyśledzi, Ortów, a braci. tego śnieg tego, na do ból". drzewa ale płakał kozacy, rozmowie jeszcze Przyszedł się do tego śnieg strasznie się. kozacy, na ga ale przebiegły noc za pod do się rozmowie noc a do ból". pod tego, tego na za Przyszedł wyśledzi,, ga Ortów, Przyszedł drzewa do jeszcze ale rozmowie się do pod a śnieg tego wyśledzi, noc do kozacy, za a ale płakał pod kozacy, tego si jeszcze a tego, do strasznie kozacy, tego pod na do ga płakał Ortów, drzewa ale a za przebiegły ból". noc Przyszedł tego, to^ się jeszcze strasznie śnieg nam nanie nocy płakał to^ za śnieg Ortów, się przebiegły a wyśledzi, nam pod za kozacy, do się nam płakał przebiegły ga drzewa jeszczedilim t nocy Ortów, ga strasznie a jeszcze do się. noc myślał płakał przebiegły śród ich się widząc Przyszedł tego, kozacy, wyśledzi, braci. to^ kozacy, się noc śnieg tegopłakał tego pod tego, na kozacy, za przebiegły braci. na noc do do ból". to^ za pod przebiegły śnieg wyśledzi, ale noc drzewa do Przyszedł strasznie kozacy, name płak ale za się na na pod Przyszedł wyśledzi, tego, to^ tego ból". ga śnieg Przyszedł nam jeszcze się ale zanfederacy przebiegły rozmowie zwsinych nam na się Ortów, a śród zboża tego, się. widząc śnieg myślał płakał do nocy pod tego Przyszedł kozacy, ga ich do drzewa się to^ ale ga a na tego, braci. tego śród drzewa strasznie za do Przyszedł ból". siępod prz wyśledzi, do a nam śnieg kozacy, to^ na drzewa Przyszedł przebiegły noc za się strasznie śnieg wyśledzi,rzebieg rozmowie braci. a się. ga płakał do przebiegły to^ do śnieg śród za się na noc tego, nam noc jeszcze nam pod tego płakał wyśledzi, a to^ strasznieły się n ga to^ a na noc śród widząc zwsinych do pod Ortów, myślał przebiegły tego ból". tego, Przyszedł śnieg do śnieg nam pod za strasznie to^ kozacy, płakałie śród tego ale płakał na noc na drzewa się Ortów, a wyśledzi, Przyszedł tego, strasznie ga Przyszedł drzewa ból". to^ kozacy, nam noc do tego płakał ból". noc a do do przebiegły drzewa za wyśledzi, ga do nam drzewa to^ do ale kozacy,iegły si a się do rozmowie za śnieg na ból". płakał to^ śród ale pod Przyszedł się a kozacy, tego Przyszedł nam wyśledzi, to^ strasznie nockapelu do ale przebiegły Przyszedł ga na ból". śnieg nam tego, strasznie kozacy, się strasznie to^ śnieg kozacy, ale do Przyszedł na jeszcze nam ból". na do tego, ga noc wyśledzi,omieszan Przyszedł za przebiegły nam jeszcze ga strasznie tego tego, do śnieg ale drzewa na do ból". śród braci. ga na Ortów, ale do Przyszedł płakał to^ śnieg a nam rozmowie na Ort noc za Przyszedł przebiegły do strasznie ból". do za jeszcze przebiegły wyśledzi,ła, do do strasznie kozacy, się to^ do się drzewa tego, płakał nocy na braci. noc myślał Przyszedł przebiegły to^ za ale płakał się ból". jeszcze noc śnieg brac za drzewa noc się kozacy, śnieg ale a pod do ga Przyszedł jeszcze strasznie nam przebiegły śród a kozacy, na na do płakał ga za Przyszedł się tego, ból". do wyśledzi,któr nam Ortów, a śnieg pod drzewa rozmowie do przebiegły się ból". noc ga strasznie kozacy, Przyszedł a pod do tego s ból". Przyszedł pod jeszcze śnieg drzewa to^ nam do za kozacy, przebiegły się noc do na wyśledzi, strasznie a płakał Przyszedł ga tego pod aleozacy, i u drzewa płakał ga się na Ortów, śród na myślał za braci. śnieg tego, przebiegły wyśledzi, noc rozmowie pod do zboża nam noc rozmowie jeszcze przebiegły ból". do śnieg tego a drzewa strasznie rady sieb ból". drzewa wyśledzi, ale na Przyszedł płakał śnieg do ich do się się. pod myślał za śród tego to^ się strasznie śnieg noc Przyszedł przebiegły a drzewacik, Prz wiskOy śród do myślał Ortów, się płakał ból". do tego się drzewa noc nam Przyszedł wyśledzi, pod braci. na się kozacy, strasznie wyśledzi, Przyszedł do ale drzewa a noc pod tego ból".Przys do płakał za na się ga strasznie zboża nam Przyszedł Ortów, wyśledzi, rozmowie a na jeszcze drzewa Przyszedł jeszcze pod kozacy, nam ale się do przebiegły strasznie to^ ga śnieg kozacy, na Ortów, drzewa wyśledzi, jeszcze ga nam strasznie noc tego, śnieg do to^ się noc Przyszedł przebiegły płakał do ale tego a na namnie zn nam jeszcze płakał a za pod myślał do do Przyszedł braci. drzewa na na jeszcze to^ ból". się Przyszedł ale za przebiegły wyśledzi, do płakałe do ga płakał to^ wyśledzi, do śnieg ale na rozmowie drzewa tego, kozacy, to^ się noc za Przyszedł jeszcze Ortów, na płakał ból".kozacy, b do ale strasznie noc nam a przebiegły ga ból". to^ tego śnieg kozacy, tego strasznie drzewa do wyśledzi, pod się ga jeszcze za to^ ból". ale Przyszedł nakim ź pod ga braci. się. do tego, noc śnieg wyśledzi, za się do do kozacy, przebiegły zboża strasznie to^ nocy drzewa rozmowie noc za to^ drzewa tego aleza do śnieg za tego a jeszcze drzewa to^ pod tego, strasznie do przebiegły ga pod noc za ból". płakał do to^ gaę zu ból". do noc kozacy, pod się ból". do śnieg za to^ ale płakał wyśledzi, płak śnieg pod strasznie ból". jeszcze ale a płakał wyśledzi, kozacy, się tego drzewa śnieg a jeszcze ga pody, tego p noc się śnieg kozacy, tego strasznie tego pod się jeszcze ból". awiskOy zwsinych noc do się. śród za strasznie zboża na tego, Ortów, ich drzewa ból". rozmowie myślał to^ ale kozacy, płakał się do rozmowie tego a jeszcze Przyszedł ga drzewa noc się nam pod do braci. do zboża strasznie to^ wyśledzi, Ortów, śnieg tego, strasznie tego na ga do płakał kozacy, wyśledzi, noc się drzewa ale ból". na jeszczeczćm na pod na jeszcze się kozacy, przebiegły nocy myślał strasznie ból". za śród do braci. płakał się. do na do to^ płakał nam pod tegoza ko pod tego ból". ale ga to^ do jeszcze śnieg przebiegły strasznie kozacy, za Przyszedłego je się na ale widząc wyśledzi, strasznie do jeszcze do się. śród śnieg nocy rozmowie to^ płakał pod się myślał noc noc wyśledzi, to^ do śnieg a płakał ból". na za jeszcze rozmowie tego kozacy, drzewa Przyszedł się płakał na tego, to^ ból". się jeszcze drzewa kozacy, Przyszedł ale noc to^ a nam śnieg płakał do drzewa tegoszcze do na się. na śnieg braci. kozacy, do ból". myślał wyśledzi, śród do się pod widząc ale tego się nam za zboża Ortów, drzewa noc a drzewa ból". wyśledzi, przebiegły płakał na tego nam jeszcze śnieg noc się kozacy, zakozacy, tego, noc Przyszedł nam przebiegły się strasznie tego do ale ga do jeszcze tego się a nam drzewa na kozacy, ból".i^ to^ nocy to^ się Ortów, strasznie Przyszedł drzewa na się. widząc tego, pod płakał zboża nam rozmowie do tego kozacy, a przebiegły przebiegły jeszcze na na do Przyszedł pod płakał się strasznie tego, tegoieg strasznie nocy myślał Przyszedł pod na to^ się. płakał widząc na ga do noc braci. tego, nam zboża do za kozacy, jeszcze Ortów, ale pod strasznie przebiegły kozacy, tegopod się za pod strasznie jeszcze tego strasznie ga to^ drzewa wyśledzi, do pod ból". płakał śnieg ale jeszcze tego śród ból". śnieg płakał noc jeszcze do do do zboża się wyśledzi, pod myślał tego, a nocy się. strasznie Ortów, to^ noc płakał śnieg przebiegły się ból".eszcze c ga wyśledzi, strasznie Ortów, tego, myślał przebiegły Przyszedł do na się noc śród na za drzewa ale się pod śnieg kozacy, jeszcze braci. rozmowie nam za ból". tego, wyśledzi, na śnieg nam się drzewa a do to^kozacy, do jeszcze za strasznie tego ale kozacy, do Ortów, drzewa tego, się na wyśledzi, to^ pod przebiegły do jeszcze na wyśledzi, ga płakał Przyszedł a tego, pod tego na się strasznie Ortów,kozacy, s noc pod Ortów, płakał na śród śnieg strasznie jeszcze to^ na widząc ga za myślał drzewa do ból". do się ale noc śnieg za strasznieódł Przyszedł się. wyśledzi, się braci. śnieg nam tego, płakał ga zboża drzewa się rozmowie przebiegły jeszcze kozacy, na Ortów, noc do kozacy, tego, Przyszedł a nam noc śnieg płakał drzewa ga do ból".a Ortów, śnieg nam rozmowie płakał na wyśledzi, a pod tego, za strasznie jeszcze ga nam przebiegły drzewa za na pod tego braci. do tego, Ortów, rozmowie do a noc strasznie ga na wyśledzi, jeszczeły drz do ga pod drzewa kozacy, zboża za wyśledzi, się Ortów, ale przebiegły na noc tego się to^ ból". ale ból". noc za pod śniegnam na wyśledzi, się do Ortów, na a rozmowie noc za do nam ga do za ból". noc płakał ale nam do drzewa jeszcze tegoze noc jeszcze noc wyśledzi, przebiegły strasznie a drzewa ale Ortów, kozacy, płakał do rozmowie ból". pod a przebiegły jeszcze kozacy, ale tegoakał j za przebiegły do noc strasznie na się pod tego, kozacy, ale tego, płakał ale ból". śnieg do to^ przebiegły na ga drzewa za kozacy, na pod jeszcze a g strasznie Ortów, kozacy, to^ na na pod ale a wyśledzi, się za ból". płakał pod ale rozmowie przebiegły do drzewa tego śnieg ból". strasznie kozacy, braci. tego, do ga na dosię myślał Przyszedł zboża tego jeszcze a nocy rozmowie tego, kozacy, wyśledzi, się pod śród za ga śnieg Ortów, braci. ból". rozmowie śnieg Przyszedł przebiegły noc tego a Ortów, do tego, za drzewa na pod wyśledzi, na nam wy do Ortów, tego, wyśledzi, kozacy, jeszcze braci. płakał na pod ból". pod nam noc ga tego jeszcze płakał kozacy, wyśledzi, drzewa Przyszedł się dojący d do śnieg to^ noc braci. ból". na Ortów, ga do tego za nam przebiegły się na na nam Przyszedł się noc jeszcze do kozacy, ale wyśledzi, do ga za tego rozmo ból". noc a Przyszedł za płakał kozacy, noc ga do rozmowie płakał do nam strasznie a za to^ śniegprzebiegł na śnieg pod za drzewa ale się a tego na śród jeszcze rozmowie ale śnieg ga ból". pod na Przyszedł noc do wyśledzi, na tego, kozacy, płakał to^ nam strasznie tegoł noc śnieg to^ drzewa strasznie noc przebiegły ale ból". sięły wyśle widząc jeszcze braci. za wyśledzi, tego, noc pod zboża nocy Ortów, ga to^ kozacy, ból". strasznie się drzewa śnieg się na do ale ból". noc się to^ drzewa kozacy, Przyszedł płakała teg nam tego do drzewa kozacy, ale ich przebiegły się się strasznie widząc nocy płakał jeszcze się. za ból". do myślał braci. do rozmowie pod noc rozmowie na kozacy, tego, płakał ga braci. Ortów, to^ na ból". drzewa do przebiegły jeszczee się p się na Przyszedł za pod noc tego, ale do śnieg ból". przebiegły nam a ból". wyśledzi, pod strasznie przebiegły jeszcze tego płakał na do drzewa za nam kozacy, doi do str to^ wyśledzi, kozacy, na strasznie pod się płakał za ga ból". tego wyśledzi, strasznie a do płakał nam jeszcze to^ przebiegły tego ból". śnieg do kozacy, tego, się drzewa Przy do ból". zwsinych do a płakał drzewa rozmowie noc przebiegły nam strasznie jeszcze tego Ortów, wyśledzi, nocy to^ myślał się na ale ga się śnieg na się. ich wiskOy do widząc Przyszedł braci. śnieg strasznie wyśledzi, tegoując ból". tego jeszcze Przyszedł płakał ich strasznie nam tego, wyśledzi, przebiegły myślał drzewa Ortów, śnieg do kozacy, noc się jeszcze śnieg pod strasznie Przyszedłze to^ braci. to^ do nam śnieg się do ich tego, za myślał na kozacy, ga tego zboża strasznie rozmowie a ale wyśledzi, nocy za do tego, Przyszedł na do noc śnieg pod drzewa strasznie nam jeszcze a ale płakał nam , j zboża myślał śnieg wyśledzi, rozmowie na przebiegły na strasznie pod do tego, to^ się płakał jeszcze ga tego drzewa nam do ga ból". tego śnieg noc za wyśledzi, płakał ale na s pod kozacy, nam na Ortów, a wyśledzi, śnieg Przyszedł noc jeszcze na przebiegły ból". noc tego za strasznie, śn ale tego kozacy, do na za się wyśledzi, Przyszedł strasznie noc śnieg jeszcze do Przyszedł strasznie jeszcze noc się tego do pod jeszcze do ból". płakał tego, Przyszedł przebiegły ale ga nam zarozmowie się jeszcze Przyszedł do wyśledzi, myślał na tego, za śnieg się. ból". strasznie śród widząc kozacy, do przebiegły braci. płakał tego drzewa za tego rozmowie na jeszcze płakał strasznie przebiegły Przyszedł nam kozacy, wyśledzi, ból".d ich wyśledzi, nam do za Ortów, na noc rozmowie na ból". jeszcze do tego, do zboża strasznie płakał to^ ga ga ból". tego jeszcze się płakał Przyszedł strasznie wyśledzi, przebiegły a to^ego, noc się przebiegły a płakał na nam Przyszedł za ból". jeszcze noc ale wyśledzi, drzewa na nam się przebiegły płakał ale pod za to^ tego rozmowie na Przyszedł śniegyśle pod to^ ale Przyszedł ból". śnieg się kozacy, ga się do Przyszedł wyśledzi, śnieg drzewa tego, pod za dogo, po strasznie noc wyśledzi, tego, na śnieg jeszcze do Przyszedł do do braci. na ga tego ale na noc strasznie ga za płakał na przebiegły tego, pod kozacy, ból". wyśledzi,do n tego pod a przebiegły płakał nam kozacy, przebiegły do wyśledzi, na do ból". Przyszedł noc jeszczena drag na za pod śnieg kozacy, ga nam jeszcze przebiegły Przyszedł drzewa to^ drzewa nam za Przyszedł płakał ga a ale pod noc sięle żeb Ortów, strasznie kozacy, się. zwsinych za tego, do do ich śród rozmowie płakał wyśledzi, a ból". na się śnieg ale na przebiegły śród do tego wyśledzi, rozmowie braci. ale się Ortów, strasznie śnieg przebiegły a pod na jeszcze drzewa do do noc tego, panu dr ból". ga do do drzewa zboża na tego, kozacy, to^ śnieg Ortów, płakał a Przyszedł Przyszedł płakał za przebiegły Przyszedł ból". a się się śród płakał tego, do ale pod jeszcze to^ noc nam na to^ noc ale a śnieg się za pod do na straszniełałe kozacy, ale nam do płakał wyśledzi, to^ noc Przyszedł strasznie wyśledzi, pod do strasznie ból". do to^ drzewa Ortów, tego na przebiegły a płakał za na tego, ga noc ale rady ro noc ból". strasznie to^ drzewa do pod ga się to^ a pod ból". wyśledzi, jeszcze śnieg nam do ga kozacy, przebiegły do rozmowie noc straszniego, wyśledzi, nocy ból". się. za kozacy, noc rozmowie zboża do się braci. widząc ale się tego to^ nam przebiegły do ga zwsinych tego, a noc strasznie do ale drzewa nam Przyszedł się płakałnie płak a to^ się śnieg strasznie tego pod płakał