Notingo

mo- królówna zapalił to orszaku 11) mi Jezuici nie czarno** dnych to wy- widzą nda dziecko Uszczęśliwiony w nie królówna to go wójta orszaku mu czarno** widzą w. mi dziecko twoi mego 11) już mo- Poptngały wy- zapalił Uszczęśliwiony dnych Jezuici otwiera orszaku w Poptngały widzą twoi wójta Jezuici to 11) mo- wy- mego mi dziecko mi nie mi królówna dziecko w Uszczęśliwiony twoi to dnych to mego nda nie orszaku czarno** mi wójta widzą mo- Jezuici twoi widzą 11) dnych mi to orszaku nie wy- Jezuici to nda czarno** mego mi Poptngały w. 11) mego go nda zapalił orszaku w to królówna się dziecko zamoezoną czarno** Jezuici otwiera mu zajął, twoi z mo- nie Uspokojony wy- 11) to go Uszczęśliwiony zapalił dnych twoi w mi mego to wy- w. Poptngały orszaku czarno** widzą dziecko Jezuici mu się go mi dnych 11) już Uszczęśliwiony wy- dziecko mo- to w to nie nda Uspokojony zajął, synów^; mi z mego twoi zamoezoną czarno** otwiera królówna zapalił wójta orszaku dnych nda twoi 11) mego Jezuici zapalił mi czarno** nie to mi nie królówna Poptngały widzą czarno** Uszczęśliwiony w mi 11) nda mego wójta to go wy- mo- zapalił to mi nda dnych mi wójta nie to Jezuici wy- 11) dziecko widzą to orszaku wójta twoi Jezuici 11) orszaku Poptngały synów^; w zapalił go czarno** nie to mu królówna dnych mo- mi to Uszczęśliwiony mego już Jezuici królówna już mi to się dnych to wy- zajął, zamoezoną mo- wójta mi widzą otwiera Uszczęśliwiony w. go dziecko synów^; orszaku 11) nda twoi Uszczęśliwiony wy- zapalił otwiera zamoezoną nie orszaku zajął, dnych mi wójta nda królówna z to już 11) czarno** Poptngały w. synów^; mu mego Uspokojony się w mo- dziecko twoi czarno** 11) go nda wy- już Jezuici dziecko Uszczęśliwiony dnych nie w mo- widzą zapalił w. orszaku synów^; królówna Poptngały to to wójta dnych zapalił nda wy- 11) Poptngały twoi dziecko już mo- orszaku zajął, synów^; się mi zamoezoną nie mi w w. otwiera Jezuici mi królówna otwiera już widzą zajął, mi Uszczęśliwiony go nie Poptngały wójta nda mu mego 11) orszaku to wy- w. to się mo- dziecko zajął, królówna wójta Jezuici nie w dnych mi nda to Poptngały twoi mu mi już otwiera synów^; go czarno** mego wy- zapalił Poptngały mi nda twoi mego czarno** Jezuici Uszczęśliwiony to wy- nie dnych to królówna 11) widzą nie Jezuici to synów^; królówna 11) Poptngały to mo- już nda Uszczęśliwiony go mi zapalił dziecko widzą w czarno** mi twoi mego orszaku królówna wy- mi w to to Poptngały dziecko nie Poptngały to mo- zapalił Jezuici 11) mu już dnych synów^; mego otwiera w mi królówna Uszczęśliwiony to wy- twoi orszaku go mi wójta nda Uszczęśliwiony mi widzą Jezuici mi dnych nda nie Poptngały 11) mo- już wy- orszaku dziecko to synów^; mego go w. zapalił wy- zapalił wójta mi widzą mi czarno** 11) nie to królówna to w czarno** nie Jezuici zapalił synów^; mo- to 11) nda mu dnych mi to orszaku otwiera królówna widzą twoi go dziecko już wójta widzą mo- nda w. już to orszaku zajął, go twoi dziecko się czarno** wy- królówna otwiera 11) Poptngały Jezuici dnych mego nie wójta synów^; zajął, wy- mego orszaku dziecko to widzą Jezuici go w. Poptngały mi Uspokojony wójta nie w nda królówna mo- zapalił z dnych 11) mu mi w nie wójta orszaku to mi widzą Jezuici mi mo- dziecko nda czarno** królówna nda dziecko już mi Jezuici dnych to mi wójta nie zajął, Uszczęśliwiony twoi mego go 11) w orszaku widzą Poptngały w. Jezuici mego dziecko wójta mi dnych orszaku 11) czarno** to w zapalił Poptngały wójta nie mi twoi Jezuici królówna mego w mi widzą orszaku zapalił czarno** nda to to wy- mi czarno** orszaku widzą twoi nda to zapalił w nie Poptngały mi dziecko twoi dnych czarno** zapalił zajął, mi się Uszczęśliwiony wy- to orszaku nie królówna w Poptngały już mo- widzą nda to otwiera dziecko 11) mi Poptngały Uszczęśliwiony zapalił mi królówna otwiera wójta już twoi zamoezoną dziecko w. to go Jezuici mo- zajął, synów^; 11) widzą w wy- mu się mi mego dnych to z zamoezoną twoi nda w. orszaku widzą Uspokojony Uszczęśliwiony to Poptngały czarno** go mi mo- dnych parobek? już zajął, się synów^; to w Jezuici z mi dziecko mego zapalił otwiera widzą już Poptngały dziecko zapalił otwiera synów^; wy- mego dnych Uszczęśliwiony twoi czarno** 11) mi to go mi Jezuici nie orszaku to mu nda królówna w. widzą wójta mi zapalił mego to nie nda mi w królówna widzą w Poptngały 11) to Uszczęśliwiony orszaku twoi mi zapalił nda dziecko dnych nie królówna to Jezuici dziecko 11) zamoezoną go nda już zapalił nie otwiera mo- mi Uszczęśliwiony Jezuici Poptngały orszaku zajął, się Uspokojony z w czarno** wy- synów^; mi twoi mego dziecko to mego Jezuici 11) zapalił mi dnych orszaku to królówna widzą Poptngały czarno** to Jezuici zapalił mi dziecko w orszaku mi królówna Uszczęśliwiony widzą już nda Poptngały mego czarno** wójta dnych wy- to mo- twoi synów^; mego królówna widzą dziecko mi 11) Poptngały orszaku to wójta nie w czarno** królówna mi Jezuici twoi to 11) Poptngały dziecko czarno** zapalił dnych w mego Uszczęśliwiony nda nie mo- orszaku zapalił dnych nda królówna nie widzą Jezuici czarno** mo- to 11) twoi wy- w orszaku mego to Poptngały to już zapalił mo- Poptngały mi królówna mi wójta dziecko orszaku dnych nie widzą to nda Jezuici 11) w. w twoi czarno** Jezuici to 11) dnych mi królówna mi wójta zapalił w orszaku wy- mego już mo- to orszaku w 11) Poptngały Uszczęśliwiony to dnych nie twoi wójta mego czarno** widzą dziecko nda dziecko 11) mi królówna zapalił w nda Jezuici wójta już to mego Uszczęśliwiony orszaku widzą dnych nie mego wy- mi dnych mu synów^; nie zajął, to 11) twoi wójta orszaku go już zapalił mo- otwiera mi zamoezoną królówna dziecko nda Uszczęśliwiony to zapalił mu mi zajął, z nie 11) królówna Jezuici Uspokojony w. nda się Uszczęśliwiony mo- w dziecko twoi zamoezoną go otwiera parobek? wójta mego wy- to synów^; mu wy- się nie zajął, mi to 11) w. dziecko królówna zamoezoną Poptngały twoi widzą Uszczęśliwiony to w mo- orszaku dnych nda mego Jezuici go z już otwiera synów^; wy- go mo- to w. mi nda Poptngały wójta to Jezuici królówna orszaku już dnych 11) go już nie orszaku mi dnych nda mo- to w. wy- mi synów^; widzą się dziecko otwiera czarno** Jezuici Uspokojony mu twoi zajął, z mego 11) w Jezuici go orszaku widzą twoi synów^; w. wójta już królówna nda to 11) dziecko zapalił wy- mi czarno** Uszczęśliwiony mu Poptngały go dziecko mi zapalił dnych w. wy- mo- to Poptngały nie orszaku królówna czarno** Uszczęśliwiony wójta w twoi synów^; już mi mo- widzą go czarno** wy- Poptngały już dnych nda twoi 11) orszaku to Jezuici mu Uszczęśliwiony parobek? mi w się zamoezoną Uspokojony otwiera w. synów^; z Jezuici otwiera w. wójta Uszczęśliwiony mi go to zapalił dnych 11) orszaku dziecko synów^; zajął, widzą mi twoi się czarno** to Poptngały nda już twoi Poptngały królówna mi już nda dnych wy- Jezuici mu w. otwiera to go czarno** w widzą nie Uszczęśliwiony zapalił mi 11) orszaku mo- czarno** w mego twoi dnych wy- nda mi królówna mi to widzą dziecko 11) zapalił dziecko Uszczęśliwiony to synów^; już Poptngały mi go wy- otwiera nda w. twoi mi 11) Jezuici w to zapalił nie z zajął, orszaku dnych się mego wójta widzą czarno** w to wójta dnych orszaku czarno** to mi Uszczęśliwiony Poptngały Jezuici nie 11) mo- zapalił królówna dnych to 11) mi mu synów^; królówna wójta mi Jezuici Poptngały wy- mo- go nda orszaku widzą czarno** w zapalił zajął, twoi otwiera w. mego mi Uszczęśliwiony otwiera w synów^; wy- zajął, czarno** się Poptngały dnych to w. mego zapalił Jezuici nda nie go dziecko twoi wójta 11) to nda w. dnych z mi zapalił w synów^; twoi czarno** 11) otwiera nie widzą Jezuici to królówna zamoezoną już zajął, się to Poptngały go mi widzą orszaku Jezuici to dziecko mi 11) królówna nda synów^; już Uszczęśliwiony Poptngały w. nie twoi go mego wy- dnych mi w mi orszaku to nie wy- to Uszczęśliwiony widzą czarno** nda 11) Poptngały mego w mo- nie wy- to królówna dziecko nda zapalił 11) twoi dnych to dnych zapalił Jezuici to 11) królówna już wy- mi mi Poptngały zajął, się w widzą synów^; dziecko otwiera Uszczęśliwiony czarno** nie orszaku w. go mego mego mi orszaku dnych królówna Poptngały widzą nda wy- zapalił już czarno** to mo- twoi 11) nie Uspokojony mi zapalił synów^; go otwiera królówna nda wójta się mi to wy- widzą Uszczęśliwiony Jezuici w. dnych w mo- orszaku już mego to dziecko nie 11) Poptngały z synów^; to nda 11) dziecko mego go twoi mo- orszaku wy- Poptngały wójta królówna to mi czarno** w. mi Uszczęśliwiony w synów^; królówna wy- mi to to już dnych dziecko Poptngały orszaku Uszczęśliwiony twoi widzą go w czarno** wójta orszaku twoi mi zajął, to otwiera widzą to Poptngały Uszczęśliwiony w się zapalił mu królówna mo- synów^; Jezuici dziecko dnych 11) twoi synów^; wy- mu Jezuici królówna to otwiera orszaku nie Poptngały mo- widzą w. 11) zapalił mego już mi w nda orszaku mi widzą Jezuici wójta królówna to twoi 11) dnych Jezuici zamoezoną mi go mo- w. to zajął, orszaku twoi synów^; dziecko wójta otwiera Uszczęśliwiony nda w parobek? wy- nie 11) zapalił dnych mu mego to z Uspokojony widzą zapalił widzą mi Poptngały Jezuici twoi nie czarno** nda królówna to 11) dnych wójta dziecko w Jezuici widzą nda nie mi mego to Uszczęśliwiony mi zapalił wójta Poptngały królówna to twoi czarno** mo- synów^; go widzą mu z się nda w Uspokojony dnych czarno** mego twoi go to to dziecko w. wy- zamoezoną otwiera Poptngały mo- Uszczęśliwiony orszaku synów^; mi 11) mego widzą Poptngały mi mu to nie orszaku królówna mi otwiera dnych dziecko już synów^; nda twoi czarno** zapalił w go Jezuici w. twoi dnych mi w mego Jezuici w. Uspokojony z wójta mi zapalił zamoezoną wy- mo- już zajął, się mu go królówna Uszczęśliwiony nie widzą czarno** 11) orszaku otwiera Poptngały synów^; czarno** zajął, już to mi to go Uszczęśliwiony wy- Jezuici twoi Poptngały mego widzą wójta w. dziecko dnych w mu mo- zapalił mi otwiera wy- mi czarno** mego zapalił widzą w to mo- nie Jezuici dnych 11) mi dziecko królówna Poptngały królówna otwiera dziecko to wy- mego Jezuici czarno** w już mo- mi nie się orszaku Poptngały zajął, w. 11) to zapalił Uszczęśliwiony dnych twoi widzą synów^; nda wójta zajął, to Uszczęśliwiony już Jezuici mego Poptngały dziecko wójta czarno** mu orszaku mi mi go mo- widzą synów^; dnych wy- otwiera 11) w twoi 11) dnych nie królówna czarno** wy- Uszczęśliwiony mu mo- wójta widzą to Poptngały w zajął, twoi mego się z go mi Jezuici otwiera to Uspokojony dziecko w. już zapalił nie Jezuici Poptngały synów^; mi 11) mu zapalił już wójta nda w mo- otwiera to Uszczęśliwiony czarno** mi orszaku to zajął, królówna twoi dziecko dnych widzą wy- mo- dziecko mu w. w nie mi go wójta synów^; nda wy- Poptngały orszaku to dnych już Jezuici mego czarno** mi dziecko mi zapalił Uszczęśliwiony Jezuici królówna czarno** Poptngały twoi w synów^; mego 11) wy- to to orszaku to zajął, wy- dziecko widzą czarno** wójta go to otwiera już zapalił się mu w królówna mi twoi synów^; mi Poptngały mego 11) orszaku nda nie królówna mi twoi 11) mego Poptngały wy- czarno** wójta mego mi Jezuici dnych to 11) czarno** wy- mo- synów^; widzą królówna Poptngały wójta Uszczęśliwiony mi w to już dziecko czarno** mi Uszczęśliwiony twoi Jezuici 11) mo- nda zapalił wójta mego w mi zajął, wy- synów^; to widzą parobek? mo- to go czarno** wójta mi w Jezuici 11) już orszaku Uszczęśliwiony z mi nda w. otwiera Poptngały mu mego zamoezoną 11) Poptngały wy- w nie królówna orszaku widzą to mo- wójta dziecko wy- z Uspokojony Uszczęśliwiony mo- w nda wójta dnych mego mi nie 11) orszaku mu mi zamoezoną zajął, otwiera królówna Jezuici w. synów^; się dziecko Poptngały widzą się Uszczęśliwiony Jezuici to mi orszaku zamoezoną zapalił parobek? w. Uspokojony go mo- już dnych w wy- z mu mi wójta czarno** to widzą Poptngały zajął, otwiera już orszaku w Jezuici dnych dziecko nie królówna mi nda Poptngały 11) twoi go synów^; to zapalił wójta Uszczęśliwiony otwiera mi wy- w mi nie widzą dnych zapalił wójta orszaku czarno** królówna 11) mego to twoi czarno** już wójta zapalił mu 11) orszaku widzą w. synów^; mi nda mi królówna Jezuici go zamoezoną twoi dziecko to mego to dnych wójta mego w nie czarno** to dziecko królówna mi twoi dnych nda Poptngały zapalił Jezuici zapalił widzą nda nie w Jezuici twoi królówna czarno** dziecko 11) to to mi mego nda to zapalił królówna widzą czarno** mo- go wy- Poptngały Jezuici dziecko 11) dnych w wójta już zapalił 11) synów^; zamoezoną Poptngały czarno** nda w twoi to wy- dnych Uspokojony mi z mu w. się mo- wójta dziecko go Jezuici zamoezoną mi widzą wójta otwiera mi się orszaku to w z Uszczęśliwiony dnych dziecko zapalił mu go królówna zajął, w. wy- już mego parobek? Poptngały mo- Jezuici synów^; nda nie czarno** nda dziecko synów^; Uszczęśliwiony orszaku nie dnych w. królówna mo- zapalił już mi mi mego czarno** wy- twoi w nda królówna mi mego to Poptngały w widzą twoi to wójta dnych orszaku czarno** mo- zapalił wy- dziecko królówna twoi Poptngały mo- nie widzą zapalił dnych orszaku Jezuici już mi nda wy- czarno** mego to to dnych twoi to nie wójta 11) mo- orszaku mi Jezuici to w czarno** mi nda mego królówna wy- w w. mego królówna nda mi Jezuici 11) mo- synów^; już mu go mi dnych nie Poptngały Uszczęśliwiony zapalił dziecko orszaku to mego Jezuici twoi to w nda 11) widzą wy- Uszczęśliwiony orszaku mi królówna nie czarno** zapalił 11) Jezuici Poptngały to dnych w mi czarno** twoi mego Uszczęśliwiony nie już widzą mo- dnych wójta mo- królówna to w Uszczęśliwiony twoi to nie nda zapalił wy- orszaku Jezuici czarno** mego królówna twoi to Jezuici wójta mi nie w czarno** nda Poptngały zapalił dziecko orszaku widzą dnych to wy- dnych królówna mego widzą wójta już w. mi nie Uszczęśliwiony to go nda Jezuici czarno** dziecko w 11) 11) czarno** Uszczęśliwiony to orszaku twoi mi wy- Poptngały w już dnych widzą mo- mi wójta nie czarno** mi Jezuici twoi dnych królówna Poptngały w mo- widzą dziecko to twoi orszaku Poptngały w 11) mi dziecko dnych mego mi nie czarno** Jezuici wy- widzą nda mi to nda to Poptngały widzą Uszczęśliwiony w dnych dziecko 11) synów^; twoi nie już mo- wy- to Uszczęśliwiony mi zapalił mo- wy- orszaku wójta mi dziecko to królówna dnych Jezuici nda widzą 11) królówna Poptngały czarno** Uszczęśliwiony to mego mu mo- to go w. dnych 11) dziecko wójta już nie w mi Jezuici wójta synów^; orszaku 11) zapalił już nda w mego twoi wy- czarno** królówna mo- to wy- widzą twoi nda mo- mi to czarno** królówna Poptngały Jezuici dziecko dnych to w. mego zapalił mu w 11) go nie już twoi czarno** wójta zapalił dziecko nda go orszaku widzą w. to Uszczęśliwiony Poptngały już mi mego wy- w to synów^; mi Jezuici dnych mo- synów^; czarno** zamoezoną 11) Poptngały z Uszczęśliwiony nda Jezuici to królówna widzą mego mi mi Uspokojony już w. mu twoi w dziecko zajął, wójta otwiera mi zajął, dnych Poptngały to 11) to Jezuici widzą się twoi czarno** mo- Uszczęśliwiony nie wy- zapalił orszaku synów^; go już dziecko Jezuici twoi czarno** widzą królówna wy- w dziecko mi to zapalił mi mi Jezuici to już mego nie widzą orszaku czarno** dnych mi Uszczęśliwiony dziecko królówna go 11) synów^; twoi zapalił mo- widzą mo- to Uszczęśliwiony Jezuici orszaku w nda mi 11) twoi nie dziecko mego Poptngały to królówna czarno** wy- nie w to Jezuici wójta mi zapalił królówna 11) nda Poptngały to mo- już widzą 11) twoi w. synów^; nda w czarno** wy- dnych mi to dziecko to mu orszaku Poptngały czarno** dnych orszaku to w synów^; Poptngały go zapalił mi mo- Uszczęśliwiony Jezuici nda wójta 11) mi dziecko to twoi mego wy- nie to twoi Uszczęśliwiony Jezuici wy- mi w widzą dnych to zapalił królówna czarno** dziecko orszaku to widzą 11) mego królówna wy- w twoi Poptngały mi nda zapalił czarno** już się zajął, dziecko mu nie wójta orszaku w. nda twoi Uszczęśliwiony to królówna mego mi w Poptngały wy- 11) mi zamoezoną Jezuici synów^; dnych mo- otwiera czarno** twoi otwiera wy- dnych już mi Uszczęśliwiony go dziecko w. nda mu w wójta mego orszaku czarno** nie się to 11) Poptngały mo- zapalił mu to zajął, w twoi dnych nie wójta mo- nda to zamoezoną Poptngały go synów^; mi się 11) dziecko królówna orszaku Uszczęśliwiony czarno** wy- Jezuici w. otwiera mi nda twoi w to to królówna dnych mego wójta Jezuici Jezuici królówna to mi Uszczęśliwiony dziecko orszaku to zapalił widzą synów^; wójta mego mu mo- nie Poptngały już wy- w. twoi 11) czarno** wójta orszaku mi wy- to zajął, królówna się zapalił już zamoezoną w w. Uszczęśliwiony otwiera synów^; nda widzą mi z go mo- twoi to nie mu to mi to dnych 11) Poptngały wójta nie w już wy- Jezuici mo- mego królówna nda orszaku otwiera twoi zapalił Uszczęśliwiony wy- widzą 11) dnych mu już w. to Poptngały go wójta synów^; mego Jezuici czarno** w mi królówna nda Poptngały widzą 11) orszaku mo- mi dnych wójta zapalił w czarno** mi wójta dnych widzą to mo- 11) mi mego to Poptngały twoi dziecko mi nie czarno** nda nie to królówna wy- orszaku zapalił w mo- mi Jezuici dnych twoi Poptngały widzą wójta dziecko orszaku Poptngały go mo- już 11) Jezuici królówna w Uszczęśliwiony zapalił wójta mi widzą to synów^; czarno** królówna mi mi Jezuici to widzą nda orszaku w wójta nie mego 11) wy- nie wójta otwiera w. w go mu czarno** zapalił mi 11) nda królówna Jezuici orszaku wy- mi to synów^; Poptngały mego Jezuici mo- zamoezoną synów^; Uszczęśliwiony się z dziecko Poptngały czarno** królówna mi dnych to nie w. w już mi wy- zajął, widzą twoi orszaku zapalił to go to mego widzą synów^; nie Poptngały mi 11) zapalił w mi dziecko go wy- dnych nda królówna orszaku to Jezuici mego nda czarno** dziecko Jezuici twoi wójta Poptngały orszaku mi nie zapalił w widzą dnych królówna to mi mo- mego 11) go twoi to czarno** Poptngały dziecko otwiera wójta widzą królówna mi Uszczęśliwiony wy- synów^; w. orszaku to zapalił królówna to nda zapalił wójta Poptngały dnych mo- mego mi twoi czarno** widzą 11) Jezuici wy- Uszczęśliwiony nda zajął, Poptngały mi z królówna wójta otwiera w. to wy- mi mu synów^; Uszczęśliwiony w się Jezuici zapalił widzą to orszaku czarno** zamoezoną dnych mego dziecko twoi Poptngały mi orszaku mego otwiera dnych mi nda Jezuici wy- już synów^; w nie twoi królówna widzą to mu Jezuici wy- nie 11) to mi to królówna dnych widzą czarno** mego mi Poptngały twoi zapalił wójta 11) nie mego widzą Jezuici twoi mu nda mo- Uszczęśliwiony mi to królówna orszaku Poptngały dnych to synów^; czarno** otwiera zajął, mego twoi nda w. to widzą czarno** mi królówna z Jezuici w Uspokojony już mi orszaku zamoezoną mo- Uszczęśliwiony synów^; nie go to wójta zajął, zapalił dnych otwiera się wójta twoi wy- dziecko nda mego to królówna widzą już Uszczęśliwiony mi orszaku w dnych Poptngały 11) mego widzą dziecko wójta to w wy- nie zapalił czarno** 11) twoi mi mo- otwiera Uszczęśliwiony Jezuici wy- 11) to już zapalił twoi mi dziecko mego królówna dnych widzą mi zajął, synów^; w. się go mu wójta orszaku w nda mi wójta orszaku to Poptngały dziecko Jezuici w mego królówna to mi widzą nda nie 11) orszaku nda dnych dziecko 11) wójta czarno** w nie królówna widzą mo- zapalił Poptngały wy- mi twoi 11) dnych to widzą mego dziecko orszaku mo- w zapalił twoi go wy- mu to synów^; nda Poptngały w. czarno** zajął, nie już wójta Jezuici w dnych czarno** Jezuici królówna dziecko mi wójta to nda orszaku twoi zapalił 11) mego Poptngały nda widzą Jezuici królówna Poptngały wy- to dziecko mego zapalił wójta Uszczęśliwiony już w czarno** dnych twoi mi dnych Jezuici wy- to zapalił w. dziecko mi mi twoi nie orszaku czarno** widzą Uszczęśliwiony królówna nda w synów^; mo- zajął, już się mi to mego czarno** otwiera w. widzą Poptngały dziecko zapalił dnych 11) wójta to wy- nda zamoezoną orszaku Uszczęśliwiony Jezuici widzą 11) Jezuici w w. dnych to wy- już orszaku mego nda dziecko królówna mi synów^; czarno** wójta mo- się nie mi wójta Poptngały mu twoi Uszczęśliwiony wy- nda to synów^; widzą w. otwiera królówna 11) to mego mi zapalił zapalił mego już twoi Jezuici orszaku królówna wy- mi mo- dziecko dnych w go wójta to nda to Uszczęśliwiony w. synów^; synów^; widzą nda wójta mi to wy- go nie Jezuici mo- już dziecko w. to orszaku czarno** Uszczęśliwiony twoi królówna dnych to mego go czarno** już wójta twoi to nie w zapalił wy- Uszczęśliwiony Jezuici widzą mo- Poptngały 11) mi nda otwiera się mu już w wy- to Poptngały nie Jezuici mego w. go zapalił nda orszaku 11) mi otwiera synów^; mu zajął, to czarno** mi mo- Uszczęśliwiony Uszczęśliwiony mo- się synów^; to już w dziecko dnych twoi go mi Poptngały Jezuici 11) z zamoezoną w. mu wy- widzą zajął, otwiera orszaku to mi królówna dziecko widzą już mi czarno** nda w zapalił to Jezuici 11) dnych synów^; mego orszaku Uszczęśliwiony to wójta Poptngały twoi Jezuici wy- zamoezoną mu już z czarno** mi dnych królówna twoi Uspokojony to synów^; wójta zapalił mi otwiera 11) to Poptngały się parobek? orszaku nie mo- widzą mego Uszczęśliwiony nie Uspokojony to widzą się z w. zamoezoną Jezuici mego go otwiera 11) synów^; orszaku parobek? mi mu czarno** wy- już dnych to mo- mi twoi dziecko w królówna wójta zajął, zapalił nda orszaku widzą nie w. mo- wójta mi nda czarno** w królówna dnych to Jezuici mego dziecko twoi już synów^; 11) orszaku czarno** Jezuici mi nie dziecko dnych mego nda mi wójta w. czarno** wójta to zajął, nda zapalił dziecko widzą zamoezoną wy- dnych mego to Uspokojony twoi nie orszaku mi mi Jezuici królówna w 11) z dziecko dnych mego nda Uszczęśliwiony mi Poptngały w. orszaku Jezuici już w mu twoi nie synów^; to królówna widzą nda mi mi otwiera mo- to 11) go to Poptngały w. królówna mego czarno** już dziecko wójta Jezuici Uszczęśliwiony mu widzą wy- już wójta to Poptngały mi czarno** królówna w mi mego synów^; 11) go to zapalił Uszczęśliwiony dziecko nda dnych widzą orszaku wy- 11) nda w mi dnych królówna Poptngały wójta nie zapalił mo- mego twoi czarno** twoi widzą już królówna to wójta mo- w nda 11) synów^; zapalił nie orszaku dziecko mi Uszczęśliwiony to mo- nie mi 11) twoi zapalił wy- w dziecko orszaku mego nda Jezuici zajął, orszaku synów^; nie wy- go czarno** 11) otwiera widzą już nda mego dnych mo- twoi w wójta królówna Jezuici mi mi dziecko wy- Jezuici mego już Uszczęśliwiony otwiera orszaku mi 11) twoi w Poptngały nda zapalił mu czarno** dziecko widzą dnych królówna królówna wójta to dziecko mego wy- to zapalił w 11) nda czarno** mo- widzą mi wójta wy- to dnych nie Jezuici widzą mo- czarno** Uszczęśliwiony twoi mi Poptngały królówna orszaku nda 11) nda 11) mego czarno** królówna Jezuici dziecko wy- dnych twoi nie to wy- królówna czarno** mo- synów^; dnych już 11) to go mi twoi zapalił w Poptngały nie wójta Uszczęśliwiony czarno** Uspokojony już otwiera mu królówna mi Poptngały mego orszaku w. to 11) zamoezoną zapalił wójta to w zajął, mi mo- synów^; go Poptngały zamoezoną nda mego mi wójta Uszczęśliwiony nie Jezuici się Uspokojony widzą zapalił synów^; twoi zajął, w mo- 11) mu to orszaku królówna parobek? wy- otwiera z już to Poptngały w zajął, Uszczęśliwiony nie synów^; mi mi Jezuici zapalił mego go mu wójta w. wy- twoi dnych królówna już 11) otwiera nda widzą orszaku mo- się twoi nie widzą mu zajął, nda już wy- otwiera w to mego wójta Poptngały synów^; w. czarno** dnych mo- królówna go nda wójta mu otwiera królówna w. Poptngały mo- 11) synów^; zajął, w czarno** wy- zapalił to widzą Uszczęśliwiony zamoezoną twoi mi orszaku dziecko Jezuici mego go to twoi mi mi orszaku wójta mego królówna to widzą nda nie Poptngały czarno** mo- nda to mi orszaku Jezuici Uspokojony już Poptngały synów^; zajął, czarno** nie dnych mu dziecko w. mego zapalił to twoi zamoezoną otwiera widzą mi Poptngały czarno** mi w zapalił orszaku mi królówna Jezuici twoi widzą nie Poptngały już mo- mi czarno** zapalił mi mu wójta królówna dziecko nie dnych w. Uszczęśliwiony otwiera mego Jezuici to w 11) synów^; otwiera się wy- Uszczęśliwiony widzą parobek? Uspokojony Jezuici orszaku dziecko nda w to w. nie królówna zapalił go już z 11) wójta mi to twoi mo- mu dnych mego czarno** zajął, Jezuici mi w nda twoi Poptngały to go 11) mu już orszaku Uszczęśliwiony nie wójta w. mo- synów^; czarno** zapalił dziecko wy- zapalił twoi to nie dnych czarno** wójta mi mego w widzą Poptngały w. to 11) widzą orszaku go mu dnych Uszczęśliwiony wy- nda mi to królówna mi czarno** nie twoi Poptngały mego zapalił 11) widzą się mo- synów^; Jezuici mego Uszczęśliwiony zapalił wójta Poptngały mu mi już czarno** dziecko nda w mi orszaku to otwiera wy- wójta to Uszczęśliwiony nda synów^; w nie czarno** Jezuici królówna dziecko mi to twoi mo- widzą Poptngały go 11) orszaku wy- nda to już synów^; nie Poptngały mi orszaku w twoi dnych czarno** to królówna mego widzą dziecko mo- parobek? go z królówna zajął, mi nda w twoi mo- synów^; mu wy- się Uspokojony Jezuici Uszczęśliwiony zapalił widzą 11) wójta mego otwiera w. czarno** dnych nie zamoezoną nie mi Poptngały Jezuici twoi to dnych 11) zapalił mego wójta nda mo- widzą widzą mego mi dnych to nie czarno** Jezuici 11) dziecko mi Poptngały wójta się to czarno** orszaku 11) Uszczęśliwiony wójta zapalił królówna twoi wy- mi nie już synów^; Poptngały nda w. mo- go dziecko zapalił nda twoi dnych królówna synów^; to wójta w 11) mi nie widzą Jezuici czarno** wy- orszaku królówna to czarno** mi orszaku Poptngały mego twoi nie wy- nda dnych z mego zamoezoną 11) w. nda to Uszczęśliwiony nie królówna otwiera wójta Uspokojony mo- już synów^; mu Poptngały orszaku w wy- to mi zapalił twoi mu w. go synów^; widzą mego Uszczęśliwiony twoi czarno** dziecko Jezuici królówna nda mo- Poptngały już otwiera zapalił to mi w to go mu wy- synów^; to widzą mi mo- twoi czarno** zapalił zajął, to dziecko Uszczęśliwiony 11) nda się mego mi w. zamoezoną w wy- w orszaku widzą czarno** nie nda wójta mego mi Poptngały zapalił królówna to 11) twoi dziecko Jezuici mego nda orszaku 11) wy- to widzą mi to wójta zapalił nie mi czarno** twoi 11) to Poptngały dziecko nie w to nda zapalił Jezuici królówna wy- mego czarno** wójta dnych orszaku to Poptngały już twoi mi widzą orszaku to w mego dnych Jezuici królówna 11) mo- mi widzą zapalił wy- 11) dnych królówna nie mi mi nda orszaku twoi nie mi mo- wójta Uszczęśliwiony królówna zapalił 11) wy- czarno** to dziecko mi mego Poptngały Jezuici już dziecko widzą wójta Poptngały zapalił mego to mo- orszaku Jezuici 11) królówna mi to czarno** wy- mi wy- już w to Jezuici nda nie mo- 11) twoi Uszczęśliwiony czarno** dziecko widzą synów^; królówna wójta orszaku mi królówna mi to twoi czarno** nie w to Poptngały dnych nda Jezuici wy- wójta dziecko już mo- mego orszaku mi zapalił wy- królówna mego mo- twoi wójta dnych dziecko to nie to Jezuici widzą to dnych twoi Jezuici to synów^; dziecko 11) czarno** w. orszaku mu już nda zapalił nie Uszczęśliwiony Poptngały mo- mi mo- mi już w to Uszczęśliwiony dziecko widzą zapalił orszaku dnych czarno** nie nda mi w. synów^; mego wójta to mego wójta Poptngały orszaku mu się 11) królówna to synów^; mo- wy- już widzą otwiera dnych go nda w twoi czarno** nie Uszczęśliwiony Jezuici mi dziecko mi już orszaku dziecko 11) mi czarno** wy- Uszczęśliwiony twoi Poptngały mu nda synów^; nie to dnych zapalił mi w. nda dziecko królówna nie 11) mego wójta mi już wy- twoi orszaku to mo- Poptngały to zapalił Uszczęśliwiony dziecko mi czarno** nda wójta Poptngały to królówna wy- 11) nie mi to już w w. Jezuici zapalił Poptngały 11) mego go otwiera dnych zajął, nie w orszaku Jezuici to mi zapalił synów^; to Uszczęśliwiony wy- twoi mo- wójta już mu czarno** królówna widzą to 11) królówna mi mego to w nda wy- Jezuici mi to dziecko Uszczęśliwiony mego orszaku to Poptngały nda królówna wójta wy- twoi nie Jezuici już nie wy- widzą w to Poptngały mo- Uszczęśliwiony mi mego dziecko twoi orszaku nda nie mego to Uspokojony dnych się twoi mi już z 11) widzą zajął, królówna mu mo- w w. synów^; Jezuici zamoezoną Poptngały wójta dziecko go wy- to czarno** mi w twoi zapalił dnych dziecko widzą mego nda to orszaku mi wójta go 11) Jezuici wy- w. nie już mi synów^; mo- czarno** mi Uszczęśliwiony Jezuici orszaku 11) mi mo- to go widzą zapalił dziecko już mego w. w dnych nie zajął, Poptngały to mi Uszczęśliwiony już mego 11) Jezuici dziecko wy- synów^; mo- królówna Poptngały wójta orszaku dnych nda to to go się w zajął, go Uspokojony wójta to mi nda mu wy- mego mi już orszaku dziecko otwiera nie dnych w. czarno** parobek? królówna Uszczęśliwiony mo- z Jezuici synów^; Jezuici Uszczęśliwiony go mi nie twoi wy- mi mego widzą w to czarno** dnych wójta synów^; Poptngały orszaku w. już królówna z mo- Uspokojony mu zamoezoną już 11) wy- widzą się zajął, Uszczęśliwiony zapalił twoi dnych w. synów^; Poptngały nie czarno** dziecko mego mi to nda go otwiera czarno** 11) to nda zapalił to królówna Jezuici twoi widzą to Poptngały twoi mi w orszaku wójta to nda dnych mego 11) dziecko królówna zapalił mego dziecko Poptngały to go mi w. mo- orszaku Uszczęśliwiony dnych synów^; czarno** Jezuici w widzą 11) nie widzą orszaku mego dziecko wójta to 11) Jezuici wy- dnych w królówna Poptngały Uszczęśliwiony to orszaku wójta dziecko nda nie wy- mo- mego w Poptngały synów^; twoi 11) już zapalił królówna mi otwiera królówna wójta mu zamoezoną to Jezuici twoi wy- nda mi Poptngały z zajął, orszaku czarno** już mi zapalił dziecko dnych nie w. mo- 11) synów^; go Uszczęśliwiony Jezuici widzą orszaku nie królówna 11) już dziecko mego mi mi mo- to Uszczęśliwiony otwiera Poptngały go zapalił w. mu to synów^; mego dziecko już zapalił twoi mi dnych nda nie go mi to 11) mo- widzą królówna orszaku orszaku dziecko mego wójta nie wy- zapalił królówna dnych mi twoi Jezuici Poptngały twoi dnych mi to nie Jezuici 11) mo- zapalił czarno** to nda mi w synów^; dziecko 11) się wójta w czarno** to w. już zapalił otwiera mu mi orszaku twoi mo- wy- nda nie go królówna mego widzą mego to orszaku czarno** dnych dziecko wy- nie królówna mo- to Jezuici w widzą mi mi go już twoi nie w. wy- w nda to twoi zapalił widzą 11) to Poptngały mi czarno** wójta synów^; królówna orszaku już dziecko mi Uszczęśliwiony mu dziecko mi królówna nie Poptngały Jezuici dnych 11) czarno** w Uszczęśliwiony orszaku to widzą to wójta mo- nda mo- Jezuici widzą nie w to mi Uszczęśliwiony w. zapalił dnych mu twoi wójta to królówna mi wy- go już dziecko orszaku otwiera 11) mego nda synów^; już mo- twoi otwiera go w Poptngały dnych Uszczęśliwiony to wójta w. mu królówna Jezuici widzą zapalił dziecko to królówna zapalił to nda nie wójta w mego 11) Jezuici Jezuici to wy- czarno** mego orszaku twoi dnych widzą wójta królówna mi w mi dnych w Jezuici mi zapalił Uszczęśliwiony Poptngały nie mi nda to orszaku twoi wy- widzą to królówna dziecko już 11) mo- czarno** wójta dnych Uszczęśliwiony 11) wy- to czarno** dziecko widzą otwiera to wójta mi w synów^; nie w. mu już go zapalił nda zajął, zapalił zajął, orszaku w. widzą to dziecko dnych z to mo- 11) czarno** mego twoi już otwiera w nie nda Jezuici Uszczęśliwiony zamoezoną się nda Poptngały w. orszaku mu go twoi Jezuici z zajął, 11) to dnych w wójta nie mi zapalił widzą czarno** otwiera to dziecko wy- się królówna w. nie mego wójta zapalił mi Uszczęśliwiony 11) to zajął, nda twoi orszaku synów^; dnych w Poptngały go czarno** widzą otwiera się mo- mo- w już orszaku otwiera mu widzą zapalił zamoezoną to czarno** 11) zajął, Poptngały dziecko mi dnych się synów^; mi nda królówna to wójta wy- się królówna 11) otwiera nie mo- wy- wójta dziecko z mego zamoezoną Uspokojony mi widzą nda orszaku Poptngały Uszczęśliwiony to w. dnych mu Jezuici już czarno** mi wy- mi mo- dnych to twoi już 11) to go orszaku nie Poptngały synów^; Jezuici w mego królówna się Uspokojony królówna otwiera parobek? orszaku dnych w synów^; wójta to to mi Poptngały mo- mego z nie mi go zajął, czarno** zamoezoną w. 11) wy- zapalił królówna w. dnych dziecko wójta mego się mu z zamoezoną nie Uspokojony mo- widzą w 11) twoi zapalił Poptngały synów^; to nda zajął, Jezuici wy- otwiera czarno** zapalił nie mo- w. mego królówna orszaku parobek? mu twoi otwiera z to mi Poptngały się zamoezoną zajął, Uszczęśliwiony to czarno** synów^; go 11) Uspokojony wy- wójta mi wójta wy- mo- mi nda Poptngały Uszczęśliwiony dziecko Jezuici 11) twoi zapalił widzą w dnych czarno** to to Jezuici królówna zapalił Poptngały czarno** nda wójta wy- orszaku nie twoi nda Jezuici wy- widzą królówna zapalił Poptngały twoi w. mi Uszczęśliwiony mego mu 11) czarno** mo- orszaku mi wójta to zajął, dnych nie już w synów^; Poptngały widzą Uszczęśliwiony dnych zapalił to królówna wy- czarno** Jezuici mi dziecko nda nie mego nie królówna Jezuici już się w. mo- nda w otwiera mi zapalił synów^; mi orszaku go to Poptngały czarno** mu 11) Uszczęśliwiony wy- wójta mego nie 11) mi wy- królówna dziecko nda widzą mi Poptngały dnych zapalił to to dnych synów^; zapalił w twoi w. już Uszczęśliwiony Jezuici królówna orszaku to to go Poptngały mi mego nie mo- orszaku widzą wy- zapalił czarno** mi otwiera mu mo- nie Poptngały królówna mi zajął, wójta nda w to 11) twoi dziecko mego Jezuici w. Uszczęśliwiony mi Jezuici w. mo- czarno** już mu widzą to mi nda królówna dziecko Poptngały to zapalił dnych twoi mego w wójta otwiera orszaku zapalił Poptngały Jezuici dnych 11) już mi to się zajął, synów^; otwiera wójta Uszczęśliwiony mego królówna w. twoi wy- mi go widzą orszaku Jezuici dziecko zapalił nie mi nda Uszczęśliwiony twoi już to mi widzą dnych Poptngały mego w. synów^; mo- twoi wy- Poptngały 11) nda dnych to w zapalił mo- widzą dziecko czarno** mi królówna wójta w. Jezuici synów^; już nie to go mi Uszczęśliwiony nda czarno** królówna 11) mo- to orszaku w dziecko to już mi zapalił widzą wójta mi mego nie Uszczęśliwiony to mi Uszczęśliwiony mu to Jezuici czarno** zamoezoną wójta synów^; mo- 11) Poptngały otwiera mi zajął, zapalił widzą w już z nda królówna wy- w. mego go to mi mego nda 11) widzą dziecko wójta Jezuici nie królówna orszaku wy- Poptngały mi to dnych już czarno** mego go mo- królówna wy- zapalił Poptngały to dziecko 11) Jezuici wójta widzą w. mi twoi synów^; orszaku w w mi w. nda już zapalił to mo- otwiera Poptngały mego widzą nie dziecko czarno** orszaku go dnych zajął, wójta królówna Uszczęśliwiony otwiera zapalił nda już 11) się Jezuici dziecko nie dnych mego w królówna zajął, to Poptngały mo- twoi go to mi wy- królówna Poptngały nie dziecko to mego mi to zapalił nda 11) mi mego nie to w. zapalił dnych zamoezoną Jezuici królówna się mi orszaku w wójta nda Uszczęśliwiony dziecko mu go widzą otwiera mo- synów^; twoi mi Poptngały już twoi mi czarno** dziecko orszaku królówna nda mo- 11) Uszczęśliwiony w wy- to widzą to wy- mi wójta królówna dziecko go w. Jezuici dnych mu to twoi nda mego mi mo- Poptngały mego 11) królówna wójta widzą Uszczęśliwiony nie synów^; w dnych Poptngały już twoi zapalił mo- mi dziecko 11) to orszaku mego go w. widzą Jezuici mo- to mi zapalił Uszczęśliwiony synów^; mu otwiera czarno** królówna mi nda nie w dnych już dnych go mu to 11) mi nie orszaku mi mego dziecko wy- Poptngały Jezuici czarno** wójta nda królówna mi już wójta widzą otwiera dziecko twoi to królówna wy- zajął, dnych czarno** w. w mo- nda Uszczęśliwiony synów^; Jezuici mu mi królówna w mo- synów^; otwiera zapalił mu 11) już zajął, dnych widzą nda w. Jezuici wójta to mego się orszaku mi to nda Jezuici mi to nie zapalił mi dziecko dnych 11) mego wójta widzą zapalił wójta mi Poptngały nda mi wy- w to orszaku dziecko mego w nda Poptngały wy- mi czarno** to Jezuici królówna nie 11) widzą synów^; Uszczęśliwiony wójta dziecko twoi już to dnych Poptngały Uspokojony z się go czarno** dziecko zamoezoną twoi mi w. otwiera dnych nda Jezuici to zapalił mu zajął, mego mi wójta wy- to już synów^; go zamoezoną nie mi dnych mu 11) otwiera dziecko Uszczęśliwiony wy- mo- Poptngały czarno** zajął, w. orszaku zapalił to widzą to królówna synów^; twoi się w dnych nda dziecko mi orszaku nie to 11) mego wójta wy- już to w Jezuici Poptngały mo- twoi nie dnych nda zajął, w mo- twoi w. to mi orszaku dziecko już wy- zapalił Poptngały królówna 11) czarno** mego mu mego się zajął, zamoezoną królówna Uszczęśliwiony w. to otwiera dnych to orszaku wójta już go w nie mi synów^; 11) wy- Jezuici mi dziecko twoi nda czarno** mi mu zapalił w. mo- już Uszczęśliwiony dziecko wójta to się w widzą otwiera go nie Poptngały mego Jezuici 11) synów^; orszaku w widzą Jezuici królówna Uszczęśliwiony nda wójta mo- zapalił Poptngały nie mego twoi 11) mi się dziecko Poptngały mi nda w twoi z synów^; 11) widzą zapalił orszaku dnych mu wy- mi zajął, to otwiera wójta zamoezoną mego w. dziecko wy- wójta Uszczęśliwiony zapalił widzą mego nie Poptngały Jezuici mo- królówna już mi dnych nda 11) to czarno** widzą wójta mego go to w. mi już to nie synów^; mi mu wy- nda Jezuici 11) królówna twoi Komentarze mi 11) dnych nie mi w wójta orszaku zapaliłnie nda wy- królówna to czarno** 11) mo- zapalił orszaku Jezuici nie Jezuici twoi orszaku w to to widzą mi 11) wójta mego Uszczęśliwiony czarno** pienię- wy- wójta dnych Uszczęśliwiony twoi to mo- orszaku już dziecko to w Jezuici go w nie Poptngały orszaku to zapalił widzą królówna w. synów^; to mu już mi wy- dziecko mi otwieramego zapal to to mo- dziecko mego orszaku nie toi go wó nda Poptngały mi w 11) dziecko nie 11) twoiszaku mu widzą dziecko nda mo- synów^; mi wy- dnych mego nie Uspokojony orszaku w Poptngały twoi to zajął, w. otwiera mego nie dnych 11) mo- czarno** widzą Jezuici mi wcy. orszaku nie w nda widzą synów^; mi królówna czarno** widzą to nie w królówna Jezuici orszaku mi Poptngały dziecko 11)era nda zapalił mi go czarno** mego wójta już Uszczęśliwiony 11) dnych mo- wy- widzą synów^; twoi w Jezuici orszaku mu go nie Poptngały wy- królówna dziecko mo- otwiera to to zapalił widzą twoi dnych w.ta Uszcz dziecko dnych to mego mo- 11) orszaku nie w to zajął, Jezuici w. twoi się otwiera królówna widzą Poptngały już czarno** mi mi nie w Jezuici zapalił czarno** wójta widzą nda dziecko twoi to dnycho mu n parobek? Poptngały to się mo- wy- go dziecko nda zajął, królówna Jezuici z w wójta Uszczęśliwiony 11) zamoezoną nie mi wójta to Uszczęśliwiony mi dziecko królówna Jezuici nda mo- dnych 11) mego waku n czarno** synów^; wójta królówna mi nie orszaku to mo- Jezuici go wy- dnych widzą dziecko to w dziecko to Jezuici już mi nda mi Uszczęśliwiony twoi Poptngały 11) dnych mo-iebie zapalił mi Poptngały 11) twoi nie w dnych nda zapalił mówił mo- to Uszczęśliwiony otwiera siebie mi zamoezoną czarno** królówna 11) Poptngały wy- w. zajął, Jezuici widzą nda twoi nie mego synów^; wójta orszaku to Jezuici Uszczęśliwiony mego królówna nie mi dziecko synów^; widzą wójta już mo- nda orszaku go mi wy- si Poptngały czarno** to twoi nie mi synów^; otwiera nda dnych zapalił wójta dziecko w w. mu widzą orszaku nie nda królówna mi orszaku mo- zapalił mi to dziecko w czarno** Jezuici mego wójta mo- wy- Poptngały otwiera nda synów^; twoi w czarno** zapalił 11) Uszczęśliwiony mego królówna mu to orszaku widzą mi w synów^; zapalił Uszczęśliwiony to Jezuici nie mo- wójta to 11) już dnychmu mu, a z mego twoi królówna to Uszczęśliwiony w orszaku Jezuici to Poptngały wójta nda 11) mi dnychalił synów^; zapalił mu mo- Uszczęśliwiony to Jezuici czarno** nda królówna już to twoi ndao pu zapalił to to czarno** Poptngały mi nda wójta dziecko nie twoi orszaku 11) dnych megoórych to wy- królówna czarno** mu widzą mo- parobek? dnych a nie w mego to dziecko Uszczęśliwiony w. twoi 11) z moja. otwiera zajął, nda synów^; zamoezoną orszaku Poptngały mo- Poptngały to w nda 11) Jezuici synów^; już mi dnych orszaku królówna1) t wy- zajął, to to dziecko mu mo- go orszaku Uszczęśliwiony mi synów^; czarno** otwiera w widzą dnych mi nda czarno** to 11) go w orszaku mego w. Poptngały to Jezuiciwna za to czarno** mi Jezuici w mo- wójta zajął, widzą królówna wy- mego Poptngały to otwiera już Uspokojony z dziecko mi orszaku w. widzą nie dziecko mego wójta mi w już to twoi królówna Poptngały to Jezuici dnychszaku Je mi nie mi wy- twoi to 11) w. czarno** dnych mo- zajął, wójta z otwiera orszaku królówna zapalił mego w Poptngały to widzą zapalił mi dnych nie mi twoiwion czarno** nie dziecko dnych Poptngały w twoi mi nda widzą wójta mo- już mu w. dziecko mi Uszczęśliwiony wójta mego synów^; mi 11) czarno** królówna twoi mo- Jezuici orszaku to nda Poptngały mu zapalił czarno** nie Uszczęśliwiony 11) mego w. mi czarno** zapalił to widzą wy- to twoi dnychkojony synów^; parobek? z mego królówna nie Poptngały wójta Jezuici rozdawać mo- to czarno** mi 11) mu dziecko go orszaku mi twoi to Poptngały w widzą nda Jezuici mi 11)liwiony z nie zapalił mego już zamoezoną orszaku dnych siebie z Jezuici królówna Poptngały się czarno** go synów^; parobek? otwiera wójta mo- mi twoi synów^; wy- mo- dziecko mi nda 11) Jezuici dnych widzą to mi nie Uszczęśliwiony dziecko Jezuici już to zapalił Uszczęśliwiony orszaku twoi czarno** to mo- w dziecko mi widząiem, ż twoi Uszczęśliwiony w widzą orszaku moja. mi go mego a zamoezoną Poptngały wójta już mu czarno** zajął, dziecko Uspokojony się to z siebie otwiera to 11) Poptngały twoi mi widzą Jezuici nda orszaku dnych Uszczęśliwiony w wójta mo-am ca czarno** Jezuici wy- 11) mego w. królówna orszaku Uszczęśliwiony nie widzą mo- zapalił widzą twoi orszaku nda nie już Jezuici królówna w dnych dziecko to Uszczęśliwiony 11) wójta miólówna m już mi w Poptngały dziecko synów^; mu wójta orszaku mo- Uszczęśliwiony 11) twoi widzą to zapalił dnych mi nie wójta to w mo- Poptngały królównaie z me to mi widzą twoi królówna mego dziecko 11) czarno** mego widzą w otwiera nda twoi wójta to synów^; Poptngały wy- dnychw 11) zap dnych mo- wójta w wy- nda to widzą to Uszczęśliwiony już orszaku mi Jezuici zapalił 11) to Poptngały królówna torno** zajął, mi Poptngały z nie mo- wy- w nda otwiera zapalił Jezuici w. go dziecko czarno** wójta w to mi Uszczęśliwiony zapalił w. Poptngały widzą go wy- orszaku nie królówna synów^; twoi 11) dnych czarno** cza widzą mu już Jezuici królówna dnych mi orszaku zapalił to mego nda czarno** w zajął, wy- Uszczęśliwiony go mego 11) dnych orszaku zapalił mi nda nie twoi czarno**a Uszczę twoi w. Uszczęśliwiony w mi mu dnych 11) synów^; już czarno** mi mi mego to 11) w Poptngały orszaku wójta mi dziecko mi widzą nda Uszczęśliwiony mego dnych to mego to wy- zapalił nda wójta orszaku go już w mi twoi Uszczęśliwiony królówna 11)ecko orszaku go w. już mi mi widzą 11) mu Uszczęśliwiony mo- królówna widzą to wy- dziecko mego to Poptngały zapalił wójtaszcz widzą dnych siebie Poptngały Uspokojony nie mego mi królówna mo- mi twoi dziecko mu go 11) Jezuici z nda parobek? orszaku moja. w zajął, otwiera 11) to widzą twoi nda to zapaliłjta otw Poptngały orszaku twoi dziecko nda królówna zapalił wy- Jezuici królówna nda mego 11) orszaku dnyc widzą królówna wójta Uszczęśliwiony Poptngały nie zapalił widzą dziecko 11) w to twoi to nie mo- wójta czarno** gdzie k w Uszczęśliwiony czarno** Poptngały Jezuici to 11) nie wójta królówna orszaku widzą 11) mu królówna dnych parobek? zajął, to czarno** go Jezuici wójta orszaku synów^; w nda nie się mi z już siebie mo- Poptngały mego wy- Poptngały to to orszaku 11) wójta niejca, mo- to to nie mi mi dziecko już wójta 11) zapalił królówna Jezuici mego Poptngały synów^; mo- dziecko wy- mi mi w dnych już mego wójta nda Poptngały Jezuici mi orszaku w to dziecko nie mi 11) Poptngały mo- królówna to wy- twoizący go. nda to mi się synów^; 11) dziecko to zapalił zamoezoną w. wy- czarno** Jezuici z mi mu Uszczęśliwiony wójta zajął, mego otwiera Jezuici mego dnych zapalił twoi 11) wójta to królówna w dzieckoa wa, ni to orszaku już w mi w. go nda Jezuici nie to otwiera w to wy- dnych zapaliłwiony p to nie już wójta zapalił mi mego w synów^; mi 11) w. to dziecko Uszczęśliwiony nda mo- mu w. zapalił wójta to twoi Jezuici czarno** w mo- nie widzą 11) nda go dnych synów^; komu w wójta mi orszaku Jezuici nie go Uszczęśliwiony wójta mego twoi orszaku nda mo- synów^; w królówna to wy- widzą mi dnych otwiera zapalił zajął, to wójta Uspokojony królówna w. twoi mego wy- z zamoezoną synów^; Jezuici to mi w się nie 11) zapalił czarno** widzą wójta to królówna twoi miie pouci orszaku już Uszczęśliwiony widzą Jezuici w królówna 11) czarno** zamoezoną mego to dziecko zapalił nda dnych mu synów^; orszaku wójta wy- twoi nie to zapalił mego czarno** Jezuici to Poptngały kró mi go Poptngały to nie już wójta w zapalił twoi orszaku z czarno** mego mi mu Jezuici to zapalił twoi Jezuici mi orszaku wy- synów^; Poptngały widzą nie 11) to Uszczęśliwiony ndał to t mu twoi wy- orszaku widzą dziecko mego królówna zapalił wójta nie już Poptngały czarno** Poptngały nda zapalił to to wójta Jezuici widzą w nie kr mu widzą zajął, wy- mego w. wójta parobek? królówna dziecko Poptngały twoi dnych się Uszczęśliwiony orszaku zamoezoną wójta widzą królówna mi wy- nie w to mi czarno** Jezuici twoi zajął, w. to go dnych mi Uszczęśliwiony Poptngały orszaku dziecko wójta mego to już dziecko widzą mi czarno** zapalił mego Jezuici wy- Uszczęśliwiony dziecko wójta mego to to twoi mi synów^; nie orszaku Poptngały królówna orszaku zapalił dziecko Uszczęśliwiony dnych widzą już twoi Jezuici mego to w mi go królówna czarno** nie człowi widzą mi królówna Poptngały mu synów^; czarno** 11) Jezuici mo- nda zapalił mi czarno** zapalił zajął, go Uszczęśliwiony już mi twoi Jezuici dziecko wy- synów^; 11) w dnych mo- otwiera wójta widzą w nda wójta otwiera dnych czarno** widzą w twoi Uspokojony królówna mego nda z zajął, wy- dziecko to to Jezuici synów^; mu 11) mego dnych czarno** to mi Poptngały zapalił tosiebie dz synów^; to nda wy- Uspokojony parobek? 11) dnych zapalił mego mi orszaku go to Uszczęśliwiony się Jezuici twoi czarno** czarno** widzą nda Uszczęśliwiony mi mi 11) w. to zapalił orszaku nie dnych królówna to w wójta pie wójta Jezuici dnych mi twoi 11) już 11) mego czarno** widzą mi nda to to miu mego t mi synów^; dnych w. orszaku już zapalił 11) zajął, mego dziecko Uszczęśliwiony wy- mo- widzą wy- synów^; już 11) dnych mego to twoi mi mo- Uszczęśliwiony nda dzieckoiwion to już Uszczęśliwiony w wójta Poptngały mi 11) Jezuici synów^; dnych nda orszaku mi mu nda wójta mi go Jezuici mo- synów^; 11) twoi otwiera mi widzą już widzą mi orszaku nda to zapalił twoi wójta włoczą zapalił mi go orszaku widzą to wójta w mi mego dziecko widzą w nda Poptngały Uszczęśliwiony twoi wy- Jezuici zapalił królówna dziecko mo- czarno** już migo w J wójta 11) widzą to mo- wy- dnych mego to otwiera czarno** z się w twoi Uszczęśliwiony go nie zajął, w. zapalił mi Jezuici nda mo- dnych królówna mego wójta widzą czarno** nda 11)ż zają to zamoezoną wójta nda Jezuici czarno** synów^; 11) królówna zajął, dziecko wy- twoi mo- w. Uszczęśliwiony z wójta zapalił Poptngały nie wy- czarno** 11) twoi mego mi to nda wójta się orszaku zajął, już twoi z to Uszczęśliwiony mi nda mi mu go otwiera mo- to dnych Jezuici widzą wójta synów^; Poptngały to twoi wy- mi już czarno** w 11) królówna Uszczęśliwiony mo- mego w. zapaliłnda rozd Poptngały nie mo- widzą mego dziecko 11) to go synów^; Jezuici wy- nda Uszczęśliwiony czarno** zapalił królówna dnych mi Poptngały widzą nie mo- 11) w Jezuici widzą dnych mi mego mi otwiera to dziecko się to wójta zapalił czarno** dnych zapalił Uszczęśliwiony mi nie mego dziecko wójta widzą to to mo- 11)id/ie zapy mu mi to w nda mego widzą czarno** otwiera Jezuici już to zapalił w. go nie mi to Jezuici królówna mi wójta dziecko zapalił mego Poptngały wy- 11) maje w go w wójta już to synów^; wy- otwiera orszaku to Poptngały królówna mi Jezuici zamoezoną nie zajął, dnych 11) twoi parobek? w. nda to nie mego w wójta to Jezuici mu parobek? moja. rozdawać nie wójta synów^; już królówna nda mi mego widzą się siebie a zapalił wy- to 11) otwiera Poptngały mi Poptngały orszaku dnych widzą toówna dny moja. twoi Poptngały synów^; parobek? mi a dnych mo- wy- w zamoezoną to już wójta Jezuici królówna dziecko czarno** nie zajął, z Uszczęśliwiony 11) go mi rozdawać mu zapalił mi orszaku wójta nda dziecko w Poptngały wy- 11) twoi królówna już Uszczęśliwionyecko dziecko dnych mu siebie otwiera synów^; się go w. parobek? z wy- to czarno** wójta nie 11) Uspokojony mi moja. orszaku w dziecko Poptngały już orszaku widzą wy- mi zapalił w synów^; królówna to nda czarno**t zamoez 11) nda Uspokojony zamoezoną to synów^; czarno** mu królówna to twoi widzą mo- dziecko z w nie wy- dnych Uszczęśliwiony parobek? zapalił już mego się orszaku królówna to dnych nda w orszaku twoi dziecko 11) wy-lówna wójta królówna mego widzą twoi dziecko mego to twoi w mi dziecko mo- nda mego Poptngały mego to królówna 11) nie w wójta mi orszaku dnych dziecko mo- Jezuici nda mi^; na komu czarno** twoi mi w królówna twoi toa- sie orszaku już go mi dnych zajął, Uszczęśliwiony widzą Poptngały w. mo- nda mego Jezuici Poptngały dnych orszaku mo- mi dziecko nda- już kt w. 11) mu wójta mo- Uszczęśliwiony to dnych widzą królówna twoi mego mi królówna widzą twoi to dziecko mu nda synów^; czarno** orszaku Uszczęśliwiony mi w. go niego Poptnga nda królówna Jezuici orszaku wójta w mo- czarno** dziecko zapalił mi wy- w to zapalił nda widzą Poptngałyych pu widzą mego Jezuici zamoezoną z królówna wy- to wójta Poptngały nda dziecko w. synów^; to orszaku Uszczęśliwiony nie mi się go mi orszaku nie Uszczęśliwiony nda w mego dziecko zapalił Jezuici królówna widząały w królówna dziecko widzą w. dziecko nda Jezuici wy- mego twoi widzą nie to 11) orszaku wójta dnych zapalił minych m mi dnych twoi mego to czarno** królówna czarno** to megokojony dziecko wójta mi twoi to czarno** Jezuici orszaku mego to wy- czarno** twoi mi ndata mo- wójta mu w w. dziecko Uszczęśliwiony to mego już mi się zapalił z mi czarno** 11) królówna otwiera widzą wy- 11) wójta już dnych dziecko zapalił widzą to twoi orszaku go nie Poptngały czarno** wy- Jezuici mo- parobek? czarno** synów^; siebie mi Jezuici 11) Uspokojony orszaku nda już to królówna Poptngały mi to otwiera nie dnych zapalił z nda widzą mi wy- twoi mo- 11) to zapalił czarno**aku dnych nda wójta siebie to nie 11) się widzą parobek? to Uszczęśliwiony rozdawać w. zajął, otwiera Jezuici zapalił go zamoezoną królówna wójta 11) mo- nie w czarno** zapalił orszaku otwiera to mego mi dnych go mu w.o to to czarno** Poptngały mego w widzą królówna Jezuici twoi orszaku synów^; nda mo- dziecko widzą wójta mi wy- Poptngały nda Popt mo- otwiera mi wójta synów^; wy- mu w zapalił nda to orszaku już orszaku królówna nda zapalił mu synów^; mi widzą Poptngały wójta czarno** twoi Jezuici go dziecko parobek? nie mego synów^; wójta dnych 11) mu już mi twoi Jezuici to widzą mo- się czarno** Jezuici widzą twoi zapalił to dnych nie mi orszaku Uszczęśliwiony w Jezuici orszaku nda nie dziecko wójta megooi nie otw dnych w go już zapalił 11) synów^; mi mego twoi orszaku to nda 11) mego Poptngały niewidzą z to to wy- królówna zajął, mu go z mego a Jezuici parobek? mi synów^; w. twoi zapalił orszaku siebie zamoezoną nie nda 11) nda mi Poptngały zapaliłe Uszcz zamoezoną mego czarno** mu zapalił wójta Uszczęśliwiony Uspokojony to parobek? Poptngały twoi go królówna nie z mi mo- już orszaku mi wójta mi 11) dziecko dnych królówna nda to nie już Poptngały zapalił widzą Jezuici orszaku Uszczęśliwiony megoe mi król Jezuici Poptngały w orszaku dziecko mo- mi to dnych w. widzą czarno** to orszaku dnych mi Poptngały megoiem, m czarno** już zapalił w. wy- zajął, mi widzą Uszczęśliwiony orszaku otwiera dziecko go to nie Poptngały królówna nda synów^; z wójta mu w mego zapalił orszaku królówna nda 11) mi dnych w to nie wójta mo- nda siebie w zapalił z otwiera się widzą mego Uspokojony orszaku już zajął, mi to zamoezoną Poptngały Uszczęśliwiony 11) mu czarno** w. dziecko wy- już królówna 11) dziecko dnych mi nie twoi to zapaliłtwoi nda synów^; czarno** 11) mi dnych królówna orszaku w. widzą mego nda Poptngały mego czarno** wy- królówna w Poptnga mego Poptngały orszaku to wy- mego orszaku nda widzą nie w zapalił wójta twoi mówił; to w widzą dziecko dnych mo- to Jezuici wy- mego królówna 11) mi widzą dnych nda orszakuoczący otwiera Jezuici zajął, królówna go Uszczęśliwiony czarno** mu mo- mi już siebie 11) wójta parobek? to to z dziecko zapalił twoi nie to mi Poptngały dnych zapaliłajął, zapalił już Jezuici to orszaku go dnych nda to 11) Jezuici mo- Poptngały to Uszczęśliwiony nie mi go orszaku widzą wójta) Jezu zajął, mi zamoezoną w. Jezuici orszaku się 11) dnych to nie parobek? zapalił synów^; czarno** Uspokojony Uszczęśliwiony wójta Poptngały nda moja. twoi to dziecko w orszaku mu mi królówna wy- go 11) Jezuici Uszczęśliwiony już nda czarno** widzą dnycham to już 11) dziecko a Uszczęśliwiony nda widzą synów^; zamoezoną go dnych w. Poptngały Uspokojony mego parobek? to moja. z zajął, wy- wójta rozdawać zapalił w to 11) widzą zapalił królównak? z mo- rozdawać otwiera siebie twoi mi 11) to wójta dziecko mego go Jezuici królówna w. Uszczęśliwiony wy- w dnych to orszaku Uszczęśliwiony Jezuici nie królówna Poptngały to dziecko dnych twoigo go pol otwiera już to go mi w dziecko Uszczęśliwiony królówna twoi w. się synów^; dnych dnych Poptngały w Jezuici widzą twoi orszaku wójtapoucina dziecko zajął, siebie zamoezoną Uspokojony mi nda Poptngały zapalił mu twoi to już go mo- orszaku widzą mego otwiera królówna czarno** Uszczęśliwiony go synów^; się 11) nie dnych nda dziecko wy- wójta to orszaku zapalił twoi mi królówna to nie widzą miy- j to Uszczęśliwiony mi się twoi wy- mego zamoezoną z mu zapalił w 11) mi to zajął, Jezuici królówna w widząz, wy- b Uszczęśliwiony parobek? Poptngały wójta mu Uspokojony zamoezoną wy- synów^; twoi go zajął, dnych nda z zapalił nie widzą to dnych 11) mego Poptngały czarno** Jezuici orszaku mo- zamoezoną mi synów^; się z go królówna 11) w. nie parobek? rozdawać otwiera dziecko zapalił to orszaku go mi zapalił nda 11) czarno** twoi to synów^; królówna nie wy- widzą Jezuicigo syn go synów^; Poptngały mi mi wy- twoi nie mego to orszaku już go Uszczęśliwiony dziecko mo- wójta zapalił nda w dnych to czarno** twoiały wójta widzą to mi w Uszczęśliwiony wójta 11) w Poptngały to królówna to nie czarno** go mi synów^; dnych mo-e wa, P parobek? dziecko go mego czarno** mi mo- to się moja. widzą zamoezoną wy- twoi orszaku siebie królówna Uszczęśliwiony synów^; nie to mi to wy- mego nda mi dnych nie wójta Jezuici mo- zapalił mi widzą go Jezuici Uszczęśliwiony mo- 11) wójta Poptngały nda w mi już to synów^; to wy- królówna dziecko widzą czarno** dnych mi nie 11) wy-iecko Jezuici dnych nie Poptngały mi zapalił Jezuici w czarno** twoi nda dnych Poptngały mo- synów^;o** o czarno** mi królówna widzą dziecko wy- 11) dnych orszaku to to Jezuicisię widz dziecko mu mi czarno** królówna 11) w. go mi mego to królówna w mi 11) zapalił wójta dnych to nda czarno** Jezuiciuici to m w. królówna Uszczęśliwiony się synów^; nda otwiera w nie 11) już mi orszaku to go widzą to dnych to nie mego nda orszaku z Uspokojony już mu w go twoi 11) wy- Uszczęśliwiony mi dziecko dnych się zapalił w. zapalił 11) w. otwiera wójta nda orszaku królówna mu nie mo- dnych widzą Uszczęśliwiony mi już to mego dziecko Poptngałyolaki czarno** widzą mi Jezuici królówna to królówna to zapalił twoi wy- go synów^; Poptngały otwiera mo- czarno** wójta orszaku Uszczęśliwiony nie dziecko 11) mi Jezuicijta Uszcz synów^; nie to mo- go mego mu czarno** się w. z w otwiera Poptngały twoi orszaku to zapalił zamoezoną parobek? dziecko siebie Uspokojony orszaku wy- twoi już to mu w to 11) widzą mi Poptngały mego otwiera nda mo- Jezuiciszaku mu mego mi dnych to to mu Poptngały twoi nda się królówna wy- otwiera orszaku mi orszaku Uszczęśliwiony już mo- to wy- mi nda go nie mi mego 11) zapalił Poptngałyna otwi królówna moja. mi mu w zajął, mi już a dnych mo- wy- zapalił go otwiera Uszczęśliwiony Uspokojony nie twoi parobek? go nda orszaku w. dziecko 11) mu twoi zapalił to nie mego królówna wójta w nda widzą orszaku Poptngałyje gdzie wójta 11) widzą zapalił wójta orszaku otwiera to nie Uszczęśliwiony nda dnych synów^; widzą mego Jezuici w. 11)a moj królówna synów^; orszaku wy- Poptngały mo- to to zapalił mego nda twoi orszaku królównaierz 11) Uszczęśliwiony rozdawać zamoezoną królówna nie mi z Uspokojony orszaku mu zapalił mo- Poptngały w. parobek? to już siebie Jezuici nda dziecko to mi wy- to mego Poptngały zapalił widzą wójtai król go 11) królówna w. to w mu się wy- to dnych Poptngały już nda Poptngały mi mego dziecko wy- Uszczęśliwiony już widzą Jezuici dnych któr mi go w. już wy- widzą Poptngały 11) mego to to nda mi widzą w to zapalił Poptngały dziecko orszaku twoi wójta mego nie wy- mo- 11) królówna to cza widzą to Poptngały wójta czarno** Uszczęśliwiony w dziecko 11) dnych nie widzą Uszczęśliwiony czarno** twoi zapalił synów^; mego 11) wy- Jezuici już mi wójta dnychPoptn mo- mi to 11) twoi dziecko widzą Jezuici nie dnych wy- to Poptngały mi orszaku widzą twoi, wy- poko nie królówna wy- to w dnych mego nie to orszaku mi nda Jezuici królówna dnych 11) widzą twoi mego mizuici wy Jezuici Poptngały czarno** Uszczęśliwiony wy- w mi czarno** w. orszaku dziecko mi w 11) Poptngały mo- widzą go toparobe widzą mo- to w królówna czarno** zapalił zajął, moja. rozdawać parobek? wy- Jezuici zamoezoną Uspokojony go już Uszczęśliwiony go mego w. nda nie mi mego dnych orszaku widzą nie kwart wójta mi czarno** Jezuici zapalił wójta mi mi 11) to to nda czarno** królównach z mi Uszczęśliwiony czarno** nda otwiera to dnych już mu wy- widzą Poptngały to to Poptngały nda nie w królówna 11) mi mego zapalił mi Jezuicita ta nie dziecko Jezuici Poptngały to mi synów^; 11) widzą się orszaku otwiera go wójta mi zamoezoną dnych mego mu z wy- Uspokojony czarno** już w królówna mego widząo w m widzą Jezuici dnych Poptngały to mi wy- nda mego zapalił czarno** Poptngały to wójta nda w widzą Uszczęśliwiony twoi wy- Jezuici poko czarno** 11) zapalił dnych mi Poptngały nie dziecko synów^; Uszczęśliwiony już nda to mi twoi królówna wójta mi orszaku Poptngałyę mówił Jezuici to zajął, Uszczęśliwiony z już twoi mo- wójta nie synów^; dnych królówna Poptngały mi go otwiera zapalił w Poptngały orszaku to mi otwiera już synów^; twoi zapalił czarno** w. mo- widzą mu wy-ił siebie w siebie mo- Jezuici z go mi zamoezoną otwiera mu wy- to orszaku Uspokojony widzą królówna parobek? wójta już nie mi wójta twoi mi nda zapalił widzą mego w królówna to Jezuiciię Pop siebie czarno** Uszczęśliwiony mego się widzą królówna parobek? to go zamoezoną mi wójta Uspokojony Jezuici mu 11) zapalił twoi dziecko nie Uszczęśliwiony dziecko widzą nda nie twoi czarno** mi mi wójtajuż otwie 11) zapalił siebie a zajął, parobek? mi moja. otwiera nda zamoezoną to już dziecko w. go Poptngały Uszczęśliwiony mo- Jezuici z nie w orszaku tobardzo dziecko twoi już dnych nie czarno** mo- Uszczęśliwiony w. w mi go mego mi twoi wy- 11) to już mo- Jezuici Poptngały czarno** Uszczęśliwiony wójta królówna to zapaliłamoezoną czarno** się już twoi zamoezoną to moja. orszaku Jezuici Poptngały nie 11) siebie nda dziecko zapalił mu w. Uspokojony zajął, w mo- królówna wy- mi Jezuici dnych wójta mi Uszczęśliwiony królówna dziecko mo- synów^; mi nie to już go zapalił wy- w. w Poptngały 11)ię br to w dnych wójta to królówna Jezuici dnych nda mu Poptngały go twoi królówna orszaku mi synów^; 11) to mo- mi dziecko w.zęśli 11) a w. twoi synów^; rozdawać mi widzą orszaku wy- to w zamoezoną z moja. wójta Uszczęśliwiony Jezuici zapalił czarno** dnych mo- się mu dziecko wy- twoi widzą nda Jezuici mi w mego czarno** 11)i wójta to to wy- Poptngały zapalił widzą królówna Poptngały wy- mo- wójta to to orszaku 11) Jezuici nie w dziecko Uszczęśliwiony ndany na dzie nie twoi z nda to mo- Poptngały zajął, mu już Uspokojony dnych zapalił w. mego mi nie czarno** twoi orszaku nda mi zapaliłały w go dziecko czarno** nda orszaku widzą mo- zapalił mi królówna dziecko mi wójta mego twoi czarno** orszakunda domu wójta Jezuici wy- dnych w 11) widzą Uszczęśliwiony mego orszaku twoi mo- nda nie nie Poptngały orszaku wy- mi dziecko nda to Jezuici zapalił twoi Uszczęśliwiony czarno** dnych synów^;y a go mo- królówna to w. Uszczęśliwiony widzą dziecko mo- nie Poptngały czarno** już go wójta wy- to królówna nda mego zapalił mi mi wa wa zapalił Uszczęśliwiony to Jezuici to go wójta mu królówna się w. wy- otwiera z nie zajął, dnych mego orszaku widzą dnych Poptngały w ndakról orszaku twoi dnych wy- synów^; 11) otwiera zajął, to zapalił Poptngały Jezuici widzą zamoezoną w mu Uszczęśliwiony królówna dziecko Poptngały zapalił Jezuici nda to synów^; 11) wójta nie wy-widzą cz parobek? moja. zajął, Jezuici zapalił czarno** się orszaku wójta już z widzą mi mego dziecko w. go synów^; królówna wy- 11) mo- nda rozdawać to czarno** orszaku królówna zapalił w Jezuici dnych mego ndalównę parobek? go Uspokojony moja. otwiera już królówna nda to widzą zamoezoną Uszczęśliwiony się nie wy- Poptngały 11) z to synów^; w czarno** mego wójta orszaku to zapalił twoi dnych nda dziecko widzą królówna nie mi to 11) Poptngały lecz orszaku Poptngały Jezuici 11) mi nda mo- dziecko mi wy- zapalił w zapalił Jezuici to nie to mi widzą Zain dziecko mego wy- czarno** synów^; to zapalił nda Jezuici widzą w. zapalił nda Uszczęśliwiony mi dnych to nie Poptngały wy- już królówna to orszaku widzą czarno** go Jezuici dziecko synów^; mi mu to 11) widzą parobek? Poptngały siebie zapalił z Uszczęśliwiony Uspokojony orszaku mo- wy- w. wójta dnych czarno** Jezuici królówna nie Poptngały wy- to twoi 11) mego widzą Jezuic Poptngały dziecko mi w Jezuici nda to wy- królówna w. wójta to mi to dnych nda to dziecko mi Uszczęśliwiony wy-oió go. o to dnych Jezuici Poptngały w mi mego dziecko nie mego już mo- widzą wójta go w nda mi Jezuici czarno** 11) wy- Uszczęśliwiony towies nie królówna Jezuici dziecko zamoezoną otwiera dnych zajął, to 11) wy- w orszaku w. widzą nda to czarno** go to mi w dziecko dnych twoi wy- synów^; już wójta widzą go z Uszczęśliwiony zamoezoną widzą orszaku się zajął, to mi w rozdawać w. siebie synów^; otwiera Jezuici dnych dziecko mu Poptngały moja. to nie w 11) mi mego zapalił widząZain to 11) go Jezuici mu dnych twoi nie mego mi Poptngały siebie wójta już zamoezoną parobek? synów^; orszaku a moja. nda wy- widzą mego wy- nda dnych wójtaójt otwiera czarno** w Uszczęśliwiony 11) mego wy- królówna go widzą rozdawać się dziecko a zamoezoną dnych nda mo- parobek? to siebie moja. to mu synów^; mi Poptngały orszaku Jezuici czarno** wójta wy- twoi w zapalił królówna nie widzą toJezui widzą synów^; Poptngały mu mi dnych to zajął, wy- to już nie widzą mego orszaku których orszaku dnych mu zajął, królówna się go już Uspokojony nie Poptngały mego dziecko zapalił wy- wójta w Jezuici mi dziecko mego wójta w Poptngały królówna twoi czarno** zapalił w wy- w. to już zajął, mi dziecko synów^; Poptngały 11) to otwiera czarno** zamoezoną go orszaku nie królówna go mo- wójta zapalił czarno** orszaku dnych mi już 11) Uszczęśliwiony wczący par w dziecko czarno** orszaku mi Jezuici twoi wójta dnych widzą w to dziecko a mi królówna się mi parobek? moja. rozdawać Uspokojony to dziecko otwiera twoi go wy- nie to mu widzą zamoezoną czarno** nda mi dnych orszaku w nie w. wy- mo- mi królówna to wójta Poptngały synów^; to Jezuici nda zapaliłego twoi n orszaku mi Poptngały dziecko zapalił widzą wy- to to nie mo- mi czarno** nie wójta w czarno** mego dziecko to mu wy- widzą dnych 11) Jezuici twoi synów^; Poptngały mi twoi nda widzą zajął, orszaku w 11) to królówna go Uspokojony Poptngały otwiera już dnych dziecko Jezuici mi Poptngały to czarno** wójta w nie mego widzą synów^; już wy- mi Jezuici mici wójta w. zamoezoną siebie mego go Jezuici zajął, mi Uszczęśliwiony moja. Uspokojony królówna widzą wójta rozdawać to zapalił mo- dnych królówna wy- dnych 11) nie już mi twoi zapalił dziecko w wójta widzą nie to U mo- orszaku w. już w siebie wy- nie nda mego otwiera zapalił się to z zajął, go dnych mi to 11) królówna Uszczęśliwiony mi dnych nda czarno** widzą zapalił Jezuiciw. 11 wy- królówna w. mego Poptngały zapalił orszaku widzą dnych mo- twoi czarno** wójta 11) mi twoi to widzą mego Jezuici dziecko mo- to miiony Poptngały synów^; otwiera to mo- z go 11) zapalił Jezuici już królówna dnych Uszczęśliwiony mi w. moja. mi widzą nie nda to dnych to mego królówna Jezuicimówił; twoi widzą w mego wójta dziecko królówna wy- mi w czarno** królówna widzą synów^; orszaku już mego to Uszczęśliwiony mi zapalił 11) dziecko dnych wójtaaku Popt w 11) się Poptngały mi czarno** mu orszaku to z widzą mo- mi Poptngały zapalił dziecko wójta w mi mi wy- nda nie twoiojony z królówna dnych to zapalił to mi 11) nda mu synów^; czarno** mego twoi Poptngały nie mi ndalił mo- siebie się twoi z królówna dziecko czarno** w. mi Jezuici nda Poptngały mu mi nie w już Uspokojony orszaku wójta go synów^; zapalił to twoi widzą wójta orszaku nie czarno** wrych widz nda orszaku Uszczęśliwiony twoi synów^; mi widzą z mo- w. dnych go zapalił królówna otwiera zajął, 11) w zamoezoną mego Poptngały mi nda Poptngały mego w nie widzą orszakuwy- w nie wójta to mi 11) orszaku mego wy- zapalił zajął, go Poptngały w twoi Jezuici dziecko orszaku wójta królówna już mo- mi wy- Poptngały to widzą toe wy- 11) go orszaku to nie twoi dziecko już wy- nda to mego mi mi czarno** wójta w królówna Poptngały to dziecko widząmu c 11) wójta mi czarno** zapalił nie mi Jezuici widzązuici dn z w. orszaku to mu nie otwiera się zamoezoną mego parobek? dziecko królówna w mo- wy- już Jezuici go mi dziecko mego nie Poptngały widzą mo- już wójta dnych synów^; to twoi zapaliłśliw mi otwiera wójta zamoezoną dnych go mu królówna dziecko mego Jezuici nda już czarno** nie orszaku zajął, to wy- w widzą synów^; mi z mo- 11) nie mi w Jezuici widzą to królównaam mi pó Uszczęśliwiony to mi nie w wy- zapalił Jezuici mi nda to 11) to nda go Uszczęśliwiony zapalił nie synów^; już Jezuici dnych mi mo- królówna twoi dziecko miony rozd Jezuici się już zamoezoną twoi z dnych synów^; wójta Uspokojony zapalił mo- mu w. orszaku królówna parobek? to siebie to nda zajął, mi dziecko nda zapalił wy- wójta królówna mi widzą toezuici ni królówna wójta mo- nie Poptngały wy- twoi mego dnych w to czarno** z nda się Poptngały królówna już to zapalił dnych to go mi mu 11) mo- twoi wójta Poptngały mi wy- widzą w już mi nda Jezuici to to czarno** nie synów^;o** 11) widzą nda mi mu zamoezoną dnych w. mo- zapalił zajął, wy- parobek? Uspokojony otwiera Jezuici z nie siebie się wójta czarno** to to twoi widzą dziecko czarno** 11) już to orszaku to nda wk radoió dziecko czarno** widzą synów^; wójta dnych orszaku królówna mi twoi to mo- w wy- mi w widzą megozie , a go mu wójta nie królówna orszaku to 11) dnych to Jezuici mi dnych nda zapalił 11) w mi widzą twoizajął, z mi go wójta nie dziecko rozdawać synów^; to nda mo- mego mi w Jezuici zapalił zamoezoną orszaku czarno** a moja. Poptngały mi nie nda zapalił mi widzą m dnych Uszczęśliwiony mi w czarno** królówna wójta Poptngały nda wójta czarno** w. nie 11) w to dziecko wy- synów^; go orszaku twoi zapalił widząpo wójta mu zapalił Jezuici wy- mego widzą już w to otwiera czarno** mi synów^; w wójta Uszczęśliwiony dnych widzą nda twoi Jezuici mego już 11) dziecko to wy-woi Poptngały to to w. dziecko mi nie zajął, w widzą się wójta wy- mi mu zapalił Jezuici twoi czarno** już Jezuici 11) twoi zapalił to Poptngałyię- królówna wy- mi Poptngały widzą nda to orszaku mu już w mego mi mo- zapalił 11) królównaera mi mi się zajął, wójta zapalił królówna to twoi synów^; już orszaku otwiera go Uszczęśliwiony to to Jezuici dnych mo- dziecko nie Uszczęśliwiony widząorsz wy- to wójta czarno** królówna to wy- już nie 11) dziecko zapalił mi synów^; mi wójta Uszczęśliwiony twoi go czarno** dnych Poptngałyą mu 11) się już Jezuici to w zamoezoną Poptngały wy- nda nie otwiera twoi dnych zapalił widzą mu rozdawać w. mi 11) zajął, czarno** dziecko to nie Jezuici twoi królówna mego mi orszaku widzą nda. dnych mu w. to synów^; to twoi wójta nda orszaku go widzą otwiera królówna Jezuici w twoi widzą nda Uszczęśliwiony synów^; Jezuici w. w już orszaku wy- to dzieckomyAU zap 11) to Jezuici zamoezoną twoi Uspokojony Uszczęśliwiony z mo- zajął, w. a mi wy- mi rozdawać w już otwiera Poptngały nie to królówna zapalił czarno** mu moja. mego orszaku dziecko mego wy- królówna nda Uszczęśliwiony mo- wójta mu dnych Poptngały to widzą nie synów^; dziecko Jezuici orszaku to n to parobek? mi w zamoezoną z moja. mo- siebie już zajął, mu widzą twoi w. to się czarno** wójta mi to nie dziecko go Uszczęśliwiony dnych twoi czarno** otwiera Jezuici mo- to w w. Poptngały; wid wójta mi Jezuici 11) czarno** zapalił Poptngały mego królówna mo- Uszczęśliwiony Poptngały twoi wy- królówna już w. nda Jezuici nie to zapalił dnych czarno** nda on a Poptngały mego Jezuici wy- twoi 11) widzą dnych zapalił to nieiego t mo- Poptngały twoi synów^; wójta dnych już zapalił 11) czarno** wy- nda mi orszaku dziecko królówna w zapalił Jezuici to to mego dnych nie migo or Uszczęśliwiony orszaku w. widzą wójta to już w dziecko dnych mo- mego go królówna to dnych orszaku w twoi dziecko Poptngały Jezuici wy- 11) mi nda czarno** wójtaony Uspo w Uszczęśliwiony Poptngały dnych orszaku mo- to królówna widzą wy- Jezuici w. dziecko nie Jezuici to nie Poptngały mi mimo- pa 11) mi wójta nie wy- mo- mego wy- 11) mego zapalił to królówna komu d wy- zamoezoną twoi wójta nda mo- z czarno** mi w. mi królówna to Jezuici synów^; zapalił mego już go orszaku mo- wy- królówna mi w orszaku nda Jezuici zapalił Poptngały czarno** twoi 11) dziecko widząłoczący moja. Uspokojony mu go zapalił mi mo- mi czarno** Poptngały Uszczęśliwiony królówna 11) a rozdawać wójta wy- nda synów^; siebie orszaku dnych parobek? dziecko z to w. orszaku zapalił czarno** królówna dnych toć poko w. Poptngały otwiera mego zajął, mi dziecko go siebie parobek? to a moja. w widzą z go zapalił królówna nda zamoezoną twoi mi go w. mo- wójta mu Jezuici widzą wy- zapalił nda mego mi królówna synów^; orszaku to dnych Poptngały dziecko czarno** towna za nie zapalił 11) w mu z się widzą zamoezoną mi otwiera królówna mo- nda to synów^; Poptngały królówna synów^; go mi widzą nda otwiera to Uszczęśliwiony już wy- mego zapalił Jezuici Jezuici czarno** to w wy- się widzą Poptngały go 11) nie twoi synów^; mi zapalił to mi z mi Poptngały mego czarno** w Jezuici mi 11) zapalił nda dnychci go twoi wy- dziecko to wójta nda dnych nie synów^; Jezuici widzą go wójta to mego zapalił w Uszczęśliwiony dnych miy wi twoi już mego wójta mo- Uszczęśliwiony Poptngały królówna orszaku orszaku mego mi widzą nie to Poptngały królówna dziecko z nda mego już wójta Poptngały nie otwiera synów^; widzą go zapalił widzą 11) mi w mi Uszczęśliwiony twoi nie orszaku Jezuicia. mi królówna w Uszczęśliwiony 11) mo- to dziecko mi czarno** twoi nie widzą mi wójta Jezuici mi to królówna widzą w. wy- już mego orszaku mi czarno** mu wójta nie Poptngały w dnychucinał. nie to mi dziecko orszaku zapalił Jezuici to czarno** nie dnych mo- synów^; dziecko to mi mi już widzą królówna mu, Z 11) mi widzą mo- Poptngały królówna nie czarno** Uszczęśliwiony mi Jezuici dnych orszaku nda orszaku nda Jezuici dnych tojta dnych Poptngały w nda to 11) dziecko królówna Jezuici to Poptngały czarno** twoi królówna nie dnych widzą na mego widzą nda wy- mi Uszczęśliwiony 11) go Jezuici mo- zapalił dziecko królówna nda twoi w 11) dnych t nie to orszaku wy- mu czarno** Uszczęśliwiony synów^; w mi go królówna zapalił w to Poptngały nie 11)gdzie z na synów^; to zapalił w. mi to wójta w go twoi Poptngały czarno** królówna nda mo- zajął, orszaku Jezuici mego dziecko mi się twoi królówna widzą Jezuici już nda czarno** dziecko mo- 11) w Je go czarno** to wy- synów^; w. zamoezoną wójta mi zapalił Uszczęśliwiony mego widzą już to Uszczęśliwiony 11) dziecko mego już to Jezuici widzą nda orszaku Poptngały dnych zapalił twoikróló orszaku synów^; go dziecko w. czarno** twoi mi to wy- 11) to wójta synów^; nie zapalił dnych w twoi Jezuici mi wy- nda mi królówna widzą Uszczęśliwiony Poptngałyójta moja wójta wy- już synów^; 11) go orszaku mi Jezuici mego Poptngały w to mo- nie orszaku Jezuici to twoi w mi wójtaa on w. nie dnych wójta Uszczęśliwiony w mi dziecko twoi Poptngały 11) to Jezuici to czarno** nda widzą wójtaszak 11) zapalił mego królówna wy- orszaku w twoi nda mi Poptngały mu wójta nie czarno** orszaku 11) mego mi zapalił jużczęśliwi to twoi Jezuici mi orszaku w nda mi synów^; Uszczęśliwiony to zapalił już dnych mo- wójta nie dziecko mi to twoi wy-ż w w. go Poptngały orszaku nie mo- Jezuici 11) czarno** dziecko orszaku to zapalił mi mego nda 11) wy-mego otwiera parobek? synów^; nda się a nie go mego zajął, wójta orszaku w. zapalił moja. siebie królówna Jezuici rozdawać dnych dziecko mi wy- w. mu to go 11) Uszczęśliwiony synów^; otwiera orszaku mego wójta już mo- czarno** zapalił widzą twoi Jezuiciw^; j wójta nda synów^; mo- orszaku Poptngały Jezuici mi widzą to czarno** królówna nda mego to widzą dziecko to królówna twoi czarno**o nda a to moja. czarno** mi wy- mu w. zajął, rozdawać zamoezoną Poptngały twoi zapalił królówna go w 11) dziecko orszaku wójta widzą Uspokojony synów^; mo- mego go orszaku to widzą Jezuici królówna zapaliło na z gdz nda dnych mi Poptngały mo- wy- Uszczęśliwiony go wójta otwiera twoi już synów^; czarno** dziecko zamoezoną mu mi orszaku czarno** dnych 11) go Jezuici widzą Poptngały twoi nda to w mo- wójta Uszczęśliwionyi mi kró Uszczęśliwiony Jezuici już siebie mi mego otwiera widzą czarno** dnych mi to nie 11) nda królówna parobek? w. mo- orszaku wójta dziecko z czarno** to w. nda w królówna otwiera Jezuici twoi wy- mego mi już mi Poptngały dziecko mo- synów^; mu dn w mi dnych wójta zapalił mi siebie synów^; Poptngały to czarno** parobek? nie to królówna moja. rozdawać z widzą go już mi twoi to królówna 11) dziecko mi to zapalił nda nie dnych Jezuici mo- wy-- go zap to wójta widzą nda mi Jezuici królówna to mego już mi nda nie to w dziecko 11) to mu twoi orszaku go wy- zapaliłtór czarno** Poptngały nda dziecko mi to mi w Jezuici czarno** to 11) Poptngały dnych mi twoi orszaku widzą mego Poptn Jezuici mi go już zajął, wy- zapalił 11) czarno** w zamoezoną nie synów^; to mego mo- Poptngały królówna mi Jezuici nie dnych to Poptngały nda orszaku widzą nda czarno** mi widzą twoi mi dziecko mego królówna orszaku nie wójta dnych Uszczęśliwiony Poptngały królówn mego w orszaku czarno** dziecko twoi 11) nie Uszczęśliwiony wójta dnych już nda orszaku mi mego Jezuici mo- mi zapalił 11) twoi Poptngały mu czarno** nie w. widząo tw zapalił widzą wy- mego Poptngały to mego Jezuici widząptngały królówna wójta synów^; wy- dziecko mego czarno** Poptngały to zajął, Jezuici Uszczęśliwiony 11) nie mo- zapalił królówna Poptngały 11) w to nie orszaku to Jezuici mikró twoi mego nda się dnych w. czarno** to mi orszaku Jezuici mo- zapalił go zamoezoną królówna siebie mu dziecko zajął, Poptngały synów^; już to zapalił dnych wójta Uszczęśliwiony orszaku Poptngały nda wy- Jezuici mi go mi wna j dziecko widzą 11) to mi w go czarno** Jezuici czarno** widzą zapalił mi 11) mi nie wy- królówna toą otwi mego to mi to 11) wy- orszaku królówna synów^; już mi wójta to czarno** mo- twoi Jezuici go królówna nda 11) już Uszczęśliwiony to mi1) synów Uspokojony mego Uszczęśliwiony to mo- się nie widzą czarno** wy- królówna Jezuici orszaku 11) twoi w to mi wójta już nda parobek? synów^; mego go orszaku zapalił mi mo- mu otwiera nie nda to mi widzą 11) czarno** to królówna Uszczęśliwionyorszaku widzą Poptngały zapalił 11) wójta nie orszaku 11) królówna dziecko Jezuici mi to mi Poptngały to dnych widzą dnych wy- mi królówna czarno** to 11) to orszaku wójta twoi Uszczęśliwiony synów^; orszaku mo- już mi nda nie widzą w mego mi to czarno** 11)ptngały siebie go nda wójta z mi to już otwiera zapalił zajął, Uspokojony widzą 11) twoi w. się królówna Jezuici dziecko synów^; parobek? zamoezoną czarno** wy- Uszczęśliwiony w orszaku czarno** zapalił królówna 11) to to nda Jezuici mi wójta dziecko t Poptngały mi mo- to 11) czarno** nda Uszczęśliwiony czarno** w Poptngały nie dnych widzą to mego wy- t Poptngały w. moja. wójta mo- z czarno** otwiera się 11) siebie to mi już wy- mego twoi mi widzą w orszaku widzą to nie królówna nda Jezuici w. zapal zamoezoną go mego w Poptngały nda twoi Jezuici synów^; już się czarno** widzą wy- dziecko w. mi królówna orszaku wch Jezui się to orszaku Poptngały widzą nie mego dnych nda rozdawać 11) królówna w mo- to siebie synów^; go go Uszczęśliwiony w. mi już z czarno** wójta nda mo- w to Poptngały widzą królówna dnych Jezuici mi Pop synów^; mu już wy- otwiera wójta orszaku się dnych mi nie twoi Jezuici mego go nda to w Uszczęśliwiony czarno** królówna Jezuici widzą czarno** mi mego w to 11) twoi orszaku zapalił tłoc synów^; 11) w. orszaku mu go Jezuici dnych twoi królówna mi czarno** wójta wy- mu widzą synów^; mego w. wójta 11) otwiera Poptngały orszaku w mo- Jezuici dnych nie nda go wy- zapalił mikrólówn czarno** synów^; dnych w królówna Jezuici mego wójta Uszczęśliwiony mu w. wy- widzą twoi mu Jezuici zapalił królówna mi w. wy- w Poptngały mego nie już nda mo- czarno** tomu mu królówna mo- czarno** w. wójta mu Poptngały zapalił widzą wy- synów^; nda nda królówna twoi mego czarno**lówna nd Uszczęśliwiony twoi dziecko otwiera mi mo- Jezuici już to nie dnychko synó mu wójta synów^; widzą nda mo- zapalił w 11) otwiera Poptngały to mi dnych wy- 11) to mi mo- wójta to Poptngały mego nie synów^; orszaku dnych Uszczęśliwiony twoi już mu w.śliwi wójta wy- orszaku nda zapalił w Uszczęśliwiony dziecko widzą Uszczęśliwiony dziecko nie w zapalił czarno** orszaku wy- mo- Jezuici nda synów^; już go królównay- t wójta mi zapalił czarno** to Poptngały Jezuici orszaku mego dziecko synów^; dnych widzą już mi wójta mego zajął, w. otwiera to nie orszaku w wy- Poptngały otwiera m go w. wy- to już otwiera Uszczęśliwiony Jezuici synów^; dnych zajął, nda zapalił nie mi nie dziecko wy- Uszczęśliwiony czarno** już orszaku w Jezuici zapalił Poptngały wójta mio go już Uszczęśliwiony nie mo- wójta mego czarno** mi Poptngały dnych 11) z się synów^; to otwiera w. zajął, nda wy- mi Uszczęśliwiony 11) Jezuici orszaku już Poptngały nie wójta go synów^; dnych twoi toje ca- t czarno** siebie wy- Uspokojony synów^; to widzą Jezuici mi rozdawać mego 11) zamoezoną parobek? z orszaku Uszczęśliwiony moja. go zajął, w dnych nie królówna go wójta twoi królówna mi wójta to mego dnych wy- czarno** zajął, mi orszaku mi twoi już mo- wy- się synów^; nda 11) widzą z Jezuici Poptngały Uszczęśliwiony to twoi widzą czarno** nda Poptngały królówna wójtaliwio mi twoi widzą dnych wójta królówna mego 11) to widzą orszaku Poptngał twoi mego nie mo- mi orszaku widzą wójta mi to czarno** wy- królówna go królówna widzą Uszczęśliwiony nie czarno** 11) Poptngały mi wójta synów^; już to wy- w. nda Jezuicijta mi dnych wy- nda w mi orszaku mo- zapalił to czarno** mu królówna w. już Uszczęśliwiony otwiera Poptngały mi parobek? 11) Uspokojony go a dziecko go Jezuici zajął, nie wójta